ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

 jArcim.  Grhgorivou D. Papaqwma`

Kaqhghtou` tou`  jInstitouvtou  jOrqodovxou Qeologiva"  JAgivou Sergivou Parisivwn

Proevdrou tou` E.F.O.S.T.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JH qeologikh; parousiva sth;n EujrwvphÚ

e{na Eujrwpai>ko; Scevdio gia; to; mevllon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. To; iJstoriko; aujth`" th`" Eujrwpai>kh`" Prwtobouliva"

B. Prooptike;"-Suvstash Forum  jOrqodovxwn Qeologikw`n Scolw`n (EFOST)

G.  jEpivmetro (Post scriptum)

D. Pararthvmata (3)

 

 

 

 

 

 

2h Sunavnthsh Qeologikw`n Scolw`n (23-24 Mai?ou 2005)

me; qevmaÚ «Qeologike;" Scole;" kai;  jEkklhsiastikh; Paideiva»,

ojrganwqe;n ajpo; ti;" duvo Qeologike;" Scole;"  jAqhnw`n kai; Qessalonivkh"

Qeologikh; Scolh;  jAqhnw`n

 jAqhvna 23.5.2005

jArcim. Grhgovrio" D. Papaqwma`"                                             jAqhvna 23.5.2005

 

 

 

 JH qeologikh; parousiva sth;n EujrwvphÚ

e{na Eujrwpai>ko; Scevdio gia; to; mevllon

 

 

         Miva neva selivda dianoivgetai gia; th;n Qeologiva kai; th;n Qeologikh; Paideiva kai;  jEkpaivdeush gia; prwvth fora; me; th;n morfh; aujth; sth;n Eujrwvph kai; eijdikwvtera sth;n Eujrwpai>kh;  {Enwsh pou; movli" pri;n ajpo; miva dekaetiva (1993) a[rcise na; uJfivstatai qesmika; sto; iJstoriko; proskhvnio. Pravgmati, me; th;n e[narxh tou` ajkadhmai>kou` e[tou" 2003-2004 ( jOktwvbrio" 2003), hJ Euj­rw­pai>kh;  jEpitroph; (Commission) ejxedhvlwse th;n ejpiqumiva kai; to; ejndiafev­ron na; ejgkainiavsh miva qesmikh; sunergasiva se; ejkpaideutiko; plaivsio tri­to­bavqmia"  jEkpaivdeush" me; o{le" ti;" Cristianike;" Qeologike;" Scole;" th`" Eujrwvph" (Kaqolikev", Protestantike;" kai;  jOrqovdoxe") kavqe prosanato­li­smou`, o{pw" diatupwvnetai sth;n iJdrutikh; provsklhsh (Noevmbrio" 2003), gia; eujreiva sunerga­siva. Ei\nai sunepw`" polu; shmantiko; na; dou`me th;n neva aujth; prooptikh; pou; dianoivgetai kai; na; th`" ajpodwvsoume to; ajparaivthto ejn­diafevron, kaqw;" scetivzetai me; th;n qeologikhv ma" parousiva, th;n qeo­lo­gikh; spoudh; kai; th;n qeologikhv ma" marturiva sth;n Eujrwvph.

 

*****

 

         Pri;n ajpo; o{la, hJ provsfath e[ntaxh devka (10) nevwn Kratw`n-Melw`n (1h Mai?ou 2004) sth;n Koinovthta tw`n h[dh dekapevnte (15) prou>parcovntwn sh­ma­todotei` miva neva morfh; iJstorikh`" u{parxh" th`" Eujrwpai>kh`"  {Enwsh" kai; th;n metatrevpei se; Eujrwvph tw`n 4 shmeivwn tou` oJrivzonta kai; se; Euj­rwv­ph tw`n 5 qalassw`n.  JH au[xhsh tw`n law`n-melw`n shmaivnei aujtovmata kai; pleiodovthsh tou` plouralismou`, th`" diaforetikovthta" ajlla; kai; th`" oJ­ri­stikh`" katavfash" th`" sullogikh`" kai; politismikh`" eJterovthta". Pravg­ma­ti, e[peita ajpo; 50 kai; plevon crovnia duvskolh", ajdiavkoph" kai; ejpi­tu­ch­mevnh" ejrgasiva" gia; ka­tavrtish th`" qesmikh`" uJpodomh`" th`" neva" aujth`" gew-politikh`" ojntovthta", th`"  JEnwmevnh" Eujrwvph", ajnoivgei oJ drovmo" gia; miva pio; sugkekrimev­nh qesmikh; scevsh kai; eujruvterh sunergasiva th" me; ti;" pneumatike;" dunavmei" pou; uJfistantai kai; drou`n stou;" kovlpou" th". Mevsa sth;n prwtobouliva th`" Eujrwpai>kh`"  {Enwsh" pou; qa; parousiavsoume sth;n sunevceia, ejmfanivze­tai o[ntw" miva bouv­lh­sh sunerga­siva" me; ti;" pneuma­ti­ke;" dunavmei" pou; ejnupavr­coun sto; e[da­fov" th", cwri;" prokatalhvyei" ajpo; ti;" o{poie" ajrnhtike;" iJstorike;" ejmpei­riv­e" tou` parelqovnto" kai; cwri;" merolhptika; a priori. Mevsa se; e{na klivma ejmpistosuvnh" kai; sebasmou` tw`n ijdiaiterothvtwn kai; th`" diaforetikovthta", prosfavtw" hJ Eujrwpai>kh;  {Enwsh kai; sugkekrimevna hJ Eujrwpai>kh;  jEpitro­ph; (Commission) ejxevfrase th;n ejpiqu­miva na; ejgkai­niavsh neve" morfe;" sunergasiva" me; ti;" Qeologike;" Sco­le;" th`" Eujrwvph" kai; me; o{sa Pane­pi­sthvmia ejpopteuvontai ajpo;  jEk­klh­siastikouv", Qrh­skeu­tikou;" h] a[llou" parovmoiou" forei`", ta; oJpoi`a ajpekavlese Pane­pi­sthv­mia Tavsewn (‘Orien­ted’ Universities/Universités ‘de tendance’). Ei\nai safe;" o{ti hJ protaqei`sa aujth; sun­ergasiva kai; ejpikoinwniva ajfora` sto; qeologiko; givgnesqai th`" Eujrwvph", kaq∆ o{son auj­th; ejntavssei me; auj­to;n to;n trovpo th;n Qeologiva, th;n qeologikh; e[reuna kai; th;n qeologikh; zwh; sti;" dunavmei" pou; sunevballan kai; pou; qa; sumbavl­loun ajkovmh sth;n aj­noi­kodovmhsh th`"  JEnwmevnh" Euj­rwvph". Provkeitai gia; miva prwtobouliva me; ajrketa; megavlo bavqo" crov­nou kai; qa; ajpodeicqh` gegono;" korufaiva" shmasiva" gia; th;n qeologikh; pa­rousiva sth;n Eujrwvph.

