Notities bij: Catharina Trauwant

SAT, wezenregister nr. 2395 f. 155
Jan Wostyn fs Joos x Catharine fa Loonis Trauwant, syn selfs synde by huwelicke, welcke comparant brochte over soo tsynen proffyte als ten behouve van Joos, Pieter, Fransynken ende Maryken syne minderjarighe broeders en zusters, de goederen hemlieden verstorfven by der doot der voorseyde Catharine Trauwant, heurlieden moeder; te weten dhelft van een hoveken ... mitsgaeders twee ghemeten landt ... De andere helft behoorde reeds toe aan de kdn uit hoofde van het overlijden van hun vader, te Torhout, oost van essenmarkt, west het ackerstraetken.