Notities bij: Donatianus Vande Westhuyse

doopheffers: (1) Anthonius Vande Westhuuse - Martina ux. Joannes Van Hooreweghe

xx Petronilla De Ruwe, waarvan (1) Franciscus, °Sint-Anna 22.4.1626, (2) Silvester °17.3.1628, (3) Philippus °4.11.1631, (4)Joanna °11.4.1633, (5) Marinus °11.10.1635, (6)Jacobus °13.12.1637, (7) Maria °23.6.1642. Doopheffers hierbij oa.: Anna Vande Westhuyse fa Anthonis en Petrus Vande Westhuyse
Petronilla De Ruwe xx (St.-Kruis sept. 1653) Jan Bomblé
zie : wezenregisters heerlijkheid Sijsele, RAB nr. 215 f. 24, anno 1562. overleden: De Ruywe Perine fa Lieven, enige wees: Joos. VP: Silvester Vande Westhuuse

vader: Anthonius???

RAB, Brugse Vrije nr. 16044, dagboek van jonker Pieter Charles van Nieuwmunster, fs Silvester.
Anno 1638: “Alvooren de houfve van Mompellier met moote, nederhove, singhelen ende wallen, gheleghen inde prochie van St Cruus, een alf milken van Brugge, groot omtrent de 50 ghemeten lans, ghebruck in pacht by Donaes Vanden Westhuyse die daer vooren jaerlix betaelt boven alle batelicke conditiën de some van 57 pont thien schellynghen grooten, vallende telcken kersmesse.
Donaes had het jaar tevoren, namelijk het jaar 1637, betaald aan zijn vader, namelijk aan Silvester van Nieuwmunster. Merk op dat Pieter Charles huwde op 3 februari 1637.
Op 3 september 1650 leverde een Silvester, fs Donaes NN 300 houts aan Pieter Charles van Nieumunster.
Op 16 maart 1653 had men 12 £gn van Donaes ende zyne huysvrauwe. Dit voor het jaar 1652.
En op 30 april 1653 had men 5 £gn ontvangen van Peryne, de weduwe van Donaes Van Westhuyse.
Op 27 december 1653 had men ontvangen van Joannes Bommele, ghetraut hebbende Perinke, de weduwe van Donaes.
In 1655 gaf Jan Bommele de pacht over aan Jan Van Loo. Het zou kunnen dat Joannes Van loo getrouwd was met een zekeren Pauline NN.
Inventaris onroerend erfgoed Sint-Kruis: Voormalige site van de hoeve "Montpellier" gelegen in de verkaveling van de Malehoek tussen de Pijpeweg en de nieuw aangelegde straat Montpellier. De naam is wellicht afkomstig van een middeleeuwse Lombardische koopliedenfamilie zogenaamd van Montpellier. De gronden worden samen met die van hoeve "Avignon" (nummer 124) al vroeg onttrokken van het beheer van de graaf van Vlaanderen. De landerijen van beide hofsteden strekken zich dan uit vanaf de Brieversweg tot aan de Moerkerkse Steenweg. Op het eind van de 15de eeuw bevinden de landerijen, toen in het bezit van één eigenaar, zich in een vervallen toestand en worden onder de erfgenamen verdeeld. Een beschrijving uit 1693 vermeld "1672 roeden lants synde de plaetse mette mote, chyngelen, wallen ende nederhof hierop staende genaempt goet Montpellier, maekende een vierkante plaetse". Op een kopie van 1822 van kaarten uit 1712 en 1787 met de baronie van Male, staat de hoeve afgebeeld met een dubbele vierkante omwalling en is bereikbaar via een dreef vanaf de Pijpeweg. De hoeve is gesloopt in de jaren 1960. Heden is het domein ingericht als publiek park waarin de omwallingen zijn opgenomen.