Notities bij: Petrus De Backere

leenden bij Joos De Schietere
doopheffers: Joannes De Backere (1673), Michael en Livina De Backere (1677). Doopheffers bij oudste kind: Martinus Steiaert en Anna Van Rentergehm (1663).

Oude hoeven te Loppem, Alban Vervenne, p. 22. Hofstede de Wydauw. ... het was Geleyn Vereecke die ze kocht, doch een half jaar later, op 15 januari 1667, heeft deze laatste de Wydauw voort verkocht aan zijn schoonbroer, Pieter De Backer, zoon van Lieven en 'vrijlaet te Loppem'. Pieter kwam van 't Goet te Boonem, de belangrijkste hofstede naast de kerk, die drie maanden vroeger was verkocht aan Roeland Meyaert. De koopakte beschrijft als 'een hofstedeke ghenaempt 't widau, rondtom bewald, met boomgaerden ende synghels beplant met fruytboomen, met alle de huysinghe, schueren ende stallynghe daerop staende, ligghende suut vander kercke, recht over 't casteel vanden heer van Tevele' (kasteel Breda). De hoeve had toen maar 12 gemeten land, waarvan iets meer dan een vierde op de heerlijkheid den Houtschen gelegen. Maar samen met de gronden die hij reeds eerder had gekocht, was Pieter De Backer eigenaar van 33 g. of bijna 15 ha. Daarvan waren er 6 g. leengoed, afhangend van het Hof van Zedelgem ... Pieter De Backer was geen gewone boer. Voor zijn tijd was hij een goed geletterd man. In 1670 werd hij door Charles de Schietere, heer van Loppem en van den Houtschen, aangesteld tot griffier van de heerlijkheid den Houtschen. Deze gezagsvolle functie bleef hij 24 jaar uitoefenen. Ongeveer evenveel jaren was hij hoofdman van de prochie Loppem. .... ook kerkmeester was in 1678 en 1679 en opnieuw van 1698 tot 1701 en werd begraven in het koor van de kerk onder 'een wit marmer serk met een blauwen bant'. Zijn vrouw Mary-Magdalene Dhont overleefde hem nog zeven jaar. Zij haden tien kinderen: Michiel en Cathelyne waren reeds overleden; 5 dochters waren uitgetrouwd, twee ervan met elk een broer: Adriana met Frans De Knock op het Klein-Magdalenagoed en Anna met Jan De Knock, die reeds op 27 jarige leeftijd overleed; Pieter, Joanna en Lodewijk bleven ongehuwd

Willy Eeckeman, Graf- en gedenkschriften Sint-Martinuskerk Loppem, p. 102
Een wit marber serk met een blauwen band volgt het derde van de geseijde rote, den zuydkant
Sepulture van eersaemen Pieter Debacker fs Lieven in sijn leven hooftman, kerkmeester van Lopphem en greffier vanden houtsche ect. overleet den 6 8bre 1701, en Marij Magdalene Dont fa Lieven sijne huysvrauwe, overleet den 22 febr. 1710, hebben 't samen gheprocreert thien kinderen met naemen: Michiel overl. den ..., Livinne, Anna, Frans overl. den 12 maerte 1730, Adriaene overl. den 22 maerte 1704, Marij overl. den ...., Pieter, Joanna, Cathelijne, Lodewijck, die ghefondeert hebben een eeuweighe jaerelicksche singhende misse, van requiem op den 22 februarij. Req. in pace