Notities bij: Jacoba Hillemans

SAB, staten van goed nr. 1-627
+Jacquemine Hilleman, poorteresse Brugge, +6.10.1615
x Maerten Van Noorweghe
kdn: Jooris - Passchier - Hans - Gilleken - Adriaeneken - Susanneken - Mayken - Leentken - Jacquemynken, allen minderjarig. En Martynken x Boudewyn Vanden Abeele
voogden: Jan Van Noorweghe en Clays Valcke
-8,5/10 huis in de Oude Gentwegh, in gebruik van Boudewyn Vanden Abeele
-zelfde deel in een partij grond, waar eerder 3 huizen stonden in het Hoogstuck te Brugge
-1/4 van 0,5 g. land te Assebroek onder de heerlijkheid Sijsele
-gebruik van een hofstede te Lissewege van 44 g., eigendom van Ollevier Witroot
-schuldigh aan Anthone Gheeraerts over de reste en de volle betalinghe vanden uytcoop ghedaen jeghens Guillaume Hilleman van alle 't recht cause ende actie dat hy was pretenderende ten sterfhuyse van Herman Hilleman, 's overledens vader ter somme van 4 p. 10 sch. grooten
-men is schuldigh aan de weduwe van Herman Hilleman van haar deel in 't huys in de Ouden Gentwech, 3 p. gr.
-schuldigh aan Anthone Hilleman danof hy voocht es ... 14 p. gr.