Anna Judith van Bevervoorde

Anna Judith van Bevervoorde, afkomstig van het kasteel van Bevervoorde

 Bij het Centraal Bureau voor Genealogie. Via de stamreeks van Bevervoorde kan men vinden  Johan Adolf van Renesse en Anna Judith van Bevervoorde zes kinderen hadden, waarvan een Gerrit van Renesse, maar de geboorteplaats van Gerrit is nog niet onomstotelijk vastgesteld. LDS Utah geeft Zwolle, Gens Nostra geeft Emmickhuizen.

 


Kasteel Bevervoorde

Het kasteel werd gebouwd in de vijftiende eeuw.

Schaarse gegevens
Zeer weinig is er bekend over Bevervoorde bij Gelselaar. Mogelijk is het hetzelfde als 'thus te Geldesler' (huis te Gelselaar). In de late Middeleeuwen wordt het Mensinck, of Jonkeren genoemd. In de zestiende eeuw woont het aanzienlijke geslacht Van Bevervoorde er. Dit bezit diverse havezates in Twente, Weemselo bij Albergen, Oldemeule bij Oele en Pekkedam bij Diepenheim. Het kasteel van Bevervoorde wordt door hen in leen gehouden van de heren van Borculo.
Het huis wordt in de Middeleeuwen omringd door natte grachten, gevoed door de Koningsbeek die in de Middeleeuwen van de Bolsbeek naar de Regge loopt. De loop der beken en rivieren is immers sinds de Middeleeuwen drastisch veranderd.

Bevervoorde teruggevonden!
Waarschijnlijk is het huis in de eerste decennia van de achttiende eeuw al vervallen. De oudste kadasterkaart uit 1832 laat geen sporen meer zien van het huis met zijn omringende grachten. De precieze ligging van het kasteel gaat verloren. Op basis van gegevens van amateurhistorici uit Gelselaar weet het archeologische bureau RAAP in november 1999 door bodemonderzoek de precieze locatie vast te stellen. Bevervoorde is teruggevonden.

Archeologisch onderzoek
Uit weerstandsmetingen in de bodem blijkt dat het kasteel een oppervlak heeft van 30 bij 50 meter. De huisplaats meet 15 bij 15 meter. De grachten hebben een breedte van 5 tot 10 meter. De brug ligt waarschijnlijk aan de zuidkant. Bij 1 is de afvoer van het grachtwater te vinden, 2 is de huisplaats, 3 is de gracht, 4 waarschijnlijk de brug en bij 5 zijn bijgebouwen te vinden.
Daarnaast zijn resten van een watermolen gevonden. In 2001 wordt het archeologisch onderzoek voortgezet. Door drie gleuven te graven brengt archeoloog Huub Scholte Lubberink de grachten in kaart.

 

14. Jan Baptista van Renesse, 1550 x Anna Judith van Bevervoorde


 

Everhardus de Bevervorde, ridder, getuige in 1333 (21 jan)

Anna van Bevervoorde, dochter van Berend van Bevervoorde en Elisabeth van Oer tot Kakesbeke, overl. na 14 aug 1518; x (huwt 17 sep 1478 ) Zeger van Rechteren (ook: genaamd van Voorst), vermeld 1450-1488, drost van Salland 1483, overl. vˇˇr 1501. Zij hertrouwt vˇˇr 1508 met Henrick van Eschede.

Anna Judith van Bevervoorde x Jan Baptista van Renesse

Journalist Van Bevervoorde bekritiseert koning Willem ll (1840-1849).

 

Hij was gehuwd (2) met Anne Engelbert van Bevervoorde, geboren te Amsterdam op 28 november 1802, overleden aldaar op 14 februari 1873, dochter van Thomas Adriaan van Bevervoorde en Anna van Ossenberch.
Hij was gehuwd met :

  1. Jacob Lucretius Fransen van de Putte, Controleur binnenlands bestuur te Bondowoso., geboren te Goes op 1 september 1833, overleden te Brouwershaven op 11 september 1859.
  2. LucrŔce Marie Ihle, geboren te Amsterdam op 21 december 1833, overleden te Bussum op 20 mei 1881, dochter van Jacob Jean Henri Ihle en Lucretia Justina Blomrode. huwde

Arnold van Almelo (ook genaamd van Gerner), vermeld 1349-1378, huwt N.N. van Eme.
 
Uit dit huwelijk drie kinderen bekend:
1. Albert van Almelo (meestal genaamd van Gerner genaamd van Eme), vermeld 1363-1424, huwt Mechteld N.N. [en mogelijk eerder (1384) met Beerte, de weduwe van Aelbert van Dale (Hij heeft mogelijk een zoon Evert)].
2. Dirk van Almelo (meestal genaamd van Gerner), vermeld 1382.
3. Geertruid van Almelo (meestal genaamd van Gerner), vermeld 1408-1410, huwt vermoedelijk Johan van Kuinre, zoon van Johan van Kuinre (van Baerlo) en N.N. van Bevervoorde, vermeld 1381, overl. 1408.
 
