8. Actualiteit in de ruimere regio.


1. Boutersem en Bierbeek overgeleverd aan lawaaisport.

2. Het actiecomité vergadert in cc de Velpe in Opvelp.

3. Uitnodiging aan de inwoners van Bierbeek en Boutersem.

4. Wandeling van zondag 23 mei "Een groot succes".

5. En wat is het antwoord van de provincie Vlaams Brabant?

6. Na lawaaisporten probeert men er nu een slibstort van te maken?

7. Persbericht vergiftigde buizerds in het gebied van Velpe Mene.

 

7. NATUURPUNT VELPE MENE VERONTWAARDIGD BIJ VINDEN VERGIFTIGDE BUIZERDEN

Natuurpunt Velpe-Mene reageert verontwaardigd bij het vinden van nu al de vierde vergiftigde buizerd in onze regio in twee weken. De eerste 2 vogels werden gevonden in Meldert en Tienen en de laatste vogel werd door spelende kinderen gevonden op het voetbalveld van het Sint-Janscollege in Meldert. Vandaag werd nog een vierde vogel - nu overleden-  gevonden in Meldert. Het illegaal uitleggen van gif, in Gijzendel in Meldert was dat een met gif gevulde fazant, door onverantwoordelijken in het jachtmilieu blijft een te wijd verspreid probleem in Vlaanderen. Het gebeurt om allerlei bedreigingen en concurrenten voor het jachtwild zoals vossen, materachtigen, kraaiachtigen en ook prooivogels te elimineren.   
 
Gif in de natuur is niet alleen een gevaar voor de hele voedselketen, het vormt ook een grote bedreiging voor de algemene volksgezondheid. Een korreltje Aldicarb, één van de giften die worden gebruikt, is voldoende om een volwassen mens te doden.

Nadat ze vrijwel uit Vlaanderen waren verdwenen zijn buizerden zoals alle dagprooivogels al vele tientallen jaren wettelijk beschermd. Door die bescherming konden we rondom Hoegaarden en Tienen de laatste jaren terug genieten van het winterse zicht van een buizerd die vanop een paal molshopen in het oog houdt en van balsende buizerden hoog in de lucht in het voorjaar. Aangezien ze veel kadavers van omgekomen dieren opruimen zijn ze gemakkelijk te treffen met het uitleggen van karkassen waarin gif is gemengd. Dit soort onverantwoordelijke aanslagen op onze natuur brengt de resultaten van jarenlange inspanningen van de overheid, Natuurpunt en zovele mensen in onze lokale natuurgebieden en de bescherming van deze soort een belangrijke slag toe.
 
Niet alleen buizerden zijn op deze manier trouwens bedreigd. De regio Hoegaarden herbergt momenteel enkele overwinterende blauwe kiekendieven en vorig jaar broedde zelfs het enige Belgische broedpaar van deze soort net over de taalgrens. Ook overwintert er rond het plateau van Honsem voor het eerst een rode wouw, ook in belangrijke mate een aaseter. De wereldwijde verspreiding van rode wouwen is vrijwel tot Europa beperkt en de soort gaat achteruit met nog slechts een 20,000 broedparen.    
 
Natuurpunt roept de betrokken WBE's (WildBeheersEenheden) op om intern een grote schoonmaak te houden en die personen die zich niet aan de wet houden kordaat uit hun werking te zetten. Anders zit er voor Natuurpunt niets anders op om geen vertegenwoordigers meer als adviseurs naar de betrokken WBE vergaderingen (een wettelijke verplichting voor hun erkenning) te sturen en ook af te zien van andere vormen van samenwerking.  
 
Vogelbescherming Vlaanderen stelde zich burgelijke partij.

Natuurpunt roept ook iedereen op om uit te kijken naar verdachte kadavers en producten in het landschap en die te melden bij Natuurpunt (natuurpunt@velpe-mene.be )  en bij het vinden van zieke dieren en verdachte kadavers onmiddellijk contact op te nemen met het Vogel- & Zoogdieropvangcentrum Heusden-Zolder (Rudi Oyen, 011/43 70 89) dat permanent bereikbaar is.

