Parenteel van Jan Van Beethoven .   

I. Jan Van Beethoven moet geboren zijn te Kampenhout omstreeks 1485.

   1. Mark Van Beethoven, geboren ca 1510 .(II-1)
   2. Cornelis Van Beethoven, geboren ca 1515 en gehuwd te Haacht ca 1540 met Margriet
       Van Hove .
   3. Adelys Van Beethoven .
   4. Anna Van Bettehoven uit Haacht-dorp .
   5. Pauwel Van Bettehoven uit Langendonck (mogelijk onder Haacht)
II-1. Mark Van Beethoven, zoon van Jan, geboren omstreeks 1510 en gehuwd omstreeks 1534 met Anna Smets . Zij woonden te Kampenhout volgens RAB, Kampenhout reg. 2309, fol 18-19,  8 mei 1571: " Voor het Laathof van de Heer... schenen Jan De Witte en zijn wettige huisvrouw en item Mark Van Beethoven, zone wijlen Jan's van Beethoven, en Anna Smets zijn wettige huisvrouw, hebben geloeft te geven tot behoeff der huysarmen der prochie van Campenhout te weeten alla jaeren twee rinsgulden t'stuck tot 20 st. en een plecke tot drye plecken Brabants, gesedt op huerlieden goeden aende Landinge straet aldaer ."

RAB.RK.49.047 : uitbetaling voor werk in de bossen in 1573 : " Desen Rentmeester die welcke noch betaelt heeft Mercken van Beethoven vad dat hij diverschen daegen gevrocht heeft een tbosch geheeten Beserijs van tselve te begrechten en alomme te soppen alst blijckt bij ziijn quitantie hier onder gegeven, IIII p.IIII st."

Uit dit huwelijk :

   1. Arnold (Aert) Van Beethoven . (III-1)
III-1. Aert Van Beethoven, zoon van Mark, geboren te Kampenhout ca 1535 . Hij was volgens een akte van 1594 een zoon van Mark en dus zo goed als zeker een kleinzoon van Jan, beiden vermeld te Kampenhout . Hij overleed te Kampenhout in 1609 in de ouderdom van 74 jaar .  Hij huwde omstreeks 1568 met Josijne Van Vlasselaer .

RAB, Kampenhout, reg 2308, fol 9v van 23 juni 1583 :" op het Elsterveld van de goeden Aerts Van Beethoven ..."

RAB Kampenhout, reg 2308, fol 74-75 van 14 september 1589 : " voor scepenen van Kampenhout, vervangend de erflaten van het Hof van Bethaniën, wordt verkocht ten behoef Aert's Van Beethoven en Francisca (?) Van Vlasselaer zijn wettige huisvrouw een stuks beemds groot 't derde deel van een bunder en gelegen bij Wilder in de Schilthoven bempten tusschen de goeden des Godshuys van Ste Cleren binnen Brussele en de goeden van Jan van Bourgeois, licentiaat inden rechten, .. joncheere Aert de Borghgraeve, ...metten anderen zijde aende Molenbeke ."

RAB Kampenhout reg 2307, fol 16-16 van 29 mei 1590 : " voor scepenen van Kampenhout vervangend de erflaten des Heren F. Hinckaert, ridder en heer van Berg, Lille, Nederokkerzeel en van zijn Laathof te Assentende daer omtrent gelegen,  verkoopt Christiaan Imbrechts ten behoef Aert's Van Beethoven en zijn huisvrouw Josijne Van Vlasselaer een halff dagwand lands inder grooten tselve  gelegen is tot  Assent op 't Elsterveld tusschen de goeden Jacob Berckmans in deen zijde ende goede Huybrecht van Bredsijt in dandere, commende metter derder syde aen sherren straete geheten de Quaede Straetre."

In de zomer van 1595 werd Josijne verdacht van toverij . Zulks kwam ter ore van Jan Baptist Van Spoelberch, meier van Kampenhout die, ingevolge het strenge bevel uitgevaardigd op 20 juli 1592 door Koning Filips II, op de loer lag . Josijne werd aangehouden op 5 augustus 1595 en was daarmee beslist verloren . Zij bekende op de pijnbank en na 13 september 1595stierf zij op de brandstapel te Brussel .
In de "Rekeninghe van Jans Bap. van Spoelberch als meyer van Camenhout" (1594-1618) kunnen we lezen : " Josijne van Vlasselaer als huysvrouwe Aerts van Beethoven, woonende tot Campenhout, is byden voirsch. meyer geapprehendeert wordden door de groote fame, suspitie en inditie van toeverye, de welcke den voersch. Amptman gelevert synde, is soeverre tegen de selve geprocedeert,dat zij ten leste is gecondemneert metten brande waervan by den selven meyer confiscatie van goederen der voersch. gehuysschen ten behoeff van zijn Majesteit in arreste genoemen ." (RAB.RK. 12.756)

