Vorige: Zijne Excellentie Paul Segers.   Omhoog: België.   Volgende: Het Werk van de Bescherming der Landverhuizers.
Inhoudsopgave   Index


H. K. H. de Gravin van Vlaanderen.

Gepubliceerd op 7 december 1912

Dinsdag overleed te Brussel, tengevolge eener zware influenza, Hare Koninklijke Hoogheid de Gravin van Vlaanderen, Moeder des Konings.
Zware rouw heeft de laatste dagen het Koninklijk hof getroffen. Na twee nauwe bloedverwanten ―zuster en broeder― te hebben verloren in Beieren, is ook nog het hoofd van het Koninklijk gezin, de moeder, afgestorven. De Koning verliest in de afgestorvene niet alleen eene moeder, die door geheel het land als een toonbeeld van alle huiselijke deugden werd vereerd, maar ook eene uiterst begaafde raadgeefster.

Eenige woorden over het leven der Gravin mogen hier volgen:
Maria-Louisa-Alexandrina-Carolina, prises van Hohenzollern, zag het levenslicht te Intzighofen bij Sigmaringen, op 17 November 1845, dochter van prins Karel Antoon van Hohenzollern, de prins wier kandidatuur voor den Spaanschen troon mede aanleiding gaf tot den Fransch-Duitschen oorlog.
Haar oudste broeder is het hoofd van den niet regeerenden (katholieken) tak van het huis van Hohenzollern, terwijl de protestantsche tak van hetzelfde huis de koninklijke macht in Pruisen en de keizerlijke macht in het Duitsche rijk bezat. Een der broeders van Mevrouw de Gravin van Vlaanderen is koning Karel van Roemenië.
Op 25 April 1876 trouwde prinses Maria met prins Filips van België, graaf van Vlaanderen, tweeden en jongsten zoon van Leopold I. Sedert dien is het leven van de afgestorvene Hooge Vrouw nauw verbonden aan de geschiedenis van België.
Uit haar huwelijk met wijlen den graaf van Vlaanderen zijn ontsproten:

  1. Prins Boudewijn, geboren op 3 Juni 1869, overleden in Januari 1891.
  2. Prinses Henriette, geboren te Brussel, 30 November 1870, gehuwd met Emmanuel, prins van Orléans, hertog van Vendôme.
  3. Prinses Josefina Maria, geboren op 30 November 1871, overleden in den ouderdom van zes weken.
  4. Prinses Josefina, geboren 18 October 1872, gehuwd met Karel, prins van Hohenzollern.
  5. Albert, koning der Belgen, geboren 8 April 1875.
  GravinVl De ergste slag die haar trof was het afsterven van haren oudsten zoon, prins Boudewijn, die tot den troon geroepen scheen en zoo voorbarig uit het leven werd weggerukt. Men weet welke vreemde geruchten men in omloop bracht bij het afsterven van haren zoon en welk verdriet die geruchten aan de moeder berokkenden. Zij was het zelf die de gekende nota opstelde, die in den Bien Public verscheen en waarin zij, de natuurlijke dood van haren zoon beschrijvend, een beroep deed op het medelijden van hen, die het verdriet eener moeder eerbiedigden. Zelfs nu nog, waar het pas gaf, bracht zij immer het gesprek op hetzelfde onderwerp van den natuurlijken dood van haren zoon.
Met de graaf van Vlaanderen leidde zij een gelukkig echt en het huisgezin van den graaf en de gravin van Vlaanderen werd steeds om zijnen eenvoud en zijne gehechtheid geprezen.
De graaf van Vlaanderen stierf in 1905.
Hare kinderen waren nu allen getrouwd. Koning Albert heeft drie kinderen, de hertogin van Vendôme vier en prins Karel van Hohenzollern drie.
Alle jaren, met Kerstmis, verzamelde de gravin van Vlaanderen hare kleinkinderen rond den Kerstboom, die dan aan de arme kinderen harer parochie werd uitgedeeld.
Mevrouw de Gravin was eene voorbeeldige christene vrouw, zeer geloovig, zeer godsdienstig, die in het beoefenen harer godsdienstplichten immer sterkte en troost vond.
Ook als kunstenaresse en als kunstminaresse stond zij hoog aangeschreven; men kent van haar verdienstelijke aquarellen, die zij kosteloos aan liefdadige tombolas schonk.Vorige: Zijne Excellentie Paul Segers.   Omhoog: België.   Volgende: Het Werk van de Bescherming der Landverhuizers.
Inhoudsopgave Index

Valid HTML 4.01 Transitional

Pros Robaer - 2009