Personen( bijlage NOSTRADAMUS)

NOSTRADAMUS:

PROFEET VAN DE TOEKOMST

Hier rust het stoffelijk overschot van Michel de Nostredame, wiens pen van bijna goddelijke volmaaktheid door een ieder waardig werd gekeurd om aan de mensheid mededeling te doen van de gebeurtenissen der toekomst over de gehele aarde, overeenkomstig de invloed der sterren.
Hij overleed te Salon‑de‑Craux in Provence in het jaar des Heeren 1566 op de tweede juli, oud tweeënzestig jaar, zes maanden en negentien dagen.
O nageslacht, raak niet aan zijn as, en misgun hem deze rust niet!'

Dit grafschrift liet de weduwe van Nostradamus, Anne Posart Gemelle, op een tweeënhalve meter hoge marmeren afdekplaat graveren, als laatste eerbewijs aan een van 's werelds grootste profeten en ter waarschuwing aan hen die het mogelijke plan hadden de rust van de ziener te verstoren.

Nostradamus zou Nostradamus niet zijn als hij ook niet zijn eigen dood had voorspeld, te lezen in zijn laatste almanak, in de laatste profetie. Daarin schrijft hij:

Bij zijn terugkeer van het gezantschap, als de gift van de koning te bestemder plaats is gekomen, zal hij niets meer doen. Hij zal zijn heengegaan.
Naaste familieleden, vrienden, broeders van zijn bloed (zullen hem) morsdood bij het bed en de bank (vinden).2

Exact op deze wijze werd Nostradamus na zijn dood aangetroffen: dood op de vloer, tussen zijn bed en een bank.
Aan zijn leerling en vriend Chavigny, die bij hem thuis woonde, had hij de avond tevoren nog gezegd: 'Met zonsopgang zult gij mij niet meer levend aantreffen.'
Nostradamus, profeet, arts en astronoom. Bejubeld en op handen gedragen door talloze vorsten, maar ook verguisd door jaloerse collega's, magiërs van een slecht gehalte en vooral de inquisitie.

Toen hij op een dag belaagd werd door gepeupel dat hem bedreigde, riep hij, terwijl hij zijn wandelstok ophief: 'Nooit zullen jullie je vieze voeten op mijn keel zetten, niet zolang ik leef en ook niet als ik dood ben.'
Dat dit ook letterlijk moet worden opgevat blijkt uit het feit dat het lichaam van Nostradamus rechtop in een muur van de franciscanerkerk te Salon werd bijgezet. en in centurie 9, kwatrijn 7 waarschuwt hij uitdrukkelijk tegen grafschennis.

Hij die het gevonden grafmonument zal openen,
En het niet onmiddellijk zal sluiten, Hem zal kwaad overkomen ...3

Na zijn dood ging het gerucht dat zich in zijn graf een belangrijke schat of de sleutel tot al zijn profetieën zou bevinden. Bij velen heerste zelfs de mening dat de profeet‑magiër helemaal niet dood zou zijn en dat het graf zijn stoffelijk overschot niet verborg. Toen het graf in 1700 met toestemming van de gemeentelijke overheid werd geopend, onder het mom het lichaam een nog betere plaats in de kerkmuur te willen geven, trof men op het geraamte van Nostradamus een medaille aan met het jaartal 1700... Nostradamus hield kennelijk ook van een grapje. Deze grafopening uit nieuwsgierigheid had de profeet voorzien.

De soldaat die tijdens de Franse revolutie Nos­tradamus' graf schond en uit zijn schedel wijn dronk, kwam door een kogel van een scherpschutter om het leven.

 

Nostradamus houdt de wereld al 400 jaar bezig niet zijn op rijm gezette voorspellingen.

 

Een begaafde jongen
Op 14 december 1503 werd Michael Nostradamus te St. Rémy in de Provence geboren.
Zijn vader, Jacques de Nostredame, van joodse afkomst, was notaris. Hij behoorde tot de profetische begaafde stam Isaschar, vertrouwd met de joodse geheime wetenschap der kabbala. In zijn voorouderlijk geslacht treffen we verschillende artsen aan.

