__Website in honour of Schumacher College, Devon, UK__
__lectuurhoekje voor snuffelaars; "er waren eens 101 bronnetjes..."
 
 
Democratie, Transitie, Klimaat shock, Bezieling en Kennis, Levende planeet en Planetaire Crisis,
    Antropoceen en confronterende Hubris, Wetenschappelijke en Kosmologische Paradigma-wende, en Hoop.
 
Democracy, Transition, Climate shock, Spirit and Knowledge, Living planet and Planetary Crisis,
    Anthropocene and confronting Hubris, Scientific and Cosmological Paradigm Shift, and Hope.
 
     naderende evolutionaire bewustzijns-kwantumsprong vanuit PARADIGMA VAN AFSCHEIDING naar nieuw PARADIGMA VAN VERBINDING ?
     nearing evolutionary consciousness quantum leap from a PARADIGM OF SEPARATION into a new PARADIGM OF INTERBEING ?
 

INFORMERENDE, INSPIRERENDE BOEKEN,____lectuurselectie uit 2009-2014 periode
INFORMING AND INSPIRING BOOKS,__book selection from 2009-2014 reading period
 
 
Hieronder een selectie uit recente boekenlectuur uit periode 2009 - 2014.
Boeken die, voor mij, informerend en/of inspirerend waren in het leren omgaan
met de duizelingwekkendste kering van de levende planeet en zijn immature,
en hubrisrijke, vermetele nieuwe soort 'homo sapiens sapiens'.
Duizelingwekkendste kering?
Omdat de levende planeet en haar eigen geschieden
ons als bewust waarnemende levensvorm nog geen
'geschiedenis' heeft geboden van wat nu aankomende is.
___Bonus: crisis ÉN evolutie naar een bewustzijnstransformatie?
 
 
A selection of recent read BOOKS during the 2009 - 2014 period,
inspiring me a lot in the difficult dealing with the most staggering shift ever
for the living planet during the presence of 'homo sapiens sapiens',
that immature, hubris enriched, reckless species.
Why call it the most staggering shift ever?
Because, from what is going to happen within the living planetary system
following its own course, there isn't yet any 'history' to offer us.
___Bonus: crisis AND evolution towards a consciousness transformation?

 
 
 

 
zomer 2010:
 
WAAROM DEZE DEEL-WEBSITE?
 
Kennisname van het Antropoceen en de enormiteit van keringen, en van een duizelingwekkend
open toekomst, zonder voorgaande, daagt uit en kan verweesd achterlaten…
Ze kan zelfs een soort eenzaamheid induceren, in reden anders dan het ‘kosmische zelfbeklag’
van het 20e eeuwse existentialisme, maar in gevolg vergelijkbaar.
 
Want. Hoe deal je persoonlijk met de enormiteit van de dingen waarvan je kennisneemt? Ermee klaar geraken
lukt niet zo makkelijk, immers, de nakende mogelijkheden van abruptheid en van
alomvattendheid is wat te overweldigend, het oneindige aanbod aan totaal wijzigende toekomstpaden
te groot, het verdwijnen van homo sapiens sapiens een ‘te gewone’ mogelijkheid.
... Wat deed ik ermee? Ventileren. Kunstenaartje spelen, poëzie en muziek schrijven omdat
ik dat sowieso al graag doe om te ventileren, maar ik ging nog 'n klein stapje verder.
Ik kon het niet nalaten om een ‘eigentijds’ verwerkingsproces op te starten, en te gaan ventileren
via deze gekoppelde webstekjes, waar ik wat paniekerig haastig babbel, naar info verwijs,
en, me focus op een ‘bevattelijk’ miniem deelfacet (hernieuwbare energie uit wind).
 
Het meest 'rare' deel-webstekje is dan wel het onderstaande, waar ik gewoon boeken toon,
geselecteerd uit allerlei lectuur die ik de laatste 5-tal jaar las, erbij zeggend dat
die boeken me 'informeerden en inspireerden' (wat ze zeker en vast deden !).
Alsof ik ermee wil zeggen: ‘nou, wat vang jij met die kennis aan?’. Ondertussen blijf ik
onverminderd in onzekerheid achter, het 'ventileren' verzacht alleen maar.
 
En,… dan bedenk ik wat dingen, zoals wat volgt :
 
Er ligt mogelijk veel positiefs te wachten nà een supercrisis, zich dan wel afspelend binnen
een totaal andere, veel ruigere, en biologisch wellicht zeer ernstig verarmde planeet,
zo anders dan degene die onze soort ooit kende. Als er al zoiets 'positiefs' ligt te wachten, is dat
een toekomst mits die zich kan inpassen op zulke andere ruige planeet, en die daardoor een soort
homo sapiens sapiens vereist in een totaal nieuwe toonaard... Een toekomst die er niet zal zijn
voor homo sapiens sapiens, tenzij onze soort die totaal nieuwe toonaard van gemeenschapsvorm en
samenwerking en besef-uitrijping vertolkt, ons nu alvast compleet ongekend...
...mits de ruige nieuwe planeet niet TE ruig is: een 5°+ à 6°+ wereld is niet te overleven.
 
Vandaag lijkt het me, dat onze actuele psyche even verschillend is van bijvoorbeeld wat
antropoloog Napoleon Chagnon vaststelde als psyche van Yanomamö oerwoudindianen,
als onze actuele psyche zal verschillen tot een ongekende nieuwe psyche die aanleiding
kan geven tot voornoemde nieuwe soort gemeenschapsaard bij homo sapiens sapiens.
Wélke soort psyche de toonaard kan uitlokken van een vereiste nieuwe gemeenschap,
bekwaam om zich te ontwikkelen op een ruige en biosferisch verzwakte planeet?
Onbekend.
(Hoewel: heel diep in ons hart wordt ons intuïtief iets heel positiefs en waarachtig gesuggereerd).
 
Die vragen stel ik me, bedenkend hoe wij als zelfbewust zijnde/wordende soort bijzonder zijn,
riskant zijn, én vooral prematuur zijn, aangetast door vele oneigenlijkheden, alsof onze meest
aan zelfbewustzijn gelieerde wordingspotenties nog steeds niet ont-dekt en dus nog bedekt zijn.
Deze laatste bedenking vertolkt m’n persoonlijk worstelen met ‘dom functioneren’ in weerwil
van ‘stomme zijnsverbazing’. Alsof de Seinsvergessenheit van Martin Heidegger een dam is
waarin nog een bres dient geslagen.
Hoe ook, ondertussen hoop ik op een mogelijk 'doorschieten ten goede' vanuit de loop der dingen.
Alzo: het ampele feit zelf van te moeten buigen na hoogmoed, sufheid,... voor uiterst dwingende
natuurlijke eisen, kan ons wie weet in staat stellen om 'bijna plots' een psyche te doen rijpen op
maat van een ongedachte toekomst... in feite: hervonden spiritualiteit en her-kend rechterhersenhelft-talent.
 
Een metafoor hierbij is deze:   binnen de komende generatie(s) voltrekt zich een filterende
"reuzemep" waarna het gaiaanse weefsel homo sapiens sapiens fysisch slechts duldt in haar holon,
mits de psyche-toonaard ervan compleet nieuwe, soepele, hubrisvrije eigenschappen vertolkt.
 
Maar... Ook andere paden kunnen, gelet op het mogelijk 'fenomenale' aspect van keringen.
Bewustzijns-verarming dank zij afroming naar een 'restant homo sapiens sapiens' dat zich als
fysisch-tactisch meest vermetele overlever handhaaft...? En dan net méér Seinsvergessenheit...?
 
Mijn laatste reflex is evenwel:
Waw, Gaia... Ze pikt onze te aantastende waanzin niet meer, en offreert ons dus 'a crisis as an opportunity'
(waarbij vooral de interviews / teksten van Elisabet Sahtouris der laatste jaren me blijven inspireren !).
 
 
- Ook al het voorgaande is maar een denkpoging, en vertolkt mijn zoektocht en nood tot ventileren.
 
 

 
summer 2010:
 
WHY THIS WEBSITE
 
Acknowledgment of the Antropoceen and its enormity of changes, and a dazzling unprecedented
open future, are challenges able to induce dazzling feelings. It can even induce solitude, in reason
other than that cosmic self-pity known from the 20th century existentialism, but similar in its effects.
Because.
How do you personally deal with the enormity of things you are aware of? I can’t handle it so easily.
After all, the imminent possibilities of suddenness and comprehensiveness is too overwhelming, the
infinite range of totally changing future paths too large, the disappearance of homo sapiens sapiens
too normal an option. ...... What did I do with it? Ventilation. Playing artist, writing poetry and music
because I like to do this things anyway to ventilate, and then, I was taking a tiny step further.
I couldn’t resist to start a contemporary process and to ventilate within some connected websites where
I leave quickly written panic-chat, information referrals as well as focusing on an intelligible tiny
portion facet (renewable wind energy).
 
The most weird website however is this one, just showing books, selected from various readings of the
last 5 years, saying how those books informed and inspired me (what they definitely did!).
As I would like to say: "Well, how do you deal with that knowledge?".
Meanwhile, I feel left behind with uncertainty, the ventilation just softens.
 
And then ... I think different things, such as what follows:
 
There may be good things waiting after a total grand crisis, good things occurring on an entirely
different, much rougher, and possibly biologically very impoverished planet, so different from the one
our species has ever known. In the case there could be something positive to happen, it surely
implies a future condition that can fit on such other rugged planet, and therefore it requires a kind of
homo sapiens sapiens in a brand new key... A future that will not be available for homo sapiens sapiens
unless our species has changed towards a totally new timbre of cooperation and sense of community and
maturity, a kind of being completely unknown ...
...If the tough new planet is not too rough, since after all a 5°C- to 6°C-plus world is impossible to survive.
 
Today it seems that our current psyche is as different from (for example) what anthropologist
Napoleon Chagnon found to be the psyche of indigenous Yanomamö jungle Indians, as our current psyche
will differ to an unprecedented new psyche that could give rise to the aforementioned new kind of
community character or ‘key’ among homo sapiens sapiens. What kind of psyche can trigger the key
requirement of a new community, being able to develop on a rugged and biospheric debilitated planet?
…Unknown.
However: on very deep levels our hearts intuitively tell us about very positive narratives.
 
I ask these questions to myself, thinking how we, as a species being/becoming self-conscious,
are a species of a special kind, a hazardous species and most of all a premature species,
affected by many improprieties, as though our most to self-consciousness affiliated potentials
aren't yet revealed and still covered. This last remark reflects my personal struggle between
‘stupid functioning’ and ‘dumb amazement’, as if the ‘Seinsvergessenheit’ of Martin Heidegger
is a dam where a breach still has to be made.
Whatever, now I hope for a possible change-shooting for good, forced by the course of events.
So: the ample fact of having to bend after pride, drowsiness, ...for extreme mandatory requirements
from the natural world, may enable us suddenly to develop a kind of mature mind to match
an unimagined future... which in fact means a refound spirituality and a re-known
right-brainhemisphere talent.
 
A metaphor could be this one: - Within the next generation(s) a filtering ‘uppercut’ happens;
when the Gaian living system decides to tolerate homo sapiens sapiens in its Holon on some
prevailing conditions, such as a totally new psyche which is smooth and free of hubris.
 
But ... Other paths can occur, given the possible phenomenal aspect of changes.
Consciousness impoverishment due to a skimmed remnant of homo sapiens sapiens
whereas the most audacious tactical and physical-survivor maintains as a species...?
And then just MORE Seinsvergessenheit’...?
 
My last reflex, however, is this:
Wow, Gaia ... She doesn’t pick anymore our corroding crazy properties, and she offers us
a crisis as an opportunity (and indeed: particular interviews / texts from the last years of
Elisabet Sahtouris continue to inspire me!).
 
 
- Also the above is just a guess attempt, expressing my search, and the need to ventilate.
 
 

 
 
 
 

 
zomer 2014:
 
ER WAREN EENS 101 BRONNETJES
 
 
101 boeken geselecteerd uit mijn lectuur van de laatste 5-tal jaar, medio 2009 – medio 2014.
Ik stop nu na die 101 boeken (niet met lezen maar met aanvulling op dit webstekje).
100 toont het recent westers decimaal praktijkstelsel, bijvoorbeeld in geld.
Dan liever 101, iets meer mythologisch, als een getal uit sprookjes.
De drive tot deponeren van die geselecteerde boeken op mijn gratis webruimte (beschikbaar in vele
provider abonnementen) herinner ik me als mijn groeiende “oh my god!” reflex rond de ULTIEM DIEPE
PLANETAIRE CRISIS, zoals die zich fenomenaal externaliseert.
Gaandeweg verlegde mijn aandacht zich eerder naar de ECHTE CRISIS… namelijk de tot diep
in mijn eigen vezels geïnternaliseerde paradigmata die een fataal wordend narratief voortbrengen,
een narratief dat mens-zijn sinds millennia een dieper wordende schaduw induwt (terwijl ons hart
toenemend snakt naar invulling van een vaag beseft 'voller’), zoals bijvoorbeeld puik toegelicht
door Charles Eisenstein of Ervin Laszlo of Anne Baring etc. etc.
Die diep geworden, millennialang gegroeide crisis heeft stilaan alle kenmerken bereikt van de
achterwanden van een heel donkere grot. We ‘moeten’ nu wel het donkere en doodlopende zien.
Zodoende schuiven we in nooit geziene KANSEN tot een enorme TRANSFORMATIE.
Ons evoluerend bewustzijn is tastend verloren maar des te intenser creatief aan 't werk.

 
 
Enkele slotbedenkingen:
 
Kruisbestuiving. Een boek is op zichzelf al een rijk product van veel kruisbestuiving,
en alle boeken samen die iemand leest is een groter holon van vele kruisbestuivingen.
Dat is waardevol.
 
