Privacyverklaring Techno Service NV


Laatst bijgewerkt: 28 augustus 2018

Deze 'Privacyverklaring' beschrijft de verwerking van uw persoonsgegevens door Techno Service NV, met maatschappelijke zetel in 2250 Olen, Lammerdries-Zuid 14B, KBO nr. BE 0431.012.768.

Lees deze verklaring goed door. Ze bevat belangrijke informatie over hoe uw persoonsgegevens verwerkt worden.

Door uw persoonsgegevens met ons te delen, verklaart u kennis te hebben genomen van onze Privacyverklaring, gaat u ermee akkoord en geeft u eveneens toestemming om ze te verwerken.

1. Algemeen

Voor Techno Service is de bescherming van uw persoonsgegevens van belang. Wij willen dat uw privacy gewaarborgd wordt.

In onze privacyverklaring geven we transparante informatie over hoe wij met uw persoonsgegevens omspringen. Techno Service gaat er zorgvuldig mee om en houdt zich in elk geval aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Europese Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is Techno Service.

Dit houdt in dat wij:

 • uw persoonsgegevens verwerken met het doel waarvoor we ze ontvangen hebben. Die doeleinden staan verder in deze verklaring beschreven.
 • uw persoonsgegevens gebruiken in hoeverre we ze nodig hebben voor de doeleinden waarvoor ze verwerkt worden
 • uw akkoord vragen als wij het nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 • de nodige maatregelen genomen hebben om uw persoonsgegevens te beschermen
 • uw gegevens niet doorgeven aan anderen, tenzij dat nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze ons bezorgd zijn
 • uw rechten kennen in verband met uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en ze respecteren

Als u vragen heeft over onze privacyverklaring of over de verwerking in het algemeen, kan u contact met ons opnemen via:

Post: Techno Service NV
Lammerdries-Zuid 14B
2250 Olen
BelgiŽ

E-mail: techno.service@skynet.be
Telefoon: 014/225415

2. Welke gegevens gebruiken wij?

Wij kunnen de gegevens die u ons meedeelt opslaan en gebruiken. Het gaat onder andere om identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres), gegevens i.v.m. de beroepsactiviteit, financiŽle gegevens, persoonlijke gegevens (geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, gezinstoestand, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, rijksregisternummer, identiteitskaartnummer) en medische gegevens.

Techno Service verzamelt geen persoonlijke gegevens via uw bezoek aan onze website. Indien u ons echter een CV opstuurt of andere gegevens meedeelt, kunnen wij de door u gedeelde gegevens bijhouden om contact met u op te nemen. Er worden geen gegevens automatisch verzameld.

Ook worden sommige persoonsgegevens gedeeld met partners/derden. Zij verklaarden aan Techno Service dat zij de toestemming gekregen hebben om de desbetreffende persoonsgegevens te delen.

3. Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Techno Service gebruikt uw gegevens enkel voor het doel waarvoor het ze ontvangen heeft. We gebruiken uw gegevens meer bepaald om:

 • te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Techno Service
 • de door u bestelde diensten en producten te kunnen leveren en factureren, met als rechtsgrond het verstrekken van een door u gevraagde dienst
 • u te kunnen contacteren

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens te delen. Begrijp wel dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt als u de verwerking weigert.

4. Wanneer verstrekken wij uw gegevens aan derden?

De gegevens die u ons bezorgt kunnen wij aan derden verstrekken als dat nodig is voor de uitvoering van de doeleinden.

Zo komen wij in aanraking met derden voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving
 • Het verzorgen van de IT-infrastructuur
 • Het verwerken van de boekhouding

Wij geven geen persoonsgegevens door aan anderen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met de verwerkende partijen maken wij de nodige afspraken om uw persoonsgegevens te beschermen. Ook zullen wij uw gegevens enkel aan anderen verstrekken als dat wettelijk verplicht en toegestaan is.

Verder kunnen wij uw gegevens delen met anderen als u daarmee akkoord gaat. U heeft het recht uw akkoord eender wanneer in te trekken. Daarvoor kan u ons mailen op techno.service@skynet.be.

Wij geven geen gegevens door aan partijen buiten de EU.

Ten slotte gebruiken wij enkel persoonsgegevens van minderjarigen als daarvoor toestemming gegeven is door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

5. Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Techno Service bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn, dan wel wettelijk vereist is. Ze worden maximaal tot vijf jaar na het laatste gebruik bijgehouden.

6. Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Wij hebben de nodige maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking. Het gaat om de volgende maatregelen:

 • Alle personen die namens Techno Service aan uw gegevens kunnen, zijn verplicht ze geheim te houden.
 • Wij hanteren gebruikersnamen en wachtwoorden op alle systemen
 • Wij maken back-ups van uw gegevens om ze te kunnen recupereren bij problemen
 • Wij bewaren alle documenten met persoonsgegevens in kasten, schuiven,? zodat niemand een glimp kan opvangen van niet voor hem/haar bestemde informatie
 • We testen en evalueren geregeld onze maatregelen
 • We informeren onze werknemers over het belang van de bescherming van persoonsgegevens
 • ...

Wij hebben veiligheidsmaatregelen getroffen om de vernietiging, wijziging, vervalsing, niet-toegestane toegang, kennisgeving per vergissing aan derden en het verlies van persoonsgegevens te vermijden alsook iedere andere niet toegestane verwerking van uw gegevens. In geen geval is Techno Service aansprakelijk voor schade door een foutief of onrechtmatig gebruik van de gegevens door een derde. U dient altijd de voorschriften na te leven, om onder andere elke niet toegestane toegang tot uw login en code te vermijden.

7. Wat zijn uw rechten omtrent uw persoonsgegevens?

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Techno Service. U heeft het recht uw gegevens in te kijken alsook het gebruik dat wij ervan maken. U mag eveneens vragen de gegevens die wij van u ontvangen hebben te corrigeren of te verwijderen of de verwerking ervan te beperken. In het begin van deze verklaring staan onze contactgegevens vermeld. Ook kunt u zich verzetten tegen de verwerking van uw gegevens door ons of door ťťn van onze medewerkers. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van uw gegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

Ook mag u vragen de door u bezorgde gegevens te laten overdragen aan uzelf of aan een derde. Wij kunnen u vragen u te legitimeren voor wij ingaan op uw verzoek.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover meteen contact op te nemen met ons. U heeft steeds het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, de autoriteit die toezicht houdt op het vlak van privacybescherming.

8. Toegang door onze medewerkers

Om uw persoonsgegevens te kunnen gebruiken, geven wij onze werknemers en medewerkers toegang tot uw gegevens. Techno Service garandeert bescherming door contractuele verplichtingen voor die werknemers en medewerkers, gelijkaardig aan onze Privacyverklaring.

9. Wat met wijzigingen in het privacy statement?

Techno Service kan haar privacyverklaring wijzigen. Daarvan zal een aankondiging gedaan worden. De laatste wijziging gebeurde op 28/08/2018.