In zijn opdracht aan Hendrik de Gelukkige verwijst Nostradamus naar zijn voorvaderen van wie hij de gave ontving voorspellingen te doen. Zijn moeder heette Renée de St. Rémy en in haar voorouderlijk geslacht treffen we de begaafdheid voor wiskunde en geneeskunde aan. Vermoedelijk ontvluchtten de ouders van Jacques de Nostredame Spanje, waar de inquisitie tijdens de regering van Isabella van Castillië (1474‑1504) en Ferdinand van Aragón (1479-1516), de joden zwaar vervolgde.

Veel joden weken toentertijd uit naar de Provence, waar tijdelijk een veel vrijer geestesklimaat heerste, tot ook daar de jodenvervolging toesloeg en Lodewijk XII beval dat alle joden zich moesten laten dopen. Zo niet dan wachtte hen zware straffen of uitwijzing uit Frankrijk.

Om zoveel mogelijk aan de machtige greep van de inquisitie te ontsnappen liet Jacques de Nostredame zich tot katholiek dopen en werd zijn naam veranderd in Nostradamus, een verlatinisering van 'Nôtre Dame' (Onze Lieve Vrouw). Opmerkelijk is dat Michael Nostradamus verschillende voorspellingen aan 'Nôtre Dame' wijdde, waarbij hij opmerkt dat deze 'Lieve vrouw' niet gehoord zal worden. Vanzelfsprekend wordt hier al gauw gedacht aan de Mariaverschijningen van Fatima in Portugal, waar het derde Fatima geheim over de apocalyptische toekomst van de wereld en het lot van de kerk, tot de dag van vandaag angstvallig in de Vaticaanse archieven wordt verborgen. 4

Vooral de grootvader van moeders zijde, Jean de St. Rémy, had een grote invloed op de opvoeding van de begaafde Michael Nostradamus. Hij leerde hem niet alleen Grieks, Latijn en Hebreeuws, maar bracht hem ook in aanraking met astronomie, astrologie, kabbala, alchimie en de occulte wetenschap in het algemeen. Ook van de grootvader van vaders kant, Pierre de Nostredame, ontving hij soortgelijk onderricht, dat zijn latere leven zal bepalen. Beide grootvaders waren bovendien zeer bevriend met elkaar en een tijdlang lijfarts van koning René en diens zoon. Zodoende kon er regelmatig over de geestelijke opvoeding van de jonge Michael overlegd worden. Michael vertoefde zelfs een tijd in het huis van grootvader Jean de St. Rémy. Na diens dood wordt hij weer in het ouderlijk huis opgenomen en houdt vooral Pierre de Nostredame zich met zijn opvoeding bezig. De kennis die beide grootvaders aan hem overdroegen, heeft alles te maken met inwijdingskennis en het is niet voor niets dat Nostradamus en enkele van zijn uitspraken in verband worden gebracht met de toentertijd rondtrekkende Rozenkruisersadepten, die vertrouwd waren met een mondelinge traditie van 'De geheime figuren' en bijzonder goed thuis waren in alchimie en kabbala, geheime wetenschappen die door de kerk verboden waren.

Op veertienjarige leeftijd staat Michael als student te Avignon ingeschreven om aldaar op een door priesters geleid college de humanistische renaissancewetenschappen te studeren. Daar raakt hij thuis in de klassieke wereld, in filosofie, mythologie, grammatica, retorica en andere wetenschappen. Menig uur bracht hij door in de pauselijke bibliotheek van Avignon en verdiepte zich in de wetenschap der verborgen dingen, het occultisme.

Naar buiten toe presenteert Michael Nostradamus zich voortdurend als een getrouwe katholiek, maar in de avonduren verdiept hij zich heimelijk in de door de kerk verboden geheime wetenschappen. De tot katholiek gedoopte familie bleef haar joodse erfgoed van kabbala en andere verborgen kennis behouden en in het geheim uitoefenen.

