Notities bij: Cornelius Verhaeghe

wordt in de staat van goed van zijn schoonouders omschreven als: gheswooren landtmeter vande provincie van Vlaenderen ende prysser ten appendantsche lande vande Vrijen.

RAB, heerlijkheid Oostkamp bundel 173, nr. 1107, akte 29.12.1727
Cornelis Verhaeghe fs Jan, met Josyne Van Haecke, syn moeder, zyn broers en zusters getrouwd, verklaart dat hij nu alleen is met zijn moeder. Verklaart dat na het overlijden van zijn moeder: is nemende alle de baeten, accien ende credieten, mitsgaders de commeren ende lasten aen de voorseijde syne moeder, competerende alsmede oock de herberghe De Schaere met alle landen, busschen ende meirschen daermede gaende, met alle de catheylen, scheuren ende stallen daerop te bevinden, met de rente daerop sijnde die blijven sal tot laste van de selven Cornelis, sal verobligeert syn te onderhouden Josine Van Acke syn moeder .... en sal moeten betalen aen ider van syne broeders en susters 100 guldens courant.
broers en zussen: Jan, Pieter, Marianne x Macharius Porquij, Joanne x Huijbrecht Calliau, Victoria x Judocus Guijsse

RAB, heerlijkheid Oostkamp bundel 158, nr. 823, 1773
Wettelijk erfdeling, in totaal voor 2411 p. gr. (voor elk 267 p.) tussen de kdn van Cornelis Verhaeghe fs Jan, en Adriaene fa Lodewyk Gailliaert:
1. Pieter (+) x Anna Marie De Wulf fa Guilleame, 2 kdn: Cornelis en Joannes: een hofstedeke te Beernem dicht bij de Gevaerts
2. Laureyns x Isabelle Tytgat: een woonhuizeken te Beernem + landerijen
3. Joannes x Brigitte Tytgat: herberg De Schaere + meegaand land
4. Bernardus, 25 jaar: hofstede langs de Scharestraat
5. Adriaen, 25 jaar: diverse partijen land te Ruddervoorde
6. Joseph, minderjarige: hofstede te Beernem dicht bij Drie Koningen
7. Regina x Joseph Scherrens: landerijen te Ruddervoorde en Oostkamp
8. Anna Mary, wde Joannes Boey: hofstede onder de heerlijkheid Gentbrugghe langs de Scharestraat
9. Pieternelle x Guilliame Bellaert: gronden te Ruddervoorde en Oostkamp
Daarnaast nog voor een totaal van 746 liquide middelen of voor elk 74 p.
Alle naamdragers Verhaeghe handtekenen. Isabella en Brigitta Tytgat zetten een kruisje.