Boekenkeuze. Waarom leest iemand welk boek? Een subtiele intuïtie vanuit uw uniek
menszijn, speelt dat geen rol binnen zgn. ‘overwogen keuze’ of ‘interesse’ of ‘toeval’ of
‘marktsturing’? Jouw subtiele intuïtie om dit of dat boek te willen lezen, vertolkt dat
misschien geen smachten van je hart naar volheid op een diep niveau?
 
Aanbevelen van boeken. Wat ik min of meer aan het leren ben: het is onnodig en onnuttig
om specifieke boeken ‘aan te bevelen’. Kennisgeving kan, maar aanbeveling heeft een manipulatief
kantje, die de intuïtie van de unieke andere in zijn uniek wordingsmoment niet volwaardig apprecieert.
Dus: dit lectuur webstekje is bescheiden ‘kennisgeving’, sowieso voor zeer weinige toevallige
snuffelaars die dit zouden ontmoeten. Vergeef ondertussen mijn dwaasheid telkens je
‘dit moet je gelezen hebben’ ziet staan.
 
Dankbaarheid. Heel belangrijk: lezing van deze 101 boeken was ten slotte een rijke
ontmoeting met auteurs, medemensen in hùn tastend denken. Vaak had ik 'n gevoel van grote
dankbaarheid voor hen.
 
 

 
summer 2014:
 
ONCE UPON A TIME THERE WERE 101 LITTLE SPRINGS
 
 
101 books, selected from my reading during the last 5 years, say summer 2009 to summer 2014.
I finish now (not the reading, just the adding on this website).
The number 100 would be such typical recent Western decimal product, as with money, so I prefer 101,
being more mythological, as in fairy tales.
The drive as I remember to use my free web space (as available by most internet providers) for such
book corner, was my growing “Oh My God!” reflex concerning our DEEP PLANETARY crisis as being
externalised in a phenomenal way.
More and more my attention went nevertheless to the REAL CRISIS, being deeply internalised in myself,
being my Story of the World and the paradigms leading to the narrative turning out to be devastating,
a Story of the World as build up during the last 5 or more millennia (being nicely uncovered f.i. by
Charles Eisenstein or Ervin Laszlo or Anne Baring etc. etc.).
This deepened millennia long grown crisis is now reaching the realm of the deepest rear wall of an
absolutely dark cave. Our credit to imagine some way out is evaporating: we are more and more obliged
to admit how we are confronted with that deepest darkest cave wall.
In so far, we're nearing never before seen CHANCES towards an enormous TRANSFORMATION.
Our evolving consciousness is lost and groping which means it’s doing intensely creative work.

 
 
Some final remarks.
 
Enrichment. As a book itself is often the result of very much enrichment, all the books someone
reads can be seen as a larger holon of many enrichments. It has much value.
 
Reading choice. Why anyone would read which book? Isn’t it maybe a subtle intuition being at
work, reflecting the unicity of every individual, an intuition which at least has its contribution in
the so called ‘conscious choice’, or ‘being interested’, or ‘random situation’, or ‘market induction’?
Maybe such subtle intuition reflects the longing of your heart on a very deep level.
 
Recommending books. Slowly I’m discovering how the recommendation of books is at last
unnecessary. Notification in itself is good as far as it’s free of the manipulative side of
recommendation, the latter being without respecting and appreciating the wonderful intuitive track
from within the unicity as well as the unique moment in the essentially meaningful story of the other.
So: this little website must be seen as no more than a modest "notification", and anyway for very few
visitors. Please forgive me when you notice my stupidity as you see: “this is a must read”.
 
Gratitude. Very important: during the reading of these books it felt at last as meeting the
authors, those other soulmates with their unique, valuable way of thinking, and their knowledge and
wisdom they are sharing. That feeling of gratitude came up very often.
 
 

 
 
 

 
1. Peter Tom Jones - Roger Jacobs : TERRA INCOGNITA - Globalisering, ecologie en rechtvaardige duurzaamheid
2. Richard Heinberg et al. : THE POST CARBON READER - Managing the 21st century sustainability crisis
3. James Hansen : STORMS OF MY GRANDCHILDREN - The truth about the coming climate catastrophe and our last chance to save humanity
4. Rob Hopkins : HET TRANSITIE HANDBOEK - Van olie-afhankelijkheid naar lokale veerkracht
5. Naomi Oreskes and Erik M. Conway : MERCHANTS OF DOUBT - How a handful of scientists obscured the truth on issues from tobacco smoke to global warming
6. Mark Lynas : ZES GRADEN - onze toekomst op een warmere planeet
7. Naomi Klein : DAGBOEK VAN EEN ACTIVISTE
8. Naomi Klein : DE SHOCK DOCTRINE - de opkomst van rampenkapitalisme
9. Dirk Barrez : KOE 80 HEFT EEN PROBLEEM - Boer, consument, agro-industrie en grootdistributie
10. Dirk Barrez : VAN EILAND TOT WERELD - appèl voor een menselijke samenleving
11. Riccardo Petrella : EEN NIEUW VERHAAL VAN DE WERELD
12. Peter Tom Jones en Vicky De Meyere : TERRA REVERSA - De transitie naar rechtvaardige duurzaamheid
13. David Fleming : ENERGIESLANK LEVEN MET KLIMAATDUKATEN - Stapsgewijs minder energieverbruik voor ons allemaal
14. George Monbiot : HITTE - Hoe voorkomen we dat de planeet verbrandt?
15. Fred Pearce : DE LAATSTE GENERATIE - Hoe de natuur wraak neemt voor het broeikaseffect
16. Thomas Homer-Dixon : TEN ONDER TE BOVEN - Catastrofe, creativiteit en de vernieuwing van de beschaving
17. Elisabet Sahtouris : EARTHDANCE - Living systems in evolution
18. André Diederen : GLOBAL RESOURCE DEPLETION - Managed austerity and the elements of hope
19. Jan Blommaert : DE CRISIS VAN DE DEMOCRATIE - Commentaren op actuele politiek
20. Fred Pearce : VOLKSBEVING - Van babyboom naar bevolkingscrash
21. Niko Roorda : ONS HUIS PLANEET AARDE - Duurzame ontwikkeling voor iedereen
22. National Geographic : PLANEET AARDE 2008 - Verslag van een veranderende wereld
23. Arundhati Roy : LUISTEREN NAAR SPRINKHANEN - Aantekeningen over democratie
24. Catherine Vuylsteke : VOLKSREPUBLIEK VAN VERLANGEN - Ontmoetingen in het hedendaagse China
25. Anna Politkovskaja : RUSSISCH DAGBOEK
26. Clive Hamilton : REQUIEM FOR A SPECIES - Why we resist the truth about climate change
27. Ken Webster and Craig Johnson : LEREN VAN DE NATUUR - Inspiratie voor een duurzame toekomst
28. Johan Teirlinck : DE WERELD VOOR BEGINNERS - over de wereld die we dromen en waarom we hem niet willen
29. Jef Peeters et al. : EEN VEERKRACHTIGE SAMENLEVING - sociaal werk en duurzame ontwikkeling
30. Tim Jackson : WELVAART ZONDER GROEI - Economie voor een eindige planeet
31. Bill McKibben : EAARTH - Making a life on a tough new planet
32. Laurence Smith : HET NIEUWE NOORDEN - Onze wereld in 2050
33. David Lorimer, Oliver Robinson et al. (25 authors) : A NEW RENAISSANCE - Transforming Science, Spirit and Society (2010)
34. Jean Hardy : A WISER POLITICS - Psyche, Polis, Cosmos (2011)
35. Carl Gustav Jung : HERINNERINGEN DROMEN GEDACHTEN (herlezing na eerste lectuur 1976)
36. Anne Baring (researcher and Jungian psychoanalyst): THE DREAM OF THE COSMOS: A QUEST FOR THE SOUL (2013)
37. Richard Tarnas : COSMOS AND PSYCHE (2006)
38. Anne Baring and Jules Cashford : THE MYTH OF THE GODDESS, Evolution of an Image (1991)
39. Patrick Harpur : COMPLETE GUIDE TO THE SOUL (UK-ed.2010) = SECRET TRADITION OF THE SOUL (USA-ed.2011)
40. Dirk Barrez : VAN VERONTWAARDIGING NAAR VERANDERING, hoe is onze wereld eraan toe? waar moet het naartoe? hoe geraken we daar? (2011)
41. Anne Baring + Scilla Elworthy : SOUL POWER, an agenda for a conscious humanity (2009)
42. Mark Lynas : DE MENS ALS GOD, hoe de aarde het Antropoceen kan doorstaan (2011)
43. Siska Waelkens, Filip Volckaert et al. (25 authors and introduction Peter Tom Jones) : TIJD VOOR BIODIVERSITEIT (2011)
44. Betty J. Kovàcs : THE MIRACLE OF DEATH, there is nothing but life (2003)
45. Maja Kooistra : ONTMOETINGEN MET BOMEN, spirituele ervaringen tussen mens en natuur (1998)
46. Iain McGilchrist : THE MASTER AND HIS EMISSARY, the divided brain and the making of the western world (2009)
47. Peter Mertens : HOE DURVEN ZE, de Euro, de Crisis en de grote Hold-Up (nov 2011)
48. Wiebe Eekman : SOCIALE RECHTVAARDIGHEID ÉN KLIMAAT - 2 welvaartbronnen: menselijke arbeid én de natuur, klimaatproblematiek is belangenstrijd (2011)
49. Richard Heinberg : EINDE AAN DE GROEI, ons aanpassen aan de nieuwe economische realiteit (2011)
50. Pim van Lommel : EINDELOOS BEWUSTZIJN, een wetenschappelijke visie op de bijna-dood ervaring (2007)
51. Clive Finlayson : THE HUMANS WHO WENT EXTINCT, why Neanderthals died out and we survived (2009)
52. Ph.D. Barbara Tedlock : THE WOMAN IN THE SHAMAN'S BODY, reclaiming the feminine in religion and medicine (2005)
53. Anita Moorjani : DYING TO BE ME, my journey from cancer to near-death to true healing (2012).
54. Ervin Laszlo : KOSMISCHE VISIE, wetenschap en het akasha-veld (2004)
55. Paul Verhaeghe : IDENTITEIT (2012)
56. Bart Staes, Barbara Redant, Hans Van Scharen : GGO's DROOM OF NACHTMERRIE (2012)
57. Rüdiger Safranski : HEIDEGGER en zijn tijd (1995)
58. Rollin Verlinde : DE NATUUR ONTkLEED (2012)
59. Anneleen Kenis & Matthias Lievens : DE MYTHE VAN DE GROENE ECONOMIE, valstrik, verzet, alternatieven (2012)
60. Luc Hendriks & Rob Walrecht : HIGGS GEVONDEN (2012)
61. Jane Jacobs : DOOD EN LEVEN VAN GROTE AMERIKAANSE STEDEN (herdruk Nederlandse vertaling 2009 - Engelstalig origineel 1961)
62. Luc Goeteyn & Chris Jacobson : IN HET OOG VAN DE STORM, over mensen, geschiedenis en klimaatveranderingen (2012)
63. Julia Butterfly Hill : LUNA's ERFENIS, een vrouw, een boom, en hun strijd (Nederlandse vertaling 2001)
64. Rupert Sheldrake : THE SCIENCE DELUSION, freeing the spirit of Enquiry (2012)
65. Isabelle Vanbrabant & Katrien Demuynck : CUBA, revolutie met een groen hart (2010)
66. Hans Achterhuis : DE UTOPIE VAN DE VRIJE MARKT (2010)
67. Dirk De Wachter : BORDERLINE TIMES, het einde van de normaliteit (2012)
68. Anne-Marijn Somers : HELEND GROEN (2013)
69. Raf Custers : GRONDSTOFFENJAGERS (2013)
70. Jared Diamond : DE WERELD TOT GISTEREN, wat we kunnen leren van traditionele samenlevingen (2013)
71. Thomas Decreus : EEN PARADIJS WAAIT UIT DE STORM, over markt, democratie en verzet (2013)
72. David Van Reybrouck : TEGEN VERKIEZINGEN (2013)
73. Samir Amin : THE IMPLOSION OF CONTEMPORARY CAPITALISM (2013)
74. (red.) Joanna Eede : WE ARE ONE, land & ziel van inheemse volksstammen (2009)
75. Anne-Marijn Somers et al.: HEEL NATUURLIJK, zeven eenvoudige wegen naar zelfheling (2014)
76. Sami Zemni (red.) et al.: HET MIDDEN-OOSTEN, The times they are a-changin' (2013)
77. Napoleon Chagnon: YANOMAMÖ, de nadagen van het paradijs (vertaling uitg. Prometheus 1993)
78. Marco Van Hees: BELASTING PARADIJS BELGIË (vertaling 2013)
79. Ico Maly, Jan Blommaert, Loachim Ben Yakoub: SUPERDIVERSITEIT EN DEMOCRATIE (2014)
80. Bleri Lleshi: DE NEOLIBERALE STRAFSTAAT (2014)
81. Thomas Piketty: CAPITAL in the Twenty-First Century (Harvard University Press, April 2014 - French original Sept.2013)
82. Bernard Lietaer et al.: GELD EN DUURZAAMHEID, van een falend geldsysteem naar een monetair ecosysteem (2012)
83. Vandana Shiva : MAKING PEACE WITH THE EARTH (2013)
84. Jeremy Leggett : UIT DE OLIE (2014)
85. Richard Heinberg : SCHALIEGAS, PIEKOLIE & ONZE TOEKOMST (2014)
86. David Grabijn & Fons Foudraine : TRANSPERSOONLIJKE PSYCHOLOGIE, een overzicht (2012--volledig herziene druk ed.1977)
87. Lawrence LeShan : LANDSCAPES OF THE MIND, Faces of Reality (Eirini Press 2012)
88. Luc Vanheerentals : LEVEN ZONDER AUTO (uitg. Casa Littera cvba 2014)
89. [Bardo Thödol mondelinge overlevering] [Lama Kazi Dawa-Samdup] : HET TIBETAANS DODENBOEK (Engelse uitg.1927-Nederl.vertaling 1971/1981)
90. Viktor Frankl: DE ZIN van het bestaan: inleiding tot de logotherapie (1946, 1978, etc.)
91. Sigiswald Kuijken : BLEIB BEI UNS, BACH (in Dutch-Lannoo2014, only available by donation to 'La Petite Bande' to save its existence)
92. Davi Kopenawa & Bruce Albert: THE FALLING SKY, WORDS OF A YANOMAMI SHAMAN (Harvard University Press, 2013)
93. Jules Cashford : THE MOON, Myth and Image (New York, Four Walls Eight Windows, 2003)
94. Charles Eisenstein: THE MORE BEAUTIFUL WORLD OUR HEARTS KNOW IS POSSIBLE (2013)
95. Charles Eisenstein: SACRED ECONOMICS, Money, Gift & Society in the Age of Transition (2011)
96. Ervin Laszlo: The SELF-ACTUALIZING COSMOS, The Akasha Revolution in Science and Human Consciousness (March 2014)
97. ed. Stephan Harding (24 authors) : GROW SMALL, THINK BEAUTIFUL, Ideas for a Sustainable World from Schumacher College (2011).
98. Jean Clottes : CAVE ART (June 2008 hardcover, 2010 paperback)
99. Naomi Klein : THIS CHANGES EVERYTHING (16 september 2014)
100. Lord Russel of Liverpool : THE SCOURGE OF THE SWASTIKA (1954)
101. Colin C. Tipping : JE KUNT OOK JEZELF VERGEVEN (uitg. LezersPoort 2009)---als link bij citaat onderaan van Moorjani
 

