Notities bij: Adrianus Lievens

Wezenakte Brugse Vrije 16490 f. 198. "alsnu uytlandigh geweest synde sedert 29.6.1654, vrijlaet, geen nieuws meer. Wezen: Pieter, Jan en Adriaeneken

RAB, SvG Bruge Vrije I nr. 22091
Adriaen Lievens sone van wylen Adriaen fs Jan, gheprocreert by wylen Maeyken De Proost fa Pieter, vrylaet binnen den ambachte en prochie van Sedelghem up Sinte Pietersdach wesende de negenentwyntichste junij 1654 smorgens tusschen neghen ende thien uren uyt syn huus ende hofstede staende binnen de prochie van Bekeghem vertrocken synde segghende naer de kercke van Sedelghem te gaene om messe te hooren nemare niet wederghekeert en wech ghebleven sonder dat men tot nu toe van hem eenighe taele ofte teecken heeft ghehadt ofte connen vernemen tijdinghe ofte hy noch is in leven ofte wel overleden ..... in gheschrifte doen stellen ... Janneken Soens fa Hendrick fs Hendrick verlaeten huusvrauwe ofte wedue
kdn: 1. Adriaen Lievens, landman te Roksem, 2. Janneken, x Jaecques Gheestecoorne, landman te Bekegem, 3.Ryckuaert, jongman, wonende te Westpoorte, 4. Mayken, x Pieter Viaene te Oudenburg, 5. Pieter, 23 j, 6. Jan, 19 j, 7. Adriaeneken, 16 j.
Een leen hem toebehorende uit hoofde van zijn ouders: leen, gehouden van de heer Adornes van het hof van Nieuwenhove te Zedelgem, groot 4 g. en 2 l. met gebouwen daarop. Een andere leen, hem competerende als idem, te Zedelgem, 8 l., was eertijds hofstede waar Frans De Proost woonde.