Navigatiekoppelingen overslaan COMMUNITY > ELOV GAST > LANCERING
Navigatiekoppelingen beëindigen
Lancering: 30 mei 2005 - Aula De Somer K.U.Leuven
Item Foto's
 
 
 
 
 
 
Item eloV

Goed nieuws van het e-leerfront! Toen het VVKSO in 2001 besloot e-leren in Vlaanderen te gaan stimuleren koos het resoluut voor Blackboard, de beste elektronische leeromgeving van het moment. Blackboard is een robuust, professioneel platform dat continu verder ontwikkeld en uitgebreid wordt, maar dat ook zijn prijs heeft. Voor individuele scholen of kleinere scholengroepen zou Blackboard niet betaalbaar zijn, voor scholen die zich verenigden binnen het VVKSO wel. Hoe meer scholen zich aansluiten, hoe goedkoper het platform trouwens wordt.

Het goede nieuws is niet alleen dat de prijs vanaf 1 juni 2005 spectaculair naar beneden gegaan is, scholen beschikken ook over heel wat nieuwe tools. Het VVKSO en K.U.Leuven slaan namelijk de handen in elkaar om e-leren in het secundair onderwijs te promoten en te ondersteunen. Het VVKSO gaat van start met eloV. eloV (zeg elovee) staat voor Elektronische Leeromgeving Vlaanderen want eloV is een digitaal platform dat via een centrale server scholen in heel Vlaanderen bedient en iedereen met iedereen verbindt. eloV zal niet alleen bestaan uit Blackboard 6.3 met zijn vele nieuwe functionaliteiten, vanaf september 2005 is het platform aangevuld met alle Toledotools en building blocks die door K.U.Leuven worden ontwikkeld. Het Leuvense Toledoteam zal de VVKSO-servers beheren en de internetconnectie zal via Belnet gaan: eloV is dus het meest uitgebreide en snelste leerplatform van Vlaanderen geworden en dat voor een heel scherpe prijs!
 

 
Item Het startschot
 

Op maandag 30 mei 2005 lanceerden we in samenwerking met de K.U.Leuven het nieuwe project eloV in aula De Somer te Leuven. Schooldirecties en ICT-verantwoordelijken werden uitgenodigd. Daar hebben K.U.Leuven en VVKSO samen hun strategische samenwerking toegelicht.
 

 
Item eloV-sprekers 30 mei 2005
 
  1. Lieve Werbrouck, directeur Dienst Pedagogische Begeleiding VVKSO
  2. André Oosterlinck, rector K.U.Leuven
  3. Leen Van Rentergem en Herman Buelens Toledo, K.U.Leuven
  4. Mia Quartier en Karel Van Rompaey, project eloV
  5. Jef Matthé, directeur EMEA Blackboard
 
Item Welkomstwoord door Lieve Werbrouck
 

Mijnheer de rector, geachte professoren, docenten en lectoren uit de lerarenopleidingen, beste collega's uit de scholen van Vlaanderen,

Als Leuvenaar ben ik uiteraard wel vaker in deze indrukwekkende aula te gast geweest, maar ik heb toen nooit vermoed dat ik hier ooit zelf vooraan zou staan om samen met u het tijdperk van eloV in te stappen. Het tijdperk van eloV, een initiatief waarvan we vandaag nog niet beseffen hoe ingrijpend het de didactiek, het onderwijs en het functioneren van onze scholen in de toekomst zou kunnen beïnvloeden.

EloV, de Elektronische Leeromgeving Vlaanderen, gaat inderdaad niet alleen over e-leren! eloV biedt ook kansen om op het vlak van administratie en communicatie in scholen, scholengemeenschappen en andere netwerken onderwijs te moderniseren en te verbeteren. Netwerken tussen scholen en begeleiders, tussen scholen en de lerarenopleidingen vinden in eloV een platform voor onderlinge communicatie. Leraren en docenten krijgen een schitterend instrument ter beschikking voor o.a. stagebegeleiding, begeleiding van GIP, portfolio, voor individuele opvolging van leerlingen en studenten, een vindplaats van studiewijzers, uitwisselingsprojecten. En wellicht schiet hier mijn fantasie nog tekort. Muren en afstanden zullen geen excuus meer bieden: leraren en leerlingen in heel Vlaanderen zullen met elkaar contact kunnen maken om elkaar te helpen en samen te werken. Vandaag geven we groen licht aan de uitbouw van één grote Vlaamse leergemeenschap waaraan, naast leraren en leerlingen, weldra ook docenten en professoren en hun studenten zullen participeren. Over de toekomstperspectieven van eloV zullen de sprekers na mij het ongetwijfeld nog hebben: de specialisten van de K.U.Leuven, Leen Van Rentergem en prof. Buelens, en ook de verantwoordelijken van e-leren in het VVKSO, Mia Quartier en Karel Van Rompaey.