 

         A. To; iJstoriko; aujth`" th`" Eujrwpai>kh`" Prwtobouliva"

 

         To; Fqinovpwro tou` 2003 hJ Eujrwpai>kh;  jEpitroph; (Commission), se; sun­ergasiva me; to; Eujrwpai>ko; Kevntro gia; to; Panepisthvmio kai; th;n  [E­reu­na (Centro Europeo Universitŕ e Ricerca-CEUR) pou; eJdreuvei sto; Mi­lav­no, katevstrwse e{na Scevdio gia; ta; Panepisthvmia Tavsewn th`" Euj­rwvph". Provteine miva summetocikh; kai; ajpo; koinou` suvmpraxhÚ a. hJ Com­mis­sion ajnevlabe th;n oijkonomikh; kavluyh tou` Scedivou kai; b. to; CEUR ajnevlabe th;n uJlopoivhsh tou` Scedivou kai; ajpeuquvnqhke deigmatolhpti­ka; se; 20 Pa­n­episthvmia kai; Qeologike;" Scole;" th`" Dut. Eujrwvph" (me; krithvrio th;n gal­lofwniva pro;" dieukovlunsh ejpexergasiva" tou` Scedivou), gia; na; tou;" sug­kalevsh se; miva hJmerhvsia sunavnthsh sti;" Bruxevlle", w{ste na; sug­kro­thv­soun miva Dieu­quv­nousa  jEpisthmonikh;  jEpitroph; Panepisthmivwn kai; Eij­dhmovnwn. To; kaq∆ hJma`"  jInstitou`to  jOr­qodovxou Qeologiva" {Agivou Ser­givou Parisivwn e[la­be th;n provsklhsh sti;" 24 Noembrivou 2003, ajpeu­qunovmenh pro;" to;n Kosmhv­tora Prwtopresbuvtero p. Boris Bobrinskoy.  JO Kosmhvtora", ajnta­po­krinovmeno" sth;n aijthqei`sa summetoch; sto; proe­toi­mazovmeno Scevdio, e[kri­ne wJ" katallhlovtero na; ejk­pro­swphvsh to;  jInsti­tou`­to to;n kaqhghth; tou`  jInsti­touv­tou  jArcim. Grhgovrio Pa­paqwma`, lov­gw/ kai; th`" eijdivkeushv" tou peri; ta; euj­rw­pai>ka; ejkklhsiastika; qevmata, oJ oJpoi`o" kai; ajpe­stavlh sti;" Bruxevlle" meta; ajpo; scetikh; ajpovfash tou` Sumboulivou tw`n Kaqhghtw`n (Praktika; tou` Sumboulivou th`" 9h" Dekem­brivou 2003, sel. 3).  JHmeromhniva sunavnthsh" oJrivsqhke hJ 26h  jIanouariv­ou 2004 sth;n eujrw­pai>kh; prwteuvousa, ti;" Bruxevlle". To; keivmeno th`" prov­sklh­sh" ei\ce wJ" eJ­xh`"Ú

 

EURWPAI>KH EPITROPH & C.E.U.R.

 

PANEPISTHMIA «TASEWN» GIA THN EURWPH

 

         «Rovlo" kai; dravsh tw`n Panepisthmivwn tavsewn oJpoioudhvpote qrh­skeu­tikou` h] filosofikou` prosanatolismou`, dia; th`" ajnwtavth" ejkpai­deuv­sew", kai; tw`n ajxiw`n kai; tw`n hjqikw`n kai; pneumatikw`n phgw`n th`" Eujrw­pai>kh`" oJloklhrwvsew" (ajnexiqrhskiva, ajllhlegguvh, plouralismov"): ijdi­aiv­te­ro ejn­di­afevron gia; th;n politistikh; diaforetikovthta sth;n prooptikh; th`" di­euruvnsew" th`" Eujrwpai>kh`"  JEnwvsew".

          JH prwvth ejnevrgeia sunivstatai se; sunavnthsh mia`" hJmevra" metaxu; tw`n melw`n th`"  jEpisthmonikh`"  jEpitroph`" kai; tw`n eijdhmovnwn, sti;" Bruxevl­le" sti;" 26  jIanouarivou 2004.

          JH sunavnthsh aujth; e[cei skopo; na; proetoimavsh miva Eujrwpai>kh; Sun­diavskeyh (Conférence Européenne), hJ oJpoiva qa; ajnadeivxh qevmata gia; ti;" me­ta­xuv tou" scevsei" kai; qa; proetoimavsh e{na  jErwthmatolovgio gia; th;n dra­sthriovthta, th;n ojrgavnwsh kai; to;n tuvpo th`" ajnagnwrivsew" ejk mevrou" tw`n dioikhtikw`n ojrganismw`n tw`n Panepisthmivwn tavsewn sth;n Eujrwvph.  JH basikh; kartevla-oJdhgo;" tou`  jErwthmatologivou qa; ajfora` sth;n diavcush tw`n qe­meliwdw`n ajxiw`n th`" Eujrwpai>kh`" oJloklhrwvsew" (ajnexiqrhskiva, ajllh­leg­guvh, plouralismov"), dia; mevsou th`" ajnwtavth" paideiva" kai; ejxeidikeu­mev­nwn prwtobouliw`n.

         To;  jErwthmatolovgio qa; dianemhqh` kata; tou;" eJpovmenou" mh`ne" kai; ta; ajpotelevsmata qa; parousiasqou`n sth;n Eujrwpai>kh; Sundiavskeyh. Sun­ev­cei­a aujth`" th`" proparaskeuastikh`" sunanthvsew" qa; ajpotelevsh hJ i{drush eJno;" Forum tw`n Panepisthmivwn tavsewn th`" Eujrwvph" gia; th;n diavdosh tw`n qe­me­li­wdw`n ajrcw`n th`" Eujrwpai>kh`" kosmogoniva", me; skopo; th;n dh­mi­ourgiva eJno;" dunamikou` diktuvou Panepisthmivwn tavsewn kai; sun­er­ga­siva".

         Gia; na; uJposthricqou`n aujte;" oiJ drasthriovthte" kai; na; ejniscuqh` to; div­ktuo, qa; dhmiourghqou`n tecnika; mevsa ejpikoinwniva" on-line sth;n iJsto­se­livda tou` Eujrwpai>kou` Diapanepisthmiakou`  JIdruvmato" Eujrwpai>ko; Kevn­tro gia; to; Panepisthvmio kai; th;n  [Ereuna” (C.E.U.R.): www.ceur.it, o{­pou qa; uJpavrch hJ dunatovthta ajntallagh`" plhroforiw`n kai; ejmpeiriw`n tw`n ajforwvntwn sti;" prwtoboulive" diadovsew" tw`n qemeliwdw`n ajxiw`n th`" Euj­rwpai>kh`" oJlo­klh­rwvsew".

         Problevfqhkan kai; a[lle" drasthriovthte", o{pw" ejpiskevyei" tw`n me­lw`n th`"  jEpisthmonikh`"  jEpitroph`" kai; tw`n  JUpeuquvnwn tou` Scedivou sta; Pan­episthvmia tavsewn th`" Eujrwvph", ejpafe;" me; th;n Eujrwpai>kh;  JOmo­spon­diva Kosmhtovrwn [Conférence Européenne des Recteurs (C.R.E.)] kai; me; tou;" ojrganismou;" pou; ajnaptuvssoun e{na dunamiko; diktuvwn, o{pw" gia; pa­rav­deig­ma hJ F.U.C.E.

          jAnakefalaiwvnonta", aujth; hJ prwvth favsh e[cei wJ" skopo; na; dhmiour­ghv­sh e{na divktuo metaxu; tw`n Panepisthmivwn tavsewn oJpoioudhvpote qrh­skeutikou` h] filosofikou` prosanatolismou` gia; e{nan diavlogo scetiko; me; ti;" prwtoboulive" diadovsew" tw`n qemeliwdw`n ajxiw`n th`" Eujrwpai>kh`" oJlo­klh­rwvsew".

         Sth;n sunevceia, hJ basikh; drasthriovthta sunivstatai se; miva Eujrw­pa­i>­kh; Sundiavskeyh ejpikentrwmevnh sto;n tivtlo tou` Scedivou, hJ oJpoiva qa; prag­ma­topoihqh` sto; Milavno sto; Kaqoliko; Panepisthvmio to;n Septevm­bri­o tou` 2004 kata; th;n diavrkeia eJno;" trihmevrou.  [Ecoun problefqh` periv­pou 15 pa­rem­baiv­nonte", ejk tw`n oJpoivwn oiJ 13 qa; proevrcwntai ajpo; diavfo­re" cw`­re" th`"  JEnwvsew" kai; ajpo; cw`re" uJpoyhvfie" pro;" e[ntaxh sth;n  {Enw­sh.  JH provs­klhsh qa; ajpeuqunqh` pro;" o{la ta; Panepisthvmia tavsewn th`" Euj­rwpai>kh`"  JEnwvsew" oJpoioudhvpote qrhskeutikou` h] filosofikou` pros­anato­lismou`.