 

Boutersem en Bierbeek overgeleverd aan lawaaisport?Op het provinciebestuur van Vlaams-Brabant ligt een voorstel ter tafel om op het grondgebied van Boutersem en Bierbeek een permanent terrein voor motorsporten aan te leggen.

Het gaat om een terrein van ruim 60 hectare, gelegen aan beide kanten van de autoweg, tussen de afrit 24 (Boutersem) en het gehucht De Bremt in Bierbeek. Op vrijdag 30 april 2004 is het plan uitgelekt via De Standaard, Het Nieuwsblad en Het Volk. Diezelfde dag kwam er een reportage op ROB-tv.

Wie de moeite neemt om naar het geviseerde terrein te gaan kijken, beseft dat dit een doodzonde is. Het gaat hier om een glooiende open ruimte, met verspreide bosjes, enkele vierkantshoeven, boomgaarden, weiden en akkers. In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant wordt dit een gevarieerd landbouwlandschap genoemd, met recreatief medegebruik en interessante natuur- en landschapselementen binnen de ruimtelijke eenheid: ‘landelijke kamer Oost’. De bossen in het gebied of in de onmiddellijke omgeving worden getypeerd als biologisch waardevol tot zeer waardevol en de vierkantshoeve Katspoelhof, die volledig in het bedreigde gebied valt, is een beschermd monument. De landbouwers die de gronden bewerken, hebben die echt nodig voor hun bedrijf; er is in deze streek eerder een tekort dan een teveel aan landbouwgronden.Wat is men daar van plan?

 

Er komt, als het plan doorgang vindt, een permanent terrein van minimaal 30 hectare voor alle sporten die elders ongewenst zijn: motorcross, quad-cross, cross met autowrakken, plus een terrein voor modelvliegtuigjes en voor kleiduifschieten. 

  Kaartje: http://users.skynet.be/geenlawaaisport/wandeling.pdf

Daarmee zou de provincie gevolg geven aan een afspraak met de Vlaamse minister van Sport, Marino Keulen. Die vraagt dat elke provincie minimaal één dergelijk terrein aanlegt.

In het plan Boutersem/Bierbeek worden enkele belangrijke bepalingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen met voeten getreden. Dat plaatst permanente omlopen voor motorcross onder 'hoog-dynamische toeristische infrastructuur' (HDI). Hiervoor gelden strikte locatie- en uitbreidingsvoorwaarden. De infrastructuur moet bijvoorbeeld gelegen zijn in een gebied dat in provinciale en gemeeentelijke ruimtelijke structuurplannen aangeduid wordt als toeristisch-recreatief knooppunt of netwerk van toeristisch-recreatief belang (RSV, p. 415-416). Dat is voor het terrein in Bierbeek-Boutersem niet het geval.

Voorts stelt het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen dat een reële behoefte moet aangetoond worden en dat de nieuwe structuur ruimtelijke meerwaarde moet bieden voor natuur-, landbouw- en/of bosfunctie. Ten slotte mogen de structuurbepalende functies van het buitengebied niet worden aangetast.

 

Een ramp voor de streek

 

Wij hebben de indruk dat de gevolgen van de aanleg van een permanent terrein voor lawaaisporten worden onderschat:

- er gaan kostbare landbouwgronden verloren en enkele landbouwbedrijven worden in hun bestaan bedreigd;

- er staan wel degelijk woningen in de onmiddellijke omgeving van het terrein. Twee prachtige vierkantshoeves staan er zelfs volledig in. Het is duidelijk dat wonen daar onmogelijk wordt. Op enige honderden meters liggen de woonkernen Boutersem-Bost, Boutersem, Vertrijk, Neervelp, Opvelp, Bierbeek-Bremt en Lovenjoel. Ook daar is permanente overlast te verwachten. Het is een dwaasheid te veronderstellen dat de lawaaihinder mee zal vallen, zonder dat er een ernstig akoestisch onderzoek is gebeurd;

- uiteraard levert de aanwezigheid van een permanent terrein voor trainingen en wedstrijden extra overlast op voor de omgeving. De streek wordt al vaak verpest door motorrijders die crossen in de velden; nu gaat men dit ook nog aanmoedigen;