Na de veroordeling van zijn vrouw diende Aert Van Beethoven volgend verzoekschrift in :
RAB.RK. 303 : " Alsoe Aerdt van Beethoven oudt als sestigh jaer, wonende tot Campenhout, den president ende luden van Camere van Rekeninge van Brabaant bij request te kennen gegeven heeft gehadt hoe dat nu onalncx heden Josyne Van Vlasselaer dess supplts huysvrouwe, by vonnisse van wethouder der stadt van Brussel mits d'exercitie van toverye by haer gecommiteert, is gecondemneert metten brande geexcuteert te worden sulcx datter soude naer volghen, zynde tot dyen alle haer goet geconfisweert geweest ten behoeff van zijn Majt ende dat dyen achtervolghendeee Jan Bapta van Spoelbergch als meyer van Campenhout prentendeert inden naemen van zyne majt deen hellicht van alle deeen achtergelaten goeden der voorschreven Josyne, soe meubelen als inneboedel tegen den suppl aff te deylen om die selve publyckelycke ten hoogsten daet van biedende te doen vercoope ten proffyte van zijn voorsc. majt.
Nijet tegenstaande de selve publycke vercooping es medebringende een groot onere ende confusie nyet alleenlyck voor den supplt. maer oock voor zijne vier kinderen (daer aff drye zyn gehoudt, ende deen ongehoudt )- dat die supplt.is een oudt man, quaelyck den cost in syne oude daeghen  kan besorgen, ende dat hy oyck in zyn handt es gequest, sulcx dat hy die selve nyet en can gebruycken,-
hebben daeromme van zijne majt. geordonneert ende geaccordeert als dat nu den voorsc. Aert van Beethoven supplt. sal laten volgen die panden ende goeden gecong-fisqueert voer die helft tot profyt van zijn Majt. mits betalende alle ene eenyegelucke costen . 5 mei 1596 .

Anderzijds noteerde Jan Baptis van Spoelbergh in de marge van voornoemde rekeningen :
" De acte in den texte vermelt :... dat men den voirsc. Aerdt Beethoven zal laeten volgen die panden en gronden van erfven geconfisqueert voer den schuld van prossessen van zijn Majt. mits betaelen allen en eenen yegelucken costen zoe van der erecosten ende vacatien van de commissarissen . En by de Rentmeestere vande domeynen van Vilvoirden uyt costen deser toecomenden verantwordten ontfanck gemaeckt van eenen erfchijns van  XX st. erfcheyns dat wegens tconsent en accordt gedaen aen Aert Beethoven van te moghen gebruyken de gronden van erfven inder acte hier boven geruert ."
(RAB.RK.12756)

Een Cijnsboek van 1606/07 : " Aert Van Beethoven den welcken mijne heeren van de camere van vrs hoven in Brabant geaccordeert  hebben te mogen gebruyken de helft van sijn huysvrouwe goet, als zijnde voort een toveresse gebrant geweest onder Campenhout, naer inhout de acte daer van zynde in dato de Vden mey XVc sesentnegentig, midts jaerlycx betaelende eenen erfcheyns onquytbaer van XX st.Artois." ( RAB. RK. 44.960)

Uit dit huwelijk :

    1. Mark Van Beethoven, geboren te Kampenhout ca 1568 . (IV-1)
    2. Anna Van Beethoven, geboren te Kampenhout ca 1570 . Zij huwde omstreeks
        1591 met Aert De Wolf , overleden voor 8 oktober 1619 . Zij was de enige
        nakomeling van Aert Van Beethoven die in Kampenhout bleef wonen .
        In een akte van 13 juni 1595 wordt verkocht voor de erfflaeten van het Godtshuys
        van Bethaniën tot behoeff Aerts De Wolff ende Anna Van Beethoven syne
        wettige  huysvrouwe te weetene onderhalff dachwant lants gelegen ter Elst opden
        Paddesijp...inde goeden Jr
        Aert Borchgraeve in dander ...tegen het Esterhertvelt ." ( RAB. Sch.2308, blz 75 .)
    3. Hendrik Van Beethoven, geboren te Kampenhout ca 1572 . (IV-2)
    4. Lambrecht Van Beethoven, geboren te Kampenhout ca 1575 . (IV-3)

   Arnold Van Beethoven huwde voor de tweede maal te Haacht op 1 februari 1600, 65 jaar oud, met Petronella (Pierryne) Geerts. Zij huwde na de dood van Arnold te Kampenhout op 26 september 1610 met Antoon Van de Kerckhoven, met als huwelijksgetuigen Aert De Wolf , schoonzoon van wijlen Arnold
   Uit dit huwelijk :

