Notities bij: Maria De Dryvere

wezenakte Land van Wijnendaele reg. 390 f. 55, akte 30.1.1613
Mayken De Dryvere fa Michiel
x Jan Outhooft fs Anthone
7 kdn, VP: Gilles Vanden Berghe fs Pieter, hoflaat van Ruddervoorde; VM: Coolaert De Dryvere fs Michiel, Coebroucklaat.
gronden te Ruddervoorde en Torhout.
saldo 33 p.
rand: Isabella x Anchelmus Ketelaers

notities Hector Lievens en Augusta Houthoofd:
Weeserijakte van Maeijken De Drijvere- 1613
Voorwoord:
Maeijken de Drijvere is de eerste vrouw van Jan Outhooft van Rudder­voorde. De vader van Jan is Antoon Outhooft, en zeer waarschijnlijk is deze Antoon de jongste zoon van Olivier Outhooft van Egem.
Jan Houdthooft was reeds getrouwd in 1599, en moet dus naar schat­ting geboren zijn tussen 1570 en 1575. Antoon Outhooft van Egem is geboren om­streeks 1537 en komt dus zeker in aanmerking als de vader van Jan.
In 1602 staat Jan Outhooft ingeschreven in het Latenboek van Wynendale met zijn drie oudste kinderen: Hansken Marynken en Michielken.
Bij het overlijden van zijn vrouw, omstreeks 1612, blijft Jan Outhooft achter met zeven minderjarige kinderen.
Jan hertrouwt met Sara Baert met wie hij eveneens 7 kinderen heeft.
In 1599 koopt Jan, samen met zijn eerste vrouw, een hofstede met een woonhuis en meer dan 5 ha grond, in Ruddervoorde. Tussen 1607 en 1609 koopt hij nog 8,5 ha grond bij. Het heeft er de schijn van dat hij niet van Ruddervoorde was en als inwijkeling een bedrijf kocht na de troebele periode van de godsdienstoorlog. In elk geval worden aan de wezen geen goederen verdeeld afkomstig van de ouders van Jan.
Is Jan Outhooft van Ruddervoorde familie van Jacques Outhooft se­nior van Beve­ren? Sinds 05/08/1998 weten we dat de vader van Jacques ook Antoon was. Gaat het over dezelfde Antoon, zoon van Olivier van Egem? Dan zijn Jan en Jacques broers of halfbroers. Dan zouden we mogen verwachten dat ze getuigen waren bij elkaars huwelijk en peter van elkaars kinderen. Hun huwelijken dateren evenwel van voor de parochieregisters en de geboorten van de kinderen uit het eerste huwelijk van Jan eveneens. De kinderen van Jacques senior staan in de parochiergisters van Tielt en Beveren behalve de oudste, Jacques junior. Van die kant kunnen we dus geen bevestiging krijgen over het familieverband. Toch is er nog een andere aanwijzing:
1° Anna Houthooft staat in de parochieregisters van Beveren in 1621 als meter van de oudste zoon van Jacques senior in Beveren. We veronderstellen dat Anna de zuster is van Jacques en dat het dezelfde Anna Houthooft is waarvan we recent (19/01/99) de doopakte gevonden hebben in Brugge op 14/08/1600 in de St Salvatorskerk, 2° compartiment, waar ze vermeld staat als dochter van Antonius en onbekende moeder.
2° Op 22.11.1621 trouwt dezelfde (?) Anna Houthooft in Ruddervoorde met Joos Hardenys. Jan Outhooft van Ruddervoorde is getuige bij haar huwelijk, wat voor de hand ligt als hij haar broer was. Jan was evenwel 25 à 30 jaar ouder dan Anna.
3° Lau­wers Ingrave is getuige bij de ondertrouw van Anna Houthooft op 07.11.1621. Diezelfde Lauwers Ingrave was peter van het eer­ste kind van Jacques Outhooft, dat geboren is in Tielt in 1617. En we vinden hem ook terug in kerkerekeningen van Beveren in 1610.