-------   ... en zo eindig ik mijn lectuurselectie van de laatste 5-tal jaar graag met boek 98, met... Paleolithische grotkunst, om iets te voelen van
-------   de wonderlijke en ontzagwekkende hyper-intense conceptie van een ‘vloeibare’ realiteit zoals tevoorschijn is gekomen uit een vrouwelijk
-------   sjamanistische (cfr. Barbara Tedlock) godin-'maancultuur' (cfr. Anne Baring & Jules Cashford), die (veel meer dan) 35.000 jaar heeft geduurd,
-------   en,... om iets te voelen van de ongetwijfeld veel te enge sturing vanuit een door onderscheid gedomineerde cultuur zoals die de laatste
-------   5 of meer millennia is gebaseerd op een conceptie van star gefixeerde realiteit, voortkomend uit een nog niet gerijpte 'zonnecultuur'
-------   van ego-expansieve (mannelijke) narratieven, met aan schuld gelieerd besef en objectificatie van de/onze natuur-kosmos.
 

-------   ... and so I finish this 5 year book reading selection, and I like to do this with book nr.98... Paleolithic cave art, to feel something
-------   of a wonderful, awe-inspiring kind of hyper-intense 'fluid' reality conception as was born in a feminine-shamanic (cfr. Barbara Tedlock)
-------   goddess 'lunar culture' (cfr. Anne Baring & Jules Cashford) which has endured (much longer than) 35.000 years, and,... to feel the surely
-------   much too narrow guiding by a dominant separation culture as based during the latest 5 or more millennia on a ridgid and fixed reality
-------   conception, born in a still immature 'solar culture' of ego-expanding (masculine) narratives with their guilt driven sense, and their
-------   separating objectification from the/our nature-cosmos.
 
 
 
 
NOOT 1:
____________________ ANNE BARING
Het boek dat uit al deze boeken voor mij zéér hoog gerankt staat, is het recente opus magnum van de Jungiaanse psychoanaliste
Anne Baring, “The Dream of the Cosmos : a Quest for the Soul – who are we and why are we here?” (boek nr.36).
Het boek situeert mijn en uw zelfbesef in de huidige wereld binnen het meest volledige en alomvattende perspectief, voor zover mij bekend.
Het laat daardoor toe de diepste en meest correcte vragen te stellen met totale relevantie voor ons als zelfbewust ontwikkelende soort.
Onze soort die zich de laatste 3-tal millennia diep in de problemen heeft getransformeerd bij haar evolutionair normale ego-ontvoogding uit de
oermoederlijk omvattende kosmische eenheid van vele millennia ervoor. Onze psyche is tragisch genoeg gespleten geraakt tijdens de beoogde rijping.
Vele onbewust levende beelden worden hierbij (nog) niet beseft. Essentiële realiteiten blijven (nog) verstopt.
Zonder de juiste vragen te stellen vinden we niet de bron waaruit helende antwoorden ontstaan binnen onze zeer riskante situatie,
geconfronteerd zijnd met een levende planeet in zware moeilijkheden en met onze eigen diepe zelf-beschadiging. Onze zielsverbondenheid lijdt.
Inzicht daarin is cruciaal, kiemen zijn er en moeten snel ontwikkelen.
Het bijzondere belang van zoveel andere boeken niet miskennend, zet ik daarom dit boek voor mij vandaag op een 'belangrijke' eerste plaats.
Ik kan alleen maar hopen dat ook de vele (filosofisch-materialistische) Dawkins adepten, bij manier van spreken, de weg naar dit boek vinden,
en de relevantie van de verbazingwekkend blootgelegde uitdagingen durven voelen.
Charles Eisenstein reikt in het boek nr.94 "The More Beautiful World Our Hearts Know Is Possible" hetzelfde inzichtenveld aan,
op een andere wijze en stijl, misschien wat meer als 'prediker', maar wel erg direct de boodschappen meegevend.
Nog een aantal andere boeken hieronder staan zeer dicht bij de diepe inzichten van Anne Baring.
 
 
NOOT 2:
____________________ DIRK BARREZ / ANNE BARING
de titels met nr. 40 (nederlands) en 41 (engels) zijn beide compacte, snel gelezen 60-paginaboekjes van zeer grote waarde,
maar, ze hebben mekaar nodig: de inhoud van nr. 40 kan maar bereikbaar zijn vanuit de inhoud van nr. 41, en vice versa.
 
 
NOOT 3:
____________________ IAIN McGILCHRIST
Het buitengewoon belangrijke boek met nr.46, Iain McGilchrist: the Master and his Emissary, kan u echt wel verrassen, want het
verheldert ineens zóveel over weten en kennen, en ontbloot een toenemende en gevaarlijke misvorming in dat weten en kennen zelf.
Zie ter stoffering deze 31 pagina pdf met vele reacties op het boek en interviews met McGilchrist, o.m. het inspirerende interview
door Narda Azaria Dalgleish.
      HYPOTHESE:
Omdat dit boek absoluut onmisbaar inzicht aanreikt, nodig voordat je verder gaat met welke kennisverwerving ook, en
met opgroeien als mens, wordt (bij wijze van test gedurende enkele jaren) de lectuur en studie ervan verplicht opgelegd
in elk eerste jaar hoger onderwijs van welke aard ook, in elk westers land.
(zonder vertaalrechten naar de auteur toe, het betreft algemeen belang,
en anders wordt de auteur er toch maar te rijk van :-)

Welke gevolgen zou deze hypothese kunnen hebben voor de toekomst van de planeet? Verrassend goede, durf ik denken.
 
 
NOOT 4:
____________________ PIM VAN LOMMEL
Het wetenschappelijk overzichtsboek nr.50 omtrent NDE (nabij-dood ervaringen) kan een belangrijke 'brug' zijn (inclusief implicaties o.m.
uit neurobiologie, uit kwantumfysica, enz...) voor wie worstelt met onze dogmatische reductionistisch-materialistische wetenschap,
en hierdoor is gehinderd om andere realiteiten (link naar tekst Anne Baring) waar te nemen.
Ook het boek nr.64 van RUPERT SHELDRAKE, THE SCIENCE DELUSION (2012), is erg uitdagend hiervoor,
net als het zeer diepgaande werk van ERVIN LASZLO, zie boeken nr.54 en nr.96.
                     _______ ANITA MOORJANI _______
Een krachtige en inspirerende onthulling van wat een NDE Anita Moorjani heeft aangereikt, is door haar, na een 'zachte aanloop'
van enkele jaren, gedeeld met de rest van de wereld in haar wonderlijke boek 'Dying to be me' (boek nr.53).
                     _________Een andere erg diepe getuigenis (tussen tienduizenden andere) is deze befaamde NDE-beschrijving.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE 1:
____________________ ANNE BARING
The book nr. 36 is for me, by far, a very high ranked book between all these books: the recent opus magnum of Jungian psychoanalyst
Anne Baring, “The Dream of the Cosmos, a Quest for the Soul - who are we and why are we here?” (book nr.36).
The book situates myself and you in our self-consciousness in our today world from the deepest and most comprehensive perspective as possible,
as far as I know. In so far the book uncovers the deepest and most correct questions in total relevance to us as developing self-aware species.
Our species developed itself during the last 3 à 4 millennia in deep trouble by transforming its evolutionary normal ego emancipation from or
within the cosmic mother-body as was evolved many millennia before. Our psyche has been splitted tragically during this intended maturation.
Many unconsciously living images are not (yet) recognized. Essential realities remain (still) hidden.
Without the right questions we do not find the source from which healing responses can occur within our very risky situation,
confronted with a living planet in serious peril, as wel as with our deeply damaged selfs. Our soul-link suffers.
Insight in all this is crucial, there are seeds and their development is urgent.
Not disregarding the particular interest of so many other books, I put this book for me today on an 'important' first place.
I can only hope that also the many (philosophically materialistic) Dawkins adepts, so to speak, find the way to this book,
and aren’t afraid to feel the relevance of the astoundingly uncovered challenges.
Charles Eisenstein offers in his book nr.94 "The More Beautiful World Our Hearts Know Is Possible" his view on similar insights
on his way and style, perhaps a bit more being 'teacher' but in so far rendering the messages in a very direct way.
There are more books on this website, expressing a deep knowledge comparable with the book of Anne Baring.
 
 
NOTE 2:
____________________ DIRK BARREZ / ANNE BARING
titles number 40 (dutch) en 41 (english) are both compact and fast readable 60-pages booklets, both of very great value,
however, those booklets need each other: the content of number 40 is only reachable in the context of the number 41 content, and vice versa.
 
 
NOTE 3:
____________________ IAIN McGILCHRIST
The extremely important book n°46, Iain McGilchrist: the Master and his Emissary, may upset somewhat because it clarifies suddenly very
much about knowledge and cognition, and, uncovers our increasing and dangerous misunderstanding within that knowledge and cognition itself.
As an illustration, see this 31 pages pdf compiling lots of responses on the book as well as interviews with McGilchrist, including an inspiring
one by Narda Azaria Dalgleish.
      HYPOTHESIS:
Because this book offers absolutely indispensable insight before proceeding with any kind of knowledge acquisition, and with
becoming human, every university student in the Western world, whatever the study be choosen, will be obliged to study this book;
this obligation will be applied as a test during several years.
(Translation rights will not go to the author, as it concerns a matter of general interest,
and otherwise the author would anyway become much too rich :-).

Which results this test could induce for the future of the planet? Surprisingly good things, I guess.
 
 
NOTE 4:
____________________ PIM VAN LOMMEL
The book nr.50 is a thorough scientific compendium on Near-Death Experiences, and may be an important 'bridge' (together with implications
from the field of neurobiology, the field of quantum physics, etc...) for those struggling with our dogmatic reductionist-materialistic science,
hampering their view on other realities (link to text Anne Baring).
Also the book nr.64 by RUPERT SHELDRAKE, THE SCIENCE DELUSION (2012), is very challenging in this field,
just as the very deepdugging work of ERVIN LASZLO (see books nr.54 and nr.96).
                     __________ ANITA MOORJANI __________
From what a very deep and inspiring NDE has brought to Anita Moorjani, she took a slow 'take off' during several years,
before she started full sharing with the rest of the world, as expressed in her wonderful book 'Dying to be me' (book nr.53).
                     ____________Another deep testimony (between a thousandfold others) is this famous NDE description.
 
 
 
 
 
 
 
 


 

1. Peter Tom Jones - Roger Jacobs : TERRA INCOGNITA - Globalisering, ecologie en rechtvaardige duurzaamheid
NO TRANSLATION, only available in Dutch
 
 
 
 

2. Richard Heinberg et al. : THE POST CARBON READER - Managing the 21st century sustainability crisis
only IN ENGLISH
 
 
 
 

3. James Hansen : STORMS OF MY GRANDCHILDREN - The truth about the coming climate catastrophe and our last chance to save humanity
(___book release by Bloomsbury USA coincides in december 2009 with Hansens copy finishing during the
then ongoing Copenhagen Climate talks [COP 15], resulting in a 'non-result' 18 dec.2009 Copenhagen Accord___).
 

