Notities bij: Jacobus Haeghebaert

wezenakten Brugse Vrije 16481 f. 317
x Tanneken fa Pieter Bake
kdn: Pierken, Copkin, Mayken
voogden: Jan De Backere, Koekelare en Jaspar Bake uit Zedelgem
borg voor de wezen: Gilles Haghebaert uit Ichtegem

ontvangen van Luc Haeghebaert uit Lichtervelde (31.7.2013):
9/39
1611
Staet ende Inventaris van de goedin(ghen) bevonden ten sterfhuuse van Jacop fs Jacop Haghebaert fs Gillis overleden vrylaet in Zedelghem tzynen overleden onghehuwd ende syn selfs man bedeghen zynde by competen… ouderdom van bet dan xxiiij jaeren ende ghestorven … binde prochie van Zedelghem in Lauwe xvi C zeven. De welcke doet maeken Tanneken de dochter van Adriaen De Cnock
weduwe van Pieter Haghebaert als moeye van Cathelynken fa Pieter Haghebaert ende alzo toezich ghenomen hebbende naer de zelve goedinghen midts dat die alleene toecomen tselve Cathelynken als hoir unicq vanden overleden haeren oom was die presenterende aen Clays Vander espt ende Adriaen fs Adriaen De Cnock als voochden van tselve Cathelijnken
Eerst de erfven den overleden toeghe… ende ghesuccedeert by den overlyden van Jacop Haghebaert zynen vader Alvooren de gerecht helft vanden nederhove (?) vanden goede ghenaempt t' steghelgoet met een bogaerdeken ten noordthende daervan ligghende binder prochie van Zedelghem zuudt west vander kercke met de helft vande materialen vande huusinghe daerop ghestaen hebbende gher(eserveert?) het materiael vande steenen van …stal ende schuere, die competeren Pieter De Heselare causa uxoris … een dreve ten halven ghemeten ande westzyde ende tnaervolghen(de) landt ande oostsyde (?) str(eckend)e metten noordthe(nde) an tvoors(eyde) … landt groot tsamen ii linen xcviii r(oede)n is hier over dhelft j line xLix r(oede)n

10/39
Staet ende inventaris van alle de goed(inghe)n muevle ende immueble schaden en lasten bevonden ten sterfhuuse van Pieter Haghebaert Fs Jacobe overleden vrylaet int ambacht van Zedelghem den viertwintichsten dach van maerte xvi C twee die heeft ghedaen maecken Tanneken fa Adriaen De Cnock by Cathelynne fa Jacob b… als gheselnede weduwe ende besitteghe vanden selven
sterfhuuse die soe is presenterende aen Clays Vanderhespt ende an Adriaen fs Adriaen De Cnock als apparente voochden van Cathelijnken des overledens dochter by de besitteghe omme de selve goedingh als verdeelt ende gheliquideert te … naer de … en statuuten slandts vanden vryen
Eerst de erfve by den overleden ten huwelicke ghebrocht hem verstorven van Gillis Haghebaert synen grootvader paterneel Alvooren de gherechte helft van tnederhof vanden goede ghenaempt
Steghelgoedt groot vier lynen achte ende tneghentigh roeden, ligghende binder voornoomde prochie van Zedelghem suudt west vander kercke mette materialen vande huusen daerop staende ofte
ghestaen hebbende ghereserveert het materiael van t steen van t …stal ende schuere die daerop staende waeren dewelcke behooren toe Pieter de Ketelaere met een bogaerdeken ten noorthende