Uitvaartzorg na de begrafenis/crematie

Vorige Omhoog

Ook na de begrafenis moeten er een heleboel formaliteiten geregeld worden. Met dit document bieden we U een helpende hand bij de afhandeling ervan. Gezien het aantal betrokken instanties, zijn onderstaande teksten onder voorbehoud. Contacteer deze instanties voor meer informatie.

Grafmonument:  

Keuze van de grafsteen.

De grafsteen moet voldoen aan de gemeentelijke reglementen.

Werkgever of instanties voor vervangingsinkomens: 

Werkgever van de overledene: verwittigen met overlijdensattest.

Pensioen: Schriftelijk verwittigen met overlijdensattest en dossiernummer.
Dit kan via de sociale dienst van de gemeente.
Vraag inlichtingen over het overlevingspensioen indien van toepassing.

Denk ook aan uitkeringen voor:
*  Invaliditeit- of ziekteuitkering (mutualiteiten).
*  Uitkeringen voor arbeidsongevallen (Fonds voor arbeidsongevallen).
*  Vergoedingen voor beroepsziekten (Fonds voor beroepsziekten).
*  Leefloon (OCMW).
*  Werkloosheidsuitkering (vakbond of hulpkas voor werkloosheidsuitkering).

Testament: 

De overledene kan zelf of bij een notaris een testament opgemaakt hebben.
Neem contact op met de notaris indien je een testament vindt in een kast, bureau, enz ...

Vraag bij de notaris na of er een testament is geregistreerd. De notaris moet de gegevens schriftelijk aanvragen bij de "Koninklijke federatie van Belgische notarissen" , vergezeld van een overlijdensattest.

Enkel de notaris kan de inhoud van een testament afhandelen.

Aanvaarden of verwerpen van de nalatenschap:

Ga na of de nalatenschap meer zal kosten dan ze opbrengt.

Verwerp de nalatenschap indien de schulden groter zijn dan de inkomsten.

Bij twijfel kan je de nalatenschap aanvaarden "onder voorrecht van boedelbeschrijving". Hierdoor kan je de erfenis definitief aanvaarden of verwerpen als de inventaris is opgemaakt (moet binnen de drie maanden na het overlijden).

Als je na drie maanden en 40 dagen nog altijd niets gedaan hebt, dan gaat men ervan uit dat je de erfenis aanvaardt.

Als je goederen uit de erfenis aanneemt of weghaalt wil dit zeggen dat je de erfenis automatisch aanvaardt.
Het betalen van de begrafeniskosten staat los van het al dan niet aanvaarden van de erfenis.

Aangifte van successierechten (roerende en onroerende nalatenschap):

Successierechten is een bijzondere belasting op goederen verkregen door overlijden.

Deze aangifte moet binnen de vijf maanden gebeuren. Bij laattijdige aangifte worden de erfgenamen beboet.

Bewaar alle bewijsstukken van uitgaven (grafconcessie, grafzerk, rouwdienst, ...) en verkregen inkomsten (erfenis) teneinde de aangifte te kunnen invullen.

De berekening gebeurt op de nettowaarde van je erfdeel.

Het bedrag dat je zal moeten betalen hangt af van de graad van verwantschap en de grootte van het erfdeel.

Schijf
(Ä)
Tarief in 
rechte lijn
Broers en
zussen
Ooms, tantes,
neven en nichten
Alle andere
personen
0 - 50.000 3%      
50.000 - 250.000 9%      
boven 250.000 27%      
         
0 - 75.000   30% 45% 45%
75.000 - 125.000   55% 55% 55%
boven 125.000   65% 65% 65%

De aangifte is een fiscaal document en houdt geen akkoord over de verdeling in.

Alle erfgenamen moeten de aangifte ondertekenen.

Een notaris kan U indien gewenst bijstaan bij de aangifte van successierechten.

FinanciŽle instellingen (bank): 

Breng de financiŽle instelling op de hoogte van het overlijden.

De bank is verplicht bij overlijden van een cliŽnt de rekeningen te blokkeren van de overledene en de partner, teneinde de te betalen successierechten te laten bepalen. Bij voorlegging van een huwelijkscontract met scheiding van goederen worden enkel de tegoeden van de overledene geblokkeerd.