          JH Sundiavskeyh proteivnetai gia; na; prosfevrh, mevsa se; e{na klivma dialovgou, th;n dunatovthta ajntallagh`" ejmpeiriw`n metaxu; tw`n Panepisth­mivwn tavsewn tw`n scetikw`n me; ti;" prwtoboulive" ti;" ajpoblevpouse" sth;n diavdo­sh tw`n ajxiw`n kai; tw`n hjqikw`n kai; pneumatikw`n phgw`n th`" Eujrw­pa­i>­kh`" aj­noi­ko­domhvsew".

          JH Sundiavskeyh proteivnetai ejpi; plevon gia; na; kaqorivsh ti;" dihv­kou­se" gramme;" me; skopo; th;n koinh; dravsh, hJ oJpoiva qa; ejpitrevyh th;n diav­do­sh tw`n ajxiw`n aujtw`n. Qa; dwvsh miva ijdiaivterh e[mfash sto; zhvth­ma th`" ejxei­di­keuv­sew" tou` didaktikou` proswpikou` tw`n Scoleivwn kavqe peri­ptwv­se­w" kai; kavqe ejpi­pev­dou, kaiv, eja;n tuvch, sti;" prwtoboulive", oiJ oJpoi`e" qev­toun se; dravsh e{na div­ktuo pou; stoceuvei sth;n diavdosh ejnto;" tw`n Sco­leivwn tw`n qe­me­liwdw`n ajxiw`n th`" Eujrwpai>kh`" oJloklhrwvsew" (p.c. uJpo­do­mh; plhro­forikh`", ejgcei­riv­dia sto; divktuo, klp.).

         OiJ parembavsei" pou; qa; pragmatopoihqou`n sth;n Sundiavskeyh qa; klhqou`n na; lavboun uJp∆ o[yin tou" ti;" ejrgasive" tou` uJpo; suvstash Forum kai; na; proteivnoun prwtoboulive", oiJ oJpoi`e" qa; sumbavloun sto;n basiko; skopo; tou` Scedivou.  jApo; th;n a[poyh aujthv, oiJ takte;" perivodoi ejrgasiw`n, oiJ qeme­liwmevne" sti;" dromologhmevne" h[dh ejrgasive" tou` Forum, qa; ei\nai perivodoi programmatismou` kai; ejnswmatwvsew" prwtobouliw`n sto; divktuo.

          JH Sundiavskeyh ojfeivlei na; oJdhghvsh sth;n ejpexergasiva eJno;" koinou` keimevnou kai; sto;n kaqorismo; eJno;" progravmmato" dietw`n sunanthvsewn tw`n Panepisthmivwn tavsewn oJpoioudhvpote qrh­skeutikou` h] filosofikou` pros­anatolismou` me; to; carakthristiko; tw`n ajrcw`n th`" ajnexiqrhskiva", th`" ajl­lhlegguvh" kai; tou` plouralismou`.

          jEpi; plevon, ta; praktika; th`" Sundiaskevyew" qa; dhmosieuqou`n sth;n iJstoselivda tou` Diadiktuvou (Internet) kai; to; basiko; ajpotevlesma qa; ei\nai hJ dromo­lovghsh eJno;" diarkou`" Forum wJ" uJpeuquvnou ojrgavnou gia; th;n uJlo­poivhsh tou` diktuvou, th;n prowvqhsh kai; th;n sunergasiva tw`n prwtobouliw`n, me; skopo; th;n diavcush tw`n qemeliwdw`n ajxiw`n kai; tw`n hjqikw`n kai; pneu­matikw`n ph­gw`n th`" Eujrwpai>kh`" ajnoikodomhvsew"».

 

         Th;n Deutevra 26  jIanouarivou 2004 prosh`lqan o{loi oiJ ejkprovswpoi tw`n Qeologikw`n Scolw`n-Panepisthmivwn, ejkto;" duvo kwluomevnwn, kaqw;" kai; oiJ oJrisqevnte" gi∆ aujth;n th;n sunavnthsh eijdhvmone" th`" Commission kai; tou` CEUR.  {Oloi mazi; oiJ summetevconte" sunevsthsan aujtodivkaia th;n Dieu­quv­nousa  jEpisthmonikh;  jEpitroph; pou; ajnalavmbane ejfexh`" th;n uJlopoivhsh tou` Scedivou, plaisiouvmenh ajpo; th;n Commission kai; to; CEUR.

         Sth;n hJmerivda ejkeivnh, meta; ajpo; ajnalutikh; suzhvthsh, ajntallage;" ajpovyewn kai; uJpobolh; protavsewn, ajpofasivsqhkan ta; eJxh`"Ú

1)  jEgkainiasmo;" qesmikh`" sunergasiva" me; ta; Panepisthvmia Tavsewn kai; ti;" Qeologike;" Scole;" th`" Eujrwvph".

2) Katagrafh; tw`n uJparcovntwn kai; leitourgouvntwn Panepisthmivwn Tav­sewn  sth;n Eujrwpai>kh; ejpikravteia.

3) Gnwrimiva me; ta; Panepisthvmia Tavsewn kai; ti;" Qeologike;" Scole;" bav­sei eJno;" ejrwthmatologivou pou; qa; proetoimazovtan sth;n sunevceia gia; to;n skopo; aujtov.

4) Suvgklhsh mia`" Eujrwpai>kh`" Sundiavskeyh" sto; Milavno sti;" 3-5 Se­ptem­brivou 2004 gia; th;n ejpexergasiva tw`n ajpotelesmavtwn tou` ejrwth­ma­to­logivou kai; th;n dromolovghsh th`" sunevceia" me; bavsh ti;" ajpofavsei" pou; qa; lhfqou`n sth;n Sundiavskeyh aujth; tou` Milavnou.

 

          jAnalutikwvtera, aujte;" oiJ ajpofavsei" shvmainan sth;n pravxh ajntistoiv­cw" ta; eJxh`"Ú

1) Me; th;n suvstash th`" Dieuquvnousa"  jEpisthmonikh`"  jEpitroph`" mevsa ajpo; miva safw`" sunainetikh; diadikasiva kai; e{na klivma ajmoibaiovthto", oJ ejg­kainiasmo;" th`" qesmikh`" sunerga­siva" metaxu; th`" Eujrwpai>kh`"  jEpi­tro­ph`" kai; tw`n Panepisthmivwn Tavsewn kai; Qeologikw`n Scolw`n th`" Euj­rwvph" h\tan plevon e{na gegonov". De;n ajpevmene para; hJ sunevceiav tou.

 

2) Gia; th;n katagrafh; o{lwn tw`n Panepisthmivwn Tavsewn th`" Eujrw­pai>­kh`"  {Enwsh" kai; th;n suvstash mia`" periektikh`" kai; ejxantlhtikh`" livsta", o{pou qa; ajnagravfontan oJ ejpivshmo" tivtlo", hJ ijdiovthta, hJ dioikhtikh; kai; koi­nwnikh; e{dra, oJ pruvtani" h]/kai; oJ kosmhvtora" tou` Panepisthmivou h] th`" Qeologikh`" Scolh`", kaqw;" kai; hJ  jEkklhsiva ajnafora`", qa; creiazovtan miva eijdikh; proergasiva kai; ejprovkeito gia; ejnevrgeia a[mesh" proteraiovthta". Gia; na; uJlopoihqh` o{mw" aujth; hJ ejnevrgeia, qa; creiazovtan miva Eijdikh;  jEpi­tro­ph; ejrgasiva" kai; katagrafh`". Sto; ajpogeumatino; sunaxavri, gia; th;n uJlopoivhsh aujtou` tou` scedivou kata­gra­fh`", hJ Dieuquvnousa  jEpisthmonikh;  jEpitroph; ajpefavsise th;n suvstash mia`" diomologiakh`" Pentamelou`"  jEktelestikh`"  jEpitroph`" me; bavsh ti;" oJ­mo­logiake;" ajriqmhtike;" ajnalo­giv­e" tw`n Panepisthmivwn Tavsewn kai; tw`n Qeologikw`n Scolw`n sth;n Euj­rwv­ph.  [Etsi ajpofasivsqhke hJ  jEktelestikh; aujth;  jEpitroph; na; ajpote­lh`tai ajpo; trei`" Kaqhghte;"-mevlh Kaqolikh`" proevleush", e{nan Pro­te­stan­tikh`" proevleush" kai; e{nan  jOrqovdoxh" proevleush", oiJ oJpoi`oi qa; aj­na­lavmbanan na; katagravyoun ta; Panepisthvmia Tavsewn kai; ti;" Qeo­lo­gike;" Scole;" th`" Eujrwvph" tw`n 25 tou` oJmologiakou` pedivou eujquvnh" tou" gia; logariasmo; th`" Commis­sion uJpo; th;n ejpopteiva th`" Dieuquvnousa"  jEpisthmonikh`"  jEpitroph`".  JH o{lh diadikasiva pou; ajkolouqhvqhke kai; hJ do­mh; tw`n sustaqeisw`n  jEpitropw`n ejmfaivnetai sth;n parakavtw diagram­ma­ti­kh; paravstashÚ

