Notities bij: Joannes Pantin

Robert Tanghe, De Poorters van Tielt van voor 1550 tot 1614
Joannes Pantin (fs Joannes x .... Anna) x (ca 1565) Maria Van Ryckeghem fa Romanus
poorter van Tielt door geboorte
schepen van Tielt 1578-1584
kdn: (1) Anna x (ca 1605) Van Daele Simon fs Joannes, (2) Petrus, naar Haarlem in Holland, (3) Maria, ongehuwde meter op 27.11.1617 bij Catharina, (4) Catharina, x ca 1608 met Bultinck Gabriel fs Jan, (5) Judoca x Bintgens Franciscus, (6) Joannes
Leu - Tielt f. 455. Up 29.5.1618, compareerde voor Schepenen van Thielt Symoen Van Daele ende Tanneken Pantins zyne huysvrouwe, hem sterck makende voor Jossyne Pantins ghetrout hebbende Frans Bintgens, Gabriel Bultinck ende Catherine Pantins zijn huysvrouwe, zoo over hemlieden zelven als over Jan ende Maeyken Pantins by hem ten naerschreven sterfhuuse uutgegroot, ende Jacueline Van Ravesteyn, tsamen hoirs ten sterfhuuse van Janneken Pantins, weduwe van Bartholomeus Flaneel, welcke comparanten hebben getransporteert aen heer ende meestere Jan De Mol, deken ende pastor deser Stede, ten profycte vanden dis ....
Schepen Kennissen 1620 f. 2. De halve Mane staende tussen den Franschen Scild van Jan Tulck en thuis van Meester Salomon Marcx, behoorde als dan en was bewoond door de eigenaar Meester Gabriel Bultinck in huwelijk met jonckvrouw Cathelyne Pantins zyne gezelnede, dochter van Jan. Marie Pantin compareert ook en verklaart dat zy aan de huize uit het sterfhuis van vader en moeder niet pretendeert. Simon Van Daele getrouwd met Tanneken Pantins vrouwvoocht van Marie Pantin.
De 3 sleutels f. 11, 1621. Jonckvrouw Marie Pantins fa Jan stelt zich borge voor Gabriel Bultinck x Cathelyne Pantin.