De begrafeniskosten kunnen betaald worden met een overschrijving, ook al is de rekening nog geblokkeerd.

De bank maakt een overzicht van alle tegoeden voor de fiscale overheid.

Na voorlegging van een erfrechtverklaring of een akte van bekendheid geeft de bank het geld vrij. De akte van bekendheid kan verkregen worden bij de vrederechter.

De safe kan enkel geopend worden in bijzijn van een vertegenwoordiger van de financiŽle instelling, een ambtenaar van de administratie van registratie en alle erfgenamen.

Bij hypothecaire leningen gewaarborgd door een schuldsaldoverzekering betaalt de verzekering het resterende te betalen bedrag uit.

Controleer en beŽindig eventuele domiciliŽringen.

Een notaris kan je, indien gewenst, bij dit alles helpen (gelden vrijmaken en optreden als vereffenaar).

Schuldeisers: 

Breng de schuldeisers op de hoogte.

Schulden worden ook aangegeven in de successierechten.

Vakbond: 

Verwittig de vakbond met een overlijdensattest.

Sommige vakbonden betalen een premie uit in geval van overlijden.

Mutualiteiten:

Verwittig de mutualiteiten, ze betalen meestal een begrafenisvergoeding uit.

Neem volgende documenten mee:
*  SIS-kaart en lidboekje van de overledene
*  Een attest van overlijden
*  Factuur van de begrafenisondernemer, ondertekend voor voldaan.

Vraag of de weduwe of weduwnaar recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming (W.I.G.W.-regeling).

Fonds voor kinderbijslag:

Verwittig het kinderbijslagfonds indien van toepassing.

Als ťťn van de ouders overlijdt, zal de Kinderbijslag voor elk schoolgaand kind verhogen.

Huurcontracten (huis, appartement, ...):

Huurcontracten gaan meestal over op de erfgenamen, tenzij anders bedongen in het huurcontract.

Probeer met alle betrokken partijen tot een compromis te komen

Betwistingen kunnen door de vrederechter behandeld worden.

Verzekeringen:

De afhandeling kan verschillen naargelang de polis en/of de verzekeringsmaatschappij:
*  Autoverzekering
*  Familiale verzekering
*  Hospitalisatieverzekering
*  Verzekering van huispersoneel
*  Woningverzekering (brand, storm, bliksem, diefstal, ...)
*  Auto pechverhelpingsbijstand
*  enz ...

De polis kan overgaan op naam van de langstlevende.

De polis kan opgezegd worden.

Personenbelasting:

In het jaar volgend op het overlijden, moet je aangifte doen in het daartoe voorziene luik dat een familielid is overleden.

Voeg een attest van overlijden toe in bijlage.

Het is niet nodig de belastingen onmiddellijk te verwittigen bij een overlijden.

Verkeersbelasting:

Indien je de auto niet wil behouden stuur je de nummerplaat vergezeld van een overlijdensattest binnen de twee maanden terug (aangetekend).

Indien je de auto wil behouden, wordt de "dienst van het wegverkeer" via de verzekering verwittigd.

Levensverzekering:

De verzekeringsmaatschappij moet over een volledig dossier beschikken om tot uitbetaling over te kunnen gaan.

Volgende documenten zijn nodig:
*  De originele levensverzekeringspolis.
*  Een gewettigd uittreksel uit de overlijdensakte.
*  Een bewijs van leven van de begunstigde.
*  Een medisch attest van de arts die de dood heeft vastgesteld. 

In bepaalde gevallen wordt U belast op de uitkering (navragen bij de verzekeringsmaatschappij).

Identiteitskaart:

de overlevende echtgenoot moet op de rugzijde van zijn/haar identiteitskaart de vermelding echtgenoot/echtgenote laten omzetten in weduwnaar/weduwe (gemeentehuis).

Nutsvoorzieningen:  
Op facturen vindt U de referentienummer en de naam van de leverancier.

Water

Elektriciteit

Aardgas

TV-distributie

Telefoon

Internet provider

Abonnementen:
Op facturen vindt U de referentienummer en de naam van de leverancier.

Tijdschriften

Kranten

Postorderbedrijven

enz ...

 

© Begrafenissen Jef Sneyders  -  Beekakkersstraat 17, B-2340 Beerse, tel.: 014/61.12.56, e-mail: jef.sneyders@skynet.be