Informatie van en voor de leden      Overzicht wetgeving    Nieuwigheden op de site      Home-page 

Laatste bijwerking op 2 augustus 2017

SANITEL

IDENTIFICATIE EN REGISTRATIE VAN SCHAPEN, GEITEN EN HERTACHTIGEN

Sinds het Koninklijk bestluit van 2 juli 1996 is elke Belgische houder van geiten, schapen en hertachtigen
verplicht om de identificatie en registratie van zijn dieren uit te voeren. Alle dieren die ouder zijn dan zes maand
moeten sinds 15/12/1996 geoormerkt zijn. De houders van deze kleine herkauwers moeten zich binnen de
maand na aankoop van hun eerste dieren laten registreren bij Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) via het
registratieformulier (uitz. particuliere slachting). DGZ registreert de gevens in Sanitel en kent een beslag-
nummer toe. De verantwoordelijke voor dit beslag moet dan een bedrijfsregister bijhouden en
jaarlijks zijn
inventaris overmaken aan de dienst Identificatie en Registratie van DGZ Vlaanderen (15 december telling).
Alle formulieren kan je op de volgende pagina downloaden : http://www.dgz.be/formulier/registratieformulier-activatieheractivatie-beslagdiersoort


Doelstelling van SANITEL
- Alle dieren inschrijven in een register en al hun bewegingen vastleggen op een vervoersdocument
- Snel en doeltreffend kunnen optreden bij een ziekteuitbraak (vb. mond en klauwzeer)
- Contacten met besmette dieren kunnen opsporen
- Opsporen van de herkomst van de dieren

Wat is een beslag ?
- Een geheel van een aantal geiten of schapen die op één plaats gehouden worden. Elke particulier met 1 of
meer dieren bezit een beslag en zal zich dus moeten bekend maken bij zijn provinciaal verbond.

Wat is een verantwoordelijke ?
- De verantwoordelijke is de houder of de eigenaar van de dieren die onder de Sanitelwetgeving vallen.
  Deze persoon is verplicht aangifte te doen van zijn beslag en jaarlijks (voor 15 januari) een standaard-
  document met de telling op 15/12
door te sturen naar de dienst Registratie en Controle van Dieren-
  gezondheidszorg Vlaanderen.

Wat is een Sanitel oormerk ?
- Een erkend plastieken oorplaatje dat enkel bij DGZ-Vlaanderen kan aangekocht worden (de kosten
  zijn ten laste van de verantwoordelijke van het beslag)
- Deze oormerken moeten door de verantwoordelijke zelf in het linkeroor van het dier geplaatst worden, 
  met het nummer aan de binnenzijde (links als je achter het dier staat). Met behulp van een speciale tang
  worden de oormerken aangebracht.

Sinds de Europese verordening (EG) 21/2004 wordt er een onderscheid gemaakt tussen schapen, geiten
en hertachtigen die voor 10 juli 2005 geboren zijn of na 9 juli 2005.

Schapen, geiten en hertachtigen die voor 10 juli 2005 geboren zijn :

Voor geiten, schapen en herten zijn het de grootste modellen, voor dwerggeiten- en schapen en  angora-
geiten zijn er de kleine ronde oormerken, zonder barcode. 
De kleur is verschillend per soort dier, voor geiten blauw, voor schapen roze (zalmkleurig) en voor herten
groen. Het oormerk draagt de volgende vermeldingen : de letters BE, gevolgd door 8 cijfers, waarvan het
eerste, of de eerste twee cijfers, de provincie waar het dier gemerkt is aanduiden. Tevens is er op de grote
modellen een barcode voorzien die deze gegevens bevat.

Het aanbrengen van de oormerken dient in stijgende numerieke volgorde te gebeuren.

Geiten (witte, bonte, hertkleurige, toggenburgers, anglo-nubische of angora's) of Belgische melk- schapen die opgenomen worden in de door het Ministerie van Landbouw erkende stamboek-
werking krijgen nog een tweede oormerk toegekend, een geel. Hierop staat het stamboek-
nummer van de fokker en het volgnummer van het dier binnen zijn bedrijf vermeld.

De Europese Verordening 21/2004 van de Raad van 17/12/2003 werd in de zomer van 2005 van kracht en
voorziet dat het identificatie/heridentificatiesysteem in elk Europees land aan bijkomende verplichtingen moet
voldoen voor alle kleine herkauwers die na 9 juli 2005 geboren worden. Deze verordening wijzigt ook het
KB van 2 juli 1996. De inhoud van het bedrijfsregister en de manier van opvolging van de bewegingen werden
gewijzigd. De hierboven beschreven oormerken worden vervangen door 2 identieke oormerken waarmee elke
kleine herkauwer gemerkt moet worden.
Uitgangspunt is en blijft de traceerbaarheid van de dieren teneinde in
crisissituaties zo efficiënt mogelijk te kunnen optreden. Deze oormerken zijn voor alle kleine herkauwers
dezelfde, namelijk zalmkleurig.