Also translated in Italian: James Hansen, TEMPESTE (Edizioni Ambiente, 2010)
Also translated in Chinese: (ed. Post and Telecom Press, January 2012)
 
 
 
 

4. Rob Hopkins : HET TRANSITIE HANDBOEK - Van olie-afhankelijkheid naar lokale veerkracht
available IN ENGLISH: “Rob Hopkins – The Transition Handbook: from oil dependency to local resilience”
 
 
 
 

5. Naomi Oreskes and Erik M. Conway : MERCHANTS OF DOUBT - How a handful of scientists obscured the truth on issues from tobacco smoke to global warming
only IN ENGLISH
 
 
 
 

6. Mark Lynas : ZES GRADEN - onze toekomst op een warmere planeet
available IN ENGLISH: “Mark Lynas – Six Degrees: Our Future on a Hotter Planet”
 
 
 

7. Naomi Klein : Dagboek van een activiste
available IN ENGLISH: “Naomi Klein – Fences and Windows”
 
 
 

8. Naomi Klein : DE SHOCK DOCTRINE - de opkomst van rampenkapitalisme
available IN ENGLISH: “Naomi Klein – The Shock Doctrine: the Rise of Disaster Capitalism" - translated in 30 languages
 
 
 

9. Dirk Barrez : KOE 80 HEFT EEN PROBLEEM - Boer, consument, agro-industrie en grootdistributie
NO TRANSLATION, only available in Dutch
 
 
 

10. Dirk Barrez : VAN EILAND TOT WERELD - appèl voor een menselijke samenleving
NO TRANSLATION, only available in Dutch
 
 
 

11. Riccardo Petrella : EEN NIEUW VERHAAL VAN DE WERELD
not available in ENGLISH, only Dutch translation, and FRENCH original: “Riccardo Petrella – Pour une nouvelle narration du monde”
 
 
 

12. Peter Tom Jones en Vicky De Meyere : TERRA REVERSA - De transitie naar rechtvaardige duurzaamheid
NO TRANSLATION, only available in Dutch
 
 
 

13. David Fleming : ENERGIESLANK LEVEN MET KLIMAATDUKATEN - Stapsgewijs minder energieverbruik voor ons allemaal
available IN ENGLISH: “David Fleming – Energy and the Common Purpose: Descending the Energy Staircase with Tradable Energy Quotas”
 
 
 

14. George Monbiot : HITTE - Hoe voorkomen we dat de planeet verbrandt?
available IN ENGLISH: “Georges Monbiot – HEAT : How to stop the planet burning”
 
 
 

15. Fred Pearce : DE LAATSTE GENERATIE - Hoe de natuur wraak neemt voor het broeikaseffect
available IN ENGLISH: “Fred Pearce – The Last Generation: How Nature Will Take Her Revenge for Climate Change”
 
 
 

16. Thomas Homer-Dixon : TEN ONDER TE BOVEN - Catastrofe, creativiteit en de vernieuwing van de beschaving
available IN ENGLISH: “Thomas Homer-Dixon – The Upside Down: Catastrophe, Creativity, and the Renewal of Civilisation”
 
 
 

17. Elisabet Sahtouris : EARTHDANCE - Living systems in evolution
only IN ENGLISH
 
 
 

18. André Diederen : GLOBAL RESOURCE DEPLETION - Managed austerity and the elements of hope
only IN ENGLISH
 
 
 

19. Jan Blommaert : DE CRISIS VAN DE DEMOCRATIE - Commentaren op actuele politiek
NO TRANSLATION, only available in Dutch
 
 
 

20. Fred Pearce : VOLKSBEVING - Van babyboom naar bevolkingscrash
available IN ENGLISH: “Fred Pearce – Peoplequake: Mass Migration, Ageing Nations, and the Coming Population Crash”
 
 
 

21. Niko Roorda : ONS HUIS PLANEET AARDE - Duurzame ontwikkeling voor iedereen
NO TRANSLATION, only available in Dutch
 
 
 

22. National Geographic : PLANEET AARDE 2008 - Verslag van een veranderende wereld
(text mentioned as 'translated' [from English?] but no data found of any original edition)
 
 
 

23. Arundhati Roy : LUISTEREN NAAR SPRINKHANEN - Aantekeningen over democratie
available IN ENGLISH: “Arundhati Roy – Listening to Grasshoppers: Field Notes on Democracy”
 
 
 

24. Catherine Vuylsteke : VOLKSREPUBLIEK VAN VERLANGEN - Ontmoetingen in het hedendaagse China
NO TRANSLATION, only available in Dutch
 
 
 

25. Anna Politkovskaja : RUSSISCH DAGBOEK
available IN ENGLISH: “A Russian Diary”
 
 
 

26. Clive Hamilton : REQUIEM FOR A SPECIES - Why we resist the truth about climate change
only IN ENGLISH
 
 
 

27. Ken Webster and Craig Johnson : LEREN VAN DE NATUUR - Inspiratie voor een duurzame toekomst
available IN ENGLISH: “Ken Webster & Craig Johnson - Sense & Sustainability”
 
 
 

28. Johan Teirlinck : DE WERELD VOOR BEGINNERS - over de wereld die we dromen en waarom we hem niet willen
NO TRANSLATION, only available in Dutch
 
 
 

29. Jef Peeters et al. : EEN VEERKRACHTIGE SAMENLEVING - sociaal werk en duurzame ontwikkeling
NO TRANSLATION, only available in Dutch
 
 
 

30. Tim Jackson : WELVAART ZONDER GROEI - Economie voor een eindige planeet
available IN ENGLISH: “Tim Jackson – Prosperity Without Growth: Economics for a Finite Planet” – translated in 11 languages
 
 
 

31. Bill McKibben : EAARTH - Making a life on a tough new planet
only IN ENGLISH
 
 
 

32. Laurence Smith : HET NIEUWE NOORDEN - Onze wereld in 2050
available IN ENGLISH: “Laurence Smith - The World in 2050. Four Forces Shaping Civilitation's Northern Future
 
 
 


33. David Lorimer, Oliver Robinson et al. (25 authors) : A NEW RENAISSANCE - Transforming Science, Spirit and Society (2010)
only IN ENGLISH
 
 
 

34. Jean Hardy : A WISER POLITICS - Psyche, Polis, Cosmos (2011)
only IN ENGLISH
 
 
 

35. Carl Gustav Jung : HERINNERINGEN DROMEN GEDACHTEN
DUTCH translation (first ed.1976) from GERMAN original "Erinnerungen Träume Gedanken" (first ed.1963) (my second reading after 35 years)
Available IN ENGLISH: “Memories, Dreams, Reflections", Carl Gustaf Jung (and Aniela Jaffé)
 
 
 
The Dream of the Cosmos: a Quest for the Soul

36. Anne Baring (researcher and Jungian psychoanalyst): THE DREAM OF THE COSMOS: A QUEST FOR THE SOUL
only IN ENGLISH
//////////////////////////////////////////////////////////////
                Highly recommended (for those who feel somehow the book is telling them something crucial)!

_______________36. Anne Baring (Jungian analyst): THE DREAM OF THE COSMOS: A QUEST FOR THE SOUL
--- Note by the editor and by Anne Baring herself:
 
       The Dream of the Cosmos is the story of a multi-layered quest to understand the causes of human suffering and
       to reconnect with a deeper reality than the one we inhabit in this physical dimension of experience.
       It seeks to answer the questions: “Who are we?” and “Why are we here, on this planet?” It is offered to those
       who are looking for something beyond the superficial values of our culture, who may be disillusioned with religious
       and secular belief systems as currently presented and who question political values which are deeply mired in the pursuit of power.
       It is written with two voices: one the voice of a personal quest and the other which explores the historical and psychological causes
       that have brought into being our present view of reality.
 
--- A 19 september 2013 review by a reader I found on the editors Blog site:
 
       " I finished Anne’s book a little over an hour ago, closed the last page and wept in awe at the beauty, clarity,
       knowledge and love written within. This has got to be one the greatest books I have ever read, if not THE greatest.
       The Dream of The Cosmos: A Quest for the Soul is the siren call that knows its way directly to the rhythm center, my soul.
       Never mind what kind of music. Never mind what kind of voice. When you hear it, the ‘real thing’, you’re done for,
       trust me on this! Jungians, psychotherapists and healers of all kinds will love and treasure this book forever.
       It’s a ‘dream of a book’ and as the last reviewer wrote ‘this is history as it should be taught’, I couldn’t agree more.
       I was just blown away! This book, is every book I’ve been searching for all of my life.
       Thank you so much Anne for writing this awesome and inspiring book! "
 
--- My own opinion:
 
       "This is for me a very high rated book. After reading in 2009 her former 1991 book "THE MYTH OF THE GODDESS, Evolution of an Image" (book nr.38),
       I felt somehow Anne Baring's potential to go even much deeper and broader. ...And indeed, with her 20 years of labour on a latent 'opus magnum',
       this happened and came into being: The Dream of The Cosmos: A Quest for the Soul. With this book she has offered us an extremely profound
       explorative view, within a huge scope of knowledge and finding meaning. And the personal experiences woven into the book, has soared its value ever higher.
       The books meaning, its sublime uncovering power and potential to help us to recover what is demanding recovery, is of utmost importance in our
       dangerous transition times. I'm very, very grateful for this work.
       Thank you so much, Anne.
 
Vrouwelijk schamanisme en cave art? Zie 2013 ontdekking dat wellicht vrouwen de meeste grotschilderingen maakten wat moet beseft in samenhang:
zie namelijk de samenhang met
----- boek nr.38 ___Anne Baring - Jules Cashford : "The Myth of The Goddess, Evolution of an Image"
----- boek nr.52 ___Barbara Tedlock : "The Woman In The Shaman's Body, reclaiming the feminine in religion and medicine"


 
 
 
 

37. Richard Tarnas : COSMOS AND PSYCHE (2006)
only IN ENGLISH (?)
 
 
 

                     
38. Anne Baring - Jules Cashford : THE MYTH OF THE GODDESS, Evolution of an Image (1991 + 1993)
IN ENGLISH, translated in JAPANESE (1997) and in SPANISH: El mito de la Diosa: Evolución de una imagen (2005)

Vrouwelijk schamanisme en cave art? Zie 2013 ontdekking dat wellicht vrouwen de meeste grotschilderingen maakten wat moet beseft in samenhang:
zie namelijk de samenhang met
----- boek nr.36 ___Anne Baring : "THE DREAM OF THE COSMOS: A Quest For The Soul"
----- boek nr.52 ___Barbara Tedlock : "The Woman In The Shaman's Body, reclaiming the feminine in religion and medicine"


 
 
 

39. Patrick Harpur : GUIDE TO THE SOUL (UK-ed.2010) - edited in US as THE SECRET TRADITION OF THE SOUL (USA-ed.2011)
only IN ENGLISH
 
 
 

40. Dirk Barrez : VAN VERONTWAARDIGING NAAR VERANDERING, hoe is onze wereld eraan toe? waar moet het naartoe? hoe geraken we daar? (2011)
NO TRANSLATION, only available in Dutch
 
 
 

41. Anne Baring + Scilla Elworthy : SOUL POWER, an agenda for a conscious humanity (2009)
only IN ENGLISH
 
 
 

42. Mark Lynas : DE MENS ALS GOD, hoe de aarde het Antropoceen kan doorstaan (2011)
Available IN ENGLISH: Mark Lynas, THE GOD SPECIES, How The Planet Can Survive The Age Of Humans (2011)
 
 
 

43. Siska Waelkens, Filip Volckaerts et al. (25 authors + introduction Peter Tom Jones) : TIJD VOOR BIODIVERSITEIT (2011)
NO TRANSLATION, only available in Dutch
 
 
 

44. Betty J. Kovàcs : THE MIRACLE OF DEATH, there is nothing but life (2003)
only IN ENGLISH (?)
 
 
 

45. Maja Kooistra : ONTMOETINGEN MET BOMEN, spirituele ervaringen tussen mens en natuur (1998)
NO TRANSLATION, only available in Dutch
 
 
 

46. Iain McGilchrist : THE MASTER AND HIS EMISSARY, the divided brain and the making of the western world (2009)
only IN ENGLISH
 
Indicating the exceptional importance of this book, you can visit here the authors website on the book, including announced lectures on its content.
   ----You can also look at this 31 pages pdf compiling lots of reviews and interviews with McGilchrist, including an inspiring one by Narda Azaria Dalgleish.
   ----The core point of the book is explained in this animated part of a McGilchrist lecture (12') released 24th Oct 2011.
   ----The original RSA lecture (32') being used for the 'animated compact version' has been given on 17th Nov 2010.
   ----McGilchrist builds on his breathtakingly uncovered core discovery, its evidences as well as its implications of the different 'how'-takes of the left and
                         right hemisphere, and applies this to a hypothetical much too far left hemisphere dominance mankind (given the obvious tendency, our very near future,
                         or, our today world?), see the following 7 pages excerpt [p.428-p.434 hardcover ed.] (1.64MB pdf) of the book nearing its final conclusions.
   ----McGilchrist's to-the-point lecture (TEDx-Ghent 2013): 19'van je tijd en je wijsheid is opgekrikt... geprikkelde appetijt om boek te willen lezen?
 
(and as a personal note, what a nice feeling... meeting again f.i. Whitehead, Wittgenstein and Heidegger after so many years)
 
 
 

47. Peter Mertens : HOE DURVEN ZE, de Euro, de Crisis en de grote Hold-Up (11 november 2011)
Traduit en Français : COMMENT OSENT-ILS? La Crise, l'Euro et le grand Hold-Up (2012)
Translated in German : WIE KÖNNEN SIE ES WAGEN? Der Euro, die Krise und der große Raubzug (2013)
          Emergency: NU LEZEN !,
          Voordat de waanzinnige meritocratisch-neoliberale verdwazingstendens [binnen vele partijen, o.m. N-VA] als pathologische "Kracht Van De Verandering" zich voltrekt,
          net NU... ...Nu niet-pathologische verandering zó extreem dringend is !