    5. Joannes Van Beethoven, geboren te Kampenhout op 19 juli 1601. Hij werd de
        stamvader van de Van Beethovens te Leefdaal .
        RAB. Sch.2307. blz.56/57 : Op 1 mei 1629 is gecompareert in propren persine
        Jan Van Beethoven, zone wylen Aert van Beethoven, daer moeder aff is Pierryne
        Geerts, heeft opgedragen, gecedeert ende getransponeert met wettigen in handen
        Gielis Smets, meyer vander voorsc. laethove vanwege des voorsc. Jr Engel
        Lambrechts, als heere van den  gronde.... tot behoeff Anthoens vanden
        Kerckhove ontgaende voor hen selven in propietyt., overmits d'aflijvigheyt van
        sijne ouders ... ende te behorende Pieryne Geerts, moedere des vrs Jane van
        Beethoven ende wettige hysvrouwe des vrs Anthoen vande  Kerckhoven ... te
        wetene eene stede met een huysken daerop staende... gelgen onder de      prochie
        van Campenhout, aen sheeren straete, aen de goede jonker Aert de Borghgraeve .
        Na de verkoop van het vaderlijk huis, waarin vroeger ook zijn vier hafbroeders
        hadden  geleefd, trok Jan naar Leefdaal, waar hij in 1634 in het huwelijk trad met
        Catharina Ruelens .

IV-1. Mark Van Beethoven, zoon van Arnold, is geboren te kampenhout omstreeks 1568 en overleed te Nederokkerzeel in 1640 in de ouderdom van 72 jaar . .Omstreeks 1605 moet vader Marcus Van Beethoven-Proost (mogelijk komend uit Buken) zich te Nederokkerzeel gevestigd hebben  Volgens F. MAES woonde hij aldaar - luidens een akte van 1616 - in de Doelstraete nabij de kerk en naast Peter Haesaerts . ( Het betreft de huidige Sint-Stefaanstraat tussen de kerk en de nieuwe begraafplaats ).
 Volgens het pachtboek van 1670 stippen we nog aan : Item treckt de cappelye jaerlycx  8 molevaten roghs erfpacht op huys ende hoff inde plaetse tegenover de kercke. Desen pand behoort Marcus Van Beethoven .
  Hij huwde waarschijnlijk te Nederokkerzeel ca 1591 met Adriana Willemsdochter Proost, overleden te Nederokkerzeel in 1635 .
Uit dit huwelijk :
   
    1. Helwig Van Beethoven, geboren omstreek 1593, gehuwd te Nederokkerzeel in
        1613 met Huybrecht Trappeniers. Hun 8 kinderen te Nederokkerzeel waren : Jan
        1612, Maria 1615,  Joanna 1617, Anna 1619, Adriana en Catharina 1621, Helena
        1625 en Jan 1628 .

    2. Arnold Van Beethoven, geboren omstreeks 1595, kreeg de voornaam van zijn
        vaderlijke grootvader Aert en werd stamvoortzetter te Perk, waar hij trouwde
        met Catharina Verstrecke omstreeks 1617 en 7 kinderen kreeg .

   3. Anna Van Beethoven, geboren omstreeks 1597 . Zij was gehuwd met
        Engelbrecht Peeters

    4. Guilliam Van Beethoven, geboren omstreeks 1601, wellicht geheten naar zijn
        moederlijke   grootvader. Hij huwde eerst te Nederokkerzeel in 1628 met Maria
        Hermans, en na haar overlijden op 11 april 1660 met Catharina Verschaest,
        dochter van Petrus en Anna Verreycken, geboren te Haacht op 18 april 1624 . Op
        2 maart 1655 werd  voor Notaris  Peter van Malder te Erps een akte verleden
        waarbij Willem en zijn vrouw  Maria zekere jaargetijden stichtten in de kerk van
        Nederokkerzeel en wederzijds aan elkaar bepaalde stukken grond schonken
        (RAB, Sch. 3.315).

        Notariaat Brabant, nr. 3857. Akte dd. 12 oktober 1664 : " Op den 12 pctober
        1664...     compareerden Cuilliam Van Beethoven woonachtig te Neerockerseel
        ende bekende geaccordeert te sijn met David Varncx, ingezetene van Haecht,
        over labeuren ende zayijen van seeckeren bempt... nu lant gelegen alhier over
        tgolijsgadt..."

        Een ontvangboek der pastorie van  Nederokkerzeel vermeldt verder : 1665
        Guilliam Van Beethoven heeft 3 mol. rogge uit sijn huys en hoff  aan de kercke
        (RAB, KA. 32.019). In     1677 schijnt overleden te zijn .

       RAB 835 ter, fol 74.v°-75. 19 november 1671 : " Eene Renthee van eenentwertigh
       gulden   vijff stuyvers ten behoeve van de erffgenaemen Mr Jans Verhaeghen ten
       laste Guilliams Van Beethoven ende Cathlynen Verschaesten ".

    5.Catharina Van Beethoven, geboren omstreeks 1604, huwde te Nederokkerzeel in
       1629 met Jan Bisschop . Zij hadden minstens 3 kinderen te Nederokkerzeel,
       voorkomend op de Nederokkerzeelse tabellen : een stuk grond, gelegen te
       Nederokkerzeel, verkocht ten behoeve van Catharina, weduwe van wylen
       Jan Biscops (RAB, Sch. 5.889) .

    6.Ida Van Beethoven, geboren te Nederokkerzeel in 1607, er gehuwd met Peter
       Neels .Hetzelfde jaar werd hun dochter Maria geboren te Nederokkerzeel .

