De Wijgmaalse familie ven Dieve

 

 

De Archieven (Vrouwenpark, Arenbergh en Stadsarchief Leuven) bewijzen dat op het onder Rotselaar gelegen Wijgmaal, in de 14e en 15e eeuw een welbekende familie Van Dieve heeft geleefd.

Haar geschiedenis is belangrijk voor de studie van een aantal oude Rotselaarse en Werchterse families. Tussen 1700 en 1794 werden stambomen opgemaakt, waavan enkele bewaard bleven. Zij bestonden meestal uit twee delen. In het eerste deel schitterde de van Dieve-mythe met slot en grafzerk, schaking en kruisvaart en in het tweede deel, minder episch, stonden vaak talrijke betrouwbare gegevens. Uit de samengebrachte betrouwbare documentatie (we houden absoluut geen rekening met wat in druk verscheen) blijkt dat genealogische schetsen en afschriften van notariële akten gesolliciteerd werden om te genieten van de “bors oite borsen in de voorrs., collegie van Dieve, anno 1574 by wylen Joncker Gregorius van Dieve gefondeert...”

               

Al de bedoelde stambomen klimmen zonder uitzondering langs een woud van zijtakken en een labyrint van aangetrouwde families op naar de twee dochter van Christiaan Aurogge, waarvan de overgrootmoeder een echte van Dieve was.

               

In de stambomen wordeno.m. vermeld :

Voor Rotselaar : de families van den Panhuysen, de afstammelingen van Jan Fobelets, de familie van Doren (aangetrouwd), de familie Betz, de familie van Aerscht enz...

Voor Werchter : (hoofdbron, een notariële akte opgemaakt door notaris Wetz in 1699) : de familie Michiels, de familie Vloeberghs, de familie Jan Van Leemputten (gehuwd met Maria Michiels), de familie Jan Bruyninckx (gehuwd met Maria De Worteleer), de familie G. Verstaeten, notaris, de familie Felix van Roost (gehuwde met een Verstraeten) enz...

Voor Haacht : de familie Jan Dockx (gehuwd met Catharina Janssens), de familie Jan Van Ermeghem,

“autoborghmeester tot Haecht”, getrauwt met Anna Van langendonck, enz...

                Het doel van deze stambomen was : het bekomen van een studiebeurs. En werkelijk, uit de meeste geciteerde families sproten heel wat priesters en notarissen.

 

Communicatie en toelichting

 

De Leuvense Schepengriffie bevat twee akten die het vertrekpunt vormen van een betrouwbare stamreeks. In een akte uit het jaar 1378-79 worden Joannes de Dieve, afkomstig uit Rotselaar en zijn vrouw Gertude, vermeld.

Achter die Gertude, zonder familienaam, hebben de genealogisten  uit de 17e en 18e eeuw allerlei familienamen geplaatst, en langs dit open poortje kwam men overal binnen.

 

                Uit een akte , opgemaakt in 1385 blijkt dat Jan van Dieve zeker twee zonen had : Hendrik en Willem.

Hendrik trouwde met Mathilde Lederbyl. Zij bezaten goederen gelegen onder Wijgmaal, Heren en Rotselaar. Immers een deel van Wijgmaal lag onder Rotselaar en een ander deel onder Herent. Een zuster van Mathilde Lederbyl, genaamd Margaretha, was gehuwd geweest met een Breezyp, en een andere zuster, genaamd Katherina, was de vrouw van een Jan van den Panhuysen, uit de jaren 1450-1490. Het famileverband getuigt dat de deciteerde families tot de fatsoenlijks klasse behoorden.

 

                Het geslacht Breezyp wordt vak vermeld in het Vrouwenpark-archief uit de 15e eeuw. Een Jan van Breezyp was tiendenpachter van Vrouwenpark in 1447. Zijn zoon Heinric huurde jarenlang, net als zijn vader, de beemden die Vrouwenpark te Wijgmaal bezat. Willem Van Breezyp, Heinric’s zoon, nam op zijn beurt in 1486 de tienden van Wijgmaal in pacht. In de loop van de 16e eeuw daalde het waardecijfer van de familie Van Breezyp.

 

                Henricus van Dieven, gehuwd met Mathilde Lederbyl, had vijf zonen : Jan, Hendrik, Willem, Franco en Simon. Franco is de stamvader van de Leuvense tak waaruit Gregorius en Petrus Van Dieve(n) sproten. Jan van Dieve, de oudste, had een dochter, genaamd Kathelyne.  Zij huwde met Simon van Wezembeecke. Die Simon was tamelijk welgesteld. Een akte uit 1480  geeft de namen van de vier bijzonderste “mannen van Leene” uit de streek. Het zijn Joannes van der Hofstadt, Jan van Elsborne, Symon van Wezembeecke en Servaes Op ten Bergh.

 

                Een akte uit het jaar 1496 (Archief Vrouwenpark) citeert Jan van Dieven, zijn dochter Kathelyne en haar man Simon van Wezembeke (reeds overleden in 1498). Zij hadden in huur de beemden die Vrouwenpark onder Wijgmaal bezat. Kathelyne samen met haar zoon Jan van Wezembeecke, hernieuwde haar contract met Vrouwenpark in 1513 en in 1521 (bevestiging in Arenbergh-Archief) Vader Simon van Wezembeecke is ogenschijnlijk zeer jong overleden. Jan liet eveneens een dochter achter, Anna genaamd, die met Antoon Vits trouwde. Antooon Vits en Anna van Wezembeecke hadden een dochter, de schattige Jacomyne, rijk aan geld en goud, die haar liefde en haar lichaam schonk aan de Rotselaarse rijke boer Christiaan Aurogge, waaruit Digna, die met Jan van den Panhuysen huwde en Anna, de vrouw van Jan Fobelets.

Kortom, vanaf 1540 is het mogelijk de geschiedenis van al die families wetenschapelijk vast te leggen.

 

Uit : “Rotselaar zijn heren en zijn abdij” door Dr. J. Cools.

Zie ook  : Wim Vandersloten , wvds@wanadoo.be

                 Marcel Vervloet : http://home.tiscali.be/marcel.vervloet

 

 

7/12/2003