Het liefst zou de jonge Michael astroloog worden, maar zijn grootvader Pierre wist hem ertoe te bewegen voor arts te gaan studeren en dit te combineren met astrologie. Dat zou hem ongetwijfeld een betere toekomst opleveren.

Dus liet Nostradamus zich op tweeëntwintigjarige leeftijd aan de toen vermaarde universiteit van Montpellier inschrijven, waar hij echter geconfronteerd werd met de dogmatische kennis die geheel niet strookte met zijn esoterische inzichten. Daar zal hij later met de grootste lof zijn doctorstitel behalen, waarna hem een hoogleraarsambt aan de universiteit werd aangeboden. Het ambt van professor zal hij niet meer dan drie jaar uitoefenen. Het geestesklimaat benauwde hem en hij besloot, net als na het behalen van zijn artsendiploma, weer op reis te gaan.

Nostradamus als genezer van de pest
Velen kennen Nostradamus als een vermaard profeet die in staat is gebleken tot zelfs in onze tijd de gemoederen heftig in beweging te brengen. Toch was Nostradamus meer dan uitsluitend een profeet. Toen tijdens zijn studie voor arts de pest zich met rasse schreden in Zuid-Frankrijk verspreidde en zeer veel slachtoffers maakte, onderbrak hij zijn studie en was in staat duizenden mensen van de zwarte dood te genezen door zijn bijzondere aanpak van deze verschrikkelijke ziekte. Hij vervaardigde een geneesmiddel uit gedroogde bladeren van rozen en mengde dit met bestanddelen van andere planten en bomen en schreef zijn patiënten veel frisse lucht voor, adviseerde hen het beddegoed tijdig te verschonen en vooral zuiver water te drinken. Hygiëne, gepaard met kruidengeneeskunde, waren in staat de steden Aix en Salon vrij van de pest te maken. Dat leverde hem talloze dankbetuigingen op en een levenslang pensioen van de stad Aix, terwijl zijn faam in Frankrijk en andere landen toenam.

Op uitnodiging van de beroemde renaissancefilosoof Julius Caesar Scaliger, verhuisde hij met zijn gezin naar Agen. Er ontstond een tijdelijke vriendschap, die later door Scaliger werd verbroken. Toen ook in Agen de pest uitbrak zette Nostradamus zich weer dag en nacht in om de zieken te verplegen. Ook in deze stad wist hij duizenden van de zwarte dood te genezen. Tragisch genoeg werden zijn vrouw en kinderen ook besmet door de pest en was Nostradamus niet
in staat ben te genezen. Na hun dood en een periode van verdriet en tegenslagen in zijn persoonlijke leven ‑ zijn schoonfamilie onder andere daagde hem na de dood van zijn vrouw voor de rechter om de bruidsschat van zijn vrouw terug te eisen ‑ verhuisde hij op vijfen­veertigjarige leeftijd naar Salon. Daar trouwde hij met de welgestelde weduwe Anne Posart Gemelle en begon een zaak in schoonheidsmiddelen, waarbij hij zich vooral toelegde op natuurlijke producten. Weldra floreerde de zaak en woonachtig in een mooi huis, vond hij het geluk terug.

In Salon beschouwde men hem als een van de meest vooraanstaande burgers en de kerk zag in hem een vrome en trouwe katholiek.
Maar 's avonds laat, als het maatschappelijk leven tot rust kwam in Salon, trok Nostradamus zich terug op zijn studeerkamer en verdiepte zich in de occulte wetenschap. Tot in de vroege ochtend las hij in de oude folianten van kabbala, alchimie, Rozenkruisersgeschriften, astrologie, mystiek en vele andere geschriften. Daar op zijn studeerkamer hield hij zich voor het eerst met magische experimenten bezig, die hem in het oog van de kerk ongetwijfeld tot een gevaarlijke ketter of 'bezetene' gemaakt zouden hebben als hij dit openlijk bekend zou maken. Beter was het om naar buiten toe een 'trouwe katholiek' te zijn en dat zelfs openlijk te bekennen, dan de 'speurhonden van de Heer', op visite te krijgen. Want zo werden de dominicanen, die de belangrijkste inquisiteurs in hun gelederen telden, toen minachtend door de vervolgde ketters genoemd.
(Latijn: canes Domini = honden van de Heer.)