- als er wedstrijden worden gehouden op deze terreinen, kunnen honderden tot duizenden bezoekers worden verwacht. Omdat er geen openbaar vervoer is, komen die met de auto. De overlast en de schade aan het landschap is niet te berekenen;

- het open landschap is een toeristische troef voor deze streek. Het wordt in toenemende mate gebruikt door wandelaars, fietsers, ruiters en menners. Deze stille recreanten blijven natuurlijk weg. Mensen die omwille van het landschap en de rust in onze gemeenten zijn komen wonen, worden bedrogen;

- de gevolgen voor het wildbestand en de flora zijn niet te overzien.

 

Stand van zaken?

 

Blijkbaar heeft de dienst Leefmilieu van de provincie Vlaams-Brabant al een negatief advies gegeven over deze plannen. Maar op de commissie voor Sport en Ruimtelijke Ordening schijnt Boutersem/Bierbeek wel degelijk genoemd te zijn geweest als grote kanshebber. Het is moeilijk voor de betrokkenen om correcte informatie te verkrijgen over deze plannen. De burgemeester van Bierbeek, de heer Mark Cardoen, heeft geprobeerd uitsluitsel te krijgen, en hij heeft zich op ROB-tv zeer pessimistisch getoond. Volgens hem beschouwen de plannenmakers het platteland als een vuilbak voor elders ongewenste activiteiten. Die mening wordt gedragen door hoe langer hoe meer burgers van Bierbeek en Boutersem.

Daarom richten wij ons tot allen die betrokken zijn bij het beslissingsproces. Wij hopen dat een voor deze streek catastrofale beslissing niet zal worden doorgedrukt zonder overleg met de belanghebbenden, omwonenden en gemeentebesturen.

 

Namens het voorlopig actiecomité,

 

Ludo Permentier

2. Communicatie vergadering 10 mei De Velpe Opvelp

Op uitnodiging van de gemeente Bierbeek kwamen vertegenwoordigers van het gemeentebestuur van Bierbeek, van de milieu- en landbouwraden van Bierbeek en Boutersen, van het actiecomite en de aangesloten verenigingen ( naast bewoners ook Natuurpunt Velpe-Mene, de Bedrijfsgilden van Bierbeek en Boutersem, de Wildbeheerseenheid Meerdaal), betrokken omwonenden en eigenaars op maandag 10 mei samen in het Ontmoetingscentrum de Velpe te Opvelp ( Bierbeek).

 

Het actiecomite, de bedrijfsgilden van Bierbeek en Boutersem, Natuurpunt Velpe-Mene, de Wildbeheerseenheid Meerdaal onderschrijven de motie van het gemeentebestuur van Bierbeek. Ze verheugen zich in de houding van de gemeente Bierbeek , die ook naar de toekomst de actie wil trekken.

De Gemeente Bierbeek en bovenstaande betrokkenen spraken af om te komen tot een verdere gecoordineerde actie tesamen en afstemming van de te ondernemen acties van de verschillende actoren elk binnen hun eigen verantwoordelijkheid.

De Gemeente Boutersem die eveneens tegen de inplanting is maar zich beraadt over de wijze van optreden wordt uitgenodigd om zich hierbij aan te sluiten.

 

Afgesproken wordt om:

 

 

3.           UITNODIGING aan de inwoners van Bierbeek en Boutersem

 

De voorbije weken is grote ongerustheid gerezen over een plan van het provinciebestuur om langs de autoweg E40, op de grens tussen Boutersem Bierbeek, een vast terrein aan te leggen voor motorcross, autocross, modelluchtvaart en kleiduifschieten.

Omwonenden, natuurliefhebbers en landbouwers hebben een actiecomité opgericht om zich samen te verzetten tegen dit plan. Ze krijgen de actieve steun van het gemeentebestuur van Bierbeek, van de milieuraden van Bierbeek en Boutersem, de landbouwraden, de Boerenbond met al zijn geledingen en Natuurpunt. In deze brief geven wij u een stand van zaken en nodigen wij u uit voor een rustige wandeling in het getroffen gebied.