 
 
 

48. Wiebe Eekman : SOCIALE RECHTVAARDIGHEID ÉN KLIMAAT - twee bronnen van welvaart: menselijke arbeid én de natuur, klimaatproblematiek is een belangenstrijd (maart 2011)
available in DUTCH, traduit en Français: "Pour la justice sociale ét pour le climat" (septembre 2011)
 
 
 

49. Richard Heinberg : EINDE AAN DE GROEI, ons aanpassen aan de nieuwe economische realiteit (2011)
Available IN ENGLISH: Richard Heinberg : THE END OF GROWTH, Adapting To Our New Economic Reality (2011)
 
 
 

 
                  
50. Pim van Lommel, cardioloog : EINDELOOS BEWUSTZIJN, een wetenschappelijke visie op de bijna-dood ervaring (2007)
_____Available IN ENGLISH: Pim van Lommel : Consciousness Beyond Life: The Science of the Near-Death Experience (Harper Collins, 2010)
_____Available IN GERMAN: Pim van Lommel : Endloses Bewusstsein. Neue medizinische Fakten zur Nahtoderfahrung’ (Patmos Verlag, Düsseldorf 2009)
_____Available IN FRENCH: Pim van Lommel : Mort ou pas? les dernières découvertes médicales sur les EMI (Éditions Dunod, Paris 2012)
_____Available IN POLISH: Pim van Lommel : Wieczna świadomość, Naukowa wizja "Życia po życiu" (Artvitae, Warschau 2010)
_____Available IN SPANISH: Pim van Lommel : Consciencia sin fin: una aproximación científica a la experiencia cercana a la muerte (Ediciones Atalanta, Vilaür España 2012)
More translations foreseen in other languages.
----------------2010 Network Book Prize Award of the Medical and Scientific Network----------------
 
 
 

51. Clive Finlayson : THE HUMANS WHO WENT EXTINCT, why Neanderthals died out and we survived (2009)
only IN ENGLISH
 
 
 

52. Ph.D. Barbara Tedlock : THE WOMAN IN THE SHAMAN'S BODY, reclaiming the feminine in religion and medicine (2005)
only IN ENGLISH

Vrouwelijk schamanisme en cave art? Zie 2013 ontdekking dat wellicht vrouwen de meeste grotschilderingen maakten wat moet beseft in samenhang:
zie namelijk de samenhang met
----- boek nr.36 ___Anne Baring : "THE DREAM OF THE COSMOS: A Quest For The Soul"
----- boek nr.38 ___Anne Baring - Jules Cashford : "THE MYTH OF THE GODDESS, Evolution of an Image"


 
 
 

 
             
53. Anita Moorjani : DYING TO BE ME, my journey from cancer to near-death to true healing (January 2012)
             Click HERE for an english spoken and french subtitled 46' interview with Anita Moorjani.
This book is one (between many other) marvellous NDE-testimonies expressing deep messages of an inspiring value.
[ if you feel this could be helpful for you, first read the scientific Near-Death-Experience-study of cardiologist Pim van Lommel (book nr.50) ].
_____"Dying To Be Me" will soon be available in at least the following languages (according to Anita Moorjani herself on 22 april 2012):
           Bulgarian, Croatian, Dutch, European French, Canadian French, German, Hungarian, Korean, Macedonian,
           Norwegian, Portuguese, Romanian, Spanish, Simplified Chinese, and Complex Chinese.
 
 
 

54. Ervin Laszlo : KOSMISCHE VISIE, wetenschap en het akasha-veld (2004)
Available IN ENGLISH : Science and the Akashic Field: An Integral Theory of Everything (2004)
            Het treft me diep: de moed waarmee zoveel 'moeizaam plaatsbare, broedende kennis', dan nog geconfronteerd met taaie mainstream dogmata,
            tòch wordt geschikt en gewogen, gebundeld, en afgetoetst binnen een voorzichtig geformuleerd samenhangend framework. De poging om
            die samenhang te zoeken, vorm te geven en met ultieme intellectuele eerlijkheid uit te spreken, is indrukwekkend.
            Dit verdient lezing door velen, zowel frontline wetenschappers als 'ons gewone onopvallende mensen' die hun basisverwondering, samen
            met hun kritische geest én eerlijkheid rond méér omvattende weten-schap, steeds levendig wisten te houden.
 
 
 

55. Paul Verhaeghe : IDENTITEIT (2012)
In ENGLISH: "WHAT ABOUT ME, The Struggle for Identity in a Market-Based Society" (Scribe publ.2014)
IMPORTANT BOOK about deep poisoning influences of a neoliberal meritocratic economy on every aspect of our consciousness and behaviour... frigthening.
 
         Schrijver-journalist George Monbiot gaf zijn column van 5 aug. 2014 in de krant "The Guardian" de titel:
         "Sick of this market-driven world? You should be". Die pittige column schreef hij n.a.v. zijn lectuur van het
         boek van Paul Verhaeghe, net verschenen in het engels. Wie Monbiot kent en wie dit boek kent, zal het alvast
         niet verbazen dat hij het werk van Verhaeghe een belangrijke eye-opener vindt.
         Citaat slot column Monbiot: ..."So, if you don’t fit in, if you feel at odds with the world, if your identity is troubled and frayed, if you
         feel lost and ashamed – it could be because you have retained the human values you were supposed to have discarded. You are a deviant. Be proud."
 
 
 

56. Bart Staes, Barbara Redant, Hans Van Scharen : GGO's DROOM OF NACHTMERRIE (2012)
NO TRANSLATION, only available in Dutch
 
 
 

57. Rüdiger Safranski : HEIDEGGER EN ZIJN TIJD (vertaling in Nederlands 1995)
               Original in Deutsch: "Ein Meister aus Deutschland: Heidegger und seine Zeit" (1994)
               Frans: "Heidegger et son temps" (1996)
               Spaans: "Un maestro de Alemania: Martin Heidegger y su tiempo" (1997)
               Italiaans: "Heidegger e il suo tempo" (2008)

 
 
 

58. Rollin Verlinde : DE NATUUR ONTkLEED (2012)
      Ontroerend fijnzinnige, hoogst verrassende benadering (met pittige visualisering), om te proeven en te herproeven. Een eerlijk bron-filosofisch ecologieverhaal, warm aanbevolen.
      Dit boekje laat zich onmiddellijk linken aan de indrukwekkende implicaties die evolutionair biologe Elisabet Sahtouris (zie boek nr.17) ontbloot,
      zie bijvoorbeeld deze recente Elisabet Sahtouris lezing die hier summier een kleine indicatie blootgeeft van haar uitgebreide inzichtenspectrum.
      Rollin Verlinde is in dit boekje een eersteklas vertolker van de basis die tot deze wijsheden leidt.

NO TRANSLATION, only available in Dutch
 
 
 

59. Anneleen Kenis & Matthias Lievens : DE MYTHE VAN DE GROENE ECONOMIE, valstrik, verzet, alternatieven (2012)
      Zeer grondige en verhelderende analyse, die een kat een kat noemt inzake de ware aard van kapitalisme.
NO TRANSLATION, only available in Dutch
 
 
 

60. Luc Hendriks & Rob Walrecht : HIGGS GEVONDEN (2012)
NO TRANSLATION, only available in Dutch
Higgs veld...... Higgs boson...... Heerlijk wonderheelal......
 
 
 

61. Jane Jacobs : DOOD EN LEVEN VAN GROTE AMERIKAANSE STEDEN (herdruk Nederlandse vertaling 2009)
Available IN ENGLISH : Jane Jacobs, The Death and Life of Great American Cities (1961)
      Boek dat (stedenbouwkundig in 'beginsel') ingaat op socio-economische, sociologische, socio-psycholgogische,
      psychologische, recreatief-culturele, praktische, educatieve enz. aspecten, zoals die eigen zijn aan de "living systems"
      die grote steden wel, of indien falend juist niet, kunnen zijn. Op indrukwekkende wijze toont dit meesterwerk welk belang
      het heeft om een ongebonden, lucide kijk te ontwikkelen op de veelfacettig diverse mensenwereld, kijk die zich best vormt
      los van voorheen gevestigde waarden. Het is net via dat fris waarnemend talent dat dit boek, zonder die bedoeling te hebben gehad,
      ons verrassend veel nuttige handvaten aanreikt, die qua kijkwijze van belang kunnen zijn bij het aftasten van nieuwe
      samenlevingsvormen op maat van een nakende heel nieuwe, 21e-eeuwse energie- en complexiteitsafdaling.

TRANSLATED in many languages.
 
 
 

62. Luc Goeteyn & Chris Jacobson : IN HET OOG VAN DE STORM, over mensen, geschiedenis en klimaatveranderingen (2012)
NO TRANSLATION, only available in Dutch
 
 
 

63. Julia Butterfly Hill : LUNA's ERFENIS, een vrouw, een boom, en hun strijd (Nederlandse vertaling 2001)
Available IN ENGLISH : Julia Butterfly Hill, THE LEGACY OF LUNA, the story of a tree, a woman, and the struggle to save the redwoods (2000)
 
 
 

64. Rupert Sheldrake : THE SCIENCE DELUSION (2012)
only IN ENGLISH (?)
A helpful book review published in The Guardian January 2012 by the famous philosopher Mary Midgley
 
 
 

65. Isabelle Vanbrabant & Katrien Demuynck : CUBA, revolutie met een groen hart (2010)
NO TRANSLATION, only available in Dutch
 
 
 

66. Hans Achterhuis : DE UTOPIE VAN DE VRIJE MARKT (2010)
NO TRANSLATION, only available in Dutch
 
 
 

67. Dirk De Wachter : BORDERLINE TIMES, het einde van de normaliteit (2012)
NO TRANSLATION, only available in Dutch
(Dit boek is een zinvolle "aansluiter" bij het belangrijke boek van Iain McGilchrist "The Master and his Emissary" [nr.46]
en in mogelijk nog hogere mate bij het even belangrijke boek van Paul Verhaeghe "Identiteit" [nr.55].
 
 
 

68. Anne-Marijn Somers : HELEND GROEN (2013)
NO TRANSLATION, only available in Dutch.
 
         Dit fijnzinnig, pretentieloos en subtiel boekje doe je oneer aan door het
         na lezing in je boekenkast achter te laten. Het behoort, wat mij betreft,
         tot die categorie zoals ik ze sinds jong ken: boekjes die in m'n buurt bleven,
         en waar ik te pas en te onpas even naar teruggreep, soms jarenlang...
         Verbaast het je wat de aard is van die speciale categorie? Wellicht niet:
         het betreft het soort van boekjes dat met tekst en beeld je natuur-sensitiviteit even wekt.
 
 
 

69. Raf Custers : GRONDSTOFFENJAGERS (2013)
NO TRANSLATION, only available in Dutch
 
 
 

70. Jared Diamond : DE WERELD TOT GISTEREN, wat we kunnen leren van traditionele samenlevingen (2013)
Available IN ENGLISH
 
 
 

71. Thomas Decreus : EEN PARADIJS WAAIT UIT DE STORM. Over markt, democratie en verzet (2013)
NO TRANSLATION, only available in Dutch
 
 
 

72. David Van Reybrouck : TEGEN VERKIEZINGEN (2013)
NO TRANSLATION, only available in Dutch
Onze representatieve democratie raakt steeds meer in het slop. De legitimiteit ervan wordt aangetast: steeds minder mensen gaan stemmen,
kiezers worden grilliger in hun keuze, het ledenaantal van politieke partijen loopt dramatisch terug. Daarbij wordt de efficiëntie van de democratie minder:
daadkrachtig besturen wordt problematisch, politici moeten hun beleid steeds vaker afstemmen op de volgende verkiezingen.
Het leidt allemaal tot wat David Van Reybrouck in een dwingend betoog het democratisch vermoeidheidssyndroom noemt. Maar hoe komen we daarvan af?
Pappen en nathouden dat is wat er nu voornamelijk gebeurt. Maar Van Reybrouck vreest dat marginale oplossingen niet meer voldoende zijn, dat het oprispingen zijn
van een systeem dat steeds meer vastloopt. Zijn voorkeur gaat uit naar een oud democratisch principe dat vooral in het klassieke Athene werd gehanteerd: de loting.
Tot aan de Franse Revolutie is dat democratische middel vaak aangewend, niet alleen in Athene, maar ook in bloeiende republieken als o.m. die van Venetië en Florence
tijdens de renaissance. David Van Reybrouck zet in een glashelder betoog uiteen dat loting een effectieve mogelijkheid is om onze machteloos geworden democratie
weer pit en vaart te geven en de burgers opnieuw te betrekken bij wat ons allen als samenleving aangaat.
Een pittig en leesbaar geschreven, ongemeen belangrijk boekje !
 
 
 

73. Samir Amin : THE IMPLOSION OF CONTEMPORARY CAPITALISM (2013)
Only available in English (today)
--- een buitengewoon onluisterend 160 pagina boekje, niet erg makkelijk, maar de inspanning meer dan waard ---
      - “One of the world’s greatest radical thinkers.” (review of Red Pepper)
      - “Amin’s global intellectual reach enables him to deal with a wide variety of issues with magnificent ease and simplicity.” (review of International Journal of Middle East Studies)
      - “Amin is both a real-world social scientist and a revolutionary socialist”. (review of Radical Political Economy)
      - “This world-class economist is a serious Nobel Prize contender”. (review of Economic Development and Social Change)

These two books are the same! :
The left one edited by Monthly Review Press (American market) May 2013,
the right one edited by Pluto Press (European market) November 2013, cancelling 'contemporary' in the title.
 
 
 

74. (red.) Joanna Eede : WE ARE ONE, land & ziel van inheemse volksstammen (2009, vertaling Spectrum Uitg.)
[met essentiële teksten door sprekers van vele diverse volksstammen, en met korte bijdragen van ruim 35 gerenommeerde persoonlijkheden/schrijvers].
Available IN ENGLISH: We Are One: A Celebration of Tribal Peoples (in association with Survival International), Quadrille Publishing Ltd 2009.
 