IV-2. Hendrik Van Beethoven, zoon van Arnold, geboren te Kampenhout omstreeks 1572 en overleden te Boortmeerbeek kort voor de deling van 4 juni 1652, ongeveer 80 jaar oud . Op 17 januari 1594 werd hij ontvoogd te Leuven en datzelfde jaar moet hij getrouwd zijn waarschijnlijk te Boortmeerbeek met Catharina Van Boevenbeke , overleden te Boortmeerbeek kort voor de akte van 11 september 1638.
Uit dit huwelijk :
 
   1. Arnold Van Beethoven, geboren te Boortmeerbeek in 1595 . Hij werd de stamvader van
      de Van Beethovens te Haacht .
   2. Rombout Van Beethoven, geboren te Boortmeerbeek in 1596.
   3. Hendrik Van Beethoven, geboren te Haacht op 21 januari 1599 en overleden voor 1638.
   4. Mark Van Beethoven, geboren te Boortmeerbeek in de Sint-Antoniuskerk in 1601 .Hij
       werd stamvoortzetter in Boortmeerbeek . (V-1)
IV-3. Lambrecht Van Beethoven, zoon van Arnold, geboren te Kampenhout omstreeks 1575 en overleden te Haacht in 1636 .Hij trouwde te Haacht op 31 januari 1601 met Catharina Van Adorp, dochter van Willem en Elisabeth Mertens, overleden te Haacht op 7 december 1652 of op 5 april 1559.
Lambrecht was metser-timmerman, want volgen een rekeningboek van de Spanjaard Christoffel Medina van Montoya, luitenant-generaal der Spaanse troepen in ons land en heer van Hollaken onder Rijmenam " werd op 24 juni 1667 aan Anna Bosmans, huisvrouw van Jan Van Beethoven, en dus schoondochter van Lambrecht, de som van 42 gulden uitbetaald, en voor dat Lambrecht in 1635 de stal op het goed van Hollaken gemaakt had, wijl Medina in de slag van Rocroi doodgebleven was .
Uit dit huwelijk :
 
   1. Adriana  Van Beethoven, geboren op 22 januari 1602, wellicht was haar meter Adriana
       Proost uit Nederokkerzeel. Zij huwde op 27 juli 1645 te mechelen in O.-L.-V.-kerk met
       Petrus Langnues .Zij hadden twee kinderen , gedoopt in dezelfde kerk : Cornelius ° in
       1648 en Clara ° in 1651 . Adriana werd op 4 maart 1671 begraven in dezelfde parochie
       met een middeluitvaart en met deelneming van het Lijntrekkersambacht, of schiptrekkers,
       waartoe zij of haar man behoorde .
   2. Joanna Van Beethoven, geboren in 1603 en overleden te Haacht op 22 november 1657 .    zij huwde te Haacht op 10 februari 1632 met Willem Jacobs .
   3. Elisabeth Van Beethoven, geboren 10 januari 1606 en overleden voor 1615 .
   4. Jan Van Beethoven, geboren te Haacht op 6 juli 1608 . Hij was de stamvoortzetter te
       Haacht . (V-2)
   5. Arnold Van Beethoven, geboren te Haacht op 23 mei 1611 . Hij werd stamvoortzetter
       te Haacht en nadien te Rotselaar ;
   6. Elisabeth Van Beethoven, geboren te Haacht op 12 juni 1615 .
   7. Mark Van Beethoven, geboren te Haacht  op 5 januari 1620 . (V-3)
V-1. Mark Van Beethoven, zoon van Hendrik, geboren te Boortmeerbeek in 1601. Hij trouwde omstreeks 1631 met Sara Haesaerts, een dochter van Peter, de gebuur van Mark Van Beethoven-Proost te Nederokkerzeel .
Uit dit huwelijk :
 