 

 

 

                 

 

 

 

         Ta; mevlh th`" Pentamelou`"  jEktelestikh`"  jEpitroph`" pou; pro­tavqhkan sth;n ajpogeumatinh; sunedriva th`" 26h"  jIanourarivou h\tan ta; eJxh`"Ú

 

1. Giorgio Feliciani,  jAntiprovedro" tou` CEUR kai; Taktiko;" Kaqhghth;" sto; Kaqoliko; Panepisthvmio tou` Milavnou,

2. Francesco Margiotta-Broglio, Taktiko;" Kaqhghth;" sto; Panepisthvmio th`" Flwrentiva",

3. Patrick Valdrini, Pruvtani" tou` Kaqolikou`  jInstitouvtou Parisivwn,

4. André Birmelé, Kosmhvtora" th`" Scolh`" Protestantikh`" Qeologiva" tou` Panepisthmivou Marc Bloch tou` Strasbouvrgou, kai;

5.  jArcim. Grhgovrio" Papaqwma`", Kaqhghth;" tou`  jInstitouvtou  jOrqodovxou Qeologiva" JAgivou Sergivou Parisivwn.

 

          JH Pentamelh;" aujth;  jEktelestikh;  jEpitroph; e[labe th;n ejntolh; na; proetoimavsh ti;" trimerei`" livste" se; e{na perivpou mhvna (Febrouavrio" 2004) kai; na; ti;" ajposteivlh sto; CEUR, to; oJpoi`o me; th;n seirav tou ejkalei`to na; ajposteivlh to; ejn tw`/ metaxu; ejpexergasqe;n ejrwthmatolovgio se; o{la ta; Pa­nepisthvmia Tavsewn kai; ti;" Qeologike;" Scole;" th`" Eujrwvph" tw`n 25.

         Sto; shmei`o aujto; th`" diadikasiva", to; ojrqovdoxo mevlo" th`" Pentame­lou`"  jEktelestikh`"  jEpitroph`" uJpevbale e{na dieukrinistiko; ejrwvthma-ai[th­maÚ  jEa;n mazi; me; ti;"  jOrqovdoxe" Qeologike;" Scole;" tw`n 25 Kratw`n-Me­lw`n qa; h\tan dunato;n na; ejntacqou`n kai; oiJ Qeologike;" Scole;" tw`n triw`n uJpo; e[ntaxh Cwrw`n gia; to; 2007, h[toi th`" Boulgariva", th`" Roumaniva" kai; th`" Tourkiva", me; to; ajntikeimeniko; ejpiceivrhma o{ti miva tevtoia prwtogenh;" ejr­gasiva ajxivzei na; givnh sunolika; kai; o[ci se; duvo favsei" (2004 kai; 2007), gia; na; proetoimavsh kai; na; eujaisqhtopoihvsh ti;" Qeologike;" Scole;" tw`n uJpo; e[ntaxh Cwrw`n sth;n koinh; eujrwpai>kh; prospavqeia kai; sti;" neve" mor­fe;" sunergasiva".  JH ajpavnthsh th`" pleioyhfiva" th`" Dieuquvnousa"  jEpisth­mo­nikh`"  jEpi­tro­ph`" h\tan ajrcika; ajrnhtikh; me; to; programmatiko; ejpiceiv­rhma o{ti hJ bavsh dior­gav­nwsh" eJno;" tevtoiou Scedivou givnetai me; ta; ejne­stw­tika; qesmika; de­do­mev­na kai; o[ci me; ta; tuco;n mellontika; pou; qa; pro­kuvyoun. Sto; shmei`o aujto; proklhvqhke diavlogo". Dedomevnou o{­ti uJpavr­coun sti;" trei`" aujte;" uJpo; e[ntaxh Cw`re" ajrkete;"  jOrqovdoxe" Qe­o­logike;" Scole;" (gia; th;n ajkrivbeia 21 Qeologike;" Scole;") me; e{na beba­rh­mevno pa­relqo;n duskoliw`n se; scevsh me; ta; politika; kaqestw`ta th`"  jA­na­tolikh`" Eujrwvph", kai; lovgw/ tou` o{ti to; Scevdio filodoxou`se na; e[ch megavlo bav­qo" crovnou, hJ Dieuquvnousa  jEpisthmonikh;  jEpitroph; ajpefavsise telikw`" na; ajpodecqh` th;n ejnswmavtwsh tw`n Scolw`n aujtw`n sti;" uJpo; proetoimasiva livste" kai; th;n sunergasiva kai; me; aujte;" ti;" Qeologike;" Scole;" cwri;" kam­miva diavkrish h] eijdikh; ajntimetwvpish.

         Aujth; uJph`rxe miva pavra polu; qetikh; ajpovfash gia; to; mevllon tw`n  jOr­qo­dovxwn Qeologikw`n Scolw`n th`" Eujrwvph", ajlla; kai; e{na ejndeiktiko; stoi­cei`o o{ti uJpavrcei eujkamyiva kai; o{rama stou;" Eujrwpai>kou;" qesmouv". Sto; shmei`o aujto; e[gine ejpivsh" kai; miva ajkovmh sumplhrwmatikh; provtash w{ste na; ejntacqh` sto; Scevdio kai; hJ  JElbetiva, dedomevnou o{ti uJpavrcei h[dh scevsh suner­gasiva" kai; ajn­tallagw`n me; ta; Eujrwpai>ka; Koinotika; Pa­ne­pi­sthvmia.  [Etsi hJ ej­p­ex­ergasiva th`" devsmh" tw`n  jOrqodovxwn Qeologikw`n Scolw`n prou>pevqete plevon 29 (25 + 3 + 1) Eujrwpai>ke;" Cw`re". Telikw`", oiJ piv­nake" stavlqhkan sto; CEUR sto;n problepovmeno crovno (ajrce;" Martivou 2004).

 

3)  JH Dieuquvnousa  jEpisthmonikh;  jEpitroph; ejpexergavsqhke e{na Scevdio ej­rw­thmatologivou, to; oJpoi`o qa; oJloklhvrwne oJ Kaqhghth;" Giancarlo Rovati tw`n Koinwnikw`n  jEpisthmw`n tou` Kaqolikou` Panepisthmivou tou` Milavnou kata; to; mesodiavsthma pou; qa; uJph`rce mevcri th;n katavqesh tw`n triw`n pinavkwn (Kaqolikov, Protestantiko; kai;  jOrqovdoxo) ajpo; th;n Pentamelh`  jEktelestikh;  jEpitroph; (ajrce;" Martivou 2004). To; ejrwthmatolovgio aujto; stavl­qh­ke se; o{la ta; Panepisthvmia Tavsewn kai; ti;" Qeologike;" Sco­le;" th`" Euj­rwvph" tw`n 25 kai; se; o{le" ti;" Scole;" tw`n uJpo; e[ntaxh Cwrw`n (2007) se; duvo glw`sse" (ajgglisti; kai; gallistiv). Gia; pio; a[mesh kai; ejpoptikh; ajntivlhyh aujtou` tou` ejgceirhvmato", to; ejrwthmatolovgio tivqetai wJ" paravrthma sto; tevlo" tou` parovnto" keimevnou (Paravrthma 1).