 
 

75. Anne-Marijn Somers et al.: HEEL NATUURLIJK, zeven eenvoudige wegen naar zelfheling (2014)
NO TRANSLATION, at this moment, April 2014, only available in Dutch.
According to Anne-Marijn Somers the book will soon be published in English.
        hervinden van krachtbronnen...
        Hoe wonderlijk, dit boekje. Niet in het minst dankzij de zeldzaam vriendelijke, niet belerende toon die deze overdracht van ervaring ademt.
        Het bijzondere concept ervan is ook prettig: verschillende (sic) auteurs overhandigen je vanuit hun zo diverse talent en levensweg een kijk op de door hen gevonden wijzen van doen
        of ontvankelijk zijn. Het boekje gaat dus over heling vanuit je eigen krachten. Heling is geen tovenarij maar een toelaten van wat zich vanuit je diepte wil manifesteren.
        Wat dit boek je daaromtrent vertelt is geenszins een of-of verhaal, waarbij bijvoorbeeld medische wetenschap op UZ niveau hooghartig zou worden gekleineerd. Niets daarvan.
        Wat je wél aanhoort is het en-en besef, waarbij de auteurs veel en lang onderdrukte kennis omtrent helen, heel zijn, desgevallend geheel genezen, elk in hun benaderingen opfrissen.
        Rode draad: onderschat de enorme kracht van het mentale niet. Als lezer kan je die kracht minstens vaag intuïtief, in de verte, vermoedelijk herkennen (niet in het minst het
        alomvattende belang van liefde voor alles), maar wat doen we ermee? Wat deed ik ermee? Nu een stapje verder: wat deed de lectuur van dit boekje met mij? Ik nam er kennis van,
        en (om het even metaforisch in boomtermen te zeggen): de lectuur prikkelde slapende knoppen die in mijn cambium bewaard waren. Prikkeling via de lectuur, inderdaad alleen al
        de lectuur, deed vitale scheuten ontstaan vanuit verouderende takken in me die blijkbaar om die vitaliteit smeekten. Het maakte iets (opnieuw) bewust dus.
        Kortom: het samenwerkingsproject dat resulteerde in dit warm aanbevolen boekje bleek voor mij, als onverbeterlijk kritisch maar leergierig lezer, erg zinvol te zijn.
        Allicht kan lezing ook bij anderen deuren openen die smeken om dat opengaan.
 
 
 

76. Sami Zemni (red.) et al.: HET MIDDEN-OOSTEN, The times they are a-changin' (2013)
NO TRANSLATION, only available in Dutch
 
 
 

77. Napoleon Chagnon: YANOMAMÖ, de nadagen van het paradijs (vertaling uitg. Prometheus 1993)
Available IN ENGLISH: Yanomamö, the last days of Eden (ed. Harcourt Brace Jovanovich Inc. 1992
 
 
 

78. Marco Van Hees: BELASTING PARADIJS BELGIË (vertaling 2013)
Disponible en francais: "Les riches aussi ont le droit de payer des impôts" (ed. Aden 2013)
      Wat ben ik blij, beste Marco, dat je uw talent voor humor zo sterk integreerde in dit boek, een tegengif
      dat me belette "bittere tranen te wenen" om de verderfelijke maffia-attitude van elites en 'hun' politici.
      Zet uw werk dapper voort en blijf de 'Robin Hood van de Borinage'.
 
 
 

79. Ico Maly, Jan Blommaert, Loachim Ben Yakoub: SUPERDIVERSITEIT EN DEMOCRATIE (2014)
NO TRANSLATION, only available in Dutch
Graag citeer ik wat Meyrem Almaci (Groen-politica) over dit snel gelezen boekje zegt:
    "In tijden waar heel wat rechtse politici de mond vol hebben van het failliet van de multiculturele samenleving en verder het wij-zij discours versterken,
    is dit boek verplicht leesvoer. Terwijl de mainstream zich blindstaart op het communautaire verhaal van Vlamingen en Walen, de omkadering en organisatie van
    onze natie-staat, manifesteert zich in onze steden immers een samenleving die meertalig, multi-religieus en sterk geglobaliseerd is, kort gesteld, super-divers is.
    De vraag is hoe we vanuit die realiteit een democratische samenleving uitbouwen. Ico Maly, Jan Blommaert en Ben Yakoub geven met dit boek alvast een stevige aanzet,
    en geven stof tot nadenken over hoe onze samenleving omgaat met verschil. Want wie zijn 'zij' en wie zijn 'wij'? Een aanrader!"

Eigen overweging: ik hoop dat o.m. ruimtelijk planners (én schepencolleges maar dan geloof ik in sinterklaas) zich niet alleen de denk-/kijktrant eigen maken van
Jane Jacobs (boek nr. 61, Dood en leven van grote Amerikaanse steden) zijnde gelukkig verplichte lectuur in hun opleiding, maar òòk van dit boek over superdiversiteit.
 
 
 

80. Belri Lleshi: DE NEOLIBERALE STRAFSTAAT (2014)
Bijzonder goed boek, helder boek, zinvol boek, een boek dat bruist van ervaring, een boek dat spreekt vanuit een niet naïef maar door en door realistisch
mensbeeld, een helder analyserend boek, een respect ademend boek, een boek met (opnieuw) de onontkoombare en verpletterende conclusie dat het neoliberale
discours essentieel verkrachtend en vernietigend is voor de mens (en alle leven), een boek dat constructief is en concreet is,... en een boek dat
de "sérieux" van politici kraakhelder bevraagt. Daarom een stante pede te lezen boek minstens voor wie veel bolletjes achter zijn naam ambieert
bij het dingen naar een politiek mandaat..., annex ons allen als burgers.
NO TRANSLATION, only available in Dutch
 
 
 

81. Thomas Piketty: CAPITAL in the Twenty-First Century (Harvard University Press, April 2014)
Disponible en francais: "Le Capital au XXIe siècle" (éd. Seuil, Paris, 5 sept. 2013)
   Hier een nederlandstalige recensie door Lode Vanoost op dewereldmorgen.be.
   En voorts deze nederlandstalige samenvattende recensie door Paul Everaert op de site van Oikos.
 
      Eigen voorlopige deelimpressie. Na lezing van de eerste twee delen, dus vòòr aanvang van derde en vierde deel, deze "tussenstand" (voorlopige indruk).
Dit 'enorme' boek is een buitengewoon grondig gestoffeerd standaardwerk, fors analyserend, intens duidend. Weliswaar erg intensieve lectuur, omdat een tsunami van vaststellingen
en hun conclusies op je af komt, wat erg veel concentratie vergt (van een leek in de materie toch). Niettemin is de uitleg altijd erg helder en goed begrijpbaar: Piketty moet zeker
een goed docent zijn!. Het boek is een kanjer van een (historisch) framework, en door gestoeldheid op de maximaal mogelijke uitgestrektheid van historische gegevens wellicht een
marking point voor de studie van (langetermijn krachtlijnen binnen) kapitalisme. Dat de toekomst wordt onderzocht vanuit die krachtlijnen, moet wel heel letterlijk begrepen worden:
minstens in deel 1 en 2 maakt Piketty bijna steeds abstractie van de gigantische spanningen die onze wellicht schokkende toekomsten zullen tekenen (o.m. piekolie, klimaatschokken annex
migratiestromen, biodiversiteitscollaps, energie-afdaling, conflicten om teeltland en schaars drinkwater etc. etc.). Op 230 pagina's is het woord "klimaatwijziging" nipt 1x gevallen!
Piketty is evenwel niet wereldvreemd en wéét dat. Alleen vergt zijn exposé die abstractie of de lijn is zoek en dan zou het "krachtfenomeen kapitalisme" ons niet behoorlijk uitgelegd zijn.
       [ "krachtfenomeen kapitalisme": is pijnlijke puberale tussenstap in evolutionaire bewustzijnsontwikkeling,... alsof je longen zeggen: lever, ik wil meer bloed dan jij (= lijf-dodende 'coup').
       Wat inzicht vergt in de contextuele essentie dat "elk mens telt" in het holon mensheid, en dat mis-kennen/-behandelen van de ander onvermijdelijk mis-kennen/-behandelen van jezelf is.
       --//-- maar daarover gaat het Piketty-boek niet, het wil ons grondig het fenomeen kapitalisme en fenomeen ongelijkheid uitleggen. ]

Overigens is Piketty inzake 'terugblik' niet abstract, en integreert zijn discours (delen 1+2 dus) scherp de imprints van o.m. WO I en II, naast vele andere schokken - anomaliën
(slavenarbeid, kolonialisme,...). Ik neem aan dat in het derde en vierde deel de duwkracht van enorm diepgaande sociale onrusten, samenhangend met voornoemde toekomst-schokken,
wel verweven worden. Ten slotte beoogt hij net om in de toekomst te blikken (cfr. zijn voorwoord), heet het derde deel "the Structure of Inequality", en heet het vierde
"Regulating Capital in the 21st century". Ik ben benieuwd, kijk uit naar lezing 3e en 4e deel... maar pas nà wat andere lectuur. Een pauze dringt zich op gezien de vermelde
intense concentratie die de lezing vergt.
Pauze òòk, omdat lezing van boek nr.82 hieronder (Geld en Duurzaamheid) me danig uitdaagde!
 
 
 

82. Bernard Lietaer et al.: GELD EN DUURZAAMHEID, van een falend geldsysteem naar een monetair ecosysteem (uitg. Jan van Arkel 2012)
                ---rapport van de Club van Rome voor Finance Watch---
Available IN ENGLISH: Money and Sustainability - the Missing Link, Triarchy Press 2012.
      Met een 'nooit-beseft' gevoel inzake monetaire paradigmata die duurzaamheidspaden in een wurggreep afblokken, slaat dit boek me in het gelaat.
      Des te meer omdat ik al besefte hoe bijv. elk van mijn 75.000 miljard lijfcellen ruwweg enkele honderden 'banken' (i.c. mitochondriën) hebben,
      die renteloos werk-geld aanbieden voor de prestatienoden van hun cel ('geld' is hier géén metafoor maar een frappant analogon),
      wij mensen waren hier niet, indien het wijze leven in zijn uitrijpende stadia die monetaire renteloosheid niet had geïntegreerd.
      Toch was dit deel-rapport van de Club van Rome rond geld voor mij een stevige paradigma-mep en hoognodige eye-opener.
      En bovenal:
      dit boek geeft hoop via de toegelichte alternatieve experimenten, en het pittige ageren van pioniers annex deelnemers!
      Net zoals voor boek nr.83 van Vandana Shiva hierna, als goede raad: snel lezen en lawaai errond maken.
 
 
 

83. Vandana Shiva : MAKING PEACE WITH THE EARTH (2013)
only IN ENGLISH (?)
An inspiring and helpful book review published on the website http://www.aworldtowin.net written by Susan Jappie.
 
 
 
 

84. Jeremy Leggett : UIT DE OLIE (2014)
Available IN ENGLISH: Jeremy Leggett, THE ENERGY OF NATIONS - Risk Blindness and the Road to Renaissance
      Lezen hoor!, dit unieke relaas van een zeer deskundige top-getuige én marktspeler met talloze hoge contacten, rond het reële gedrag van andere top-marktspelers en top-politici.
      Ten gronde schrijft Leggett een indrukwekkend verslag van (vooral) het laatste decennium, en trekt dit naadloos (én sterk onderbouwd!) door naar het komende 'schokkende' decennium.
      Aldus voel je als lezer o.m. de dringende nood aan véél buurt-veerkracht, deel van de hoop waarmee Leggett zijn schitterend boek besluit.
      Het kan evenwel fataal en supersnel mislopen (vgl. ineenstorting Mayabeschaving e.a.), maar het kan ook naar een 'renaissance' leiden...
      Wat me vaak trof in dit ronduit spannende boek: het scherpe psychologische inzicht van Leggett!
 
 
 

85. Richard Heinberg : SCHALIEGAS, PIEKOLIE & ONZE TOEKOMST (2014)
Available IN ENGLISH: Richard Heinberg, SNAKE OIL - How fracking's false promise of plenty imperils our future (2013)
      Wees geïnformeerd, in zover verplichte lectuur! Zonder meer.
 
