Notities bij: Dominicus Millecam

Volkstelling 1748 Brugge (G. Dumon, VVF 1993)
Millecamp Domin, hovenier te Vuylreyken ofte Stadswaterloop (St.-Donaas zestendeel), verder nog 1 vrouw, 1 kd van -14 j, en 1 domestique

begrafenisboek: Dominicus Millecam, gedoopt in kerk van OLV, fs Carolus x Joanna Verroije, 62 jaar, wdr Marie Daelman en daarna van Maria Verscheure

SAB, Boedel & Rekeninghe Domijn Millecamp, gelicq. 26.9.1771 (Bundel insolvente boedels)
Rekening door dheer Pieter vander Espt en de Charles Coopman, procureur der Stadt Brugghe ..... gecompeteert hebben aen dominicus millecamp hovenier ende stalboer binnen deze Stadt ende wanof ter daete den veertiensten july 1770 in proffyte van hunnen ghemeene crediteuren afstant ende generaelen abandon hebben ghedaen ende by welckers crediteuren (... opsomming schuldeisers)
notaris doet vercoopen meubelen ende andere edificien ...... Marye Daelman syne huysvrouwe ...... door de malfortuyne des tyts, verlies van peerden, slechte saysoenen ........ (meer dan 100 p. schulden)

SAB, Oud kadasternr. OLV/1007, Gentpoortvest, naam huis: Ambachtshuis van de wolwevers
12.5.1762 Dominicus Frans Millecamp en echtgenote bezetten op de huizen een rente van 10 p. den pen. 20 t.v.v. Marie Anne De Vonck
16.8.1769 Op verzoek van Joseph Van Praet doet Charles Coopman, deurwaerder by de Raad van Vlaanderen, arrest op dit huis en hovingen al schadeloosstelling van 50 p. t.n.v. Dominicus Millecam

toevoegingen bij doopakte Jacobus Franciscus: vader 43 j en gedoopt in OLV, moeder 42 j en gdoopt in St.-Anna, doopheffers: Gerardus Van Pottelberghe en Jacoba Baes
toevoegingen bij doopakte Francisca Clara: vader 45 j en gedoopt in OLV, moeder 43 j en gedoopt in St.-Anna, doopheffers: Adrianus Monset en Maria Blieck