Zelf wil ik hier, in naam van het VVKSO, iedereen feliciteren die dit unieke project vorm heeft gegeven. Het VVKSO is een vroege promotor van e-leren geweest. De aanzet werd eigenlijk 10 jaar geleden al gegeven met de nascholingscursussen Webdesign en Intranet, die leraren de vaardigheden bijbrachten om vormen van leren en oefenen via digitale weg te laten verlopen. In 1997 kwam Blackboard ten tonele, een elektronische leeromgeving waarin alle nuttige functionaliteit geïntegreerd is. De VVKSO-lesgevers ontdekten meteen de mogelijkheden van dit leerplatform en in 1998 reeds organiseerden zij de eerste Blackboardcursussen voor Vlaamse leraren, een primeur! Steeds meer leraren gingen aan de slag met e-leren. Eerst konden we de KULAK-Blackboardserver gebruiken als host maar in 2001 kocht het VVKSO een eigen Blackboardlicentie en bouwde samen met Sumika een eigen vorm van dienstverlening aan de scholen uit. Bijna werden we het slachtoffer van ons eigen succes: onze hardware kon de toestroom van deelnemers nauwelijks nog de baas en dat leverde wel eens mails of telefoontjes op van ontevreden gebruikers. Maar nu gaan we dus samenwerken met K.U.Leuven en zet de gereputeerde Toledoploeg haar schouders onder ons gezamenlijk project. Dat universiteiten en secundaire scholen elkaar vinden voor e-leerinitiatieven is niet uitzonderlijk ¿ de Universiteit van Groningen b.v. ondersteunt een twintigtal regionale scholen - maar de schaal waarop dat nu in Vlaanderen zal gebeuren is nieuw. De bundeling van krachten tussen K.U.Leuven en VVKSO resulteert in een leeromgeving die bij de start tienduizenden participerende leerlingen, studenten, leraren, docenten en professoren zal hebben, die voor elkaar continu bereikbaar zijn en waartussen allerlei nieuwe leerverbanden zullen ontstaan. Met eloV-Toledo beschikt Vlaanderen over een uitgebreide elektronische leeromgeving, volgens Jef Matthé, Blackboard-directeur voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika zelfs de krachtigste van Europa. EloV-Toledo is bovendien uniek omdat het platform alle diverse onderwijsniveaus zal bedienen: grote en kleine secundaire scholen, zowel als hogescholen en universitaire campussen.

Het VVKSO is dus erg opgezet met deze recente ontwikkelingen, die toelaat onze scholen nog beter en goedkoper te dienen. En het gaat ook werkelijk om een dienstverlening , immers voor individuele scholen of scholengemeenschappen zou een project als eloV niet betaalbaar zijn, voor scholen die aangesloten zijn bij het VVKSO wel. De nieuwe aanpak via eloV laat toe de prijs per account van 7,50 naar 4,20 euro te verlagen en scholen die voor 10 % van hun leerlingen een account betalen, krijgen gratis accounts voor al hun leraren. Bovendien staat het scholen helemaal vrij al dan niet toe te treden tot eloV: het gaat om een dienst van het Verbond, een aanbod voor elke school die er brood in ziet, en dat zullen er nog meer zijn dan voorheen, zo hopen we.

Tenslotte nog dit: het Verbond streeft er in alles naar de best mogelijke ondersteuning aan scholen te kunnen bieden. Zo ook wat betreft e-leren. Over de kwaliteit van de ondersteuning kan alvast geen twijfel bestaan: op Toledo kunnen we bouwen.

Wij kunnen K.U.Leuven dan ook niet genoeg danken voor haar bereidheid tot samenwerking. Als eerste wil ik Leen Van Rentergem danken, want zij is degene die het gezamenlijke project binnen K.U.Leuven verdedigd en gehaald heeft; maar ook en vooral rector Oosterlinck, die als architect van de grote Leuvense associatie nu ook met eloV bewijst dat hij een scheppende visie op de toekomst heeft. Er is misschien altijd al een verbondenheid tussen VVKSO en K.U.Leuven geweest, maar die komt nu beter dan ooit uit de verf: dankzij de rector wordt onze samenwerking met eloV structureel. Dames en heren: ik vind het een eer en een genoegen het woord te mogen verlenen aan rector Oosterlinck!
 

 
Item Toespraak van rector Oosterlinck
 

Geachte directeuren en medewerkers, beste collega's van de universiteit en van de hogescholen,

Ik ben verheugd u hier in aula De Somer te mogen begroeten om samen met u en met het VVKSO, het project elovee boven de doopvont te houden.

Elovee staat voor Elektronische Leeromgeving Vlaanderen een digitaal leerplatform waarbij elke secundaire school in Vlaanderen zich kan aansluiten en dat niewe e-leermogelijkheden binnen het bereik brengt van Vlaamse leerlingen en leraren..

Elektronische middelen zijn niet meer weg te denken uit ons onderwijs. Leerlingen en studenten gebruiken de elektronische middelen dagdagelijks en zijn van jongs af vertrouwd geraakt met Internet als communicatiemiddel, als bron van informatie, als plaats voor ontspanning, als leerplek. Leerlingen en studenten verwachten terecht dat ook binnen het onderwijs deze middelen worden aangewend.