 
 

86. David Grabijn & Fons Foudraine : TRANSPERSOONLIJKE PSYCHOLOGIE, een overzicht (2012_volledig herziene druk ed.1977)
NO TRANSLATION, only available in Dutch
 
 
 

87. Lawrence LeShan : LANDSCAPES OF THE MIND, Faces of Reality (Eirini Press 2012)
            The most recent and splendid book of this marvellous knowledge-master, a pioneer of the (non-dogmatic) science the world is awaiting for.
            I do agree with Larry Dossey's statement (see the book's backcover) that such working towards a 'World Picture classification system',
            mirroring and clarifying incompatible consciousness states, is scientific and cultural dynamite ...with the potential in war conflict
            breakthrough, as well as in preventing war and an infinite list of many kinds of conflicts.
            LeShan published this important book just before his 92th birthday !
only in ENGLISH
 
 
 

88. Luc Vanheerentals : LEVEN ZONDER AUTO (uitg. Casa Littera cvba 2014)
         Zéér nuttige lectuur (puik gestoffeerd)! Zovele Euro's vandaag gespendeerd aan studies rond mobiliteitsproblemen hebben
         een tragische dimensie... lezing van dit boekje vertolkt minstens 'n beetje de catharsis horend bij die tragiek, die catharsis
         (en dus lezing) is nuttig voor schepencolleges en studiebureau's, voor ze verder werken aan hun studies resp. gelden ervoor die
         in begrotingen worden voorzien. De meest succesvolle mobiliteitstoets is... wat denk je? ...activist willen/durven zijn inzake
         wijzigende verplaatsingsmentaliteit i.p.v. de overdosis 'real-politiek'. ____ Goede raad: bestellen en lezen, dat boekje !
         P.S. Op de koop toe vertolkt de auteur, 'al eeuwenlang' journalist zonder rijbewijs, 'n sterk staaltje geloofwaardigheid, niet?
         Het boek is ook direct bij de auteur te koop: een eenvoudig mailtje naar Luc Vanheerentals doen.
NO TRANSLATION, only available in Dutch
 
 
 

89. [Bardo Thödol mondelinge overlevering] [Lama Kazi Dawa-Samdup] : HET TIBETAANS DODENBOEK (Engelse uitg.1927-Nederl.vertaling 1971/1981)
               ((( herlezing )))
 
 
 

90. Viktor Frankl: DE ZIN van het bestaan: inleiding tot de logotherapie (uitg. Ad. Donker 1978, vele herdrukken)
DEUTSCH: Viktor Frankl, Ein Psycholog erlebt das Konzentrationslager (= oorspr. uitg.: Verlag für Jugend und Volk, Wenen, 1946)
ENGLISH: Viktor Frankl, Man's search for meaning.
Talloze andere vertalingen, talloze herdrukken.
               ((( herlezing )))
 
 
 

91. Sigiswald Kuijken: BLEIB BEI UNS, BACH (2014)
     At this moment, June 2014, only available in Dutch. According to Sigiswald Kuijken the book will soon be published in French, English, German, Spanish, Italian and Japanese.
     ONLY AVAILABLE BY DONATION TO "LA PETITE BANDE" in order to save its very existence
      after sudden Government support cancelling [severe cuts in cultural funds to meet public-domain destroying requirements of a non-democratic 'Almighty divine Trojka']
This saving support is highly recommended! Inform you here about such donations.
Besides the very interesting and beautifully written book, you receive a specially recorded CD. Those with the possibility to spend a bit more, will receive
an etching, a unique and very fine artwork recently made to support and honour "La Petite Bande", by the famous artist Oswald Kuijken (one of Sigiswald's brothers).
Nog dit : Dit boek sprak over (eigen woorden) 'zielezindering' en 'bronbesef' en het 'thuiskomen bij je kern',
bijna onuitspreekbare zaken die ik zo vaak mocht aanvoelen vanuit de muzikale scheppingen van Johann Sebastian Bach.
...Niet alleen dank voor je muziek-pelgrimages en -vertolkingen, Sigiswald Kuijken, ook dank voor het tastend uitspreken van die ultieme, diepe essenties.
Vanwege een Emmaüsganger in zijn avond, en zoveel breder: in een planetaire tijdperk-avond (waarover dit zoekend boeken-webstekje ten slotte gaat).
 
 
 
 

92. Davi Kopenawa & Bruce Albert: THE FALLING SKY, WORDS OF A YANOMAMI SHAMAN (uitg. Harvard University Press, 2013)
Disponible en francais: LA CHUTE DU CIEL, Paroles d’un chaman Yanomami (= oorspr. uitg.: éd.Plon, Paris, 30sept.2010)
        Het eerste boek ooit direct geschreven door een Yanomami-indiaan en -sjamaan, Davi Kopenawa, is hiermee beschikbaar. Hij beschrijft en vertelt veel,
        vooral over andere ultiem-belangrijke realiteiten die onze 'blanke beschaving' sinds lang zijn ontglipt. Levenswijze, cultuur en sjamanisme binnen
        de Amazonische indianenstam spreken ons waarachtig vanuit een kosmische ziel toe. __Uniek! Voor mij is deze ruim 600 pagina-klepper inderdaad een
        unieke schat, die al mijn aandacht en openheid opeist. Yanomami hebben geen schrift, Kopenawa's boek in de ik-vorm is dan ook het zo correct mogelijk
        noteren en verwoorden (her-ver-talen van geluidsopnames) door zijn Franse vriend, antropoloog Bruce Albert.
        Kopenawa legt zeer precies uit waarom hij het boek voor 'iedereen' wou schrijven - en dat zulks uberhaup maar kón dankzij zijn diepe vertrouwen (vriendschap
        sinds decennia) in Albert, mede via hun gedeelde strijd tegen wat de Yanomami belaagt.
        Ik constateer dat Albert, conform zijn 30 pagina's lange toelichting rond omgaan met de uitdaging, met veel talent en voorzichtig inzicht het zozeer vereiste
        filter tegen eigen-culturele invulling of Hineininterpretierung kon hanteren. Ervan uitgaande dat dit naar best vermogen is gelukt (idem dito voor de [gelauwerde!]
        engelse vertaling) is het nu aan mij, om deze unieke, ongemeen rijke getuigenis in mijn bewustzijn steeds dieper te integreren.
        In mijn achterhoofd speelde tijdens lezing weliswaar véél mee:
        kennis opgedaan bij Ervin Laslzo, Lawrence LeShan, Carl Gustav Jung, Iain McGilchrist, Barbara Tedlock, Anne Baring, enz. enz...
 
        Lezing van het boek vereist zeer aandachtig het steeds raadplegen van de vele voetnoten, jammer genoeg niet letterlijk als
        'voetnoten' onderaan de pagina's maar als achteraan in het boek gebundelde noten, wat praktisch iets lastiger is.
        Laat u niet afschrikken door de omvang van het boek en de bijzondere kleur van de inhoud, er staat veel achter die woorden.
        We are One. Als "zij" niet overleven, "wij" ook niet, in een integrale kosmische diepte-betekenis die nog te weinig wordt gevat.
        De Yanomamistrijd is hun strijd voor ons......................... aan ons om dit te leren verstaan.
        Moet het nog gezegd? Natuurlijk beveel ik lezing van deze schat, dit 'consciousness-vista', zéér warm aan.
 
  Als bijkomende achtergond, hierbij een recensie van dit boek door de directeur van Survival International,
  de organisatie die zich al 40 jaar intens inzet voor de rechten van tribale volkstammen overal ter wereld.
 
 
 
 

93. Jules Cashford : THE MOON, Myth and Image (New York, Four Walls Eight Windows, 2003)
        Lezing van zulk buitengewoon rijk boek, van de mede-schrijfster van boek nr.38: THE MYTH OF THE GODDESS, Evolution of an Image, en net als haar mede-auteur en vriendin Anne Baring
        Jungiaans psychoanalytica zijnde, is zeer nodig in ons tijdsgewricht. Het ontgift efficiënt de onvoorstelbare armoede in onze al te lang heersende 'dode kosmologie van scheiding',
        en oefent ons bewustzijn richting een lonkende nieuwe 'kosmologie van betekenis en verbondenheid'.
     translated in German: IM BANN DES MONDES, Mythen, Sagen und Legende (2003)
     translated in Japanese (2010)
     translations in Chinese and in Korean have been announced.
 
 
 
 

94. Charles Eisenstein: THE MORE BEAUTIFUL WORLD OUR HEARTS KNOW IS POSSIBLE (2014)
      DEUTSCH: Charles Eisenstein, “Die schönere Welt, die unser Herz kennt, ist möglich” (Scorpio Verlag, april 2014)
      KROATISCH (HRVATSKI): Charles Eisenstein, "Ljepši svijet koji naša srca znaju je moguć"
      [dit erg waardevolle, diepgaande en rijke boek, onder Creative Commons Copyright, is gratis vanop Eisenstein's website als e-book (in elk der vermelde talen) te lezen of te downloaden]
      Dit is zéér uitzonderlijke, zéér verruimende lectuur. Waw, dit lag me!
 
 
 
 

95. Charles Eisenstein: SACRED ECONOMICS, Money, Gift & Society in the Age of Transition (2011)
      DEUTSCH: Charles Eisenstein, “Ökonomie der Verbundenheit" (Scorpio Verlag)
      TURKISH: Charles Eisenstein, "Kutsal Ekonomi" (Okuyan Us Yayinlari, 2012)
      [dit bijzonder wijze en zinvolle boek, onder Creative Commons Copyright, is gratis vanop zijn Sacred Economics website als e-book of online (in véle talen!) te lezen of te downloaden]
      Omdat ik dit van zijn meest recente boek (hierboven) "The more beautiful world our hearts know is possible", niet tijdig wist,
      had ik dat nog gekocht - van "Sacred Enonomics" las ik dan wel de gratis download als pdf (gezien m'n actuele miniatuurbudget).
 
 
 
 

96. Ervin Laszlo: The SELF-ACTUALIZING COSMOS, The Akasha Revolution in Science and Human Consciousness (March 2014)
      only IN ENGLISH
         Newton... Einstein... Bohr... Laszlo.........................................
         Copernicaans! Sterk aanbevolen (net als lezing van boek nr.54), om niet te zeggen verplichte lectuur?
         't Mag m.i. gesteld: zulk grensverleggend integraal wetenschaps- en filosofisch kader is 'verplichte' lectuur!
Uittreksel uit wat Edgar Mitchell [Apollo 14 astronaut, 6e mens die op de maan rondliep, en die na zijn ultiem diepe 'epiphany' toen,
2 jaar later het 'Institute of Noetic sciences' oprichtte] schrijft over dit laatste boek van de ondertussen 82-jarige Laszlo:
"Today, the understanding of reality wrought by the rise of quantum theory and the accumulation of evidence regarding
the active role of consciousness in the world catalyze a basic paradigm shift. This is what Laszlo's new book is all about.
What it accomplishes merits our serious and urgent attention."
         Wie o.m. "the science delusion" van Sheldrake las (etc. etc.), maar het werk van Laszlo niet kent, zal zeker veel hebben aan dit nieuwste
         kaderscheppende boek (+ boek nr.54): vele puzzelstukjes vallen in mekaar! En, met hoopvolle potenties voor onze crisistijd.
         Ik kan niet goed inschatten hoe 'moeilijk' vele lezers dit boek vinden... Het lijkt mij alvast erg toegankelijk (behoudens delen van appendix II).
         Die toegankelijkheid (hopelijk is dit zo) is belangrijk, omdat kennisname van Laszlo's werk door velen écht dringend nodig is,
         door ons leken, door wetenschappers van alle disciplines, door kunstenaars, door mensen die hoe ook hun speciale gaven benutten.
 
 
 
 

97. ed. Stephan Harding (24 authors) : GROW SMALL, THINK BEATIFUL, Ideas for a Sustainable World from Schumacher College (2011).
only IN ENGLISH
          Gewoon schitterend, dat dit Schumacher college bestaat! Een o zo zinvol initiatief,
          dat meehelpt aan groei ten goede. Dat bleek voorheen al uit veel dat ik las, dat blijkt
          weer eens uit dit boek. BOVENDIEN:
          net zoals bij boek nr.33 "A NEW RENAISSANCE, Transforming Science, Spirit and Society",
          lees je ook via dit boek eigenlijk véle, erg inspirerende boeken.
 
 
 

        
98. Jean Clottes : CAVE ART (June 2008 hardcover, 2010 paperback).
only IN ENGLISH
 
 
 

99. Naomi Klein : THIS CHANGES EVERYTHING (16 september 2014).
today only IN ENGLISH (presumably many translations will coming soon).
          Besteld en betaald augustus 2014 - nu wachten tot half september.
          Heel benieuwd om de situering van pientere Naomi Klein te ontmoeten. Bovendien vermoed ik dat dit nieuwste boek (na haar 'No Logo'
          en 'The Shock-doctrine, Rise of Disaster Capitalism'
) door zeer velen wereldwijd zal worden gelezen (mits de titel van haar
          nieuwe boek zich niet al 'manifesteert' door een financieel-economische 2014-2015 crash)
, en benieuwt het me om aan te voelen
          WAT er dan door die zeer velen, vanuit die lezing, mentaal misschien wordt gecapteerd...
 