RAB. Wezerijakten van het land van Wynendale, Register 390-53.

Hanskin, Marijntkin, Michielkin, Sijntkin, Jaecquemijntkin, Maijkin ende Beaukin, de zeven onderjarighe kinderen van Jan Outhooft, filius Antheunis, die hij hadde bij Maeijkin, filia Michiel de Drijvere, zijn eerste huus­vrauwe, hebben bijden overlijden van heurlieder moedere het naervolg­hende :
Eerst in 's vaders ende moeders gront nihiel,
Nemaer in conquestehijd van vadere ende moedere t'saemen ghecocht ende gheconquesteert t'naervolghende:
Eerst de behuijse hofstede daer den vadere woont, ligghende binnen der prochie van Ruddervoorde, ter jurisdictie van desen lande, groot XI ghe­me­ten, II lijnen, vichtich roeden, ghecocht jeghens Amandt Dugaijt, ende Ant­huenis de Loij, volghende de kueren van erfvenisse ghepasseert voor sche­pe­nen van de­sen lande, in datum vanden XXXe Octobre 1599, onderte­kent J.Vander Espt.
Item noch ghecocht jeghens Ollivier Van Rijckeghem ende zijn huijsvr­auwe, metgaders Allardine Sys, zes ghemeten landts, volghende kueren van erfvenesse ghepasseert voor schepenen van t'Hof te Ruddervoorde, upden XXIIIe Junij 1609.
Item noch ghecocht jeghens de voorschreven persoonen, acht ghemeten 2 lijnen, onder landt ende meersch, volghende de kueren van erfvenesse ghepas­seert voor schepenen der heerlichede van Oorscamp, in daten XXIIe Junij 1609.
Item ghecocht jeghens Catherine, filia Pieter Vrijbusch, weduwe van Roe­lant Coorne, V ghemeten, een lijne, LXX roeden landts, volghende de kueren van erfvenesse ghepasseert voor schepenen der heerlichede van Oors­camp, in da­tum Xe April 1607.
Ende voorts in catheijlen zuvere boven alle commeren ende lasten, de somme van XXXIII ponden grooten vlaemsch, rustende onder den vadere, ze­kere zijn persoons ende ghoedijnghe, metgaders de helft vande voornomde grondt.
Voochden Gillis vanden Berghe, filius Pieters, laet onder de heerliche­de vanden Hove in Ruddervoorde, ende Coolaert de Drijvere, filius Michiels, laet onder de heerlichede van Coebrouck, met renunchiatie van hemlieden laet­schip ende ten dien anghaende alhier ten rechte advoijerende.
Aldus overghebrocht bijde voornomde voochden, present: Pieter de Clercq, filius Jans, Jan Scheers ende Tram de Vinck, schepenen vande vier­schare vande lande van Wijnendale, desen XXXe Januarij 1613.

In de marge:
Maryn Houthooft, Jan Houthooft, filius Jan Houthooft; Josynkin, ghe­trauwet hebbende Vincent Warenier, Jaquemyne: Maryn De Lycke, Maykin: Jan Caillau de jonghe, Isabeau: Anchelmus Ketelaers, ende Michiel Outhooft, filius Jans, ter vuldoenynghe van heurliden weesepennynghen vande moederlicke sijde, bedraegende elck achtentwyntich gulden ende twaelf schellynghen, con­form de quitantie van bijde uppervoochden. Ghesien ende onderteeckent deur Vaest Verusteren, Jan Hue, Pieter Van Massene, K Van Clooster.
Gedaen in junij 1627. Mij present Rogier Jossekin

P.S. Josynkin (Sijntkin) of Judoca is gestorven in Brugge op 10 april 1645 en begraven op het kerkhof van de St Anna kerk. Ze staat vermeld als weduwe van Vincentius Waerniers.