Notities bij: Joanna De Keysere

Tanneken. x Wulpit tt: Guilielmus Wulpit en Joanna Keijsers mater ???, sp 11/11 tt: Guilielmus Wulput en Jacoba Keysers.