Al spoedig ontwikkelde zich een grote profetische gave in Nostradamus die hem in zijn tijd tot 'troetelkind' der vorstenhoven maakte en in onze tijd tot een van de belangrijkste profeten die een blik in de toekomst wierp.

Een blik in de toekomst
's Nachts, alleen, gezeten op de bronzen driepoot, houd ik me bezig met de geheime wetenschap.
Vanuit de eenzaamheid waakt een vlam op, die me dwingt uit te spreken wat niet tevergeefs geloofd was.5

Deze woorden van Nostradamus vinden we in Centurie 1, kwatrijn 1. Toen de geest van profetie van Nostradamus bezit begon te nemen en hij regelmatig in een profetische trance raakte, waarbij hij soms zeer precies de gebeurtenissen van de toekomst voorzag, ervoer hij dat dit vermogen niet uit zijn beperkte persoonlijkheid voortkwam, maar uit de Geest Gods.

Was er aanvankelijk aarzeling om hetgeen hij voorzag te publiceren, vanwege de vele misver­standen die zouden kunnen ontstaan en de dreigende vervolging door de inquisitie, in 1550 ondernam hij toch een poging zijn profetische visioenen op te schrijven.
Zo verschenen er uiteindelijk tien delen met profetieën die zich tot ongeveer het jaar 3797 uitstrekken, getiteld de Centuries (C).

Iedere Centurie bevat een eeuw en bestaat uit honderd kwatrijnen (K). De zevende centurie bevat slechts 42 kwatrijnen. De eerste zeven centuriën worden voorafgegaan door een inleiding aan zijn begaafde zoon César, en de centuriën 8, 9 en 10 door een tweeledige opdracht aan koning Hendrik de Gelukkige van Frankrijk. Het eerste gedeelte van deze tweeledige opdracht heeft vrijwel zeker betrekking op Hendrik II, wiens dood tijdens een toernooi precies plaatsvond zoals Nostradamus had voorspeld. Het tweede gedeelte heeft betrekking op de toekomstige monarch die Europa zal bevrijden van allerlei rampzalige oorlogen, de 'herrezen' Hendrik IV, die de leider van de wereld zal worden. Dit laatste is niet geheel ontbloot van enig nationalisme, hoewel Nostradamus in verschillende centuriën Frankrijk lang niet altijd spaart.

In de opdracht aan Hendrik de Gelukkige lezen we dat Nostradamus ervan uitging dat 'voorspellingen door de mond van de Heilige Geest' geschieden, die 'de grootste macht in alle eeuwigheid' is, Tevens schrijft hij dat hij zich in al hetgeen in profetie tot hem kwam 'aan het oordeel van het Heilig Officie te Rome' onderwerpt, een methode om zoveel mogelijk aan de inquisitie te ontsnappen. Een dergelijk compromis zien we ook in de geschriften van vele mystici.

De centuriën zijn zeer moeilijk te ontraadselen en vereisen naast een behoorlijke eruditie ook een sterk gevoel voor diverse stijlfiguren als anagram, pars pro toto en ellips. Daarnaast wordt een behoorlijke kennis verondersteld van symboliek, oude talen, mythologie, astrologie, alchimie, kabbala, hermetica enzovoort. In het voorwoord aan zijn zoon César verhaalt Nostradamus dat er een sleutel nodig is om de historische volgorde in de centuriën, die hij bewust veranderde, weer te kunnen herstellen. Maar deze tijdsleutel is zodanig 'met olie en vet' ingesmeerd dat zelfs de knapste onderzoekers hem uit de hand laten glippen. Tot de dag van vandaag heeft nog niemand deze chronologische sleutel gevonden.