          jEpi; plevon, th;n stigmh; th`" ajpostolh`" tou` ejrwthmatologivou ajpo; to; CEUR, protavqhke divmhnh proqesmiva ajpanthvsewn, h[toi mevcri to;n  jIouvnio 2004, e[tsi w{ste oJ uJpeuvquno" kaqhghth;" k. Giancarlo Rovati aujth`" th`" ptu­ch`" uJlopoivhsh" tou` Scedivou na; ei\nai se; qevsh na; parousiavsh sth;n ejpikeiv­menh Eujrwpai>kh; Sundiavskeyh tou;" karpou;" aujth`" th`" e[reuna" kaqw;" kai; sug­kri­tika; ajpotelevsmata.  jEprovkeito gia; miva kopiwvdh ejrgasiva, dedo­mev­nou o{ti de;n ajntapokrivqhkan o{loi (ejdw` oiJ  jOrqovdoxe" Qeologike;" Sco­le;" ei\­can th;n prw­teia;) h] ajntapokrivqhkan me; ajrgoporiva, kai; to; kalo­kaivri mov­li" ejparkou`­se gia; na; oJloklhrwqh` hJ ejpexergasiva tw`n ajpotele­smavtwn, ta; oJpoi`a ma`" parousiavsqhkan sth;n Eujrwpai>kh; Sundiavskeyh tou` Milavnou sti;" ajr­ce;" Septembrivou 2004.

 

4)  JH A v Eujrwpai>kh; Sundiavskeyh tou` Milavnou gia; ta; Panepisthvmia Tav­sewn kai; ti;" Qeologike;" Scole;" th`" Eujrwvph" tw`n 25 (3-5 Septembrivou 2004) ei\ce plouvsio periecovmeno kai; poikivlo ejndiafevron gia; tou;" sce­di­a­smou;" tou` mevllonto" kai; gia; th;n qesmikh; kai; sunergasiakh; u{parxh tw`n Qeo­logikw`n Scolw`n sth;n Eujrwvph (bl. Paravrthma 2). Summetei`can se; auj­th;n kaq∆ u{lhn aJr­movdioi th`" Commission kai; tou` CEUR, kaqw;" kai; tw`n Pa­nepisthvmiwn Tav­sewn kai; tw`n Qeologikw`n Scolw`n kai; th;n para­ko­louvqhsan ejkprovswpoi jEkklhsiw`n, dhmosiogravfoi, foithtev", k.a[. To; Prov­gramma ajpotelei`to ajpo; duvo ajxonika; mev­rhÚ a) Th;n parousivash tw`n sug­kritikw`n ajpotelesmavtwn tou`  jErwthmatologivou kai; ti;" proo­ptike;" pou; dianoivgontai gia; th;n sun­ergasiva tw`n Qeolo­gikw`n Scolw`n me­ta­xuv tou" kai; me; th;n Eujrw­pai>kh;  {E­nwsh, kai; b) th;n pro­wvqhsh kai; ajnavptuxh e[ti plevon tou` dia­cri­stianikou` kai; diaqrhskeiakou` di­alovgou. Kavpoie" leptomevreie" tw`n ejr­gasiw`n tou` tri­h­mevrou th`" Eujrwpai>kh`" aujth`" Sundiavskeyh" ejmfaivnon­tai kai; sto; Teliko; Keivmeno pou; pa­ra­tivqetai sto; tevlo" tou` parovnto" kei­mev­nou (Paravrthma 3). To; Provgramma ei\ce ejn suntomiva/ wJ" eJxh`"Ú

 

·        To; ajpovgeuma th`" Paraskeuh`" 3h" Septembrivou parousiavsqhkan eij­sagwgike;" ajnakoinwvsei" scetike;" me; ta; Panepisthvmia tavsewn sth;n Eujrwvph, to; kaqestw;" tw`n Kaqhghtw`n tou" kaqw;" ejpivsh" kai; th;n ajnagnwvrish tw`n diafovrwn ejpipevdwn spoudw`n.  JO Kosmhvtora" uJ­po­do­ch`" tou` ejkei` Panepisthmivou pragmatopoivhse th;n ejnarkthvria eij­shvgh­sh me; qevmaÚ Ta; Panepisthvmia tavsewn sth;n Eujrwvph shvmera.

·        To; prwi>no; kai; to; ajpogeumatino; sunaxavri tou` Sabbavtou 4h" Septem­briv­ou kaluvfqhke ajpo; duvo eujrei`e" stroggule;" travpeze", me; skopo; na; suzhthqou`n metaxu; tw`n a[llwn kai; ta; ajpotelevsmata tou`  jErwthmato­lo­givou pou; stavlqhke se; o{le" ti;" Qeologike;" Scole;" kai; ta; Panepi­sthv­mia tavsewn th`" Eujrwvph" pri;n to; kalokaivri tou` 2004.  JH prwvth stroggulh; travpeza ajscolhvqhke me; to;n cw`ro pou; parevcei hJ Eujrw­pa­i>­kh;  jEpitroph; sth;n didaskaliva kai; ti;" prwtoboulive" tw`n Pane­pi­sth­mivwn tavsewn.  JH deuvte­rh ajforou`se sth;n sumbolh; tw`n Qeologikw`n Scolw`n kai; tw`n Pane­pi­sth­mivwn tavsewn sto;n diaqrhskeiako; diav­lo­go o{so kai; se; prwtobou­live" pou; scetivzontai me; ti;" ajxive" th`" Eujrw­pa­i>kh`" oJloklhvrw­sh".

·        To; prwi>no; th`" Kuriakh`" 5h" Septembrivou pragmatopoihvqhkan ka­ta­lhktike;" eijshghvsei" kai; scediavsqhkan oiJ kuvrioi a[xone" eJno;" koi­nou` keimevnou tw`n Panepisthmivwn tavsewn pavnw sth;n politikh; kai; th;n dravsh gia; th;n diavdosh tw`n ajxiw`n th`" Eujrwpai>kh`" oJloklhvrwsh" (aj­ne­xiqrhskiva, ajllhlegguvh, plouralismov").

 

         Aujto; pou; parousiavzei ijdiaivtero ejndiafevron, me­taxu; tw`n a[llwn, ei\­nai aujto; pou; diatupwvqhke wJ" eujch; kai; provtash gia; suvstash triw`n ajnti­proswpeutikw`n sullogikw`n suscetismw`n paneurwpai>kou` ejpipevdou me; stov­co th;n diathvrhsh th`" oJmologiakh`" tautovthta" tw`n qesmw`n (katavfash th`" oJmologiakh`" eJterovthta") ajlla; kai; th;n ejpivteuxh th`" diomologiakh`" sunergasiva" (koinwniva").  [Hdh ta; Kaqolika; Panepisthvmia Tavsewn pro­cwv­rhsan ajpo; kairo; sth;n suvstash mia`" JOmospondiva" Eujrwpai>kw`n Ka­qo­likw`n Panepisthmivwn (FUCE) stou;" kovlpou" th`" Dieqnou`"  JOmo­spon­diva" Ka­qolikw`n Panepisthmivwn (FIUC) kai; e[coun ajpo­kthv­sei mia;n ejmpeiriva diakaqolikh`" diapanepisthmiakh`" sunergasiv­a".  jApevmene sti;" Protestantike;" kai; ti;"  jOr­qovdoxe" Qeologike;" Scole;" na; su­sthvsoun e{nan ajntivstoico sullogiko; su­scetismo; ( JOmospondiva h] Forum) pou; qa; susfivxh ti;" scevsei" tw`n Qeolo­gikw`n Scolw`n metaxuv tou", prw`ta ejndooi­ko­geneiaka; kai; meta; dia­cri­stianikav. Tevlo", ejdw` qa; prevph na; ajnafevroume o{ti gia; ti;" Pro­te­stan­ti­ke;" Qeologike;" Scole;" uJfivstantai kavpoie" ejndooikogeneiake;" ejndoomologiake;" du­skolive" pou; de;n dieukoluvnoun th;n prowvqhsh eJno;" tevtoiou scedivou, kai; uJ­pavrcei aj­kov­mh drovmo" na; dianuqh`. To; e[dafo" o{mw" h\tan perissovtero provs­foro gia; ti;"  jOrqovdoxe" Qeologike;" Scole;" kai; e[cei wJrimavsei oJ kairo;" gia; th;n suvstash o[ci tovso mia`"  JOmospondiva" o{so i[sw" eJno;" Forum, wJ" pio; eujevli­ktou sullogikou` qesmikou` ojrgavnou, pou; qa; ajntapokriqh` sta; kainouvrgia aijthvmata tw`n nevwn ejpocw`n ajlla; kai; se; miva tetraplh; ajposto­lhvÚ dieu­rw­pai>khv, dio­rqovdo­xh, diacristianikh; kai; dia­qrhskeiakhv.

