V.Z.W. VERKEERSSLACHTOFFERS
Vereniging voor bijstand na een ongeval

Word geen tweede keer slachtoffer! Vraag tijdig inlichtingen! • Wij helpen u verder!


Juridisch - Voertuigtechnisch - Medisch

 
Doel E-mail Contactpersonen Woordenlijst A-D / E-O / P-Z
Tips na een ongeval
Procedures
Vergoedingen
 
Voertuigschade
Lichamelijke schade
Juridische teksten
 
Psychologische hulp
Klachten
Adressen
Links
 
Woordenlijst
Heet van de naald
 
Inhoudstafel
 
E-mail onze V.Z.W.

WELKOM


LICHAMELIJKE LETSELS SCHADE SCHADEVERGOEDING LETSELSCHADE België BELGISCH RECHT

 
Welkom op de startpagina van V.Z.W. Verkeersslachtoffers


Grasduin in onze website via de overzichtelijke Inhoudstafel met hyperlinks!

OF

LEES EERST HOE DE BENADEELDE ZIJN RECHTEN ZELF KAN BESCHERMEN, IN 10 GEBODEN

 

 • V.Z.W. VERKEERSSLACHTOFFERS is gesticht in 1999 - 2000. De oprichters stelden vast dat in België reeds meerdere jaren geen enkele vereniging meer bestond die opkomt voor de belangen van verkeersslachtoffers.

  Midden de jaren '90 is V.Z.W. Ombudsdienst voor de Verkeerslachtoffers (CODEFAU) ter ziele gegaan, vooral door geldgebrek.

  Nochtans is de nood aan een dergelijke vereniging groot. Dit merken we niet alleen aan het succes van soortgelijke verenigingen in het buitenland, maar ook aan de frustraties en zelfs drama’s die voortvloeien uit de onwetendheid van de slachtoffers van een ongeval.

 • Het slachtoffer van een verkeersongeval (of een ander ongeval) heeft recht op degelijke informatie en bijstand.
 • "Het recht is niet voor domme en brave mensen", leerde professor dr. Jacques Herbots.

  Op 7 april 2004 werd onze website gelanceerd. De laatste jaren krijgen we gemiddeld meer dan 200 bezoekers per dag binnengesurft.

  Vroeger dienden we spreekbeurten te geven om slachtoffers te informeren; soms hadden we slechts een paar toehoorders (en één keer zelfs slechts één toehoorder hoewel we toen ook Dr Beaucour als spreker hadden) ...

 • Wat moet een benadeelde doen om volledig te worden vergoed? Mag hij het voorstel tot schaderegeling van de vergoedingsplichtige verzekeringsmaatschappij zo maar aanvaarden ? In vele gevallen zal het slachtoffer na een verkeersongeval nood hebben aan de bijstand van een advocaat, raadsgeneesheer, voertuigexpert, en/of andere deskundige: wat, wanneer (niet), waarom, hoe, wie (niet) ?

  Meestal aanvaardt het slachtoffer zonder meer de beoordeling van de lichamelijke letsels en van de voertuigschade door de expert (geneesheer of voertuigdeskundige) die aangesteld werd door de vergoedingsplichtige verzekeringsmaatschappij. EEN ZWARE VERGISSING !

 • De statuten van onze V.Z.W. (zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 september 2000) omschrijven het doel van de V.Z.W. als volgt:

  • Het verstrekken van inlichtingen en het verlenen van bijstand aan personen die betrokken zijn geweest bij een ongeval

  • Deze personen zijn voornamelijk dezen die wegens een verkeersongeval recht hebben op vergoedingen voor de door hen geleden schade …


  Zie ook
  Doel van de V.Z.W. voor typische vragen.

   

 • V.Z.W. Verkeersslachtoffers is dan ook een uniek initiatief: zij verstrekt kosteloos alle nuttige inlichtingen aan elk slachtoffer van een ongeval (zelfs anoniem).

  Dit gebeurt dankzij meerdere vrijwilligers, die beroep kunnen doen op gespecialiseerde personen (raadsgeneesheer, advocaat, voertuigexpert, psycholoog,…).

 

 

Heeft u zelf een ongeval meegemaakt? Telefoneer dan eens naar één van onze contactpersonen:

 

Tel.: 09/ 339 17 30

GSM: 0473/ 38 00 88

 

WORD GEEN TWEEDE KEER SLACHTOFFER...

 

e-mail ons uw vragen (zelfs anoniem) - bijstand@verkeersslachtoffers.be

wij helpen u met plezier !

 

 

Albert rijdt per auto naar het werk. Hij wordt achteraan aangereden, met hevige kracht.