 


Meer dan 60 hectare

 

Op het plannetje kunt u zien dat het bedreigde gebied vlak tegen Neervelp, de Bremt, Lovenjoel en Vertrijk ligt. Het is meer dan 60 hectare groot. Daarvan zou de helft worden gebruikt voor de crossterreinen. Waarschijnlijk dient de rest als uitbreidingsgebied voor later. De bedoeling is dat alle luidruchtige sportwedstrijden van de gehele provincie daar plaatsvinden. Ook zal het circuit elke dag open zijn voor trainingen.

 

Lawaai en stank

 

Hoe groot de hinder zal zijn, is nu nog maar moeilijk in te schatten. Maar dit staat vast:

·         Cross maakt veel lawaai en veroorzaakt stank en stof. Elke dag cross maakt de omgeving onleefbaar.

·         Kleiduifschieten hoor je vele kilometers ver.

·         Zo'n terrein trekt extra verkeer aan, vooral als er wedstrijden zijn, maar ook daarbuiten.

·         Veel crossers zullen ook de naburige dorpen en velden gaan verkennen.

 

·         In en rond het gebied liggen mooie hoeves en huizen. Wonen wordt daar onmogelijk. Ook het woonplezier aan de randen wordt grondig verpest. De waarde van de woningen zal dalen.

·         Tenminste vijftien boeren verliezen van hun beste gronden. Enkele bedrijven worden onrendabel als dit doorgaat.

 

Krachtig protest

 

Veel omwonenden hebben al een raamaffiche opgehangen. Het actiecomité en het gemeente-bestuur van Bierbeek hebben krachtig geprotesteerd bij de hogere instanties. Dat heeft indruk gemaakt. De plannenmakers laten, na de alarmerende eerste berichten, nu andere geluiden horen. Volgens sommige ambtenaren en politici zou het plan in stilte afgevoerd worden; andere betrokkenen gaven ons het advies waakzaam te blijven. Want de Vlaamse regering staat erop dat er zo'n terrein komt in Vlaams-Brabant en een eerste onderzoek heeft dit terrein in Bierbeek en Boutersem aangewezen als de grote kanshebber.

Feit is dat de beslissing in het geheim wordt genomen zonder dat de gemeentebesturen erbij betrokken worden.


 

Wandeling op zondag 23 mei – 14.30 u.

 

Het actiecomité rust niet voor we zekerheid hebben. In de komende dagen krijgt u van ons:

·         Een geleid bezoek aan het getroffen gebied op zondag 23 mei. Het wordt een wandeling, geen betoging. De wandeling vertrekt aan de kapel van Bierbeek Bremt om 14.30 uur en we wandelen ongeveer anderhalf uur. U wordt verwelkomd en begeleid door de burgemeester van Bierbeek, de landbouwers van Boutersem en een gids van Natuurpunt. We willen u vooral tonen hoe erg de plannenmakers zich vergissen. Als het weer niet te slecht is, kunt u deelnemen met buggy's.
Wij hopen op een grote groep belangstellenden en sympathisanten.

·        Een website over het geviseerde landschap (met mooie foto's!), over de plannen en over het verzet daartegen. We brengen u geregeld het laatste nieuws over deze zaak. U kan op deze website ook uw mening vertellen, surf naar: http://users.skynet.be/geenlawaaisport/links.htm  .

4. Wandeling van zondag 23 mei "Een groot succes".

De bevolking van Bierbeek en Boutersem heeft massaal gereageerd op de oproep van het actiecomité om mee te gaan wandelen op zondag 23 mei om 14.30 uur.  Hierdoor is een krachtig signaal gegeven aan onze beleidsmakers dat de buurt helemaal niet opgezet is met het idee om dit prachtige landschap op te offeren aan lawaaisporten.  Alle deelnemende organisaties riepen op om waakzaam te blijven ondanks de gunstige berichten die ons van verschillende zijden bereiken.

