Notities bij: Hubrecht De Doeldere

pacht ca. 6 g. gronden te Oostkamp aan het Sint-Janshospitaal te Brugge vanaf 1559 tem. 1571

buitenpoorter Stad Brugge te Oostkamp: Hubrecht De Doeldere fs Boudewyns vanaf 14.11.1556. In de marge "doot ende vidua verhuwet an Gilles d'Hase, staende in de nieuwe bouc up Oostcamp".

RAB, FA d'Hane de Steenhuyse nr. 58.
Hubrecht De Doeldere x Tanneken Dobbele (fa Marten x Catharina xxx) verkopen 2 g. land, gekomen van haar moeder, te Loppem aan Jan Braet, laat van Rooden te Oostkamp; 1571.

SAB, weesboeken St.-Jan nr. 14 f. 104
Willem van Dycke ende Loy van Wypen, beede poorters deser stede wuenende tOostcamp zwoeren voochden van Hansken, Martgin, Callekin, Maykin ende Tannekin, libri Hubrecht de Doeldere by Tannekin, fa Maertin De Dobbele uxor. Actum de 19de meye 1572 present Snouckaert ende Spronckholf scepenen.
De voornoemde (vyf) weesen deelen by den overlidene vande voornoemde Hubrecht huerlieder vader de somme van zessentzechtich ponden vichtien scellynghen drie penninghen grooten zuuver ende net ghelts, boven alle commeren ende lasten vanden sterfhuuse.
Ende voorts bliven met huerlieder moeder ghemeene gherecht in de zes deelen van achte van eene behuisde hofstede metten huusen ende boomen daerup staende binden prochie van Oostcamp ende upde heerlicheede van Nieuwenhove in een ieghenoote gheheeten Wulckenbrouckstrate, groot 2 gemet 15 roen lants, ghemeene metten kinderen Jan De Doeldere ende Simon Neyts.
Voorts noch in twee ende twintich ghemeten lants lettel meer ofte min, ligghende binden prochie van Oostcamp in een ieghenoote gheheeten de Reyackere.
Voorts in een huuseken met ontrent vier lynen lants ligghende inde voornoemde prochie ende ieghenoote de Reyackere, twelcke by pachte bedryft Loy de Bouvere voor 30 Sgn tsjaers.
Voorts in twee ghemeten twee lynen 36 roen lants ligghende binden voornoemde prochie van Oostcamp, oost over de Leye, in diversche partyen, die in pachte houdt Abraham Wittenheyns.
Voorts in een ghemet busch ligghende inde voornoemde prochie ende heerlicheede van Oostcamp, commende metten westhende inde alve Lophoutstrate.
Voorts noch in 42 roen busch ligghende in de heerlicheede van Erkegem in de Couterbusschen commende metten zuuthende upde vloetmeersch.
Voorts in een cleen huuseken staende in Oostcamp, voorseyt ter heelricheede van Nieuwenhhove, commende metten oosthende ande Wulckbrouckstrate daer by pacht up wuent vidua Jooris Goormachtich, om 11 Sgn tsjaers.
De voornoemde somme van 66 -15-4 Łgn rusten onder de moeder. De welcke daervooren metgaders voor dhoudenesse vande voorseyde weesen weddinghe ghedaen heeft ende zyn over haer borghen Adriaen Cockhuut, fs Willems ende Willem Kersebilck, fs Willems, beede haghepoorters deser stede. De welcke hemlieden gheconstitueert hebben als borghen ende princiapele elc voor ander ende een voor al voor de voornoemde penninghen ende houdenesse.
Aldus bevonden by de lettren van verdeele ende weddynghe beede ghepasseert tusschen de voornoemde voochden ende besittighe upden 2den meye 1573, onder scepenen zeghelen, Huustyn ende Oyseel. Clerc J.Spetael.
By my M. De muelnare, clerc van weesen.
Upden 16den lauwe 1576 Willem Kersbilck zwoer voocht vande voornoemde kinderen in stede van Loy van Wypen overleden. Actum als boven, present vande heeren oversienders Anchemant ende Mastaert scepenen.