Zo spreekt Nostradamus over Napoleon als de 1 man met het militaire kapsel'(CI, K88) of noemt hem'ne apollyon' (Cl, K76). Mussolini heet 'het nieuwe luipaard' (C6, K20), Hitler 'Het bruinhemd' (C6, K65) of 'Kapitein van Groot Duitsland' (C9, K90) en Stalin 'De grote leider van Armenië' (C5, K94) of 'De alleenheerser' (Cl 1, Kl 3). De komst van De Gaulle wordt aangeduid met 'de Gaul', de Galliër (C9, K33) en Louis Pasteur kortweg 'Pasteur'.

Talloze voorspellingen die Nostradamus over vorsten en vorstenhuizen deed in zijn tijd kwamen exact uit. Een van de meest bekende voorbeelden is zijn voorspelling over Catherina de Medici, haar man Hendrik Il en hun kinderen. Catherina was vol bewondering en ontzag voor de grote ziener envroeg herhaaldelijk zijn advies, dat soms met schroom gegeven werd.

Niet alleen voorzag Nostradamus de bom op Hiroshima en Nagasaki, de landing op de maan en de moord op John F. Kennedy, zijn profetische blik neemt ons onder meer mee naar het laatste decennium van deze eeuw.

Volgens Nostradamus zal de huidige paus, Johannes Paulus II, de laatste paus zijn en zal er een einde komen aan de Vaticaanse macht door een inval vanuit de Arabische wereld (C5, K25). Hij stemt hierin overeen met de voorspellingen van de Ierse bisschop Malachias uit de twaalfde eeuw, wiens nauwkeurige voorspellingen over 111 pausen, inclusief de tegenpausen, vrij nauwkeurig zijn uitgekomen.6 Malachias voorspelde diverse gebeurtenissen betreffende de 111 pausen die voorafgaan aan de laatste paus, Johannes Paulus II, van paus Colestinus (1143‑1144) tot paus Johannes Paulus I, die maar enkele maanden regeerde en wiens plotselinge dood door Nostradamus was voorzien. Diverse publicaties hebben deze plotselinge en raadselachtige dood van Johannes Paulus I in relatie gebracht met het feit dat hij financiële malversaties van het Vaticaan had ontdekt, waardoor hij van zijn leven niet meer zeker was. In centurie 10, kwatrijn 12 zegt Nostradamus dat hij om het leven is gebracht.

Nostradamus voorspelt voor de toekomst niet veel goeds. Talloze oorlogen, hongersnoden, grote epidemieën (o.a. aids), aardbevingen en vele andere grote rampen.

Vele voorspellingen zijn gewijd aan de uitbreiding van de macht van het Arabisch Rijk en de islam (C4, K39‑1 C5, K16), de broze situatie van de staat Israël (C8, K96) en de ineenstorting van het Vaticaan, die ook door de profeet Jakob Lorber tot in detail is beschreven. Niet alleen voorzag Nostradamus de vriendschap tussen Rusland en Amerika (C2, K89), maar ook dat deze vriendschap slechts van korte duur zou zijn en dat Rusland en Amerika zich binnen dertien jaar aan 'barbaarse en Iraanse leiders' zouden overgeven en er aan beide zijden verliezen zouden worden geleden (C2, K89).