 5. Antwoord van de provincie.

Vermits er officieel nog geen enkel antwoord op de brieven ontvangen is nodigen we onszelf uit bij de provincieop maandag 5 juli om 14 u. Wie wil meegaan geeft aan seintje aan hugo.abts@pandora.be of ludo.permentier@skynet.be we vertrekken om 13u3O aan het gemeentehuis van Bierbeek.

Persbericht:

Twee maanden nadat het plan is uitgelekt en één maand na de wandeling waarop meer dan 700 omwonenden hun ongerustheid hebben getoond over het plan, heeft het provinciebestuur van Vlaams-Brabant nog altijd geen zekerheid verschaft. Het Actiecomité én het gemeentebestuur van Bierbeek, die in de voorbije twee maanden herhaaldelijk mondeling en schriftelijk uitleg vroegen aan de Bestendige Deputatie, hebben tot vandaag nog geen enkel officieel antwoord gekregen. Daarom trekken ze met een delegatie naar het Provinciehuis om uitleg.

 

"Wij hebben de gedeputeerden herhaaldelijk verzocht om ons uit te nodigen voor een gesprek over de ware toedracht van de zaak. Ze hebben niet eens de beleefdheid gehad om te antwoorden. Nu nodigen we onszelf uit", aldus burgemeester Marc Cardoen.

 

Er zijn vragen genoeg voor een goed gesprek: Welke procedure wordt er gevolgd om een terrein voor een dergelijke bestemming te selecteren in Vlaams-Brabant? Welke criteria worden daarbij gehanteerd? Welke terreinen komen in aanmerking, en welke genieten de voorkeur van het provinciebestuur? Wanneer worden de gemeentebesturen betrokken bij de procedure? Welke wettige middelen hebben zij om zich te verzetten tegen de plannen?

 

Het Actiecomité rekent erop ontvangen te worden door de Bestendige Deputatie en verwacht op een antwoord op deze vragen. Het nodigt de pers vriendelijk uit om aanwezig te zijn bij het bezoek.

 

Afspraak op maandag 5 juli om 14 uur aan het Provinciehuis in Leuven. Vertrek aan het Cultureel Centrum De Borre om 13.30 uur.

 

Namens het Actiecomité

 

Ludo Permentier

Hugo Abts  

 

Helaas we zijn van een kale reis thuis gekomen!!!!

DAN MAAR NAAR DE GOUVERNEUR!!!

Aan de heer Gouverneur

en de Bestendige Deputatie

van de provincie Vlaams-Brabant.

                                                                                                                Boutersem, 5 juli 2004

 

Excellentie,

Geachte mevrouw en heren gedeputeerden,

 

 

Vanmiddag heeft een afvaardiging van het gemeentebestuur van Bierbeek en het Actiecomité Geen Lawaaisport in het Provinciehuis haar opwachting gemaakt om door u te worden ontvangen in verband met de plannen voor de aanleg van een terrein voor motorcross en andere hinderlijke sporten op de grens van de gemeenten Bierbeek en Boutersem. Hoewel we onze komst schriftelijk hadden gemeld, kon geen van u ons te woord staan. We werden ontvangen door een ambtenaar van de dienst Sport, die geen enkele mededeling kon doen en zei dat dat ook niet zou gebeuren zo lang er geen beslissing was in het dossier. De ambtenaar heeft zich wel laten ontvallen dat er over het dossier "leugens" werden verspreid. Maar toen we vroegen die dan meteen recht te zetten, zodat wij correcte informatie kunnen doorgeven aan de bevolking in Bierbeek en Boutersem, werd dat geweigerd.

 

U kunt zich voorstellen dat wij verbijsterd waren toen we enkele uren later in het verslag op ROB-tv hoorden dat gedeputeerde Julien De Keyser wel degelijk een journalist te woord had gestaan en meegedeeld had dat een dergelijk terrein er niet kan en zal komen zonder de toestemming van de betrokken gemeentebesturen. Hij had eraan toegevoegd "daar steek ik mijn hand voor in het vuur", en zo werd dat geciteerd in de uitzending.

