horizontal rule

 

Home

Ronny

Tel nrs

Programma

Foto's

Linken

Uw mening

Mail mij

 

 

 

 

Concrete programmapunten

 

Hieronder vindt u slechts een paar programmapunten.  Maar dat zijn de programmapunten waarop
ik mezelf wens toe te leggen.

 1.0     Jeugd

      1.1    Gezinnen

                                      1.2    
Ruimtelijke ordening en wonen

 1.3    Sport

                          2.0    FinanciŽn en begroting

 

 

 

 

1. Jeugd

Onze jongeren zijn de toekomst. CD&V Lubbeek geeft alle kinderen en jongeren vertrouwen om in de gemeente hun rol te spelen. Tegelijk spreken we hen aan op hun verantwoordelijkheid. De reeds actieve jeugdraad speelt daarin een prominente rol.

 

Kinderen en jongeren moeten terecht kunnen ďonder de kerktorenĒ. Onze gemeente moet daarom de nodige ruimte te creŽren zodat de kinderen zich ten volle kunnen ontplooien.

 

CD&V Lubbeek erkent de rol van het lokale jeugdwerk, maar wil ook de niet-georganiseerde jongeren niet in de kou laten staan.

Een dynamisch en wervend jeugdwerkbeleidsplan is de geknipte basis voor de concrete uitwerking van het gemeentelijke jeugdbeleid.

 

CD&V Lubbeek wil concreet volgende punten realiseren:

o        Jongeren nemen deel aan het beleid via een dynamische jeugdraad. De gemeenteraad zal daarbij hun adviezen en suggesties respecteren. Wanneer een voorstel onhaalbaar is, leggen we uit waarom en zoeken we samen naar alternatieven. Buurtgerichte inspraakinitiatieven, die op termijn leiden tot meer betrokkenheid, veiligheid en verbondenheid, worden ondersteund.
(bijvoorbeeld voor de inplanting van een lokaal speelterrein)

o        Sommige jongeren zijn minder goed te bereiken via het lokale jeugdwerk. De gemeentelijke jeugddienst, het onderwijs en het socio-culturele leven zijn kanalen om hen te betrekken bij het jeugdwerk in onze gemeente. Bovendien moet de gemeente de jeugdverenigingen stimuleren om actief nieuwe doelgroepen te betrekken in hun werking. De gemeente voorziet hiervoor de nodige ondersteuning.

o        Aanvullend aan de klassieke subsidies zal aanvullende vorming voor jeugdbegeleiders financieel ondersteund worden.

o        In samenspraak met de jeugdraad en alle Lubbeekse verenigingen bouwen we een actief lokalenbeleid, met de nodige engagementen van weerszijden. Ruimte om te spelen is immers schaars. We stimuleren in de toekomst dat het gebruik van lokalen gedeeld wordt, in overleg met alle betrokkenen.

o        We passen speelpleintjes aan aan de leeftijd van de kinderen en jongeren uit de buurt. Ze groeien mee!

o        Wie een fuif in de eigen gemeente organiseert, kan terecht bij de gemeente voor goede raad en aangepast materiaal. Via de jeugdraad en de politie wordt een eigen fuifgids ontwikkeld.

o        We geven voorrang aan de veiligheid van de zwakke weggebruikers. Jeugdlokalen, scholen en sportinfrastructuur zijn de hotspots in ons mobiliteitsplan. Veilige fiets- en voetpaden zijn voor CD&V Lubbeek prioritair.

o        Defensief en veilig autorijden is essentieel voor de nieuwe autobestuurder. Daarom ondersteunt de gemeente iedere jongere die een cursus defensief rijden volgt.

o        Sportverenigingen die een toekomstgericht beleid opzetten en daarom veel aandacht en energie spenderen aan jeugdopleiding krijgen een extra toelage.

Top

 

1.1 Gezinnen

CD&V Lubbeek wil een thuis voor iedereen. De duurzaamheid van het gezinsleven in al zijn verscheidenheid is een belangrijke voorwaarde voor het welzijn van kinderen en volwassen.