   1.Rombout Van Beethoven, geboren te Boortmeerbeek op 14 augustus 1632 .
      RAB, Nederokkerzeel, reg 5889, fol 520 : " ... voor ons schepenen der
      heerlijkheid Nederokkerzeel, compareerde Marcus V.B.n weduwnaar van Sara
      Haesaerts en geassisteert door Rombout V.B. zijn meerderjarige zoon, hierin gebruikend
      de macht hem op 29 juli 1662 door de Weesheren van Leuven verleend en heeft
      getransporteert (of verkocht)
      en stuk lands gelegen te Nederokkerzeel ( en dus wellicht toebehorend aan zijn vrouw
      Sara Haesaerts die reeds 9 jaar dood is ) en wijl hij vijf kinderen heeft onder wie Rombout
      30 jaar oud, en wijl zijn goederen te Boortmeerbeek belast zijn ."
      Deze Rombout trouwde wellicht te Boortmeerbeek omstreeks 1670 en had een zoon
      Cornelis Van Biethoven, geboren te Tildonk op 4 maart 1674, zoon van Rumoldus en
      Petronella Artoes.
   2.Leonardus Van Beethoven, geboren te Leuven op 9 juni 1635.
   3.Maria Van Beethoven, geboren te Leuven op 22 juli 1637. Zij trouwde te Mechelen op
      30 augustus met Peter Willems .
   4.Cornelis Van Beethoven, geboren te Bertem op 20 oktober 1641 in de St.-Poeterskerk .
      Deze Cornelis wordt stamvoortzetter te Mechelen .(VI-1)
   5.Anna Van Beethoven, geboren te Nederokkerzeel in 1644 .Zij huwde voor 1672 te Boort-
      meerbeek met Willem Boschmans .
V-2. Jan Van Beethoven, zoon van Lambrecht, geboren te Haacht op 6 juli 1608  en overleden te Haacht op 23 oktober 1680 in de ouderdom van 72 jaar . Hij trouwde voor 1639 waarschijnlijk te Boortmeerbeek met Anna Bosmans, overleden te Haacht op 3 februari 1679. Het is mogelijk dat jan als metser-timmerman zijn vader bijstond . Doch vermits ziijn jongere broer Arnold reeds vroeg uittrouwde en er van Mark de jongste niets geweten is , bleef Jan waarschijnlijk in het ouderlijk huis wonen . Hij moest nogal goed getrouwd zijn en werd veeleer een welstellend pachter .

RAB 6404, fol 304. v°. I0 oktober 1638 : Jan Van Beethoven koopt een stuk grond dat toebehoorde aan Jan Van Gort...gelegen "aen het vossenvecken..."

RAB 835 bis, fol 38 v°. 6 juni 1644 : " ... opt hulterenvelt aenden hoeyenberge regenoten die Houtheyde op twee halsteren corens erffelijcken aen Jan Van Beethoven ende derffg.Van Adorp".

RAB835 bis fol 71, v°-72. 13 februari 1648 :
" Jan Van Beethoven Lambrechtssone ende Anna Bosmans... kopen van Jo. Catharina Gonsales seker stuck lants eertuts eene hoffstede groot ses dachwanden ...gelegen aende Houtheyde ...gelegen tusschen de houdtheyde ter 1e hulterenvelt ter 2e ende 3e ..."

RAB 835 fol 100. 28 februari 1652 : Het klooster van " Bleyenbeerge binnen Mechelen " verkoopt aan Jan Van Beethoven ende Anna Boschmans " seker stucksken bosch, groot omtrent een halff dachwand...gelegen in de Haverdongen ."

RAB 835 bis fo197.v°-198 . 4 mei 1662 :" Jan Van Beethoven ende Anna Boschmans . Jan Van Nuffelen, gehuwd met Cathlyn Jacobs verkopen aan Jan Van Beethoven ende Anna Boschmans tvierde paert van sesse dachm. bempts, gelegen achter paeijlt aent goorbroeck..."

RAB 835 bis, fol 207. 21 november 1662 : " Jan Van Beethoven ende Anna Boschmans kopen van Reynier Van Beringhen omderhalff dachm. lants gelegen opt Hulterenvelt regenoten d'erffgenaemen Wilms..."

RAB 835 ter fol 1v°-2 . 30 april 1665 : " Jan Van Beethoffnen koopt van mr Jacques De Coninck die hellicht van een halff dach. oft vierendeel landts ... opt hoyevelt ... aren die Houdtheyde ..." Notariële
akte dd. 8 oktober 1649 .

RAB 835 ter, f°46.v°-47. 6 juni 1669 :" ... een stuck ... soo landts als bempt gelegen ten houtten genoept den scotdriesch ... regenoten Jan Van Beethoffnen... zuijdt die Houtheyde ..."

RAB 835 ter, fol 51. v°-52. 2 okttober 1669 : " Jan Van Beethoven ende Anna Boschmans koopen van Peter Coolbrenders gehuwd met Barbara Jacobs, het derde paert van 6 dechm. bemptss alhier bij tgoorbroeck... François Van Beethoffnen ende Anna Boschmans, zijne ouders ..."

RAB 836, fol 54-59. 26 oktober 1679 :" Op 12 october 1679 compareerde voor den notaris Van Dyck tot Mechelen Jan Van Beethoven, weduwnaer wylen Anna Boschmans voor tochte, Hendrik Van Beethoven, oock notaris, Cathelyn Van Beethoven, geassisteert van Aert Verdeyen, haeren man... alle kinderen vanden voors. Jan Van Beethoven... verlkaren ontvangen te hebben van Mr Jan De Drijver, deken van het schildersambacht te Mechelen de som van 400 gulden..." Als pand gegeven " een behuysde hoffstede met gronde gelegen op den Hout ende 3 degm. landts int heulterenvelt ".

