Notities bij: Anthonius Van Westhuyse

x (Br St. Gilles 26.6.1639) Judoca Willems
xxx Marie Riemes

doopheffers: (1) Joannes Deghels - Cornelia Deghels, (2) Baldewinus Deghels - Antonia Gomeels wde Judocus Tatdelay, (3) Donationus Van Westhuyse - Anthonia Deghels, (4) Joannes Barbe - Maria Teghels

SAB, staten van goed nr. II-4891
Marie Riemes +Brugge 9.10.1692
x Antheunis Vande Westhuyse
geen kdn
x-contract 30.4.1655. Antheunis Vande Westhuyse, weduwnaar van Tanneken Deghel met 2 kdn, vergezeld van Gooris Deghel. Marie Riemes, jonge dochter, 30 j.
saldo 408 p. gr.
officie van het cooldraegherschap desen sterfhuyse competeerende. Ten desen sterfhuyse competeert den officie van cooldragherschap deser stede van Brugghe met alle de baeten, profitten ende emolumenten daeranne dependerende, staende op het leven de besitter ende naer syn doodt nogh op een ander leven, soo dat met het overlijden van het selve tweede leven tselve officie is vallende in de boesem van voornoemde stadt. Daerinne den bezitter gherecht is tot dhelft als weduwnaer ende bezitter van Tanneken Deghels zijn ... huysvrauwe was ende totte wederhelft ten title van coope ghedaen jeghens Melchior Vriese ende Marie Vande Westhuijse sijne huijsvrauwe midtsgaders als ghefurniert hebbende de dote van Cornelie Vande Westhuyse beede syne dochters. Zonder dat alhier can worden verantwoort van paghte midts tselve bezitter heeft ghebruyckt tot den overlijden.