 

Vandaag hebben vele gezinnen het niet zo gemakkelijk: lange werkdagen en een zware leningslast creŽren heel wat stress, tijd vinden voor elkaar en het gezin is niet echt evident. CD&V Lubbeek wil met een lokaal gezinsbeleid de druk van de ketel halen. Hoe we dat doen? Enkele voorstellen:

o        We werken samen met de verenigingen en partnerorganisaties die actief zijn in het lokale gezinsbeleid.

o        We ondersteunen de diverse mogelijkheden van kinderopvang (onthaalmoeders, naschoolse opvang,opvang voor zieke kinderen, grabbelpas) binnen de gemeente en maken het aanbod bekend.

o        Gezinnen die kiezen om hun kinderen zelf op te vangen ondersteunen we met een aangepaste subsidiering.

o        In samenspraak met wijken zullen we diverse kleine speelpleintjes aanleggen en onderhouden.

o        Lokale initiatieven voor occasionele kinderopvang tijdens evenementen worden begeleid en ondersteund.

o        CD&V Lubbeek zal in het bestuur  speciale aandacht schenken aan  de kinderen uit sociaal kwetsbare milieus. Via de klassieke organisaties (jeugdbewegingen) willen we hen maximale kansen geven, waarbij de gemeente de deelnemende organisaties begeleidt en ondersteunt.

o        Binnen de huidige bibliotheek bouwen we een uitleendienst voor speelgoed (speel-o-theek) uit voor kinderen tussen nul en zes jaar. Zo kunnen vele kinderen spelen met kindvriendelijk speelgoed zonder dat de kosten ontzettend oplopen voor de gezinnen.

Top

 

1.2 Ruimtelijke ordening en wonen

De ruimte in Vlaanderen wordt schaars. Iedereen wil daarbij wel een knusse woning met een tuintje, een speelterrein voor de kinderen, een terrein om te sporten, een plek om te werken. Via het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en de daaraan gekoppelde decreten heeft de gemeente zelf een aantal hefbomen in handen om zelf een ruimtelijk beleid op te zetten. Om daarbij te komen tot een totale visie is een continue en procesmatige planning nodig.

Wonen wordt alsmaar duurder, of je nu een huis wil bouwen of kopen, de prijzen zijn op enkele jaren tijd te sterk gestegen. Ook sociale huisvestingsmaatschappijen komen in moeilijkheden. Met hun huidig budget kunnen ze nog amper gronden voor bijkomende projecten aankopen.

Degelijke, kwaliteitsvolle huisvesting behoort tot onze elementaire levensbehoeften en is voor CD&V een grondwettelijk recht. De uitdaging is om het aanbod aan betaalbare woningen en bouwgronden op te drijven zodat elke gezin erover kan beschikken.

Het beleid van CD&V Lubbeek bevat volgende doelstellingen:

 

o        Het structuurplan van de gemeente wordt afgewerkt voor eind 2007 . We realiseren de gemeentelijke visie op een doordachte en snelle manier met de nodige uitvoeringsplannen. Deze plannen , die rechtzekerheid moeten garanderen aan alle gebruikers van ruimte in Lubbeek (bijvoorbeeld voor de zonevreemde woningen, ) ,worden eerst aangepakt.

o        Lubbeek ontwikkelt een eigen vergunningenbeleid. Vele procedures, vertragingen en frustraties worden zo vermeden. Om een eigen vergunningenbeleid te kunnen voeren moet de gemeente voldoen aan vijf voorwaarden: een gemeentelijk structuurplan, plannenregister, vergunningenregister, register van onbebouwde percelen en een ambtenaar ruimtelijke ordening. Daarom ook moet het structuurplan dringend afgewerkt worden.

o        CD&V Lubbeek wil de open ruimte in Lubbeek beschermen. Daarbij moeten meerdere functies verweven kunnen worden: natuurgebieden en bossen moeten toegankelijk zijn voor recreanten, landbouwwegen worden ook gebruikt als veilige fietsverbinding, landbouwactiviteiten worden ingepast in het beheer van natuur of park en zo meer.

o        Bij (grote) verkavelingen worden de plannen op voorhand besproken met de betrokken eigenaars en met de buurtbewoners. De invulling van de verkaveling zal aandacht hebben voor open ruimte, speelterreinen, waterhuishouding, etc. Verkavelaars worden verplicht het nodige groen, zitbankjes en speelterreinen te voorzien.

o        Het gemeentebestuur zorgt ervoor dat er voldoende aanbod aan betaalbare bouwgronden in Lubbeek mogelijk blijft.

De woonbehoeften worden in kaart gebracht en de afwerking van de gemeentelijke structuur- en uitvoeringsplannen geeft meer zekerheid over het beschikbare aanbod.

In bestaande woongebieden verplichten we een gedeelte kleine kavels te voorzien. Dit is een doelmatige en rechtvaardige aanpak.

