Notities bij: Christianus Van Lantsoght

SAB, wezenregisters Sint-Jan nr. 15 f. 365, aktedatum 23.7.1624
+ Christiaen fs Christiaen Van Lantsoght, + Oostkamp
x Vyntken fa Lucas De Voocht
kdn: (1) Michiel, meerderjarig, (2) Christiaen, meederjarig, (3) Gooris, minderjarig, (4) Pieter, overleden, waarvan 3 kinderen
voogden: (1) en (2)
-hofstede 4 g. te Oostkamp over de Leye bij Beverhoutsveld, comende by verdeele van 's overledens eerste huysvrauwe
-2 g. land west van voorseyde hofstede, gekocht van Olivier De Sanghere en Lucas De Swaene als voogden van Fierken fs Lauwereins Van Ryckeghem, 8.11.1593.
-4 l. land te Oostkamp, gekomen uit de successie van zijn vader
-2 l. land bij de Meulendreve, gekomen uit de successie van zijn vader
-2 l. meers onder de heerlijkheid Erkeghem, deels uit successie van zijn vader en deels bij koop van Jan Van Lantsoght, 17.11.1617
-2 l. land in 2 gemeten, deels by successie van zijn vader en deels by coope van Anselmus Vande Velde, 28.11.1617
-2 g. gekocht van Fierken Van Ryckeghem
-1,5 g. gekocht van Jan Van Lantsoght, 1593
-2 g. + 1 g. + 2 l. +2 g. +
-3 l. by verdeel met Jan Lantsoght en Willem Nielis, 1613
-7 g.
-hofstedeke 7 g., gekocht van Pieter Frans
-10 g. te Wingene, wijk Scheeweghe, deel hofstede, anderen delen aan Mayken de Voocht en haar moeder, wde Lucas De Vooght
-12 g. gekocht van de knapenschole in Brugge te Oostkamp, oost over de Leye
-8 l. land in cijns van de kerkmeesters van Oostkamp

Zijn eerste vrouw is meer dan waarschijnlijk Jozyne De Swaene fa Joos, cfr RAB, wettelijke passeringen Oostkamp nr. 13 f. 41v:
Lucas De Zwaene en Olivier De Zanghere, voogden van Pierkin zoon van Laureins Van Ryckeghem en Margriete dochter van Joos De Zwaene krijgen toelating om te verkopen: een behuusde hofstede met 30 gem. land, deels bij de hofstede bij Beverhoutsvelt, deels elders, gerfd, van Joos De Zwaene, zijn grootheere en van Jozynke, Mayke, Tanneke, Jooskin zijn oomen en moeyen, onverdeeld met Christiaen Lantsocht x Jozijne dochter van Joos De Zwaene. Dezelfde, voogden van Olivierkin, kind van Laureins Van Ryckeghem, laet van de heerlijkheid Nieuwenhove, verkopen aan dhr. Jacques Van Houfvelde, poorter van Brugge: 31 gem. 295 r. zijnde hofstede daer wijlen Joos De Zwaene overleed, ver oost van de kerk bij Beverhoutsvelt, waarvan 1 gem. in de Leckerhouck (deels cijnsland van de kerk); 4 gem. genaemt tLichterveltstick; 1 gem. genaemt Langhaert; 1 gem. 45 r. genaemt Neckerspit; 1 gem. 40 r. genaemt de Barmbilck; 450 r. geheeten de Calamijne; 454 r. land met Pudebrouckstrate ande west en noord; west over de Leye 2 gem. land en busch genaemt de Lykebeke; 1 lijne land bij Erckeghemmuelen, enz ... Actum 7 Lauwe 1586
Vermoedelijk zijn er uit deze eerste relatie geen nakomelingen gekomen.