 

 

         B. Prooptike;"-Suvstash Forum  jOrqodovxwn Qeologikw`n Scolw`n

 

         Meta; ta; o{sa ejktevqhkan parapavnw, givnetai fanero; o{ti dhmiour­gou`n­tai neve" prooptike;" gia; th;n Qeologiva, ti;" qeologike;" spoudev", th;n qe­o­logikh; sunergasiva kai; to;n diacristianiko;-diaqrhskeiako; diavlogo sth;n Euj­rwv­ph.  jArkei` e[gkaira oiJ Qeologike;" Scole;" na; ajntilhfqou`n th;n sug­kuriva kai; na; ejkdhlwvsoun diavqesh sunergasiva" kai; na; ajntapokri­qou`n se; aujto; to; koino; kavlesma kai; sth;n koinh; aujth; prospavqeia.

          [Etsi sth;n prooptikh; tw`n koinw`n oJramavtwn th`" Eujrwpai>kh`" Sundiav­skeyh" tou` Milavnou, oJramavtwn ajnabavqmish" tw`n qeologikw`n spoudw`n, sunergasiva" kai; dialovgou, proteivname metaxu; a[llwn th;n suvstash eJno;" Eujrwpai>kou` Forum  jOrqodovxwn Qeologikw`n Scolw`n. To; Forum aujto; qa; ajnalavmbane na; melethvsh kai; na; ejpexergasqh` ejn eujqevtw/ crovnw/ ti;" protav­sei" euj­rwpai>kh`" uJpodomh`" kai; sunergasiva", suvmfwna kai; me; ti;" ajrce;" th`" Euj­rwpai>kh`" Paideiva" th`" Bologna (19-6-1999), na; ejpidiwvxh th;n diorqovdoxh qeologi­kh; suner­gasiva kai; ejpikoinwniva, th;n diacristianikh; qeologikh; suner­gasiva, kai; na; sumbavlh sth;n ajnavptuxh tou` diaqrh­skei­akou` dialovgou sth;n Eujrwvph.  jApo; miva mikrh; proergasiva pou; h[dh ei[came pragmatopoihvsei kai; ajpo; ta; ntossie; pou; moiravsqhkan kata; Qeologikh; Scolhv, kataqevsame ejnwvpion th`" oJlomevleia" tou` 6ou Dieqnou`" Qeologikou` Sunedrivou th`" Sovfia" (5-10  jOktwbrivou 2004) th;n eJxh`" provtash suvstash", domh`", lei­tourgiva" kai; proopti­kw`n tou` Eujrwpai>kou`  jOrqodovxou Qeologikou` Forum pou; proanafevrqhke.

 

 

 

 

 

 

          {Opw" faivnetai kai; sth;n diagrammatikh; aujth; paravstash, ejkto;" ajpo; th;n provtash gia; suvstash tou` Forum, ejnupavrcei kai; miva provtash domh`" tou` dioikhtikou` tou ojrgavnou (Dioikhtikou` Sumboulivou) me; ejmfavnish tw`n kri­thrivwn pou; qa; dievpoun th;n suvstashv tou, cwri;" fusika; na; desmeuvoun to; mevllon. Ta; krithvria ei\nai summetocika; kai; ajntiproswpeutikav.  JH te­tra­e­th;" suvnqesh kai; qhteiva qa; ejxarta`tai safw`" ajpo; th;n bouvlhsh th`" Ge­ni­kh`" Senevleush" tou` Forum tw`n Eujrwpai>kw`n  jOrqodovxwn Qeolo­gi­kw`n Scolw`n, pou; qa; pragmatopoih`tai sto; plaivsio tw`n Dieqnw`n Sun­e­driv­wn tw`n  jOrqodovxwn Qeologikw`n Scolw`n, ta; oJpoi`a ajpofasivsqhke na; sug­ka­lou`n­tai kavqe dietiva. Gia; touvth th;n fora; kai; gia; th;n prosech` tetra­etiva proteivname hJ suvnqesh tou` Dioikhtikou` Sumboulivou na; ajpotelh`tai ajpovÚ

e{nan ajntiprovswpo tw`n cwrw`n, pleioyhfika; ojrqodovxwn, kaq∆ o{son dia­qev­toun megavlo ajriqmo; Qeologikw`n Scolw`n, h[toi th`" Boulgariva", th`"  JEl­lavdo" kai; th`" Roumaniva" (suvnolo 3). To; kavqe mevlo" ajpo; aujta; ta; triva qa; ajnti­proswpeuvh ti;" Qeologike;" Scole;" th`" cwvra" tou:

to; ojrqovdoxo mevlo" th`" Pentamelou`"  jEktelestikh`"  jEpitroph`", pou; qa; aj­potelh` kai; to;n suvndesmo metaxu; tou` Forum kai; th`" Commission, wJ" tev­tar­to mevlo":

to;n ejkprovswpo tou`  jOrqodovxou Qeologikou` Kevntrou tw`n Bruxellw`n wJ" pevmpto mevlo", mia; pouv, gia; kaluvterh kai; ajpotelesmatikovterh leitour­giva tou` Forum, proteivname kai; hJ provtash e[gine ajpodekth; hJ e{dra tou na; ei\nai sti;" Bruxevlle", sto; Qeologiko; Kevntro, kai; aujto; to; (5o) mevlo" na; ei\­nai oJ eJkavstote Gen. Grammateva" tou` Dioikhtikou` Sumboulivou tou` Forum.

         Tevlo", proteivname to; prw`to iJstorika; aujto; Dioikhtiko; Sumbouvlio na; ajnalavbh tou;" eJxh`" a[mesou" kai; mesoprovqesmou" stovcou"Ú

Th;n ojrgavnwsh tou` Forum.

Th;n proetoimasiva tou` Katastatikou` Cavrth tou pou; qa; katateqh` pro;" e[gkrish sti;" Belgike;"  jArcev".

Th;n dhmiourgiva  JIstoselivda" tou` Forum.

Th;n kata; to; dunato;n suvndesh tw`n Qeologikw`n Scolw`n metaxuv tou".

Th;n proetoimasiva th`" Genikh`" Suneleuvsew" tou` Forum gia; to; 2008.

Miva prwvth prokatarktikh; ejpexergasiva eJno;" eJniaivou kai; koinou` Pro­gravmmato" Spoudw`n gia; o{le" ti;"  jOrqovdoxe" Eujrwpai>ke;" Qeologike;" Sco­lev", w{ste na; uJpavrch dunatovthta ajntallagh`" foithtw`n kai; kaqhghtw`n sto; plaivsio kinhtikovthta" tw`n Panepisthmivwn th`" Eujrwvph", suvmfwna kai; me; ti;" ajrce;" th`" Bologna.