Uit dit huwelijk :
 

   1. Frans Van Beethoven, geboren te Haacht op 20 oktober 1639 en overleden op 27mei
      1671.
   2.Hendrik Van Beethoven, geboren te Haacht op 26 oktober 1641. Hij werd de stamvoort-
      zetter te Putte .Hij was notaris sinds 1679 .
   3.Martinus Van Beethoven, geboren te Haacht op 8 november 1643 .
   4.Willem Van Biethoven, geboren te Haacht op 3 maart 1645, overleden voor 1658.
   5.Anna Van Beethoven, geboren te Haacht op 10 oktober 1646, overleden op 18 aug.
      1673.
   6.Catharina Van Beethoven, geboren te Haacht op 14 juni 1619. Zij huwde teHaacht op 14
      september 1669 met Aert verdeyen .
   Arenbergarchief , de gichten, 1601 - 1696 .
    ... compareerde Cathleijn Van Beethoven huysvrouwe Aerts Verdeyen... als sterffvrouwe ...
    ... Cathleijn Van Bethoven dochter Jans... op het hulterenvelt regen. de eycke straet ...
    ... opt hulteren regen.de houthede... d'erffge. Aert Verdeyen als getrauwt gehad hebbende      Cathleyn Van Bethoven ...

   Notariaat Brabant, nr 3854. Akte dd.15 januari 1673 en , geboren te Haacht op 17 februari      1653.   akte in december 1674 : " Gecompareert Mr Rombout Smets verclarende verhuurt te      hebben ... aen Aert Verdeyen ende Cathlyn Van Beethoven gehuyssen ... zynb huys           Brabantse straete ... gepasseert ende  gestipuleert ter presentie van Jan, Jacques ende ...      Van Beethoven. Handtekening van Aert Verdeyen en Catrina Van Beethoven .

   RAB 837, f°28-29 : Aert Verdeyen en Cathalijne Van Beethoffnen kopen van Peetr  Schoovaerts een huis met hof gelegen aan de " hoyenberg gegens de heyde "

   RAB 839, f°57 v°. 16 januari 1710 : " ... een stuck lant aende eyckestraet ter 1e Jaspar  Van Turenhout ter 2e Jan de Paus ter 3e ende de kinderen van Cathelyn Van Beethoven ter      4e ..."

   RAB 841, f°108 v° :"... een stuck landts gelegenbij den Hoybergh int hulsteren volgt  tegenoten Peeter De pauw oft den groenen wegh ter 1e d'erffg. Peeter Van Etteryck ter 2e   de representanten van Cathelyne Van Beethoven ter .."

   7.Maria Van Beethoven, geboren te Haacht op 17 februari 1653 . Zij huwde te Haacht op
      24 augustus 1679 met Peter De Pauw .
   8.Willem Van Beethoven, geboren te Haacht op 4 maart 1658

VI-1. Cornelis Van Beethoven, zoon van Mark, geboren te Bertem op 20 oktober 1641 .Reeds voor de dood van zijn vader en misschien na het huwelijk van zijn zuster Anna, wier man boer werd op de ouderlijke hoeve te Boormeerbeek, trok Cornelis naar  Mechelen en vestigde zich aldaar waarschijnlijk als timmerman . Hij staat alleszins als zodanig opgeschreven in een register der rekeningen van St.-Romboutskerk  luidens een betaling op 20 december 1682 aan Cornelis Van Beethoven timmerman.
Buiten zijn ambacht was hij handelaar in kaarsen en andere kremerswaren : en het kan wel zijn dat hij met deze zaak te Mechelen startte, want Van Aerde in Ascendants  blz 36 vermeldt hem bepaald als dusdanig van 1675 tot 1688 .
 Dat vader Cornelis een zoon was van Mark  en een kleinzoon van Hendrik uit Boortmeerbeek werd in 1937 beslist gevonden door Dr. O. le Maire :" Op 20 mei 1623 kochten Hendrik V.B. en Cathlijn Van Boevenkerkcke zijn huisvrouw een dagwand beemds te Haacht ; op 29 mei 1623 wordt deze ten behoef van Hendrik V/B/ en Cathlijn Van Boevenbeecke zijn huisvrouw door de verkopers bevestigd . op 19 jini 1656, na het overlijden van zijn vader Hendrik, betaaldt mark hert erfrecht  op dit leen. Op 9 september 1672, na de dood van zijn vader Mark, betaalt Cornelis V.B.het erfrecht op het voorzeide derdeel van een bunder beemds te Haacht over het Goorbroek. Op 9 juni 1687 vernieuwt voorzeide Cornelis de leeneed dienaangaande . Op 18 juni 1703 verkopen Cornelis V.B/ en Cathlijn Van Leempoel gehuissen deze leengoed ."- waarschijnlijk om hun huis in de Steenstraat te Mechelen af te betalen .
 Leen en gichten uit het Arenberarchief, B.R. Haacht 10, f°927 :
Ich ondergeschr. certeficere bij desen dat ich te leen houde van heere hertoghe van Aerschot het derden van een bonder bempts gelegen te Haacht regen. van tselve bonder int geheel de Leijbeke te 1e, Jaspar Van Inthout te 2e, tgrootbroek ter 3e en mevrouw Van Bollen ter 4e syden. Actum 27 september 1679, getekend Cornelis Van Beethoven .
 Hij is begraven met een middelmatige uitvaaart en met het timmermansambacht in de O.-L.-V.-kerk op 29 maart 1716 ; hij was 75 jaar oud . Hij huwde te Mechelen in de St.-Romboutskerk op 12 februari 1673 in de ouderdom van 32 jaar met Catharina van Leempoel (t. Schoonbroer Peter Willems ).
 Zij woonden in de Steenstraat in "Het Moleken" te Mechelen .
Uit dit huwelijk :
 
