Notities bij: Georgius Martens

RAB, Staten van goed Praet met Oedelem nr. 5903, aktedatum 20 november 1783
Rekenynghe, bewys ende reliqua die by desen doet Joannes Francies Martens, fs. Jooris tot Maldeghem, van alsulcken ontfanck, handelynghe ende administratie als hy ghehadt ende ghenomen heeft uyt
crachte van procuratie ende authorisatie aen hem verleent by syne naerschreven broeders, swaeghers ende vooghden wegens de revenuŽn der goederen achterghelaeten by 's rendants gemelden vader ende
moeder Ö presenterende aen Ludovicus Martens tot Swevezeele, aen Judocus Guillielmus Martens tot Roesselaere, aen Laurens Vanden Abeele x Joanna Martens tot Beernem, aen Pieter Jacobus
Blomme x Pieternelle Catharina Martens tot Aeltre, aen Ludovicus Martens als vooght materneel over het onbejaert kindt van Pieter Martens; eyndelynghe noch aen denselven Ludovicus Martens ende
Ferdinandus Vanloo, vooghden over de ses minderjaerighe kinderen van wylent Carel Martens, alle kinderen, schoon- ende kindtskinderen vanden voorseyden Jooris Martens verweckt aen Joanne Maenhout.