Raad van State

Omhoog

Onze ervaring in de Welzijnssector heeft ons geleerd dat verenigingen bestaan omwille van de subsidies en niet omdat zij een bepaalde nood willen lenigen,behalve deze van hun tekort aan financiŽle middelen.

LINKS:  zoeken op het net

Geschiedenis

De Raad van State werd door Karel V op 1 oktober 1531 opgericht. In het huidige BelgiŽ en Nederland is de Raad van State enerzijds een adviesorgaan voor de overheid en anderzijds de hoogste rechterlijke instantie in bestuurszaken. Hoewel de Raad van State dus recht spreekt, maakt hij geen deel uit van de rechterlijke macht, maar wel van de uitvoerende macht.

In BelgiŽ werd de Raad in 1946 heropgericht. De Belgische Raad van State zetelt in Brussel en bestaat uit drie afdelingen: een afdeling wetgeving, een afdeling administratie en een afdeling bevoegdheidsconflicten. 
Via de afdeling wetgeving geeft hij het parlement en de koning(in) advies op wetgevend en reglementair gebied. 
Via de afdeling administratie doet hij, bij wijze van arresten, uitspraak over beroepen tot nietigverklaring, ingesteld tegen de akten en reglementen van de verschillende administratieve overheden, of tegen administratieve beslissingen in betwiste zaken. Tevens adviseert deze afdeling de ministers i.v.m. aangelegenheden van administratieve aard. 
Via de afdeling bevoegdheidsconflicten doet hij uitspraak betreffende strijdigheden tussen (nationale)wetten en (regionale) decreten. 
De Raad van State is samengesteld uit een eerste voorzitter, een voorzitter, vier kamervoorzitters en twaalf staatsraden, allen voor het leven benoemd, en tevens uit 14 voor 5 jaar benoemde assessoren in de afdelingen wetgeving en bevoegdheidsconflicten. Verder is er een auditoraat, bestaande uit 39 leden, die deelnemen aan onderzoeken en schriftelijk verslag opstellen.