Apotheek Marrannes     Gentsestraat 8 - 8870 Izegem     Tel: 051/301041 Fax: 051/317412     E-mail: apotheker@skynet.be
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Algemene Voorwaarden:

artikel 1 : Algemeen
De hiernavolgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contractuele verhouding tussen Apotheek Kris Marrannes te Izegem, hierna genoemd de apotheek, en haar klant en/of opdrachtgever. Andersluidende voorwaarden, in orders, bestelbons of andere, worden voor niet geschreven gehouden zonder dat protest nodig is. Afwijkingen van onderhavige voorwaarden zijn slechts mogelijk mits schriftelijk akkoord van de apotheek.

artikel 2 : Levering - Overdracht van rechten - Risico - Verzending


Elke vermelde leverings- en uitvoeringstermijn geldt slechts als streefdatum. Overschrijding van deze termijnen kan in geen enkel geval worden aanzien als reden tot verbreking van de overeenkomst, noch aangezien worden als contractbreuk in hoofde van de apotheek, noch aanleiding geven tot enigerlei boete en/of schadevergoeding. De levering door de apotheek van producten en/of diensten zal geenszins de overdracht inhouden van enig recht van intellectuele eigendom van de apotheek of derden. Zonder toestemming van de rechthebbenden mag niets uit de publicaties worden gereproduceerd, bewerkt en/of openbaar gemaakt, wat ook de wijze is die daarvoor wordt gebruikt. Het risico van de goederen gaat over op de klant en/of opdrachtgever vanaf de levering, ongeacht of al dan niet betaling plaatsvond. De goederen worden aangezien als zijnde geleverd en aanvaard in de apotheek. Het vervoer en de verzending van de goederen geschiedt, ongeacht de modaliteiten van het transport, altijd op risico van de geadresseerde, zelfs in geval van franco verkoop.

artikel 3 : Huurovereenkomsten - Tarieven - Hernieuwing - Opzegging


De apotheek heeft het recht op elk ogenblik de huurovereenkomsttarieven te wijzigen. De gewijzigde tarieven zullen op de lopende huurovereenkomsten van toepassing zijn met ingang van de eerstvolgende huurovereenkomstverlenging na de tariefwijziging.
De apotheek verbindt zich ertoe de huurder op eender welke gepaste wijze op de hoogte te stellen van eventuele tariefwijzigingen.
Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst worden huurovereenkomsten telkens stilzwijgend verlengd voor eenzelfde duur als oorspronkelijk overeengekomen, tenzij een van beide partijen de huurovereenkomst schriftelijk opzegt uiterlijk een maand voor het einde van de lopende huurovereenkomst.
Niet-betaling van een factuur of betalingsuitnodiging op haar vervaldag geldt niet als opzegging.

artikel 4 : Overmacht


Bij overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van de apotheek opgeschort. In dat geval is zij enkel verplicht te leveren, dan wel haar andere verbintenissen uit te voeren, zodra dit redelijkerwijze mogelijk is.
Met overmacht worden gelijkgesteld onvoorziene omstandigheden m.b.t. personen en/of materiaal waarvan de apotheek zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, waardoor de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk, dan wel dermate bezwarend en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van de apotheek kan worden gevergd.
Worden daarom als overmacht beschouwd, zonder dat deze lijst evenwel beperkend is : stakingen; bedrijfsblokkades; ziekte van personeel; bedrijfsstoringen; gebrek aan grondstoffen, halffabrikaten, materiaal, hulpstoffen, energie en/of telecommunicatievoorzieningen; vertraagde leveringen door toeleveranciers; slechte uitvoering van de overeenkomst door toeleveranciers; transportstoringen; import- en exportbeperkingen; alsook maatregelen van staatswege zoals bijv. boycot of embargo.
Indien de overmacht langer duurt dan drie maanden, zijn zowel de apotheek als de klant en/of opdrachtgever gerechtigd, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte te beŽindigen door de wederpartij daarvan bij aangetekend schrijven in kennis te stellen.

artikel 5 : Betaling


De facturen en betalingsuitnodigingen van de apotheek zijn, behoudens schriftelijke andersluidende overeenkomst, netto, contant, zonder korting betaalbaar aan het adres van de apotheek.
De opdrachtgever blijft in alle gevallen medeverantwoordelijk voor de betaling, ook indien de apotheek aanvaard heeft de facturen op te maken op naam van een derde.
Alle rechten en honoraria, van welke aard ook, met inbegrip van eventuele nieuwe rechten en honoraria die worden ingevoerd gedurende de uitvoering van de overeenkomst, zijn ten laste van de klant en/of opdrachtgever. Alle kosten verbonden aan de inning van de facturen door de apotheek zijn eveneens ten laste van de klant en/of opdrachtgever.
Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 7, moet in geval van betwisting de factuur of betalingsuitnodiging worden geprotesteerd bij gemotiveerde aangetekende brief, aan de de apotheek verzonden binnen de veertien dagen na de datum van de factuur of de betalingsuitnodiging. Bij gebreke daarvan wordt de factuur of betalingsuitnodiging beschouwd als definitief aanvaard door de klant en/of opdrachtgever.
Iedere factuur of betalingsuitnodiging die op haar vervaldag niet of niet volledig is voldaan, zal van rechtswege en zonder aanmaning of ingebrekestelling worden verhoogd met een intrest van 12 % per jaar vanaf de vervaldag, en met een forfaitaire vergoeding van 15 % op het nog verschuldigde bedrag, welke vergoeding evenwel niet minder zal bedragen dan 25 euro.
De niet-betaling op de vervaldag van een enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