Wie iets van de profetieën van Nostradamus begint te doorgronden, begrijpt waarom hij deze zo versluierd heeft en waarom de tijdsleutel ontbreekt. Nostradamus was niet alleen een profeet. Hij was ook een mens vol mededogen die zich voor de bijzondere situatie geplaatst zag, om geschaard in de rij van de aan hem voorafgaande oudtestamentaire profeten, de mensheid een niet al te opwekkende boodschap voor de toekomst te moeten geven. Hij wist dat alle door hem voorspelde rampen niet van God afkomstig zijn, maar veroorzaakt worden door verkeerd gerichte gedachten van de mens, vervuld van egoïsme, haat en negativiteit, De door de mens opgeroepen negatieve energie is zelfs in staat letterlijk aardbevingen teweeg te brengen en klimaten te veranderen.
Maar er zijn ook diverse kwatrijnen gewijd aan een nieuw religieus bewustzijn dat zal ontwaken, waarbij een nieuwe geestelijke leider naar voren zal treden. Daar zijn reeds vele gissingen over.                                   
Maar zoals bepaalde profetieën, van de overigens zeer te waarderen Edgar Cayce en Jakob Lorber, niet altijd zijn uitgekomen en in sommige ge opgevat dienen te worden (bijvoorbeeld een 'aardbeving' of 'om-poling' van de polen kan ook betrekking hebben op een 'geestelijke aardbeving' en een 'geestelijke ompoling'), zo zijn er onmiskenbare profetieën van Nostradamus die polyinterpretabel zijn en daardoor soms tot een niet door hem voorspelde‘epidemie' hebben geleid: 'Nostraditis'. Nog maar enkeljaren geleden verhuisden duizenden Fran­sen naar een andere streek omdat zij er vastvan overtuigd waren dat op handen zijnde ram­pen, voorzegd door Nostradamus, hun gebied
zouden verwoesten. Er was sprake van wat men sindsdien 'Nostraditis' noemde. De voorspellin­gen waren verkeerd geïnterpreteerd.
Nostradamus heeft echter iets buitengewoon belangrijks niet voorspeld, namelijk dat op het dieptepunt van het ijzeren tijdperk (kaliyuga)
de avatar afdaalt en dat er tegelijkertijd talloze andere avatars ‑ spekend of zwijgend ‑ geïn­carneerd zijn om de wereld door de allergrootste crisis van deze evolutieboog heen te helpen.
Laten we niet vergeten dat, hoewel het ware profeteren uitsluitend mogelijk is door 'de Geest Gods', God zelf op welk moment dan ook kan interveniëren om te laten ervaren dat niet de vernietiging, maar de liefde het laatste woord heeft. Dit sluit ingrijpende veranderingen niet uit.
Dat dit niet altijd aan profeten is meegedeeld heeft wellicht alles te maken met het eenvoudige gegeven dat God nog steeds voor verrassingen kan zorgen, zelfs in een tijd dat de mens meent dat materialisme en het niet‑bestaan van God tot zijn grootste verworvenheden behoren. Dit demonstreert in feite zijn geestelijke armoede en is paradoxaal genoeg tegelijkertijd de kiem voor talloze ingrijpende geestelijke veranderin­gen. We hoeven maar om ons heen te kijken om te zien wat er op de wereld aan de gang is.
Laten we in onze tijd vooral luisteren naar de ,vóór‑spellingen' van avatars, zonder in uiterlijke aanbidding te vervallen, en hun woorden en energie zien als een lokkende mogelijkheid tot zelfrealisatie. In het bewustzijn van een avatar bestaan geen verleden toekomst, toch is alles bekend. Dit laatste vraagt om een totale herbe­zinning van de wetenschappelijke concepten van tijd en ruimte.
Maar de oorzaak daarvan toonde Nostradamus reeds aan.

Noten
l. De profetieën van Nostradamus, Nederlandse ver­taling, voorafgegaan door een levensschets en een inleiding en van aantekeningen voorzien door WL. Vreede, Schors, Amsterdam 1982 4pag. 9.
2. Hogue, J., Nostradamus en de voorspellingen voor de toekomst, Elmar, Rijswijk 1988, pag. 27.
3. Les prophéties de Nostradamus, présent. et comv  allen symbolisch of geestelijk ment. par S. Hutin, Pierre Belfond, Parijs 19782, pag. 234.
4. cf. Hoffmann, H., Die Wahrheit über die Botschaft von Fatima, Rohm, Bietigheim 1983.
5. Fontbrune, (M.) de, Ce que Nostradamus a vrai­ ment dit, Stock, Parijs 1976, pag. 65.
6. Ernst, R., Die Papstweissagung des hl. Bischofs Malachias. Johannes Paul II der letzte Papst? Turm, Bietigheim 19885, pag. 69‑72.

Literatuur

Fontbrune, (M.) de, Les prophéties de Nostradamus dévoilées, Lettre d Henri II, Adyar, Parijs 1937.

Laver, J., Nostradamus or the future foretold. Ca épouvante et énerve l'imagination Napoléon III, George Mann, Maidstone 19784.

Pichon, J.‑C., Nostradamus en clair, Robert Laffont, Parijs 1970.