 

         Aujta; o{la sunistou`n kavpoia ejndeiktika; stoicei`a gia; to; pw`" mpo­rou`­me na; dravsoume o{loi mazi; gia; to; koino; qeologikov ma" mevllon.  JOlo­klh­rwvnw movno me; miva mikrh; diapivstwshÚ  [Ecoume diapistwmevna plevon duvo stavsei" sto;n qeologiko; kovsmoÚ th;n stavsh ajpo; prwtobouliva kai; th;n stavsh ajpo; ajntivdrash.  JH prwvth stavsh ei\nai to; carakthristiko; th`" diacronikh`"  jOrqodovxou Qeologiva", ejnw` hJ deuvterh ei\nai hJ stavsh th`" oJmologiakh`", th`" ejnqik(istik)h`" kai; th`" fontamentalistikh`" qeologiva", hJ stavsh pou; ejpilev­gei th;n ajntivdrash ajpo; ajntivdrash pro;" tou;" a[llou".  JH  jOrqovdoxh  jEk­klhsiva ajnevptuxe to;n diaqrhskeiako; (prbl. aJg.  jIwavnnh" oJ Damaskhnov"[1], aJg. Grhgovrio" oJ Palama`"[2], k.a[., me; tou;" Mousoulmavnou") kai; to;n dia­cri­sti­a­niko; diavlogo (prbl. provtash tou` Oijkoumenikou` Patriarceivou me; ti;" ejgkuklivou" tou` 1902 kai; 1904, kaqw;" kai; th;n kaqoristikhv tou prov­tash gia; to; mevllon tou` dialovgou th;n scetikh; me; th;n suvstash th`" Koi­nw­niva" tw`n  jEkklhsiw`n to; 1920).  jApomevnei se; ma`" kai; se; qeologiko; plev­on ejpivpedo na; paralavboume th;n skutavlh kai; na; sunecivsoume th;n qeo­lo­gikh; po­reiva pou; e[cei safw`" ajrchv, mevson kai; tevlo"!...  JH eujrwpai>kh; prwtobouliva gia; th;n Qeologiva ei\nai sivgouro o{ti e[cei na; kavnh, ejnsun­eivdhta h] ajsuneivdhta, me; aujth;n th;n poreiva...

 

 

         G.  jEpivmetro (Post scriptum)

 

         OiJ skevyei" kai; oiJ protavsei" pou; ejktevqhkan ajnwtevrw kai; pou; uJpo­blhv­qhkan sth;n oJlomevleia tou` sunedriakou` swvmato" kata; th;n diavrkeia tou` 6ou Dieqnou`" Sunedrivou  jOrqodovxwn Qeologikw`n Scolw`n, pou; prag­ma­to­poihvqhke sth;n Sovfia th`" Boulgariva" (5-10  jOktwbrivou 2004), kai; kata; th;n ejklogikh; kai; sustatikh; Sunevleush th`" 7h"  jOktwbrivou, e[ginan aj­pode­ktev". Pio; sugkekrimevna, sustavqhke to; protaqe;n Forum me; to;n ej­piv­shmo tivtloÚ Eujrwpai>ko; Forum  jOrqodovxwn Qeologikw`n Scolw`n (“Eu­ropean Forum of Orthodox Schools of Theology”), kai; me; ta; ejpivshma ajrcikavÚ E.F.O.S.T., ejk­lev­cqhke to; Dioikhtiko; Sumbouvlio kai; oJrivsqhkan oiJ geni­ke;" ajrce;" u{parxhv" tou kai; mellontikw`n drasthriothvtwn.  {Ola aujta; ejm­faiv­nontai sto; Teliko; Yhvfisma tou` 6ou Dieqnou`" Sunedrivou  jOrqo­dov­xwn Qeologikw`n Scolw`n (bl. Tovmo Praktikw`n tou` Sunedrivou th`" Sovfia") kai; se; e{na ajpo; ta; Deltiva Tuvpou pou; ejxevdwse gia; to;n skopo; aujtov, wJ" e{petaiÚ

 

ST v SUNEDRIO ORQODOXWN QEOLOGIKWN SCOLWN

Sovfia Boulgariva" (5-10  jOktwbrivou 2004)

 

 

 

 

DELTIO  TUPOU

 

 

 

         Meta; th;n prwtobouliva th`" Eujrwpai>kh`"  jEpitroph`" (Commission) th`" 26h"  jIanouarivou 2004 th;n ajforw`sa sta; Panepisthvmia Tavsewn th`" Euj­rwvph", oiJ  jOrqovdoxe" Qeologike;" Scole;" th`" Eujrwpai>kh`"  {Enwsh", me; th;n eujkairiva tou` ST v Dieqnou`" Sunedrivou  jOrqodovxwn Qeologikw`n Scolw`n th`"  JUfhlivou, sunanthvqhkan kai; ajpofavsisan na; susthvsoun e{na Eujrwpa­i>ko; Forum  jOrqodovxwn Qeologikw`n Scolw`n (European Forum of Ortho­dox Schools of Theology”-E.F.O.S.T.). To; Forum aujtov, ajnaduqe;n sth;n Sun­ev­leush th`"  JOlomevleia" th`" 7h"  jOktwbrivou 2004, oJmovfwna kai; me; th;n sun­aivnesh tw`n a[llwn mh; Eujrwpai>kw`n  jOrqodovxwn Qeologikw`n Scolw`n, qa; e[ch wJ" ku­rivarcou" stovcou"Ú

 

a)  na; ejniscuvsh th;n sunergasiva o{lwn tw`n Eujrwpai>kw`n  jOrqodovxwn Qe­o­logikw`n Scolw`n metaxuv tou" se; o{la ta; ejpivpeda th`" leitourgiva" tou":

b)  na; ajnaptuvxh e{na divktuo scevsewn kai; ajntallagw`n me; ta; a[lla Pan­e­pisthvmia Tavsewn th`" Eujrwpai>kh`"  {Enwsh":

g)  na; summetavsch eujruvtera sto;n diacristianiko; kai; diaqrhskeiako; di­avlogo, kai; na; to;n ejntavxh sth;n prooptikh; th`" eujrwpai>kh`" dieuv­run­sh" kai; th`" polupolitismikh`" koinwniva" tw`n politw`n:

d)  na; ejgkainiavsh miva staqerh; sunergasiva me; th;n Eujrwpai>kh;  jEpitroph; kai; tou;" Eujrwpai>kou;" Qesmou;" se; zhthvmata Paideiva" th`" aJrmo­diov­th­tav" tou".

 

         To; Forum aujto; qa; ajpotelh` miva Panepisthmiakh;  jEkpaideutikh;  JE­tai­reiva mh; kerdoskopikou` carakthvra kai; qa; e[ch th;n e{dra tou sti;" Bru­xevl­le".

 

          jEpi; plevon, pragmatopoihvqhkan ajrcairesive" kai; ejxelevgh e{na Dioi­kh­tiko; Sumbouvlio me; ejntolh; dioivkhsh" gia; miva tetraetiva (2004-2008), wJ" ajkolouvqw"Ú

1. Provedro"Ú  JO Kaqhghth;"  jArcim. Grhgovrio" Papaqwmas,  jInstitou`to  jOr­qodovxou Qeologiva"  JAgivou Sergivou Parisivwn (Galliva).

2.  jAntiprovedro"Ú  JO Kosmhvtora" Kaqhghth;" Aijmivlio" Traitchev, Qeo­lo­gikh; Scolh;  JAgivou Klhvmento" tou` Panepisthmivou Sovfia" (Boulgariva).

3. Gen. Grammateva"Ú  JO Dieuqunth;"  jEp. Kaqhghth;" Cristofovro" D’A­loisio, Kevntro Qeologikw`n Spoudw`n  JAgivou  jIwavnnou tou` Qeolovgou Bru­xellw`n (Bevl­gio).

4. Tamiva"Ú  JO  jEpik. Kaqhghth;" Radu Preda, Qeologikh; Scolh; th`" Cluj-Na­po­ca (Roumaniva).

5. Mevlo"Ú  JO Kosmhvtora" Kaqhghth;" Crh`sto" Oikonomou, Qeologikh; Sco­lh;  jAristoteleivou Panepisthmivou Qessalonivkh" ( JEllavda).

 

         Tevlo", hJ sustatikh; Sunevleush tou` E.F.O.S.T. ejpifortivzei to; Dioikh­ti­ko; Sumbouvlio na; probh` sti;" ajkovlouqe" drasthriovthte"Ú

Na; gnwstopoihvsh pro;" kavqe kateuvqunsh th;n suvstash tou` Forum.