 

Dat was nu precies wat wij van het Actiecomité hadden willen horen! Wij begrijpen dus niet waarom wij zonder antwoord naar huis werden gestuurd, en die journalist niet. Wij willen u vragen even de beleidsverklaring van de Bestendige Deputatie voor 2000-2006 open te slaan en stil te staan op bladzijde 1, waar u schrijft dat de provincie Vlaams-Brabant een open-deurpolitiek voert tegenover lokale besturen. Van veel respect voor lokale besturen getuigt het niet, wat wij vandaag hebben beleefd. Wat de bedoeling is van het provinciebestuur, kunnen wij niet achterhalen. Maar dat de deputatie met haar houding verwarring en verdeeldheid zaait, is nogal duidelijk.

 

Mogen wij nogmaals aandringen op klare taal vanwege de provinciale overheid? Wij vragen niet dat beslissingen die nog niet genomen zijn al worden bekendgemaakt. Wij vragen alleen dat het provinciebestuur duidelijkheid verschaft over de procedure, de criteria en de mogelijkheid van de plaatselijke besturen om betrokken te worden bij de beslissing.

 

Met vriendelijke groet,

Namens het Actiecomité Geen Lawaaisport,

 

Ludo Permentier

Waversesteenweg 31

3370 Boutersem  

 

Vandaag 23/09/05  stond de aanduiding van de lawaaisportterreinen terug op de agenda van de vlaamse regering. Op de lijst kwam het terrein Boutersem-Bierbeek niet meer voor. Dit is ongetwijfeld het gevolg van de aktie van vorig jaar en de goede samenwerking tussen de milieubeweging, de landbouworganisaties, de buurtbewoners en het gemeentebestuur van Bierbeek.

Ook van het mogelijk stortterrein verneem ik dat dit niet meer aan de orde is en eerst alle mogelijkheden voor de berging in grind- of zandputten zal onderzocht worden. Ter informatie zend ik hierbij de resultaten van de poll op vrtnieuwsnet rond de lawaaisporten en ook de nieuwsbijdrage rond deze problematiek op de website van de vrt.

Iedereen die in het verleden meegewerkt heeft aan de aktie: bedankt. Hiermee is bewezen dat samenwerking mogelijk is en ook loont. Onze leefgemeenschap kan er wel mee varen. Laat dit een les zijn voor de toekomst.

Onze streek verdient dit en als mensen over alle grenzen heen zoals in deze landbouworganisaties, natuurbeschermers, buurtbewoners en de gemeente samenwerken is veel mogelijk.

Hugo Abts, Bierbeek vrijdag , 23 September 2005

www.velpe-mene.be

6. Na lawaaisport probeert men van het gebied een slibstort te maken.

U hebt lang niets gehoord van ons, omdat er niets te vertellen was: het is muisstil rond het plan. Wellicht bestaat het nog, maar de overheid weigert ons te informeren.

Nu blijkt hetzelfde terrein ook van een heel andere kant bedreigd te worden. Het is geselecteerd als een van de mogelijke stortplaatsen voor een grote hoeveelheid slibstort uit de Schelde of de zijrivieren. Er zijn 16 zulke terreinen gekozen, 6 daarvan zouden ook echt worden gebruikt. We hebben dus een kans van 1 op 3 dat het doorgaat. De slibruiming en -berging zou twintig jaar duren. Omdat het hier niet gaat om het opvullen van een zandgroeve of zo, is de ingreep zeer ingrijpend. We spreken hier over onteigening van de landbouwgrond, schending van het landschap, overlast voor de wijde omgeving.

 

Naar aanleiding de lopende procedure voor de uitwerking van een sectoraal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Slibstorten van AWZ waarbij 16 zones in een Short List geselecteerd zijn waaronder de zone Bierbeek-Boutersem, Herent enz

 

Dit mag massaal verder rondgestuurd worden. Heeft iemand het email adres van het studiebureau Ressources Analysis ( Koen Couderé) en ir Bert Frans (AWZ-Zeeschelde)

Via klik onderaan ook persberichten

 

 

Dit afwegingskader is foutief en kan geen basis zijn voor een verder ruimtelijk afwegingsproces. Een en voor altijd moet het bestaand Giscriteria kader voor afweging naar open ruimten aangepast of aangevuld  worden.

