Vorige: Het Minnewater en omgeving te Brugge.   Omhoog: België.   Volgende: Stadswerken te Antwerpen.
Inhoudsopgave   Index


Een begraafplaats-park te Antwerpen.

Gepubliceerd op 25 mei 1912

ZichtSchoonselhof1 Zooals een gedeelte onzer lezers zal weten heeft de stad Antwerpen onlangs een prachtig domein aangekocht, het Schoonselhof genaamd.
OntwerpFamiliegraf Het Schoonselhof is gelegen tusschen het oude Kielkerkhof en Wilrijck, niet ver uit de buurt van het grootsche nieuwe Nachtegalenpark. De stad bestemt het Schoonselhof om er eene moderne begraafplaats van te maken.


ZichtSchoonselhof2 Nauwelijks was dit bekend, of de Maatschappij De Vrienden der Parken van Antwerpen trok zich op hare beurt de zaak aan, en allerlei ontwerpen werden gemaakt. Het is op zich zelf eene lofwaardige daad onze moderne begraafplaatsen van hunne banaliteit te ontdoen. “Er moet eene majestueuze kalmte, eene atmospheer van ingetogenheid heerschen” lezen wij in het boekje dat ons in de “tentoonstelling van documenten voor een begraafplaats-park” ter hand werd gesteld...
OntwerpStemmigHoekje1 “Minder steen en meer groen, minder uitstalling van banalen pronk, meer ware rijkdom, meer orde en edele eenvoud... Een schone tuin, eenzaam en stil, waar, onder het dichte gewas, de monumenten zich stemmig afteekenen; edele standbeelden in de stille lanen en het slapende water in de bekken!”

Dichterlijk uitgedacht is het zeker!
Stemming zal er heerschen voor menschen die iets voelen voor droomerijen... Maar is dat al wat men beoogen wil?

  OntwerpStemmigHoekje2 Het zij verre van ons de gedachte op zich zelf te beknibbelen; wij denken echter dat het uitgaat van menschen zonder christene bezieling, die kost wat kost hunne begraafplaatsen met “gedenkmalen die meestal den stempel dragen van maatschappelijke ijdelheid en mercantielen geest” van hunne banaliteit willen ontlasten; en daar hebben zij misschien gelijk in! Ons, Christenen, voldoet dit niet!


OntwerpAanlegSchoonselhof Wij ook droomen voor onze rustplaats van stille stemming, waar we verre van het ijdel gewoel der wereld verwijderd zijn, waar we kunnen leven met ons zelven, waar we onze ziel kunnen laten weenen en bidden. Maar die treurwilgen en stille wateren zullen ons ontroostbaarder maken dan ooit; we zullen terug de wereld ingaan met meer tegenzin dan vroeger, als we voor het soms zoo eenvoudig kruisje in 't groen verdoken, niet eens de oogen ten hemel kunnen richten en snikkend prevelen: Ave crux, spes unica mea!
ZichtSchoonselhof3 In het kruis ligt de bron van alle ware poezie besloten!
Dat dus onze christene denkers en dichters het ontworpen gedacht niet met minachting als een heidensche droomerij verwerpen, maar dat zij het zich toeëigenen, omdat zij beter dan wie ook, met aan de begraafplaatsen hunne stille, rustige en droomerige stemming weer te geven, tevens er een afzonderingsoord van maken kunnen, waar de ziel in vollen eenvoud bidden kan in God's lieve nature!..

A. D. V.Vorige: Het Minnewater en omgeving te Brugge.   Omhoog: België.   Volgende: Stadswerken te Antwerpen.
Inhoudsopgave Index

Valid HTML 4.01 Transitional

Pros Robaer - 2009