Vorige: Dr phil. germ. August Borms.   Omhoog: België.   Volgende: Lodewijk Dosfel.
Inhoudsopgave   Index


Pol de Mont.

Gepubliceerd op 14 september 1912

Pol de Mont is een der meest geestdriftige en der meest werkdadige mannen uit Vlaanderen. Wanneer er soms van de Vlamingen gezegd wordt “dat hun werk niet beantwoordt aan hunne geestdrift” dan is dit gezegde zeker niet van toepassing op Pol de Mont. Reeds in zijnen studententijd had hij, naast de voormannen der Vlaamsche Beweging, Rodenbach, Muyldermans, Flor Heuvelmans en zooveel anderen, een klinkenden naam. De Vlaamsche studentengeest is Pol de Mont geheel zijn leven bijgebleven; dezelfde vrolijkheid en dezelfde geestdrift. Daarom is het dat Pol de Mont de lievelingsspreker blijft voor de Vlaamsche Beweging.
PDMont Doch zooals we reeds opmerkten, Pol de Mont is ook een werker zonder weerga. Wanneer we al de titels van zijn werken moesten opsommen, dan zouden we bladzijden vullen. Hij schreef gedichten bij de vleet; tooneelwerken gaf hij verschillende uit; een massa prozawerken zagen van zijne hand het licht; de Folklore was hem verre van vreemd; over kunstgeschiedenis schreef hij verschillende merkwaardige werken.
  Darenboven is hij medewerker van een massa tijdschriften en weekbladen, waaronder verschillende Duitsche en Fransche, te veel om te vermelden. Hij is stichter of medestichter van: “Jong Vlaanderen”, “Volkskunde”, “Kunst en leven”, “De Vlaamsche Gids”, “De Bibliotheek van Ned. Letteren”. Hij werkte ook bijzonder op het terrein der schilderkunst, waarmee hij ten zeerste vertrouwd is.
't Was dan ook vanwege het katholiek Staatsbestuur eene loffelijke daad den heer de Mont als conservator van ons Antwerps Museum van Schoone Kunsten aan te stellen. 't Was ook Pol de Mont, die op het XXIIIe Taal- en Letterkundig Kongres te Antwerpen, het ontwerp indiende tot het stichten der Kommissie tot de Vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool.
Ook op het XXXIIe Taal- en Letterkundig Kongres, zojuist geëindigd, waarvan hij de zeer bekwame voorzitter was, heeft hij zich zeer verdienstelijk gemaakt en alle oogen der Nederlanders op zich gevestigd. Reeds zijne openingsrede was een schitterende inzet, vooral dat gedeelte waarin hij den beruchten brief van Destrée aan Koning Albert zoo tot gruis vernietigde.

Hulde aan dezen kranigen Vlaming.Vorige: Dr phil. germ. August Borms.   Omhoog: België.   Volgende: Lodewijk Dosfel.
Inhoudsopgave Index

Valid HTML 4.01 Transitional

Pros Robaer - 2009