 

21 januari 1333 In het Algemeen Rijksarchief in Den Haag (Huisarchief Almelo):

“Ecbertus, heer van Almelo (Engelbert de II), zijn echtgenote Agnes, zijn kinderen Arnoldus, Hadewiges en Konegundis verklaren dat zijn Johannes Voghel de akker Richardinc Breden, behorende tot het erve Richardinc (Almelo) , voor 18 mark Brabantse den. Hebben verkocht en voor het gerecht van Almelo onder belofte van vrijwaring hebben geleverd; Dat de levering heeft plaatsgehad in tegenwoordigheid van ondermeer Everhardus de Bevervorde, ridder.


Journalist Van Bevervoorde bekritiseert koning Willem ll (1840-1849).


De heer B.S. Engelbert van Bevervoorde in Assen (0592 - 31 4224), die in het bezit is van een onvolledige genealogie, is ge´nteresseerd in de familienaam ENGELBERT(S) en de daarmee verwante geslachten van BEVERVOORDE(N) en ENGELBERT VAN BEVERVOORDE(N) Zoekgebied: Uelsen/Neuenhaus (begin 17e eeuw), steden ten noorden van de grote rivieren en IndonesiŰ.


Zeger van Rechteren (ook: genaamd van Voorst), vermeld 1450-1488, drost van Salland 1483, overl. vˇˇr 1501, huwt 1478 [h.c. 17 sep] Anna van Bevervoorde, dochter van Berend van Bevervoorde en Elisabeth van Oer tot Kakesbeke, overl. na 14 aug 1518; zij hertrouwt vˇˇr 1508 met Henrick van Eschede. ( http://www.historischcentrumoverijssel.nl/overijssel/inventarissen/almelo  )


Jacob Lucretius Fransen van de Putte, Controleur binnenlands bestuur te Bondowoso., geboren te Goes op 1 september 1833, overleden te Brouwershaven op 11 september 1859.
Hij was gehuwd met LucrŔce Marie Ihle, geboren te Amsterdam op 21 december 1833, overleden te Bussum op 20 mei 1881, dochter van Jacob Jean Henri Ihle en Lucretia Justina Blomrode.
Hij was gehuwd (2) met Anne Engelbert van Bevervoorde, geboren te Amsterdam op 28 november 1802, overleden aldaar op 14 februari 1873, dochter van Thomas Adriaan van Bevervoorde en Anna van Ossenberch.


Hessel van Brunsfelt, geboren op 7 Maart 1559, gestorven op 5 April 1587, gehuwd Geertruit van Twickel, op 10 Oktober 1585 (dochter van Gerrijt van Twickelo en Geertruit van Bevervoorde.)


ENGELBERT VAN BEVERVOORDE, K.TH. - Geschiedenis van het slot te Muiden


Anna en Nicolaas als levende minderjarige kinderen van Joost zijn gezamenlijk
eigenaar van Havezathe Oldemeule in Hengelo. Toen Anna met Johan v.R.
trouwde is het eigendom overgegaan naar Nicolaas alleen.

Joost van Bevervoorde (geb. 1570 Zuidlaren) x Judith Schele van Welvelde 

Anna Judith Joostdr. van Bevervoorde (geb. 1600 Zuidlaren) x Johan Adolf van Renesse


1097. Richterambt OOTMARSUM / buurschap Albergen
http://www.historischcentrumoverijssel.nl/overijssel/leenrep/repertorium/lenen/1097.htm

Dat goet to Wemerslo, dat overste ende dat nederste, mit al synen toebehoren, --- , gheleghen --- in den kerspel van Oetmersem.

** "Lijst leenmannen", blz. 755.

Z.d. [1379-1382] (BA1 fol 59)

Gerijt van Bevervoerde.

1395 feb 13 (BB fol 27)

Gerydt van Bevervoerden.

* Dat guet then Wemerslo, boven ende beneden, mit al sijnen toebehoeren, --- , als die gelegen sijn in der buerschap van Alberge --- in den kerspell van Oetmerssem.

** 1457 heeft "Wesmesloe", 1477 "Weesmesloe" en 1557 "Weemseloe", dat verder wordt gebruikt.

... [1395-1410] aug 21 (BB fol 27)

Johan, zoon van Gerydt van Bevervoerden.

