Notities bij: Judocus Lievens

RAB, Wezenakten Brugse Vrye, westkwartier, 16535, folio 76. Camerlyncx
+Joos fs Thomas Lievens, +Leffinge 11.12.1643 (in staat van goed Brugse Vrije 1 nr 18832 wordt de datum 21.12.1642 vermeld; het overlijden is niet te vinden in de parochieregisters van Leffinge)
x Maeyken fa Claeys Missiaen
kdn: Jooris 15 j, Thomaes 13 j, Daniel 6 j, Pieter 3 j, Mayken 11 j, Barbeleken 8 j ende Joosynken 1˝ j
Zwooren voochden Carel Lievens woonende inde prochie van .... broeder vanden overleden en Pieter De Zayere, brynghen over de goederen, de voorn(omde) weesen verstorven van 's vaders doodt alvooren in conquest staende huwel(icke) ghedaen dhelft ghemeene mette moeder van een leen groot int gheheele vier ghemeten vichtigh roeden landts ghendaemden prochie van Leffyn(ghe) verre zuydt vande kercke en west aen dhofstede toebeh(orend)e vi(du)a Joe Robert De Schildere ghehouden vanden Oosthove van Couckelaere staende ten dienste van trauwe ende waerhede relieve ende camerlync ghelde ter bester vrome ende ten laste van Xen pennync telcken vercoopyn(ghe) gecocht jeghen Mher Jacob Vandewalle voor de somme van veerthien hondert guldenen by briefven van erfvenisse gepasseert voor mannen van leene van den zelven hove in daten XXIen sporcle 1642 ondert(eecken)t J. De Munck, dese niet jeghenstaende door de voochden zullen moghen delibreren omme tselve voor de hoir feodael t anveerden opden coopschat.
Voorts in gheconquesteerde erfve alsvooren dhelft vande nombre van drie ghemeten dry en vichtich roeden lands weesende deel van een hofstede groot int gheheel XIJ ghemeten IJ lynen XIIJ roeden landts ligghende binnen de amb(acht)e van camerlyncx ende inde prochie van Westkercke met den advenante vande huysynghen ende edificien daeropstaende (ende) medegaende ghemeene met sbesittighens patrimonie vercreghen ten tytle van naerschede van Adriaen Storme die tselve ghecocht hadde van Adam Messiaen ende zyn huysvrauwe by briefven ghepasseert voor schepenen van desen lande in daten 11en maerte 1643 ondert(eecken)t M. Colpe ende overghestelt int XVIJe reg(ist)re West folio 404, belast met 't advenant vande grondrenten als van ouden tyden.

Voorts dhelft alsvooren vanden gemene vierenveertich roeden lants, deel vande selve hofstede, ghecocht jeghen de voorn(omde) Adam Messiaen by briefven van daten VJen novembre 1633 onderteeckent M. Colpe ende overghestelt int XVIJe reg(ist)re West folio 228.

Voorts dhelft ghemeene alsvooren van(de) nombre van twee lynen lands ligghende inde prochie van Leffyn(ghe) verre suydt oost vande kercke en noortwest by dhofstede toebehorende dheer Loys Hooft, gecocht jeghens de kerek...vers.. van dezelve kercke van Leffyn(ghe).

Voorts dhelft van seker huysyn(ghen) staende inde prochie van Zevecote noort jeghen over het guysenhuys zynde tsamen vier woonsten twee ghebruyct by Zeronimus De Marcq voor drie ponden tsiaers tweede by Niclaeys Maes voor IIJ Łgn tderde by Roelant Plateel voor IJ Ł X s(chellynghen) 1 g(roote)n ende tlatste by Jan Fournier voor 3 ponden grooten ts(iaer)s ende voorts in catheylicke pennynghen de somme van twee hondert een en vichtigh ponden elf grooten XIJten volghende den staet by de moeder hedent beswooren ende gheliquideert hier ten comptoire rustende die kent de selve pennynghen onder haer thebben verbyndende daerinne haer persoons ende goet present ende toecommende ende beloft van de verzekering te wille, (ende) vermane vande voochden, actum deser XVen juny 1644, present schepenen De Voocht (ende) Dierycx.

De ses outste kynderen mits Josynken is commen toverlijden, deelen van huerlieder moeder overleden binder de stede van Brugghe in de maende 7bre 1646 alvooren de wederhelft vande voorschreven gheconquesteerde landen de weesen alle syn ... weesen.

Voorts in erfve ?aes() de gone haer verstorfven van Niclays, f(iliu)s .... Messiaen haeren vader de nombre van vier lynen LXXVJ roeden lants.

Voorts by der doodt van Barbel, f(ili)a .... Bavens haere moeder twee ghem(eten) XXXV roeden ˝ mestg(aeder)s een lyne LIX roeden lants haer verstorven van Adriaen Messiaen haeren broeder weesende al deel ende ghemeene twaelf ghem(eten) twee lynen XIIJ roeden landts in Westk(erck)e hier vooren noch beleghert ende in catheylicke pennynghen niet mits de lasten ende passaele schulden excederen de ghereede baten vande sterfhuyse de somme van vyfvent seventigh ponden 1 s(chellynghen) g(roote)n ooc boven de lasten van weesepennyn(ghen) van 's vaders doodt, deelver mits die alhier zyn gheconfondeert by den staet zyn gheobuutteert.

Voorts zoo zyn alhier ten comptoire gheconsigneert diversche zilverwercken ende juweelen van(de) sterfh(uyse) over ten behonne van(de) weesen vercocht te worden volghens de specificatie inden staet f(oli)o 12 alles volghende de selve hedent gheliquideert hier ten comptoire rustende ende by den voorn(omde) Carel Lievens als handelaere beswooren.
Actum deser XVIIJen meye 1648, present schepenen Deleflye en Bovean

Jacques De Schildere rechtsweers ca(us)a uxoris materneel vande weesen zwoer voochde loco Pieter De Sayere die door de troublen niet en is vyendelic, actum eodem die.

Upden XIIJen meye 1651 was gheconsenteert te laeten abondoueren an Pieter Van Slype XJ lijnen landts deel van(de) hof(stede) groot XIJ (gemet) in Wilsekercke voor 't capitael (ende) selven jaeren vercoop van eene rente van VJ Łgn t(sjaer)s daer buyten gaelende ende dat ter accepta(tie) van de sel(ven) van Slype (ver)leent upden XXVIJen Xbre 1650 ende dat by acc(eptati)e van( de) collegie van(de) vorn(oemde) daete ondert(eecken)t Rommel