 

Ik vind dat het absoluut niet kan dat men voor alles en nog wat blijft afwentelen op het open gaaf landelijk gebied met een Gis-benadering die er als volgt uitziet: een grootschalige open ruimte, een minimum afstand tot de bebouwing, geen VRG noch Habitatgebieden en een maximum afstand tot een afrit van een Snelweg en zoekgebied is klaar. Dit druist diametraal in tegen elk principe van een goed ruimtelijk beleid dat uitgaat van de kwaliteiten en potenties van het gebied. Dit is een actief en positief beleid dat nodig is om de VRG en Habitatgebieden te ontwikkelen ombuigen tot een defensief beleid. Het is het hele gebiedsbericht beleid ombuigen tot het vogelvrij verklaren van de rest en betekent een reductie van de werkelijkheid. Dit zou hetzelfde zijn als dat we de biologische waarderingskaart louter zouden gebruiken in de aard wat niet ‘donkergroen’ is kan alles……….. 

Terwijl er overigens een strikt beleid ontwikkeld werd voor de afbakening van grootschalige openruimtengebieden in het RSV, dat in het PSP een landelijke kamer Oost met als potentie openruimte, landbouw, landschap, recreatief medegebruik en natuur werd voorzien. Terwijl we nu al jaren met sukses de verdere aantasting van deze grootschalige open ruimte tegenhouden. We kunnen deze ‘perpetuele aantasting’ vb tegengaan door een van de verspreide bouwlinten om te buigen tot een kern. Zoiets kan toch niet de bedoeling zijn van goed ruimtelijk beleid.

Uit de toelichting aan actiecomite ‘ geen lawaaisport’ van AWZ op vraag van Burgemeester Bierbeek op het gemeentehuis van  blijkt dat nu in eerste instantie de lijst van ‘ Gis-zoekgebieden’ volgens de bovenstaande criteria naar voren geschoven werd en nog niet de tweede lijst van gebieden zoals ontginningsgebieden, opvulzones, dijken , ophogingen enz aan de orde kwam.

Het gaat om drie fracties:

·         nl het recupereerbare zand na scheiding via decantatie,

·         de niet bruikbare maar ook niet echt verontreinigde kleifractie in de bouw

·         en de derde fractie de verontreinigde fractie.

Voor de opslag en eeuwige berging is het meeste ruimte nodig voor de tweede fractie. Juist deze fractie zou kunnen gebruikt worden voor natuurontwikkeling bij de aanvulling tot vb 2 meter onder het maaiveld van zeer diepe putten van diepe zandwinningen en andere diepe grondstoffenwinning maar ook voor landschappelijke inkleding en dijk en bufferlichamen bij infra en de nieuwe industrieterreinen waar toch 7000 ha voorzien wordt, maar ook bij de aanleg van recreatie- en bebossing binnen een bepaald beleid. Voorwaarde is dat zeer strikt een onderscheid gemaakt wordt tussen de 3 fracties . Essentieel is dat het beleid voor de derde fractie waar het principe ‘ concentreren en isoleren’ moet totaal van de twee andere losgekoppeld worden..Vanuit een ruimtelijke ordening van de draagkracht en kwaliteitsversterking zou de focus in de eerste zoekronde moeten gelegd worden op de groep van gebieden van ‘ opvulgebieden’ of ‘ werk met werk-gebieden’. Vooraleer verder aan de toetsing van een short list gewerkt wordt moet eerst mijn inzins het kader aangepast worden. Als dit niet gebeurd vind ik dat de milieubeweging moeilijk kan meewerken aan het opstellen van dergelijke shortlist en resoluut en over heel Vlaanderen in actie moet komen. Dit is geen ruimtelijke ordening van de draagkracht en de ruimtelijke kwaliteit maar Ruimtelijke Ordening van de vraag.

 

Blijft dan het probleem de derde (verontreinigde)  fractie: Dit wordt dan wel een ander debat en waarbij niet moet uitgegaan worden van hetzelfde oppervlaktecriterium nl miminum een 40 a 60 ha en totaal andere locatiecriteria gelden nl deze voor te isoleren stortterreinen. Het is duidelijk dat infiltratiegebieden hier niet voor in aanmerking komen.  Hier gelden de criteria voor een gekontroleerd stort dat volledig geisoleerd moet worden.

