Recht op Nachtrust (RoN), is een zelfhulpgroep, gevormd door geluidsbewuste en maatschappelijk geëngageerde mensen. We zijn gestart in Januari 2001.
RoN wil meer burgers betrekken bij de bestrijding van de geluidshinder.

In al die gevallen is een gelijkaardig patroon te ontwarren;

  1. De mensen zijn bang om met hun probleem naar buiten te komen. Ze vrezen wraakacties van de tegenpartij.
  2. De mensen worden bewust geïsoleerd met hun probleem. Zij zijn zwaar ontgoocheld en verliezen al hun vertrouwen.
  3. Het politiereglement dat in deze materie zeer duidelijk is, mist zijn toepassing.
  4. In vele gevallen zijn de conflicten al jaren aan de gang.

Vanuit onze eigen ervaring proberen we de mensen de juiste informatie te geven en zo ver mogelijk te begeleiden in hun strijd om hun nachtrust terug te winnen. We ijveren voor een woonomgeving die gevrijwaard wordt van overbodig lawaai. Men mag niet langer meer aanvaarden dat een buur (café, jeugdzaal, dancing of andere), zich het recht toeeigent om meer lawaai te produceren dan nodig. RoN heeft de uitdaging aangegaan richting te geven aan het beleid op gemeentelijk vlak. Het is belangrijk dat beleidsmensen, gemeentebesturen zich bewust zijn van het probleem “geluidshinder”. Wij verwachten van de lokale overheid dat zij een plan opstellen om de hinder, die gemeld wordt door de burgers, terug te dringen. Het siert de overheid hun stadsbewoners hierover te informeren.

Het is onze bedoeling over de grenzen van het Vlaamse land en over de politieke grenzen heen, mensen te verzamelen onder het motto “samen sterk”. We hopen een netwerk uit te bouwen dat een antwoord moet bieden aan al die mensen die zich geïsoleerd voelen. Het zou een alternatieve weg kunnen worden om wantoestanden aan te klagen. De samenwerking zou erin kunnen bestaan om informatie te verschaffen, morele steun te geven, en juridische tips door te geven.
Een wisselwerking van informatie kan alleen maar leiden tot een beter inzicht in de verschillende situaties en een efficiënter optreden naar de plaatselijke overheden. Ik denk dat door een gecoördineerd optreden het net rond de uitbaters die over de schreef gaan, strakker kan aangespannen worden.

RoN vindt de werking die van buurtcomités uitgaat belangrijk. Een buurtcomité kan ijveren voor een regelmatige evaluatie en eventuele problemen bespreken, oplossingen zoeken naar de toekomst. Evaluatie door de buurtbewoners is belangrijk, omdat een aantal mensen die zich slachtoffer voelen van lawaaihinder niet gehoord worden.

RoN is ontstaan uit de noodzaak een aanspreekpunt te creëren voor allen die geconfronteerd worden met geluidsoverlast, afkomstig van cafés, fuiven, dancings en alle neveneffecten ervan.

RoN is van mening dat een dialoog de enige oplossing is om tot een goed nabuurschap te komen. Door de reacties die wij kregen uit alle hoeken van het land, blijkt dat RoN wel degelijk zin heeft. De mensen vragen om hulp omdat de bevoegde instanties het laten afweten.

RoN wil hier in de mate van het mogelijke helpen. We proberen de mensen terug op weg te zetten door correcte informatie te geven en ervaringen uit te wisselen. Het belangrijkste is dat hun Recht op Nachtrust terug gevrijwaard wordt.

TOP

ANDERE INITIATIEVEN:

Het geluidsteam van Antwerpen.

Dit geluidsteam werkt enkel in de politiezone Antwerpen en Zwijndrecht. Het is een initiatief van de politie Antwerpen, gesteund door de burgemeester en het parket. Deze ploeg bestaat uit 6 politiemensen die niets anders doen dan ten velde geluidsmetingen uitvoeren op aanvraag. Ze zijn ook bevoegd om bij zware overtredingen de zaak onmiddellijk te sluiten. Het systeem werkt meer dan behoorlijk. Bij 3 overtredingen wordt de zaak gesloten in samenspraak met de burgemeester en parket en worden sancties opgelegd (bv. isolatie).
Het is zelfs een initiatief dat door de café-uitbaters wordt geapprecieerd omdat de lat voor iedereen even hoog wordt gelegd en dat er weinig kans is tot vriendjespolitiek.

Het buurtcomité BBC in Sint Niklaas.

TOP