   1. Jan Baptist Van Beethoven, geboren te Mechelen op 14 auhgustus 1677 .
   2. Cornelius Van Beethoven, geboren te Mechelen op 5 maart 1680 .
   3. Michiel Van Beethoven, geboren te Mechelen op 15 februari 1684 . Hij bleef te Mechelen
       de stamvoortzetter . (VII-1)
VII-1. Michiel Van Beethoven, zoon van Cornelis, geboren te Mechelen op 15 februari 1684 en overleden te Bonn op 28 juni 1749.  Hij werd op 29 oktober 1700 als leerknecht aanvaard door Petrus Van Coolom, meester-bakker te Mechelen . Op 5 oktober 1707 werd hijzelf meester-bakker  Hij trouwde te Mechelen in de Sint-Romboutskerk op 18 oktober 1707 op 23-jarige leeftijd met Maria Ludovica Stuyckers, gedoopt te Mechelen op 23 april 1685, dochter van Lodewijk meester-bakker en Magdalena Goufau . Zij overleed te Bonn op 8 december1749 .
 Na het overlijden van zijn vader in 1716 is Michiel waarschijnlijk nogmaals verhuisd naar de ouderlijke woning in de Steenstraat waar zijn moeder alleen zat . En volgens Van Aerde zou hij buiten zijn bakkerij  er evenals zijn vader een handel op nagehouden hebben in luxe-zaken : Mechelse kant, schilderijen, meubels ...
Zijn oudste zoon Cornelius werd trouwens in de handel opgeleid.
 Op 10 december 1717 werden Philippus Jacobus Buyens en Ludovicus Van Beethoven door Eerw. Heren op de koraalschool van St.-Romboutskathedraal te Mechelen aangenomen.
 De kleine Lodewijk ontving in deze school gedurende bijna 8 jaar een klassiek-muzikale opvoeding. Hij moet een uitmuntend leerling geweest zijn, want op 12 oktober 1725 compareerden voor J. Van Caster, notaris te Mechelen, Sr Antonius Colfs, meester klokkespeler en organist van deze stad  en Sr Michiel Van Beethoven en sloten er volgende overeenkomst : Colfs zal  Ludovicus haast twee jaar lang het orgelspel aanleren mits een bedrag van 100 gulden te betalen door Michiel Van Beethoven .
 In 1733-1734 waren Lodewijk V.B. en zijn broer Cornelis definitief te Bonn gevestigd . Het moet hun ouders veel geld gekost hebben om hun beide zoons aldaar volgens hun stand te installeren . Van toen af dacht Michiel eraan naar Bonn te trekken . Zijn schulden bedroegen toen  al meer dan 10.000 gulden, meer dan heel zijn bezit . " Op 12 maart 1741 voor R. de Rees, notaris te Mechelen , compareerden Sr. Michiel Van Beethoven en Juffr. Marie-Louise Stuyckers gehuyssen en verkopen hun inboedel aan Hendrik Willems (wellicht een neef die hun 300 gulden verschoten had) .
 Kort nadien waren zij weg, wellicht naar Bonn. Men wist echter niet waar zij ondergedoken waren : want op 10 april 1739 wierd Michael Van Beethoven als Neuburger van Cleve aufgefûhrt, und gab Mecheln als Herkunftssort.
 Zijn failliet moet een geding van lange duur geworden zijn, want op 12 augustus 1744 ontvingen zijn beide zonen dagvaardingen van de Mechelse Schepenbank om hun erfrecht op de ouderlijke goederen te laten gelden : Aan Sr Louis Van Beethoven musicien in het Kabinet van Zijne Hoogheid den Keurvorst van Keulen te Bonn en Aan Sr Cornelis Van Beethoven koopman te Bonn.
Waarschijnlijk kwam er geen antwoord uit Bonn en bleven de goederen der Van Beethovens ter beschikking van hun schuldeisers .