Ik wil nog in het midden laten of de veranderingen die we in het onderwijs zien, geïnitieerd worden door de technische ontwikkelingen of omgekeerd, dat de vraag en de behoeften van het onderwijs aan de basis liggen van recente technische ontwikkelingen. Duidelijk is dat zowel de dynamiek in het onderwijs als onze leerlingen en studenten vragen naar het professioneel en doelgericht inzetten van hoge kwaliteits ICT-middelen in het onderwijs. Deze dynamiek in het onderwijs voelen we allen. In tijden van verandering worden hoge eisen gesteld aan leraars en docenten. Er wordt van hen verwacht dat ze naadloos, zonder veel extra middelen, de nieuwe concepten implementeren in hun dagelijkse onderwijsrealiteit. In het hoger onderwijs vertalen we dit in woorden als flexibilisering, internationalisering, academisering, Bachelor-Master hervorming en dit is een nog onvolledige lijst. In het secundair onderwijs heeft men het over vakoverstijgend projectwerk, begeleid zelfstandig leren, autonoom leren, studiewijzers, portfolio, ¿

De leraars en docenten in Vlaanderen gaan deze nieuwe uitdagingen niet uit de weg. Met veel zin voor creativiteit werken ze aan vernieuwing van opleidingen en vakinhouden. Ze hebben hierbij recht op een degelijke ondersteuning. Een moderne kwalitatieve elektronische leeromgeving is één van de diensten die we de leraars en docenten willen aanbieden.

Wat de vragen en de verwachtingen betreft, is ¿The sky the limit¿. De middelen die we kunnen inzetten om aan die vragen en verwachtingen te voldoen zijn echter beperkt. Samenwerken, krachten bundelen, is hier zeker noodzakelijk. Binnen onze Associatie hebben we hier reeds de eerste stappen gezet. In september 2004 is de elektronische leeromgeving van de K.U.Leuven door de samenwerking met 5 hogescholen van onze Associatie geëvolueerd tot de Gemeenschappelijke Digitale Leeromgeving.

Ook het project e-leren voor de secundaire scholen, dat opgericht is in de schoot van het VVKSO, heeft van bij de start ingezien dat samenwerken de enige haalbare kaart is. Van bij de start opteerde het VVKSO voor een gezamenlijk platfom om e-leren te stimuleren en dit via een centrale server zodat leraars en leerlingen van alle scholen met elkaar contact kunnen krijgen, dat samenwerking over de schoolgrenzen heen mogelijk wordt en dat leraars ¿ waar ook in Vlaanderen ¿ interactief leer- en toetsmateriaal met elkaar kunnen uitwisselen.

Het is opvallend hoe gelijkend de doelstellingen, de planning en de realisaties van het VVKSO-project en van Toledo van in den beginne waren. Via informele contacten en ad-hoc samenwerking (Vlaanderen is niet zo groot) tussen de medewerkers van beide e-leerprojecten is stilaan de idee gegroeid voor een meer formele strategische samenwerking. Het VVKSO project enerzijds was op zoek naar een manier om aan een lagere prijs toch meer diensten te kunnen aanbieden aan de scholen. De K.U.Leuven en zijn associatie anderzijds waren op zoek naar een manier om o.a. in het kader van de lerarenopleiding een brug te slaan naar de omgeving van het secundair onderwijs.

Tevens is het voor de opleidingen aan de K.U.Leuven en de hogescholen binnen de Associatie van groot belang dat leerlingen van het secundair onderwijs vertrouwd zijn met de mogelijkheden van ICT voor ze hogere studies aanvatten..

De kwaliteit van het e-leerproject binnen het VVKSO heeft ons overtuigd om juist met dit project een strategische overeenkomst aan te gaan. De spontane dynamiek die het e-leerplatform heeft teweeggebracht tussen leraars die soms meer dan 100 km van elkaar zijn verwijderd is enorm. We beseften snel dat het associatieproject, Toledo, en het e-leerproject van het VVKSO, vele raakvlakken hebben en dat samenwerking daadwerkelijke winst kan opleveren voor beide partijen.

Het VVKSO-project heeft deelnemende scholen in heel Vlaanderen. De Associatie van K.U.Leuven is aanwezig in 23 Vlaamse steden¿ Beide projecten kozen voor hetzelfde leerplatform en hebben een gelijklopende strategie¿ Het hoeft daarom geen betoog dat ze natuurlijke partners zijn, dat ze als het ware voor elkaar zijn voorbestemd. Ik voel me vandaag dan ook een beetje als een burgemeester die trouwlustigen officieel in de echt mag verbinden. Straffer nog, ik voel me ook als een pastoor want er is al een boreling, ¿elovee¿, die ik vandaag boven de doopvont mag houden! Dat doe ik met deze¿ Dat de jonge spruit u allen veel voldoening mag schenken, dat ¿elovee¿ voor heel veel leraren en heel veel leerlingen een goede bondgenoot mag zijn, dat deze uitzonderlijke samenwerking tussen universiteit en secundaire scholen een nieuwe trend mag worden.