** In de datering ontbreekt het jaartal.

1411 apr 28 (BB fol 27)

Gheryt van Bevervoerden, onmondig, na de dood van zijn vader Johan van Bevervoerden. Hulder Egbert van Langen.

1419 feb 27 (BB fol 27 en 42)

Berent van Bevervorde na de dood van zijn broer Gerijt.

1433 okt 30 (BC fol 29v)

Bernt van Bervorde.

1457 okt 20 (BD fol 40)

Berndt van Bevervoerde.

1477 feb 1 (BD fol 118v)

Johan van Bevervoerde na de dood van zijn vader Beernt van Bevervoerde.

** Op 15 juni 1492 (BD fol 184v) tuchtte Johan zijn vrouw Wobbeke Valken aan dit goed met daarbij nog 50 mud rogge per jaar, levenslang.

Blijkens een aantekening achterin BD had Johan al op 3 mei 1474 uitstel gekregen zijn leen te verzoeken na de dood van zijn vader Bernt.

1497 jul 21 (BE fol 28)

Johan van Bevervoerde.

1511 sep 18 (BE fol 108v)

Gheryt van Bevervoerde na de dood van zijn broer Johan van Bevervoerde.

1526 feb 23 (BG fol 24v)

Berndt van Bevervoerde na de dood van zijn vader Geryt van Bevervoerde.

1531 nov 30 (OA fol 27)

Berndt van Beverden Geertssoen.

1557 mei 20 (OC1 fol 29v)

Berent van Bevervoerde.

1575 feb 11 (OC2 fol 25)

Johan van Bevervoirde na de dood van zijn vader Berent van Bevervoirde.

1580 sep 6 (OC2 fol 48)

Geert van Bevervoerde na de dood van zijn vader Johan van Bevervoerde.

1603 feb 17 (OC3 fol 50)

Johan Christopher van Beverv÷rde na de dood van zijn vader Johan van Bevervoerde krachtens Johan seniors van 10 februari 1577 daterende huwelijkse voorwaarden met Christina van Plettenborch.

1629 feb 23 (OD2 fol 141v)

Kiliana van Brabeck, weduwe van Johan Christopher van Bevervoorde, namens haar onmondige zoon Bernhart van Bevervoorde, na de dood van diens vader Johan Christopher voornoemd. Hulder Johan van Bevervoorden.

Z.d. [1637 feb 26 - mrt 18 ?] (OD3 fol 123)

Joan Frederich van Bevervoorde, onmondig, na de dood van zijn broer Bernhardt van Bevervoorde. Hulder zijn broer Engelbert van Bevervoorde.

** De aantekening is onvolledig en bevat noch de namen van de getuigen noch een datum. Hij staat tussen beleningen van 26 februari en 18 maart 1637.

1668 mrt 10 (OF fol 94v)

Joan Frederich van Bevervoorde tot Warris en Weemselo met lediger hand.

1686 aug 18 (OF fol 221v)

Ferdinand van Beverforde toe Warrys en Weemselo, onmondig, na de dood van zijn vader Jan Frederig van Beverforde. Hulder Joost Christoffer van Beverforde tot Oldemeule, drost van Haaxbergen, als gemachtigde van Ferdinands voogd Frederik Christiaan van Plettenberg, domheer te Munster en Paderborn.

1693 sep 11 (OH fol 5)

Joost Christopher van Bevervoorde namens Bernard Engelbert Christiaen van Bevervoorde, heer van Overwarris en Weemselo, na de dood van Ferdinand van Bevervoorde tot Werris en Weemselo.

** In deze belening worden voor de laatste maal de vele leengoederen opgesomd, waarmee de bezitters van Weemselo beleend plachten te worden.

1711 mrt 21 (OH fol 189)

Frans Johan van Vittinkhoff genaamt Scheel als voogd van Frederik Christiaan Heidentrijk Diderik van Bevervoorde, onmondige zoon van Bernard Engelbert Christiaan van Bevervoorde. Hulder dr. Wilhelm Helter.

* Het Huis te Wemesloo met desselfs ap- en dependentien, gelegen in de buirschap Albergen, gerigte Almelo.

1759 sep 25 (OP fol 69v)

Frederik Christiaan Henderik Diederik baron van Beverforden, heer van Opper en Neder Warris en Weemselo.

1768 jan 31 (OQ fol 155v)

Frederik Clement van Elferfelt genaamt van Beverforde, onmondig, na opdracht door F.C. vrijheer van Beverforde, heer van Opper en Neder Warris, Langenbynck, Horstmar, Weemselo, etc. . Hulder zijn vader Carel Frederik van Elferfelt, overste.

1791 aug 22 (OV fol 108v)

Frederik Clemens baron van Elverfeld genaamd van Beverf÷rde, heer van Warries, Weemselo, etc. , met lediger hand.