Terwijl hij in het ziekenhuis ligt gaat de expertise van zijn voertuig door ; de voertuigexpert besluit tot een totaal verlies en raamt de "waarde voor ongeval" op slechts 2.000 € (als forfait), meer een beperkte vergoeding voor de gebruiksderving. Albert aanvaardt de voorgestelde som.

Een jaar na het ongeval stuurt de arbeidsongevallenverzekeraar naar de "domme en brave" Albert een brief waarin staat dat deze als volledig genezen wordt beschouwd. Hoewel Albert nog nekpijn, vergeetachtigheid en soms hoofdpijn ervaart, meent hij dat hij toch niets kan ondernemen tegen de genezenverklaring.

Een maand later ontvangt Albert een brief van de B.A.-verzekeraar van de aanrijder, waarbij wordt medegedeeld dat hij 4 % blijvende invaliditeit overhoudt. Kort daarna ontvangt hij bovendien, via zijn makelaar, een afrekening betreffende de schadevergoeding. Deze afrekening wordt door Albert ondertekend voor akkoord, zoals gevraagd door zijn makelaar.

FOUT FOUT FOUT !

Wat had Albert moeten doen ? Hij had niet zo maar de verzekeringsmaatschappijen (de arbeidsongevallenverzekeraar en de B.A.-verzekeraar) mogen geloven. Meerbepaald zal een voorzichtige benadeelde de volgende controles laten uitvoeren:

1° hij vraagt aan zijn voertuighersteller of zijn voertuig wel degelijk een totaal verlies is en bovendien of de vervangingswaarde van 2.000 € wel voldoende is ; bestaat daarover twijfel, dan zal hij, op kosten van de rechtsbijstandsverzekeraar, een raadgevende voertuigexpert raadplegen ;
2° het besluit van de raadsgeneesheer van tegenpartij om Albert genezen te verklaren dan wel om slechts 4 % B.I. toe te kennen dient te worden onderzocht door een eigen raadsgeneesheer ; indien deze besluit tot bvb. 6 % BAO zal een tegensprekelijke expertise moeten doorgaan ;
3° tevens moet Albert een advocaat raadplegen, in plaats van zo maar het voorstel betreffende de schadevergoeding vanwege de verzekeringsmaatschappij te aanvaarden; ook de kosten voor deze bijstand worden trouwens gedragen door de verzekeraar rechtsbijstand.

 

Het bovenstaande maakt trouwens duidelijk dat een ruime en degelijke dekking in rechtsbijstandsverzekering van groot belang is. Deze zal alle kosten van verdediging betalen, binnen de polisvoorwaarden.

Verkeeongeval li

chamelijke letsels advocaat, benadeelde schadevergoeding raadsgeneesheer advokaat

DE 10 GEBODEN . VAN HET VERKEERSSLACHTOFFER

 

1. Bewijzen

Vul steeds het aanrijdingsformulier in. Verzamel onmiddellijk na het ongeval de nuttige bewijzen aangaande de aansprakelijkheid.

Houd alle nuttige bewijsstukken omtrent uitgaven en andere schade zo goed mogelijk bij.

 

Zie verder "Praktische tips na een ongeval".

 

2. Rechtsgronden om bepaalde vergoedingen te vorderen

Volledige schadevergoeding kan u uiteraard bekomen indien de schade is veroorzaakt door de fout of onvoorzichtigheid van een ander (burgerlijke aansprakelijkheid). Maar ook als u zelf het schadegeval heeft veroorzaakt kan u (binnen bepaalde perken) vergoeding bekomen. We denken aan de wetgeving betreffende zwakke weggebruikers, gehandicapten, invaliden, getroffenen van een arbeids(weg)ongeval,...
En dan is er wellicht nog uw eigen verzekeraar (ongevallen/ inkomensverlies/ familiale/ omnium/ ...) ?

Zie meer uitgebreid onder Vergoedingen, nr. 3 e.v..

Weet ook in welke gevallen de verzekeringsmaatschappij de uitgekeerde schadebedragen van u mag terugvorderen (regres).

Zie De terugvordering door de B.A.-verzekeraar (regres)

(zijnde = hoofdstuk "Vergoedingen", nr. 7 e.v.).

 

 

3. Hoogte van de schadevergoeding

Weet minstens in grote lijnen welke bedragen u kan eisen voor de lichamelijke en aanverwante schade, en voor uw voertuigschade.

Zie Lichamelijke schade, nr 8 e.v., en Voertuigschade , nr. 1 t.e.m. 9.

