Notities bij: Leonardus Boels

Geert Tavernier en Roland Verté in Vlaamse Stam, jg 2012
Lenaert Boels (ook vermeld als Boens) huwde eerst met Mayken De Bouvere (d.v. Daneel), die op dat moment de weduwe was van Andries De Mueninck. Andries De Meuninck was een vrijlaat in Uitkerke die vòòr 16 januari 1533 overleed. Op 6 februari 1533 was Marie de Bouvere reeds hertrouwd met Lenaert Boels. Het koppel zorgde voor de 70 £ aan wezenpenningen waarvoor Vincent Rycx (z.v. Joos) en Pieter Van Zuudt zich borg stelden.
Mayken De Bouvere overleed ca. 1537 te Uitkerke. Uit het huwelijk van Lenaert met Mayken De Bouvere was één kind gebleven: Andrieseken. In 1538 stelde Vincent Rycx (z.v. Joos, vrijlaat in Uitkerke) zich provisioneel borg over de voogden van Andrieseken. Pieter van Zuudt stelde zich borg voor de vader voor 9 £.
Uit de ommeloper van de Blankenbergse Watering van 1554 blijkt dat Lenaert een hoeve te Uitkerke bewoonde in het 29e begin. Deze hoeve was eigendom (geweest) van zijn schoonouders Vincent Rycx en Barbara De Grave: De zelve over de zelve [d.i. de weduwe en kinderen van Vincent Rycx] ten westhen(de) byd(en) noordtzyde d(aer) an veur(ymeens), ende ande noordtzy(de) van tvoorga(ende) p(ar)cheel, de ho(fstede) daer Lenaert Boels up wuent, metter westzy(de) langhes d(en) h(eere)wech, en(de) (ver)haect ten noordthende, met een viercante hoop houcken(?) noordw(aer)t in, ende h(ier)of is 1 lyne can(onicklant) ande westzy(de) of, groot 260 roeden (f° 177). Later was Vincent Zeghers (z.v. Jan (z.v. Loys)) eigenaar van deze hoeve. Het 29e begin bevindt zich te Uitkerke ten noorden van de Kuiperscheeweg en ten westen van de Blankenbergse Dijk. In dit begin ligt het goed 'te Messem'.
Lenaert Boels (z.v. Pieter) overleed ca. 1569 als vrijlaat te Uitkerke. Na zijn dood waren er drie nog minderjarige of ongehuwde kinderen van hem en zijn tweede vrouw Mayken Rycx: Lenaerdeken, Vincentken en Tanneken. Hun vader liet hen géén onroerend goed na, maar wel ruim £ 108 aan “catheylicke pennynghen”. Hun moeder daarentegen (die nog leefde) bezat op dat moment ruim 35 gemeten onroerend goed in Uitkerke en Houtave. Als voogden werden Jan Heyndrycx (vrijlaat in Uitkerke) en Amand Boens (poorter van Blankenberge) aangesteld. Laureins Tand (vrijlaat in Dudzele) en Jan Hoone (z.v. Pieter, vrijlaat in Uitkerke) stelden zich borg.
Uit andere bronnen blijkt dat het koppel Lenaert Boels en Mayken Rycx nog enkele andere kinderen had die reeds meerderjarig of gehuwd waren bij de dood van hun vader: Catharina, Amand en Agnete.
Gheleyn, Thomas, Roegier en Janneken waren de vier weeskinderen van Vincent Meeus (z.v. Gheleyn) bij Catharina Boels (d.v. Lenaert en Maiken Rycx), beiden circa 1597 overleden. Vincent Meeus en zijn vrouw waren vrijlaten in Uitkerke. Vincent Boels (z.v. Lenaerd) was een maternele oom van de wezen die tot voogd aangesteld werd. Vincent was vrijlaat in Uitkerke (ambacht) maar woonde op dat moment te Alveringem. De vier wezen en hun oudere broer Cornelis erfden van hun moeder Catharina Boels samen 1/5 van onder andere 55 roeden land in Uitkerke. Marie Rycx (d.v. Vincent), grootmoeder van de wezen, had deze 55 roeden geërfd van haar vader en haar moeder Babeken De Grave. De resterende 4/5 behoorden toe aan de voogd Vincent Boels, Amand Boels, Pieter Valuwaert causa uxoris Agnete Boels, en Lenaerd Stroo causa uxoris Tanneken Boels.
Agnete Boels, d.v. Lenaert en Mayken Rycx, huwde met Jan Hoone (Oone). Zij waren vrijlaten in Uitkerke. Jan Hoone overleed ca. 1584. Na zijn dood hertrouwde Agnete Boels met Pieter Valuwaert.