Uit dit huwelijk :
 

   1. Cornelius Van Beethoven, gedoopt te Mechelen op 25 september 1708 (s. Cornelius
       V.B. de grootvader en Magdalena Goufau, de grootmoeder ) (VIII-1)
   2. Ludovicus Van Beethoven, gedoopt te Mechelen op 23 juni 1710 en overleden op
       22  november 1710, wonend op de Lere Merdt onder Sint-Romboutsparochie . In 1711
       moeten de ouders verhuisd zijn naar de Sint-Catharinaparochie.
   3. Lodewijk Van Beethoven, gedoopt te Mechelen op 5 januari 1712 .Deze Ludovicus werd
       stamvoortzetter te Bonn . (VIII-2)
   4. Lambertus Michaël Van Beethoven, gedoopt te Mechelen op 25 juli 1715 en
       overleden op  21 september 1715 .
VIII-1. Cornelius Van Beethoven, zoon van Michiel, gedoopt te mechelen op 25 september 1708 en overleden te Bonn op 16 juli 1764 in de ouderdom van 56 jaar . Hij huwde in de St. Gangulfkerk te Bonn op 20 februari 1734 op 26-jarige leeftijd met Helena Calem. Zij woonden wellicht in de St.Remigiusparochie en dreven er handel in was en kaarsen, zoals ook zijn grootvader Cornelis in Mechelen . Helen Van Calem stierf op 9 februari 1755 . Cornelis hertrouwde op 5 juli 1755 met Anna Barbara Marx .Zij overleed te Bonn op 16 december 1765 .
Uit dit huwelijk :
 
   1. Anna Theresia  Jozefina Van Beethoven, geboren te Bonn op 18 maart 1756 en er
       overleden op 23 maart 1756 .
   2. Anna Maria Theresia Van Beethoven, geboren te Bonn op 6 oktober 1759 en er
       overleden op 22 oktober 1760 .
VIII-2. Lodewijk Van Beethoven, gedoopt te Mechelen op 5 januari 1712 . Na 12 jaar koraalschool en twee jaar bij meester Colfs was hij in 1727 haast 16 jaar oud : een degelijk gevormd koorzanger en organist .Op 2 november werd hij aangesteld tot plaatsvervangend tenor en enkele dagen later als plaatsvervangend dirigent van het koor van de Luikse St.Lambertuskathedraal . Daar, te Luik , moet de Keulse aartsbisschop hem gehoord hebben en troonde hem mee naar Bonn. In deze residentiestad der Keulse keurvorsten werd Lodewijk vanaf 1733 aangesteld tot bassist van het hofkoor met een jaarwedde van 400 gulden .
 Hij huwde te Bonn in de St.-Remigiuskerk op 17 september 1733 op 21-jarige leeftijd met  Maria-Jozef Poll, een meisje uit Bonn.  Lodewijk stierf te Bonn op 24 december 1773 in de ouderdom van 62 jaar . Maria-Jozef  overleed op 30 september 1775 .
Uit dit hwelijk :
 
   1. Maria Bernardina Ludovica Van Beethoven, geboren te Bonn op 28 augustus 1734 en er
       overleden op 7 oktober 1735 .
   2. Mark-Jozef Van Beethoven, geboren te Bonn op 25 april 1736 . Moet jong gestorven zijn.
   3. Johan Van Beethoven, geboren omstreeks 1739, vermoedelijk gedoopt in de kapel van
       het Hof, maar de doopakte werd niet teruggevonden . (IX-1)
IX-1. Johan Van Beethoven, dus vermoedelijk geboren te Bonn omstreeks 1739 . Hij werd opgeleid om zijn vader op te volgen, en werd tenslotte als hofmusicus aangesteld . Hij huwde te Bonn in de St.-Remigiuskerk op 12 november 1767 met Maria-Magdalena Keverich, geboren te Ehrenbreitstein bij Koblenz op 19 december 1746 en overleden te Bonn op 17 juli 1787 . Johan stierf 4 jaar later op 18 december 1792 .
Uit dit huwelijk :
 
   1. Ludwig Maria Van Beethoven, geboren te Bonn op 2 april 1769 en er overleden op 8
       april 1769 .
  2. Ludwig Van Beethoven , geboren te Bonn op 17 december 1770 . Hij werd
       het  genie van de stam en bleef ongehuwd . Hij stierf te Wenen op 26 maart 1827 in
      de ouderdom van 57 jaar .
   3. Kasper Antoon Van Beethoven, geboren te Bonn op 8 april 1774 . Hij werd de
       stamvoortzetter te Wenen .
   4. Johan Nikolaas, geboren te Bonn op 2 oktober 1776. Hij werd apotheker  te Linz en
       huwde op 8 november 1812 met Theresia Obermeyer . Volgens Dr. J. Schmidt hadden zij
       geen kinderen . Hij overleed te Wenen tijdens het revolutiejaar op 12 januari 1848 .
       Theresia  overleed te Wenen op 20 november 1848 .
   5. Anna maria Francisca Van Beethoven, geboren te Bonn op 23 februari 1779 en 5
       dagen later overleden .
   6. Frans Georg Van Beethoven, geboren te Bonn op 17 januari 1781 en er overleden op 16
       augustus 1783 .
   7. Maria margaretha Jozefina Van Beethoven, geboren te Bonn op 5 mei 1786 en er
       overleden op 26 november 1787 .
Last update 19 dec 1998


10/01/2001
Dominique PREVOT wrote :
A branch of my family tree comes from Belgium. You may have a look at it here:
http://perso.wanadoo.fr/familyprevot/Dom/Genealogie/Genealogie_Belgique.html
 
 

Terug