 
 
 

100. Lord Russel of Liverpool : THE SCOURGE OF THE SWASTIKA (1954)
MANY TRANSLATIONS - eerste Nederlandse vertaling: DE GESEL VAN HET HAKENKRUIS, (uitg. De Bezige Bij 1954).
     Many reprints in different languages [the most recent English réédition on June 2013 (ed.Frontline Books)].
     As my father has told a lot about the World War II period, he showed me also this book, published in the year I was born.
     I was only sixteen or seventeen when I read
"New Introduction to the Existential Phenomenology", and it has fed my fascination by the mystery of being.
     I was only sixteen or seventeen when I read
"the Scourge of the Swastika", and it has fed my begging for the healing of our deeply suffering souls: culprits and victims.
  ---Decennia later I'm convinced that it's wise to read this book, it may help to avoid consciousness narrowing in our nearing demanding futures---


 
 
 
 

 
1. Peter Tom Jones - Roger Jacobs : TERRA INCOGNITA - Globalisering, ecologie en rechtvaardige duurzaamheid
2. Richard Heinberg et al. : THE POST CARBON READER - Managing the 21st century sustainability crisis
3. James Hansen : STORMS OF MY GRANDCHILDREN - The truth about the coming climate catastrophe and our last chance to save humanity
4. Rob Hopkins : HET TRANSITIE HANDBOEK - Van olie-afhankelijkheid naar lokale veerkracht
5. Naomi Oreskes and Erik M. Conway : MERCHANTS OF DOUBT - How a handful of scientists obscured the truth on issues from tobacco smoke to global warming
6. Mark Lynas : ZES GRADEN - onze toekomst op een warmere planeet
7. Naomi Klein : DAGBOEK VAN EEN ACTIVISTE
8. Naomi Klein : DE SHOCK DOCTRINE - de opkomst van rampenkapitalisme
9. Dirk Barrez : KOE 80 HEFT EEN PROBLEEM - Boer, consument, agro-industrie en grootdistributie
10. Dirk Barrez : VAN EILAND TOT WERELD - appèl voor een menselijke samenleving
11. Riccardo Petrella : EEN NIEUW VERHAAL VAN DE WERELD
12. Peter Tom Jones en Vicky De Meyere : TERRA REVERSA - De transitie naar rechtvaardige duurzaamheid
13. David Fleming : ENERGIESLANK LEVEN MET KLIMAATDUKATEN - Stapsgewijs minder energieverbruik voor ons allemaal
14. George Monbiot : HITTE - Hoe voorkomen we dat de planeet verbrandt?
15. Fred Pearce : DE LAATSTE GENERATIE - Hoe de natuur wraak neemt voor het broeikaseffect
16. Thomas Homer-Dixon : TEN ONDER TE BOVEN - Catastrofe, creativiteit en de vernieuwing van de beschaving
17. Elisabet Sahtouris : EARTHDANCE - Living systems in evolution
18. André Diederen : GLOBAL RESOURCE DEPLETION - Managed austerity and the elements of hope
19. Jan Blommaert : DE CRISIS VAN DE DEMOCRATIE - Commentaren op actuele politiek
20. Fred Pearce : VOLKSBEVING - Van babyboom naar bevolkingscrash
21. Niko Roorda : ONS HUIS PLANEET AARDE - Duurzame ontwikkeling voor iedereen
22. National Geographic : PLANEET AARDE 2008 - Verslag van een veranderende wereld
23. Arundhati Roy : LUISTEREN NAAR SPRINKHANEN - Aantekeningen over democratie
24. Catherine Vuylsteke : VOLKSREPUBLIEK VAN VERLANGEN - Ontmoetingen in het hedendaagse China
25. Anna Politkovskaja : RUSSISCH DAGBOEK
26. Clive Hamilton : REQUIEM FOR A SPECIES - Why we resist the truth about climate change
27. Ken Webster and Craig Johnson : LEREN VAN DE NATUUR - Inspiratie voor een duurzame toekomst
28. Johan Teirlinck : DE WERELD VOOR BEGINNERS - over de wereld die we dromen en waarom we hem niet willen
29. Jef Peeters et al. : EEN VEERKRACHTIGE SAMENLEVING - sociaal werk en duurzame ontwikkeling
30. Tim Jackson : WELVAART ZONDER GROEI - Economie voor een eindige planeet
31. Bill McKibben : EAARTH - Making a life on a tough new planet
32. Laurence Smith : HET NIEUWE NOORDEN - Onze wereld in 2050
33. David Lorimer, Oliver Robinson et al. (25 authors) : A NEW RENAISSANCE - Transforming Science, Spirit and Society (2010)
34. Jean Hardy : A WISER POLITICS - Psyche, Polis, Cosmos (2011)
35. Carl Gustav Jung : HERINNERINGEN DROMEN GEDACHTEN (herlezing na eerste lectuur 1976)
36. Anne Baring (researcher and Jungian psychoanalyst): THE DREAM OF THE COSMOS: A QUEST FOR THE SOUL (2013)
37. Richard Tarnas : COSMOS AND PSYCHE (2006)
38. Anne Baring and Jules Cashford : THE MYTH OF THE GODDESS, Evolution of an Image (1991)
39. Patrick Harpur : COMPLETE GUIDE TO THE SOUL (UK-ed.2010) = SECRET TRADITION OF THE SOUL (USA-ed.2011)
40. Dirk Barrez : VAN VERONTWAARDIGING NAAR VERANDERING, hoe is onze wereld eraan toe? waar moet het naartoe? hoe geraken we daar? (2011)
41. Anne Baring + Scilla Elworthy : SOUL POWER, an agenda for a conscious humanity (2009)
42. Mark Lynas : DE MENS ALS GOD, hoe de aarde het Antropoceen kan doorstaan (2011)
43. Siska Waelkens, Filip Volckaert et al. (25 authors and introduction Peter Tom Jones) : TIJD VOOR BIODIVERSITEIT (2011)
44. Betty J. Kovàcs : THE MIRACLE OF DEATH, there is nothing but life (2003)
45. Maja Kooistra : ONTMOETINGEN MET BOMEN, spirituele ervaringen tussen mens en natuur (1998)
46. Iain McGilchrist : THE MASTER AND HIS EMISSARY, the divided brain and the making of the western world (2009)
47. Peter Mertens : HOE DURVEN ZE, de Euro, de Crisis en de grote Hold-Up (nov 2011)
48. Wiebe Eekman : SOCIALE RECHTVAARDIGHEID ÉN KLIMAAT - 2 welvaartbronnen: menselijke arbeid én de natuur, klimaatproblematiek is belangenstrijd (2011)
49. Richard Heinberg : EINDE AAN DE GROEI, ons aanpassen aan de nieuwe economische realiteit (2011)
50. Pim van Lommel : EINDELOOS BEWUSTZIJN, een wetenschappelijke visie op de bijna-dood ervaring (2007)
51. Clive Finlayson : THE HUMANS WHO WENT EXTINCT, why Neanderthals died out and we survived (2009)
52. Ph.D. Barbara Tedlock : THE WOMAN IN THE SHAMAN'S BODY, reclaiming the feminine in religion and medicine (2005)
53. Anita Moorjani : DYING TO BE ME, my journey from cancer to near-death to true healing (2012).
54. Ervin Laszlo : KOSMISCHE VISIE, wetenschap en het akasha-veld (2004)
55. Paul Verhaeghe : IDENTITEIT (2012)
56. Bart Staes, Barbara Redant, Hans Van Scharen : GGO's DROOM OF NACHTMERRIE (2012)
57. Rüdiger Safranski : HEIDEGGER en zijn tijd (1995)
58. Rollin Verlinde : DE NATUUR ONTkLEED (2012)
59. Anneleen Kenis & Matthias Lievens : DE MYTHE VAN DE GROENE ECONOMIE, valstrik, verzet, alternatieven (2012)
60. Luc Hendriks & Rob Walrecht : HIGGS GEVONDEN (2012)
61. Jane Jacobs : DOOD EN LEVEN VAN GROTE AMERIKAANSE STEDEN (herdruk Nederlandse vertaling 2009 - Engelstalig origineel 1961)
62. Luc Goeteyn & Chris Jacobson : IN HET OOG VAN DE STORM, over mensen, geschiedenis en klimaatveranderingen (2012)
63. Julia Butterfly Hill : LUNA's ERFENIS, een vrouw, een boom, en hun strijd (Nederlandse vertaling 2001)
64. Rupert Sheldrake : THE SCIENCE DELUSION, freeing the spirit of Enquiry (2012)
65. Isabelle Vanbrabant & Katrien Demuynck : CUBA, revolutie met een groen hart (2010)
66. Hans Achterhuis : DE UTOPIE VAN DE VRIJE MARKT (2010)
67. Dirk De Wachter : BORDERLINE TIMES, het einde van de normaliteit (2012)
68. Anne-Marijn Somers : HELEND GROEN (2013)
69. Raf Custers : GRONDSTOFFENJAGERS (2013)
70. Jared Diamond : DE WERELD TOT GISTEREN, wat we kunnen leren van traditionele samenlevingen (2013)
71. Thomas Decreus : EEN PARADIJS WAAIT UIT DE STORM, over markt, democratie en verzet (2013)
72. David Van Reybrouck : TEGEN VERKIEZINGEN (2013)
73. Samir Amin : THE IMPLOSION OF CONTEMPORARY CAPITALISM (2013)
74. (red.) Joanna Eede : WE ARE ONE, land & ziel van inheemse volksstammen (2009)
75. Anne-Marijn Somers et al.: HEEL NATUURLIJK, zeven eenvoudige wegen naar zelfheling (2014)
76. Sami Zemni (red.) et al.: HET MIDDEN-OOSTEN, The times they are a-changin' (2013)
77. Napoleon Chagnon: YANOMAMÖ, de nadagen van het paradijs (vertaling uitg. Prometheus 1993)
78. Marco Van Hees: BELASTING PARADIJS BELGIË (vertaling 2013)
79. Ico Maly, Jan Blommaert, Loachim Ben Yakoub: SUPERDIVERSITEIT EN DEMOCRATIE (2014)
80. Bleri Lleshi: DE NEOLIBERALE STRAFSTAAT (2014)
81. Thomas Piketty: CAPITAL in the Twenty-First Century (Harvard University Press, April 2014 - French original Sept.2013)
82. Bernard Lietaer et al.: GELD EN DUURZAAMHEID, van een falend geldsysteem naar een monetair ecosysteem (2012)
83. Vandana Shiva : MAKING PEACE WITH THE EARTH (2013)
84. Jeremy Leggett : UIT DE OLIE (2014)
85. Richard Heinberg : SCHALIEGAS, PIEKOLIE & ONZE TOEKOMST (2014)
86. David Grabijn & Fons Foudraine : TRANSPERSOONLIJKE PSYCHOLOGIE, een overzicht (2012--volledig herziene druk ed.1977)
87. Lawrence LeShan : LANDSCAPES OF THE MIND, Faces of Reality (Eirini Press 2012)
88. Luc Vanheerentals : LEVEN ZONDER AUTO (uitg. Casa Littera cvba 2014)
89. [Bardo Thödol mondelinge overlevering] [Lama Kazi Dawa-Samdup] : HET TIBETAANS DODENBOEK (Engelse uitg.1927-Nederl.vertaling 1971/1981)
90. Viktor Frankl: DE ZIN van het bestaan: inleiding tot de logotherapie (1946, 1978, etc.)
91. Sigiswald Kuijken : BLEIB BEI UNS, BACH (in Dutch-Lannoo2014, only available by donation to 'La Petite Bande' to save its existence)
92. Davi Kopenawa & Bruce Albert: THE FALLING SKY, WORDS OF A YANOMAMI SHAMAN (Harvard University Press, 2013)
93. Jules Cashford : THE MOON, Myth and Image (New York, Four Walls Eight Windows, 2003)
94. Charles Eisenstein: THE MORE BEAUTIFUL WORLD OUR HEARTS KNOW IS POSSIBLE (2013)
95. Charles Eisenstein: SACRED ECONOMICS, Money, Gift & Society in the Age of Transition (2011)
96. Ervin Laszlo: The SELF-ACTUALIZING COSMOS, The Akasha Revolution in Science and Human Consciousness (March 2014)
97. ed. Stephan Harding (24 authors) : GROW SMALL, THINK BEAUTIFUL, Ideas for a Sustainable World from Schumacher College (2011).
98. Jean Clottes : CAVE ART (June 2008 hardcover, 2010 paperback)
99. Naomi Klein : THIS CHANGES EVERYTHING (16 september 2014)
100. Lord Russel of Liverpool : THE SCOURGE OF THE SWASTIKA (1954)
101. Colin C. Tipping : JE KUNT OOK JEZELF VERGEVEN (uitg. LezersPoort 2009)---als link bij citaat onderaan van Moorjani
 

 
 
 
 
 
                   THE SOUL OF THE COSMOS
 
 
 
__________Václav Havel, address to US Congress:
 
Without a global revolution in the sphere of human consciousness, nothing will change for the better in the sphere of our being as humans,
and the catastrophe toward which this world is headed – be it ecological, social, demographic, or a general breakdown of civilization will be unavoidable.

 
 
 
__________Diarmuid O’Murchu, Quantum Theology:
 
To reclaim the sacred nature of the cosmos – and of planet Earth in particular – is one of the outstanding spiritual challenges of our time.
 
 
 
__________Heraclitus:
 
You could not discover the limits of the soul, even if you travelled by every path in order to do so; so profound is its meaning.
 
 
 
__________John Keats (Letter 18th October, 1818):
 
I feel more and more every day, as my imagination strengthens, that I do not live in this world alone but in a thousand worlds.
 
 
 
__________Albert Einstein:
 
The intuitive mind is a sacred gift. The rational mind is a faithful servant. We have created a society that honours the servant and has forgotten the gift.
 
 
 
__________Max Planck:
 
Science cannot solve the ultimate mystery of nature. And that is because, in the last analysis, we ourselves are part of nature
and therefore part of the mystery that we are trying to solve.

 
 
 
__________Pim van Lommel:
 
Quantum physics cannot explain the essence of consciousness or the secret of life, but in my concept it is helpful for understanding the transition between
the fields of consciousness in the phase-space (to be compared with the probability fields as we know from quantum mechanics) and the body-linked waking
consciousness in the real-space, because these are the two complementary aspects of consciousness.
Our whole and undivided consciousness with declarative memories finds its origin in, and is stored in this phase-space, and the cortex only serves as a
relay station for parts of our consciousness and parts of our memories to be received into our waking consciousness. In this concept consciousness is not
physically rooted. This could be compared with the internet, which does not originate from the computer itself but is only received by it.
 
 
 
__________Anita Moorjani:
 
...and it's one of the best-kept secrets of our time: the importance of self-love ...in my NDE state I understood that to be me is to be love... [link boek nr.101]
and I realized that the entire universe is composed of unconditional love and I'm an expression of it... ...we have to be aware of our own magnificence...

 
 
 
 

Current CO2 level in the atmosphere

          G-E-V-A-A-R ! ! ! ___/___ D-A-N-G-E-R ! ! ! ___

 
 


 
 
 
      I._____ For those who like to muse and philosophize ...in front of a wind farm,
       here some pictures and phrases, Estinnes-views with messages to taste.
 
 
 
      II.____ Voor wie van bomen houdt, een klik op deze boom serveert je een bekommernis.
                Everybody remembering his/hers sensibility for trees, please click on the tree picture, it will offer you a concern.