Notities bij: Joannes De Doeldere

pacht voor de eerste keer in 1588, 6-1-75 gronden aan het St-Janshospitaal te Brugge

begrafenisakte Oostkamp: begraven in de kerk

De Doeldere Jan fs Hubrechts, buitenpoorter Brugge te Oorscamp vanaf 26.2.1594.

SAB, wezenboek Sint-Jan nr. 17 f. 43v, akte 9 sporcle 1641
Boudewyn De Doeldere ende Pieter Vande Walle jur tut van Jaquemynken en Tanneken de twee minderjarige kynderen van Jan De Doeldere by Tanneken Vande Walle in het liquideren vande staet van hemlieden vaeders sterfhuus voor oversiender ende schepenen van weesen den 9 sporcle 1641. De voornoemde voochden brochten over de weesen vaederlicke successie.
Ende eerst in comptant de somme van zessenvichtich ponden drye schellynghen elf grooten twee myten, over de twee delen van neghene vande somme van 252-17-8 £gn dat bedraeght dhelft vande hoirs. inde meuble goedynghen ten zelven sterfhuyse bevonden ende byde zelve hoirs jeghens de bezittighe gheprouffycteert, volghende den zelven staet f° 15 ende dapostille aldaer ghestelt.
Voorts noch de somme van zesthien schellynghen grooten die de bezittighe an deze wezen moet goet doen voor eenen drynckpennynck in het overnemen van de hofstede, ende zes schellynghen grooten over eenich coorne in het ghemeene gheproyfycteert.
Voorts blyven dese weesen ghemeene met dander hoirs vande overledene met naeme:
-Boudewyn De Doeldere,
-Pieter De Doeldere,
-Pieter Ghysels in huwelick hebbende Janneken De Doeldere,
-het kyndt van Pauwels van Hove by Cathelyne DE Doeldere,
-Jan Vanden Abeele in huwelick hebbende Tonynken de Doeldere,
-Adriaen Goormachtich in huwelick hebbende Mayken De Doeldere,
-Pieter van Hove in huwelick hebbende Tanneken De Doeldere,
-ende met de bezittighe.
Alvooren in de helft van eene hofstede daer van dander helft competeert alle dander hoirs, als voorkyndere vande bezittere by Anthonyne vande Walle, ligghende inde prochie van Oostcamp, ter heerlicheede van Nieuwenhove, groot twee ghemeten vichtich roeden landts in een jeghenote ghenaempt Wulckenbrouck.
Voorts inde helft van zes ghemeten vyfventzeventich roeden landts ligghende alsvooren.
Voorts inde helft van vyff ghemeten dryenveertich roeden landts ligghende alsvooren.
Voorts in de helft van vyff ghemeten twee lynentweeentzeventich roeden landts zynde meersschen ende buschen ligghende ter heerlicheede vaden Houtschen, Herckeghem ende Oostcamp.
Voorts inde helft van twee lynen bussch ligghende ter heerlicheede van Oostcamp inde prochie van Wardamme.
Voorts in de helft van vier lynen bussch ter heerlicheede van Oostcamp by sHeerscampvelt jeghende de Willemyne busschen.
Voorts in de helft van vier ghemeten (f°44) een lyne achtenveertich roeden landts, zynde meersschen ende busschen ligghende alsvooren.
Voorts in de helft van een ghemet bussch ligghende alsvooren, tusschen dhoirs Jan De Nevens bussch an beede zyden.
Voorts in de helft van elf ghemeten ende twyntich roeden landts inde prochie van Oostcamp in een ieghenoote gheheeten de reysackere.
Alle de voornoemde partyen belast met twee ponden groten thien schellingen groten tsjaers, den penninck zesthiene.
Voorts met twee ponden ghelicke rente tsjaers ende met vichthien schellynghen groten tsjaers lyfrente ande kercke van Oostcamp.
Voorts de partye van vyff ghemeten landts met 18 deniers parisis tsjaers ande kercke ende vier deniers parisis tsjaers ande torre van Oostcamp ende tlandt up Nieuwenhove met acht deniers parisis tsjaers ande heere van Oostcamp.
Voorts in de helft van vier lynen meersch ligghende ter heerllicheede van Nieuwenhove, ande wulckenbrouck- meersch.
Voorts inde helft van een ghemet zessendertich roeden landts zynde meersch, ligghende het half ghemet zessentachtentich roeden als de voorgaende partynen; ende een lyne ter heerlicheede vanden Houdschen, die gheseyt is vercocht te syne an Pieter vande Walle.
Voorts in de helft van 42 roen bussch, ligghende ter heerlicheede van Herckeghem in de vloet.
Voorts inde helft van 75 roen bussch ligghende ter voornoemde heerlicheede.
Voorts in een partye bussch groot zes ghemeten in de prochie van Wardamme.
Voorts in vyff lynen landts in Oostcamp ende Wardamme, commende vande zyde vande bezittighe.
Voorts in drye partiekens bussch ligghende ter Heerlicheede van Buskens Ambocht, in drye parcheelen, breeder beleghert by den staet.
Voorts in een ghemet achtien roeden landts ligghende inde voornoemde parochie ende ter Heerlicheede van oostcamp.
Voorts blyvende ghemeene alsvooren inde vergroythede vande busschen hiervooren staende die ghelast zyn tsynen lyden ende ghecapt ende ghebemficueert te worden.
Voorts in de 10-10-0 £gn schuldich is Pieter van Hove. Waer jeghens dese weesen ghemeene ghelast blyven alsvooren inde verachterthede vande rente gaende vut de landen hiervooren staende.
Voorts inde 32 £gn diemen schuldich is Marcus Wieme, met de croysen van diere tsydert {…}.
Voorts inde 25 £gn ghepretendeert by de bezittighe over coutse ende bedde ende camere ghestoffeert ende 200 £gn over haer douarie conventinele die dhoirs haer met en verstaen te betaelen ende daerinne partyen van wederzyden ghelaten zyn onverlet. (f°44v)
Voorts inde 2-2-0 £gn diemen schuldich is an Jaques Bauwens van gheleent ghelt ende hendelynghe in de somme van 84-6-6 gn dat de lasten excederen de liquide baeten vande zelven sterfhuyse volghende den staet by de bezittighe gheaffirmeert ende gheliquideert alsvooren ende onderteeckent A. Vande Velde.
De voornoemde voochden brochten noch over tsydert het overlyden van Jan De Doeldere is overleden Tanneken De Doeldere eene van dese weesen, ende dat haer part haer competerende inde voorschreven goederen, ghedeelt wordt tusschen het voornoemde Jaquemynken als bestaende van vullen bedde ende alle dandere hoirs van halfven bedde, {hoo… ende …hoohfs} ghelycke de wederhelft. Actum den 30 maerte 1641.