Schapen, geiten en hertachtigen die na 9 juli 2005 geboren zijn :

Elk schaap, geit of hertachtig dier dient door de verantwoordelijke geïdentificeerd te worden met twee erkende
oormerken vooraleer het vertrekt uit het beslag waar het dier geboren werd, of ten laatste op de leeftijd van 
6 maand indien het dier op het bestag blijft. Dieren die niet geoormerkt werden mogen niet meer op de
openbare weg komen (zelfs dieren die jonger zijn dan 6 maanden moeten dus voor de eerste verplaatsing over
de openbare weg geoormerkt zijn).

- Voor slachtlammeren die voor de leeftijd van één jaar geslacht worden, kan één oormerk volstaan indien deze
  dieren rechtstreeks van het bedrijf van geboorte naar een binnenlands slachthuis worden afgevoerd.
  Dit enkelvoudig oormerk zal blauw zijn. Indien men één van deze dieren toch wenst als fokdier te gebruiken
  kan het altijd achteraf nog met 2 oormerken gemerkt worden.

- Wie zijn dieren niet correct laat identificeren en registreren riskeer een administratieve of gerechtelijke sanctie
  die kan gaan tot de inbeslagname van de betrokken dieren !

- Indien een oormerk verloren is kan men hetzelfde nummer bij de dienst Registratie en Controle van Dieren-
  gezondheidszorg Vlaanderen
aanvragen, of je kan ook een nieuw nummer gebruiken.

- Bij invoer van dieren uit derde landen mag dit zonder oormerknummer, maar dienen de dieren rechtstreeks
  naar het beslag vervoerd te worden. De verantwoordelijke moet de import binnen de 3 werkdagen melden
  aan DGZ-Vlaanderen voor het hermerken van deze dieren. Het register wordt dan ook binnen de 3 dagen
  bijgewerkt
.

- Verkoop van oormerken is verboden

- De dienst Registratie en Controle van Dierengezondheidszorg Vlaanderen moet per jaar 5 % van de dieren
  controleren.

- Bij opheffing van het beslag moet dit via de beslagfiche kenbaar gemaakt worden, die moet samen met de
  niet gebruikte oornummers teruggestuurd worden naar de dienst Registratie en Controle van Dierengezond-
  heidszorg Vlaanderen
.

- Elke nieuwe verantwoordelijke moet binnen de maand aangifte van zijn beslag doen bij de dienst Registratie
  en Controle van Dierengezondheidszorg Vlaanderen

- Elke verantwoordelijke houdt per diersoort continu een beslaginventaris bij met alle in- en uitgaande
  bewegingen die zich op zijn beslag voordoen (vb. aankoop, verkoop, geboorte, sterfte, slachting). 
  De oorsprong of bestemming van de dieren dient hierbij duidelijk genoteerd te worden.. Dit register bestaat
  uit 2 delen, het register voor de fokdieren (R3) en het register voor jonge slachtdieren (R4). Elke gebeurtenis
  dient binnen de 3 dagen ingeschreven te zijn.

- Het register dient gedurende minstens 5 jaar door de verantwoordelijke op het beslag bewaard te worden
  (ook na stopzetting van de activiteit) en moet bij elk verzoek van de bevoegde autoriteit kunnen voorgelegd
  worden.

Statistieken SANITEL (situatie op 13/10/1997)

 

SCHAPEN

GEITEN

 Provincie

Aantal beslagen

Verdeelde oormerken

Aantal beslagen

Verdeelde oormerken

 Vl. Brabant 2.574 64.300  601 5.830
 Antwerpen 1.768 51.931 1.094 13.387
 West-Vlaanderen 4.000 100.334 1.311 14.062
 Oost-Vlaanderen 5.483 91.023 1.277 12.373
 Limburg 1.527 38.580  516 6.341
 TOTAAL 15.352 346.168 4.799 51.993

In 2004 hebben de controleurs van het voedselagentschap 2.159 beslagen van kleine herkauwers bezocht
voor controle. Hierbij werden 1.905 I & R-controles uitgevoerd, waarbij er 65 processen-verbaal werden
opgesteld. De voornaamste andere redenen voor controle waren ; afleveren van erkenningen (326),
dierengezondheid (533), import (49), export (82), transport (457), dierenwelzijn (918) en onderzoek op
residuen en contaminanten (19).

Voor meer informatie over Sanitel kan je terecht op de site van de Dierengezondheidszorg Vlaanderen. Daar kan je ook een aantal formulieren downloaden (registratieformulier, tarievenlijst, register inkomende- en uitgaande bewegingen jaarlijkse inventaris, bestelbon).

DGZ-Vlaanderen, Dienst I & R
Tel. : 078/05.05.23 - Fax : 078/05.23.23  helpdesk@dgz.be


Contact opnemen met DGZ : https://www.dgz.be/contact-nemen-met-dgz

Loketten I & R
Industrielaan 29 - 8820 Torhout 
(iedere werkdag van 8 u. 30 tot 17 u. en zaterdag van 9 tot 11 u. )
Hagenbroeksesteenweg 167 - 2500 Lier 
(iedere werkdag van 8 u. 30 tot 17 u.)
(raadpleeg voor een bezoek aan één van deze loketten altijd eerst de Helpdesk I&R op 078/05.05.23, want veel problemen kunnen telefonisch opgelost worden).
 

   Naar de home-page                                                                         Overzicht Wetgeving