artikel 6 : Uitdrukkelijk ontbindend beding - Eigendomsvoorbehoud


Wanneer het totaal of een gedeelte van een factuur of betalingsuitnodiging van de apotheek niet stipt op de vervaldag is voldaan, of wanneer de klant en/of opdrachtgever zijn andere verplichtingen t.a.v. de apotheek niet stipt naleeft, kan de apotheek, naar haar keuze en onverminderd haar recht op schadevergoeding, ofwel onmiddellijk de uitvoering van haar verbintenissen opschorten, ofwel de overeenkomst met onmiddellijke ingang beŽindigen bij aangetekend schrijven aan de klant en/of opdrachtgever. Voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling is niet vereist, en de klant en/of opdrachtgever zal geen aanspraak kunnen maken op uitstel van betaling of schadevergoeding.
De apotheek heeft het recht de overeenkomst als van rechtswege en met onmiddellijke ingang beŽindigd te beschouwen in geval haar klant en/of opdrachtgever failliet wordt verklaard, om een gerechtelijk akkoord of uitstel van betaling verzoekt, of tot vereffening of ontbinding overgaat.
In geval van beŽindiging van de overeenkomst volgens alinea 1 of 2 van dit artikel, is de klant en/of opdrachtgever gehouden om, op eerste verzoek van de apotheek, de door de apotheek geleverde goederen binnen de 24 uur terug te bezorgen. Bij gebreke daaraan binnen de gestelde termijn te voldoen, zal de apotheek zonder enige gerechtelijke formaliteit of tussenkomst de goederen mogen terugnemen, waar deze zich ook bevinden. De klant en/of opdrachtgever verklaart hiertoe reeds toestemming te geven aan de apotheek.
Onverminderd wat bepaald is in art. 2, laatste alinea, blijven alle geleverde goederen de uitsluitende eigendom van de apotheek tot de klant en/of opdrachtgever aan al zijn verplichtingen t.a.v. de apotheek zal hebben voldaan. Zo de klant en/of opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig heeft nageleefd, is de apotheek gerechtigd de geleverde goederen terug te vorderen.

artikel 7 : Klachten


Klachten over zichtbare gebreken moeten, op straffe van verval, binnen de acht dagen na de levering en/of de uitvoering van de opdracht per aangetekend schrijven aan de apotheek worden gemeld. Klachten betreffende gebreken die bij de levering en/of uitvoering verborgen waren, moeten, op straffe van verval, bij aangetekend schrijven ter kennis van de apotheek gebracht worden onmiddellijk na de ontdekking ervan en uiterlijk binnen de drie maanden na de levering en/of de uitvoering van de opdracht.
Geen enkele klacht geeft de klant en/of opdrachtgever het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten.

artikel 8 : Verwerking van persoonsgegevens


De persoonsgegevens van de klant en/of opdrachtgever worden opgenomen in het bestand van de apotheek, en zijn bestemd voor het klantenbeheer van de apotheek en organisaties die contractueel met haar verbonden zijn.
De apotheek is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens.
Elke persoon die zijn identiteit bewijst, heeft het recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en op verbetering ervan mits gedagtekend en ondertekend verzoek daartoe. Hij kan zich eveneens verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens.

artikel 9 : Toepasselijk recht - Bevoegde rechtbank


Het Belgisch recht zal van toepassing zijn op de contractuele verhouding tussen de apotheek en de klant en/of opdrachtgever.
Alle geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Kortrijk, en zo het een geschil betreft dat behoort tot de bevoegdheid van de vrederechter, onder de bevoegdheid van de vrederechter van Izegem.

artikel 10 : Slotbepalingen


De algemene voorwaarden mogen geen doorhaling bevatten.
De gebeurlijke onwerkzaamheid van een bepaling van onderhavige algemene voorwaarden, doet geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen die volledig van kracht blijven. Indien een clausule ongeldig of onuitvoerbaar zou blijken, dan verbinden partijen zich ertoe deze clausule te vervangen door een geldige en uitvoerbare clausule die er het dichtst bij aanleunt.
Het feit dat een van de partijen op een bepaald moment de strikte toepassing van een van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden niet eist, kan niet worden beschouwd als een afstand van de rechten waarover die partij volgens deze algemene voorwaarden beschikt. Dit zal derhalve deze partij niet verhinderen om nadien de strikte naleving van deze bepaling of van de andere bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden te eisen, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst tussen partijen.

 

 

 


apotheek bestellen marrannes Marrannes Kris Beyls Ann izegem Izegem wachtdienst ICE gentsestraat geneesmiddel geneesmiddelen medicatie medicijnen medicijn voorschrift apotheken apotheker apothekers tandarts huisarts huisdokter

 

 

 


Aan de inhoud van deze site
kunnen geen rechten worden ontleend.

Laatste aanpassing op
15 september 2015
- © KM