Doelstellingen van de vereniging


De vereniging heeft tot doel met alle wettelijke middelen kennis, cultuur en vriendschap tussen TsjechiŽ en Slovakije enerzijds en Vlaanderen anderzijds te ontwikkelen en te bevorderen.

Om dit doel te bereiken kan de vereniging initiatieven nemen om op geestelijk-, cultureel-, intellectueel-, artistiek-, wetenschappelijk-, economisch-, toeristisch-, sportief-, maatschappelijk- en sociaal vlak, toenadering te zoeken, te communiceren, projecten te ontwikkelen, uitwisselingen mogelijk te maken, co-producties tot stand te brengen en joint ventures af te sluiten.

Zij kan ondermeer publicaties en muziek uitgeven en activiteiten organiseren zoals voordrachten, cursussen, concerten, tentoonstellingen, audio-visuele voorstellingen, reizen, festivals, theater-, mime-, ballet-, opera- en soortgelijke evenementen en festiviteiten, en dit niet alleen via de gangbare kanalen of locaties maar ook, waar mogelijk, via digitale technieken.

Zij kan eveneens geldelijke en materiŽle middelen verwerven en ter beschikking stellen om een en ander mogelijk te maken, zoals daar zijn: lidgelden, bijdragen, giften, fondsen, opbrengsten uit commerciŽle handelingen, kapitalen en erfenissen, subsidies, toelagen, alsmede materialen, logement, catering, lokalen, ateliers en alle vormen van infrastuctuur om haar doelstellingen te realiseren.

Zij kan hiervoor beroep doen op natuurlijke- en rechtspersonen, op de overheden in de betrokken landen en regio's, de Europese Gemeenschap en wereldorganisaties, en op allerhande instellingen zoals universiteiten, academies, conservatoria, galerijen, musea, scholen, theaters, culturele centra, bibliotheken, concertgebouwen, op organismen allerhande en andere verenigingen.

Voornoemde opsomming is niet beperkend en dient geïnterpreteerd in de ruimste zin.