SAB, Oud archief 519, leenboek Burg van Brugge 1521, f. 207v
leenhouders van het Grysonleen te Oostkamp:
(1) 1521: Boudin fs Jan De Doeldere
(2) Pieter De Doeldere, na overlijden van zijn vader Boudin
(3) Pierken fs Pieter, na overlijden van zijn vader
(4) Boudin fs Pieter De Doeldere
(5) 1584: Maiken fa Boudin De Doeldere, moeye van het zelfde Bouduin
(6) 1607: Jan De Doeldere fs Hubrecht fs Boudin.

RAB, heerlijkheid Oostkamp nr. 13/3, wettelijke passeringen, f. 6 (bewerking Alban Vervenne en Marc Verschilde)
Jan De Doeldere x Anthonyne Vande Walle, poorter van Brugge, zijn schuldig aan Nicolays Vande Walle x Elisabeth Van Wansbeke, poorter van Brugge, een lijfrente van 15 sch. gr. sjaers ten voordele van de langstlevende, ingaande maart 1591, voor een huis int Mande, Vispaenstraete ... Hij was gerecht van Hubrecht De Doeldere x Janneke, vader en moeder. Hij bezet daarom 1/2 hofstede, van 16 g. land en huus (ander 1/2 behoort aan Pieter De Groote causa uxoris) deels op Oostkamp, deels op Nieuwenhoove, in een jeghenoote geseyt de Reyacker, met noordwest ande Wulckebrouckstraete, noordwest van de kerk in de Wulpenbroeck.