 

Mijn conclusie:

1. De criteria die bij de Gis-benadering voor het selecteren van de longlist zijn niet geschikt om zulke selectie te maken en hebben niet van doen met een beleid dat beantwoordt aan het zoeken en invullen van ruimtelijke kwaliteit en goed ruimtelijk ordeningsbeleid. Het gaat uit van een zeer sterke en onaanvaardbare reductie. Nl dat de ruimtelijke plannen en bindende opties naar vb het open ruimtebeleid zoals vastgelegd in het ruimtelijk structuurplan en in het bindend provinciaal structuurplan niet bestaan. Ze gaan uit dat het toetsingskader enkel afstandsregels zijn tot bebouwing en tot een reeks andere gebieden. Ze gaan uit van een absoluut te verwerpen en onaanvaardbare uitgangsbenadering dat het openruimtegebied buiten de VRG’s en Habitatgebieden een zoekgebied is voor alle mogelijke ontwikkelingen. Dit axioma kan niet aanvaard worden. Dit beschouwt het hele landelijk gebied als een ‘ restgebied’. Dit is gewoon een verwerpelijk en ethisch onaanvaardbare houding die totaal ingaat niet alleen tegen de principes van het vastgestelde ruimtelijk beleid maar ook tegen de principes van duurzaamheid . Dit betekent dat ten gronde de studie moet verworpen worden en de discussie over de uitgangsbenadering terug moet gevoerd worden.

 

2. Bij het onderzoek wordt een “deelbenadering’ nl deze vertrekkend van de ‘ zoekzones in het landelijk restgebied’ tot in detail uitgetekend met de aanduiding van een shortlist van gebieden die in een mer-procedure zullen afgewogen worden; terwijl er anderzijds gezegd wordt dat er een tweede invalshoek is die uitgaat van ‘ werk met werk zones nl verplichte opvullingen van ontginningsgebieden, maar waar voor de groep 2 nl niet verontreinigde kleifractie ook oude diepe winningsputten, natuurontwikkeling in diepe ontzanding en ontgrinding, mogelijk ook buffering en landscaping van bestaande en de 7000 ha nieuw aan te leggen bedrijventerreinen en buffering van infra zou kunnen in de afweging betrokken worden. Het is onaanvaardbaar dat de eerste benadering los van de tweede in het afwegingsproces losgelaten wordt. Ik pleit er voor dat eerst volledig de tweede benadering uitgeprobeerd wordt en dit de eerste benadering wordt

 

3. Het gaat om drie fracties nl een recupereerbare zandfractie na decantatie ter plekke of in de omgeving, een omvangrijke vrij  zuivere kleifractie die niet geschikt is voor gewone bouwwerken maar niet verontreinigd is en dan een derde fractie die verontreinigd is en waar het principe concentreren en isoleren van toepassing moet zijn. Door de twee laatste op één hoop te gooien wordt het locatieprobleem totaal nutteloos gecompliceerd en worden totaal andere vereisten gesteld naar ruimtegebruik, oppervlakte, criteria naar afstanden enz. Het lijkt absoluut noodzakelijk dat deze opsplitsing gebeurt en dat dan een opsplitsing gemaakt wordt naar het zoeken van de locaties van de niet-herbruikbare maar niet verontreinigde kleispecie en de te isoleren en bergen fractie verontreinigd slib. Voor mij is dit een absoluut punt dat een goede afweging mogelijk maakt.

 

4. Vanuit de milieubeweging moet mijn inziens principieel terug vanuit de uitgangspunten gediscussieerd worden en dit dan ook breed naar buiten gebracht worden. In deze fase moeten zowel  longlists als short lists op deze Gis-criteria verworpen worden

 

5. . De benadering is niet alleen  goed  naar natuur, maar ook naar open ruimte en landbouw en zal toelaten een bondgenotenstrategie tussen natuurbeweging en landbouworganisaties en gemeentebesturen op te bouwen..

 

Hugo Abts.

 

 

Homepage.