 

4. Hoe kan men schadevergoeding bekomen ?

De schadevergoeding kan op meerdere wijzen worden gevorderd, ofwel voor de strafrechtbank ofwel voor de burgerlijke rechtbank (meestal de Politierechtbank).

Zie: Hoe kan de benadeelde vergoeding bekomen?

(zijnde hoofdstuk Procedures, deel c. en d. (=nr 5 e.v.)).

 

5. De raadsgeneesheer

Aanvaard niet zo maar de medische * besluiten van de geneesheer van de verzekeringsmaatschappij (die de vergoeding moet betalen!); laat deze besluiten nazien door een eigen raadsgeneesheer *.

Zie Adviezen om de volledige vergoeding voor uw lichamelijke schade te bekomen.

(= Lichamelijke schade, nr. 14 e.v.)

 

6. De voertuigexpert

Zo ook: laat de zienswijze van de voertuigexpert van de verzekeringsmaatschappij omtrent het totaal verlies, de vervangingswaarde, de herstellingsprijs, e.d.m. nazien door uw garagist en zo nodig door een eigen raadgevende voertuigexpert.

Zie Vergoeding van uw voertuigschade door de verzekeringsmaatschapij

(zijnde hoofdstuk Voertuigschade, nr. 10 e.v.).

 

7. De tegensprekelijke expertise

Uw raadgevende expert – zijnde de raadsgeneesheer of de raadgevende voertuigexpert – zal de nodige onderzoeken verrichten en vervolgens een minnelijke regeling nastreven. Lukt dit niet, dan dient een tegensprekelijke expertise door te gaan, nl. een minnelijke of een gerechtelijke expertise.

Zie Medische expertise, nr. 1 t.e.m. 7, en

Hoe kan u de zienswijze van de verzekeringsexpert betwisten ?

(zijnde Voertuigschade, nr. 13 e.v.).

 

8. De advocaat

Voor de aanstelling van een gerechtsdeskundige * en voor het bekomen van de passende schadevergoeding dient de schadelijder beroep te doen op een advocaat *, die hij trouwens volledig vrij mag kiezen. 

Onderteken nooit een document vanwege de verzekeringsmaatschappij zonder voorafgaandelijk advies van een betrouwbare raadgever, zoals uw advocaat.

Zie aanstelling van een advocaat

( = Procedures, letter f. (nr 11 t.e.m. 13)) en

Praktische adviezen

(= Lichamelijke schade, nr. 18 en 19).

 

9. Hoe kiezen ?

Zorg ervoor dat u een raadgevende voertuigexpert, raadsgeneesheer en advocaat aanstelt die kennis en ervaring in de materie bezitten en die u op onpartijdige wijze kunnen adviseren. Contacteer terzake eventueel onze VZW (per e-mail of via een contactpersoon).

 

10. Rechtsbijstand

De kosten voor deze personen en de andere uitgaven voor het voeren van de nodige betwistingen en eventueel van de gerechtelijke procedure vallen in principe ten laste van uw rechtsbijstandsverzekeraar *.

Zie aanstelling van een advocaat (= Procedures, onder nr 11),

en ook

Praktische adviezen voor de volledige vergoeding voor uw lichamelijke schade

(= Lichamelijke schade, nr. 20).

 

 

Met dank aan advocaat Pascal Mortier uit Gent (09 224 14 14).

 

 

 

Reeds heel wat slachtoffers hebben dankzij de adviezen van onze VZW de passende en dus hogere schadevergoeding bekomen.

 

 

Je wordt lid door storting van slechts 15 €.
Lidgelden zijn onze enige bron van inkomsten!
Word lid van de V.Z.W. Verkeersslachtoffers door storting van slechts 15 € op bankrekening 979-9574501-24 (IBAN: BE81 9799 5745 0124 - BIC: ARSPBE22).


Met een kleinere bijdrage helpt u onze vzw ook al.

 

 

 

 

Onderaan elke webpagina vindt u de telefoonnumers van onze contactpersonen. Telefoneer ons gerust eens !

 

 
 

Codefau verkeerslachtoffer schadevergoeding letsel ongeval

Grasduin in onze website

via de Inhoudstafel met hyperlinks

of

via de navigatiebalk links bovenaan elke pagina.

 

 

advocaatHulp van derden - of in hospitaal - vergoeding ongeval gehandicapt pijn inkomensverlies ontslag ontslagen.

 
   
Naar pagina top
Uw rechtsbijstandsverzekering dekt alle kosten van Uw verdediging
HZetel: Persijzerstraat 77, 9080 Lochristi
Etienne Verniers van 10 tot 22 uur
bijstand@verkeersslachtoffers.be
09/ 339 17 30
H
 
0473/ 38 00 88
H