Notities bij: Isabella Tanghe

Robert Tanghe, de poorters van Tielt, 1550 tot 1614 p. 21
Tanghe Isabella (fa Simon, ex Zwevezele) x ca. 1550 Sander Bibau (fs Adriaen x Catharine Van Nieuwenhuyse, +Tielt 27.2.1573
-stadsrekening 1572/74 f. 8v: Jan De Blare ende Cornelius Van Ryckeghem hebben met schepenen veraccordeert ter causen van de gode Sanders Bibau ende belooft 58 p.p.
-stadsrekening 1578/80 f. 19v: ghepresenteert Simon de zone van Sander Bibau in zyn bruloftfeeste 2 cannen wyns
-stadsrekening 1578 f. 8: ontfaen van Pieter ende Jooris Daneels die elck ghetrout hebben een dochter van Sander Bibau ter causen vande goede by hemlieden van selven Sander ende zyne huusvrouwe gheprofitteert, comt 52 p. 16 sch. par.
-stadsrekening 1581/84 f. 8: ontfaen vande hooyrs vande wde Sander Bibau, die gheen poorters en zyn vande yssuwe vande goede hemlieden ghesuccedeert van haerlieden moeder ende grootmoeder doodt 30 p.p.
-wezerijakte nr. 56 Tollenaere Tielt f. 9, +Sander Bibau, aktedatum 13.5.1475
Simoen Bibau fs Sander in Thielt ende Simoen Tanghe fs Simoen in Zwevezeele, beeden als voochden van Corneelkin, Maykin, Callekin, Betkin, Sintkin ende Leentkin Bibau fii Sanders, ...10 kdn
2.1.1579 Pieter Daneels verklaart dat hij met Mayken gehuwd is
11.10.1600 Antheunis Le Ducq verklaarde dat hij gehuwd is met Calleken, dat Sintken is gestorven, dat Corneelke gehuwd is en nadien gestorven
28.11.1600 Pieter De Smet fs Lauwers verklaart dat hij gehuwd is met Betken
Isabelle Tanghe bezit 1/8 in tgoed te Vossepitte onder heerlijkheid Zwevezele, bestaande uit 36 g. land