Bij te weinig aanbod zullen we de woonuitbreidingsgebieden aansnijden, voorzover deze de watertoets doorstaan. Via ruimtelijke voorschriften garandeert de gemeente de ruimtelijke kwaliteit.

o        We bouwen een eigen en actief woon- en grondbeleid uit, met aandacht voor de sociale huisvesting en ook mensen die niet in aanmerking komen voor een sociale woning, maar ook niet de middelen hebben om een eigen huis te kopen of bouwen. De gemeente zal zelf actief op de markt gronden opkopen en deze verkavelen. Daarbij zullen mensen met banden met de gemeente (via een puntensysteem) voorrang krijgen. Voor grotere projecten voorziet de gemeente de verplichting om minstens 15 % van de ruimte aan te wenden voor sociale woningen (helft koop, helft huur).

Top

 

1.3 Sport

Meer bewegen betekent niet alleen een gezonder leven, maar het bevordert ook het sociale contact. Met dit doel in het vooruitzicht wil CD&V in Lubbeek een volwaardig en duurzaam sportbeleid uitbouwen met gelijke kansen voor elke inwoner. Toegankelijkheid, betaalbaarheid en nabijheid zijn daarbij essentieel.

Wij zullen de nadruk leggen op volgende krachtlijnen:

 

o        Het sportbeleid in de gemeente wordt onderbouwd met een sportbeleidsplan, opgesteld door de sportdienst en een evenwichtig samengestelde sportraad.

o        De sportinfrastructuur in onze gemeente is al goed uitgebouwd.We stimuleren het breder gebruik van deze accommodaties. Buurtinitiatieven en andere (sport-)clubs dienen ook gebruik te kunnen maken van de investeringen van de gemeente. De gemeentelijke overheid bemiddelt. De tarieven voor het gebruik van de infrastructuur zullen sociaal verantwoord moeten zijn.

o        We investeren in de uitbouw en het onderhoud van een aantal kleine sportpleintjes op verschillende locaties in de gemeente.

o        Het toelagereglement voor sportclubs zal een eerlijke verdeling van de beschikbare middelen garanderen. Dit reglement moet ook het versnipperen van subsidies tegengaan en de ontwikkeling van samenwerkingsverbanden tussen de verschillende sportclubs bevorderen. Ook de vorming van de diverse lesgevers in de clubs en de ontwikkeling van een goede jeugdopleiding worden door het reglement extra ondersteund.

o        Het gemeentelijke infoblad moet nog meer worden gebruikt als communicatiemiddel en als meldpunt , ook voor sport en gezondheidstips. Vertrekplaats en starturen van joggingclubs bijvoorbeeld kunnen vermeld worden .

    Top

 

2. FinanciŽn en begroting

Een goed gemeentebeleid staat of valt met een goed beheer van de gemeentefinanciŽn. CD&V wil zorgzaam omspringen met de budgetten, uit respect voor de belastingbetaler, voor de mensen die verplicht worden de gemeentewerking te betalen. De verschillende gemeentelijke belastingen moeten rechtvaardig en betaalbaar zijn.  De uitgaven worden onder controle gehouden.  CV&V Lubbeek vindt dat de gemeente haar portemonnee moet hanteren als een goede huismoeder.  We streven ernaar kosten te vermijden door ze te voorkomen: de zink van een dodenhuisje op tijd herstellen bijvoorbeeld kost aanzienlijk minder dan het hele gebouw te moeten renoveren nadat er 15 jaar niets werd aan gedaan.

Bij het invoeren van belastingen gebaseerd op Ďde vervuiler betaaltí of Ďde gebruiker betaaltí, hanteren we sociale correcties.

We zullen ons gezond financieel beleid onder meer met de volgende maatregelen aantonen:

o        We kiezen voor degelijkheid maar zoeken geen luxe bij de gemeentelijke investeringen.

o        We zorgen voor een correcte inning van de gemeentelijke belastingen (niet in 1 jaar de milieubelasting van 4 jaar gaan opvragen)

o        We zorgen voor een rigide opvolging van contracten met studiebureaus en aannemers

o        We betalen onze leveranciers op tijd.

o        We stellen prioriteiten: we beseffen dat niet alles tegelijkertijd kan gebeuren

o        We gaan niet concurreren met het privť-initiatief, noch van vrijwilligers of non-profitorganisaties, noch van de private sector.  

o        We maken geen misbruik van de gemeentefinanciŽn om bepaalde pleziertjes te doen

o        We sluiten contracten af na een eerlijke en open concurrentie tussen de gegadigden.  We publiceren regelmatig oproepen tot kandidaten voor diverse onderhandse werken en vermijden afspraken tussen leveranciers.

     Top

 

horizontal rule

Home - Ronny - Programma - Foto's - Links - Tel nrs - Uw mening
Laatst bijgewerkt: 07 September 2006