Engelen

Engelen in de Islam

Het Moslim geloof in de engelen

De Koran zowel als de tradities hebben veel over de engelen te zeggen:

 1. De duivel is geschapen uit vuur, mensen van klei en engelen uit licht.
 2. Engelen bezitten leven, spreken en hebben verstand.
 3. Engelen kennen geen vleselijke lusten, noch worden zij toornig. Er is gezegd dat hun voedsel het vereren van de glorie van God is. Hun drank is het proclameren van Gods heiligheid, hun spreken het herdenken van God en hun vreugde is het aanbidden van God.
 4. Engelen zijn van een lagere orde dan de menselijke profeten, omdat hun bevolen werd zich voor Adam ter aarde te werpen. Sura 2 ‘De koe’ vers 32: “En toen Wij zeiden tot de engelen: Werpt u neder voor Adam toen wierpen zij zich neder, alleen Iblis weigerde en verhovaardigde zich en hij werd van de ongelovigen”.
 5. Bij iedere gelovige horen twee engelen, die alles vastleggen: één van hen schrijft alle goede werken op en de andere schrijft alle verkeerde daden op. Sura 82 ‘De Splijting’ (Al Infatar) vers 11 en 12: “Eerwaardigen, optekenenden, die weten wat gij bedrijft”. Sura 50 ‘Qaf’ vers14 en 15: “En Wij zijn hem nader dan het koord van de halsader. Als de beide opnemers opnemen, ter rechter zijde en ter linker zijde gezeten”. Zie ook Sura 17 vers 14 en 15.
 6. Er zijn vier aartsengelen: Gabriël, de engel der openbaring, Mika’il (Michaël), de beschermengel van Israël, Israfil zal op de Laatste Dag de bazuin blazen en Azra’il de doodsengel.
 7. De engel aan wie de zorg van de hel is opgedragen wordt Malik (koning) genoemd. Hij heeft 19 ondergeschikten die ‘Az Zabaniya’ (Wachter) wordt genoemd. Sura 74 ‘De Ommantelde (Al Muddaththir) vers 30 en 31:”Opzicht over haar hebben 19. En geen anderen dan engelen hebben Wij aangesteld tot gezellen van het vuur”.
 8. Er zijn twee engelen, Munkar en Nakir, die de gestorvenen onderzoeken de nacht na hun begrafenis en hen rangschikken al naar gelang hun geloof.
 9. Acht engelen ondersteunen de troon van God. Sura 69 ‘De Wezenlijke’ (Al Haqqah) vers 17: “En de engelen zijn op zijn zijden, en boven hen dragen er acht te dien dage de troon van uw Heer”.
 10. Engelen treden tussen God en de mens tussenbeiden en brengen God lof. Sura 42 ‘De Beraadslaging’ (Al Sjura) vers5: “Haast splijten de hemelen van boven uiteen en zullen de engelen lofprijzen met de roem van hun Heer….”
In this Turkish miniature, the angel Gibril (Gabriel) comes and reveals himself to Mohammed.

 

Djinns (Geesten)

Werkers in de Moslimlanden zullen spoedig horen spreken over djinns. Hun activiteiten zijn ook bekend in het Danakil gebied van Ethiopië.

 1. Er wordt geleerd dat God de Djinns schiep 200 jaar voordat hij Adam schiep.
 2. Onder hen zijn gelovigen en ongelovigen.
 3. Zij zijn geschapen uit rookloos vuur, net als de duivel.
 4. Zij zijn vredelievend, eten en drinken en planten zich voort.
 5. De belangrijkste plaats waar zij leven is in de bergen van Qaf, die zich rond de hele aarde bevinden.
 6. Men zegt dat de Duivel de vader is van de Djinns.

De Duivel (Shaitan of Iblis)

Volgens de tradities leerde Mohammed dat:

 1. De Duivel komt binnen in het leven van een mens, zoals het bloed in het lichaam komt.
 2. Ieder mens heeft een engel en een duivel die over hem zijn aangesteld.
 3. Ieder kind van Adam, uitgezonderd Jezus of Maria, is door de duivel aangeraakt bij zijn geboorte. Het is de aanraking door de duivel, die het kind bij de geboorte doet huilen.
 4. De vader van de djinns is de duivel.
 5. De duivel is geschapen uit vuur en had de naam ‘Azazil’. De Arabische naam voor de duivel is Iblis. Hij wordt ook ‘Ash Shaitan’, de hoofdduivel genoemd. Men zegt dat Iblis macht had over de dieren en over het koninkrijk der geesten voordat Adam geschapen was. Hij werd verbannen uit Eden omdat hij weigerde zich te onderwerpen aan Adam.

Zie Sura 7 ‘ De Wallen’ vers 11-19. Vers 11: “Werpt u neder voor Adam – Toen knielden zij, behalve Iblis, die niet behoorde tot wie zich nederwierpen”.