Notities bij: Guillielmus De Deyne

getuigen ondertrouw en huwelijk: Petrus De Deyne jr. - Vande Wale Egidius fs Egidius - Elias De Deyne

staten van goed Oostkamp nr. 403
+Guilliame De Deyne fs Pieter & Catharine Verlacke, burgemeester van ambacht en heerlijheid Oostkamp, +12.1.1744
x Catharina Vande Walle: (1) Catherine x Gailliaert Pieter fs Adriaen te Loppem, eerder wde van Rots Joannes en van Rots Pieter, (2) Marie x Rotsaert Pieter fs Marten, St.-Gilles buiten Brugge, wde Diericx Jan en Van Haecke Jacob (broer bezittigghe), (3) Michiel, oudste zoon, woont nog thuis, jongman, (4) Jan x Gailliaert Laurence fa Adriaen, Sint-Kruis, (5) Jacob x Deilgat Catharine fa Pieter, te Sint-Michiels, (6) Pieter, wdr Marie Dhanens, xx ..., woont te Bree onde de Prince van Luyck, (7) Jan Baptiste, meerderjarig, woont thuis.
xx (1722) Susanna Vlietinck (fa Pieter & Cornelia De Backere, °1698 - +Oostkamp 25.7.1729), 4 kdn: Anna, Agnes (°11.2.1729), Cornelia, Guillielmus (°ca 1725 - +ca 1737). SvG Oostkamp nr. 265
xxx (1729) Petronella Van Haecke, 7 kdn: Regina (°Oostkamp 14.4.1731), Carolus (° 14.10.1732), Josephus (°24.8.1735), Petronella (°24.12.1736), Joanna (°22.3.1738), Ferdinandus (°16.8.1739), Isabella (°25.8.1742)
-voor zijn gronden wordt verwezen naar vorige staten van goed, gronden van haar kant zijn nog onverdeeld met haar broer en zus, maar zijn nog in handen van haar moeder.
-4 werkpaarden, 2 veulens, 2 jaarlingveulens.
-5 koeien, 4 vaarzen, 3 kalvers
-5 varkens
-uitstaande obligaties tlv. de parochie Oostkamp (135 p.), Joannes Van Heestere uit Brugge (50 p.) en Jacob De Blaere van Steenbrugge (75 p.)
saldo 726 p. (en reeds veel geld uitgedeeld aan zijn kinderen)
iedereen handtekende de akte.

Funeraire grafopschrift in de kerk van Oostkamp (Geert Tavernier in Vlaamse stam, juli 2012, p. 357) : "D.O.M. sepulure van Guilliame De Deyne fs Pieter, in zyn leven burgm(eeste)r van(den) ambagte en heerlyckhede van Oostcamp, overl. den ..., ende van Catharina Van(de) Walle fa Gillis syne eerste huysvrauwe, overl. den 29 juny 1722, voorts van Susanna Vertycnk fa Pieter syne tweede huysvrauwe, overl. den ....., in houwelyck gheweest met syn eerste huysvr. 21 jaer(en) en gewonnen 10 kinderen, en met syn tweede huysvr. ... jaer en ghewonnen .... Bidt voor Zielen".

RAB, heerlijkheid Oostkamp nr. 24 f. 93, aktedatum 27.2.1706
Dhr. Jan Baptiste Vleyts, administrateur generaal van Zyne Majesteyts Domeynen, weduwnaar van Margeritte Vander Meulen, en kdn, kopen van de voogden van het Godshuys van St.-Magdaleene in Brugge 1 g. 83 r. zaailand buiten de Catharinepoorte en is daarvoor schuldig aan het godshuys een eeuwige cijnsrente van 20 sch. gr. per jaar, bezet op zijn kasteelgoed en nederhof met 52 g. land, gebruikt door Guilliame De Deyne, ver oost van de kerk over de Gentsche Vaert, dicht aan de Groote Steenbrugghe. Hij was daarin gerecht door aankoop van jonkvrouw Maria Magdalena de Melgar in 1698.

RAB, heerlijkheid Oostkamp nr. 26 f. 150v, aktedatum 26.6.1723
Guille De Deyne, burgemeester van Oostcamp, weduwnaer van Cathelyne Vande Walle en voogd van zijn 7 kinderen + 2 voogden, Joannes Rots en Jan Rotsaert, bekennen dat hij en zijn kinderen bezitten een huys op de leybarm van de Gentsche vaert. Omwille van proceskosten willen zij het huys verkopen aan Frans De Smet voor een som van 100 pgr. zoveel als G. De Deyne het gekocht heeft in 1720 ten decrete van dese vierschaere.

RAB, heerlijkheid Oostkamp nr. 27 f. 47v, aktedatum 3.4.1728
Guilliame De Deyne, weduwnaer van Catherine Vande Walle en meerdere medehoirs, verkopen aan Pieter Reybrouck: een behuysde hofstede met 3 gem. 34 r. land binnen Beveren alias Oostcamp-oost, oost over de vaart. (+legger) Verpacht aan Guille Everaert ą 8 pgr. sjaers, tot Bavo 1728. Gerecht door successie van Gillis Vande Walle, die erfde van Lauwereyns Servaes en Gillis Saelens in 1680. Koopprijs 800 guldens.

bezit oa. herberg 'Den Prince Cardinael' te Beernem, op cijnsgrond van de Tresorie van Brugge