Na; ejpexergasqh` e{nan Katastatiko; Cavrth, to;n oJpoi`o sth;n sunevceia qa; kataqevsh sti;" aJrmovdie" belgike;" kratike;" ajrcev", gia; na; ajpokthvsh no­miko; kuvro".

Na; katabavlh o{le" ti;" dunate;" prospavqeie", w{ste na; fevrh se; ejpafh; me­taxuv tou" ti;" Eujrwpai>ke;" Scole;"  jOrqodovxou Qeologiva" (sunan­thv­sei", ejpisthmonike;" ejkdhlwvsei", ajntallagev", klp.) kai; na; ti;" suna­gavgh sth;n Genikh; Sunevleush th`"  JOlomevleia" tou` 2008.

Na; pragmatopoihvsh sto; mevtro tou` dunatou` tou;" kurivarcou" stovcou" tou` E.F.O.S.T..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                Pararthmata

 

 

 

 

 

 

Pararthma 1 : Scevdio Panepisthmivwn TavsewnÚ  jErwthmatolovgio

Pararthma 2 : Eujrwpai>kh; Sundiavskeyh gia; ta; Panepisthvmia Tavsewn

                                               th`" Eujrwvph" (Milavno, 3-5 Septembrivou 2004)

Pararthma 3 : Teliko; Keivmeno th`" Sundiavskeyh" tou` Milavnou

 

Pararthma 1

 

 

TENDENCY UNIVERSITIES PROJECT

Question form

 

 

 

NA      Name of the University (please detail)

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

EF       Name of the person/s (and/or corporation/s) who established the University (please detail)

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

                                                                                                                             code            | paragraph

                                                                                                            |

NQ            Number of the question form                                                                       ........... | (1-3)

                                                                                                                                                |

V1       Date of foundation of the University                                                           ........... | (4-7)

|

V2       Main orientation of the University                                                                  |

V2.1    Which is the main orientation of the University?                                        |

-            Religious/denominational                                                                        1     |  (8)

-            Philosofical                                                                                              2     |

-            Other                                                                                                        3     |

V2.2    Which is the religious/philosophical mould of the University?                |

-            Catholic                                                                                                   1     |  (9)

-            Orthodox                                                                                                 2     |

-            Other christian denomination (*)..........................................                         |

...............................................................................................       3     |

-            Judaic                                                                                                      4     |

-            Islamic                                                                                                      5     |

-            Philosophic/non denominational                                                                6     |

-            Philantropic                                                                                              7     |

-            Other (please detail) .............................................................                                   |

...............................................................................................       8     |

                                                                                                                                                |

V3       Who the University refers to?                                                                                |

-            Denominational authority (please detail) .............................                           |

...............................................................................................       1     |

-            Religious institution (please detail) .......................................                             |

..............................................................................................            .                2     |

-            Denominational association/organization (please detail) ........                |

..............................................................................................            .                3     |

-            Non denominational philosophic association/fellowship                                    |

(please detail) .........................................................................                4     |

-            Other (please detail) ...............................................................                     |

...............................................................................................       5     |

                                                                                                                                                |

V4       Which European universities' networks the University partecipate in?       |

-            European Chancellor meeting                                                    1     |  (11)

-            Federation of the European Catholic Universities                                  2     |

-            Other (detail) ........................................................................                                    |

...............................................................................................       3     |

                                                                                                                                                |

V5       Which is the University's legal status?                                                               |

-            Non-profit corporation                                                                      1     |  (12)

-            Ecclesiastic institution                                                                              2     |

-            Charity trust                                                                                              3     |

-            Non-profit agency                                                                                4     |

-            Other (detail) .......................................................................                         |

..............................................................................................                    5     |

                                                                                                                                                |

V6       Which is the main source of funding of the University?                            |

(please detail the percentage of the total amount of fundings)                                 |

V6.1    -            State funding                                                                                              ........... |  (13)

V6.2    -            Regional funding                                                                               ........... |  (14)

V6.3    -            Student fees                                                                                        ........... |  (15)

V6.4    -            Gifts                                                                                                   ........... |  (16)

V6.5    -            Property income                                                                                ........... |  (17)

V6.6    -            Funding by denominations                                                                        ........... |  (18)

V6.7    -            Funding by philosophic organizations                                      ........... |  (19)

V6.8    -            Funds by who established the University                                          ........... |  (20)

V6.9    -            Other (please detail) ...........................................................                                     |

............................................................................................                ........... |  (21)

TOTAL                                                                                                  100,0  |

                                                                                                                                    |

                                                                                                                                    |

Recruiting procedures and professors' legal status

                                                                                                                                                |

V7       Which are the University's recruiting procedures and regolations?               |

-            Exactly alike those that the law provides for public universities         1     |  (22)

-            Alike those that the law provides for public universities, with                 |

some differences                                                                                    2     |

-            Far different                                                                                                   3     |

                                                                                                                                    |

V8       How does the University recruit its professors?                                                    |

(please detail the percentage of the total)                                                                      |

V8.1    -            By public competition                                                                ........... |  (23)

V8.2    -            By competion within the persons already teaching                                              |

in the University                                                                             ........... |  (24)

V8.3    -            By private agreement                                                                  ........... |  (25)

V8.4    -            By selection by ways of public announcements/calls            ........... |  (26)

V8.5    -            By appointment (*) (if yes, please answer to question V.9)                ........... |  (27)

V8.6    -            Other (please detail) .........................................................                           |

............................................................................................                ........... |  (28)

TOTAL                                                                                                  100,0  |

                                                                                                                                    |

V9       (*) How is the University's procedure to appoint professors?                            |

-            By preventive authorization to be granted by the competent                   |

Church Authority                                                                                     1     |  (29)

-            By preventive authorization to be granted by:  who established                  |

the University ot the denomination or the philosophic                             |

association                                                                                                 2     |

-            Other (please detail) ...........................................................                                     |

............................................................................................                      3     |

                                                                                                                                                |

V10     Which are the University's regulations and professors' legal status                 |

-            Exactly alike those that the laws provides for public universities        1     |  (30)

-            Alike those that the law provides for public universities, with                 |

some differences                                                                                    2     |

-            Far different                                                                                                   3     |

                                                                                                                                                |

V11     Which is the legal status of teaching persons employed by the University?            |

(please detail the percentage of the total)                                                                      |

V11.1  -            Permanent position                                                                            ........... |  (31)

V11.2  -            Employment contract for an undefinite period of time            ........... |  (32)

V11.3  -            Fixed Term employment contract                                                          ........... |  (33)

V11.4  -            Other (please detail) ............................................................                                    |

............................................................................................                ........... |  (34)

-            TOTAL                                                                                              100,0  |

                                                                                                                                    |

V12     How are academic authorities selected?                                                                     |

V12.1  -            They are elected by all the University's teaching staff                   1     |  (35)

V12.2  -            They are elected by a certain category of the University's                             |

teaching staff                                                                                             1     |  (36)

V12.3  -            They are appointed by who established the University                       1     |  (37)

V12.4  -            They are appointed by the Church authority                                                  1     |  (38)

V12.5  -            Other (please detail) ............................................................                                    |

............................................................................................                     1     |  (39)

                                                                                                                                                |

V13     Which is the legal value of the qualification granted by the University            |

-            Exactly alike that of qualifications granted by public universities           1     |  (40)

-            It is recognized pursuant to an agreement with the State                  2     |

-            It is recognized pursuant to an with an other university                         3     |

-            The qualification of the University has not any legal value                        4     |

-            Other (please detail) ................................................................                    |

..................................................................................................                5     |

                                                                                                                                                |

V14     What kind of qualification may the University grant?                                    |

V14.1  -            Bachelor                                                                                                1     |  (41)

V14.2  -            Degree                                                                                                     1     |  (42)

V14.3  -            First level master                                                                                 1     |  (43)

V14.4  -            Secon level master                                                                                 1     |  (44)

V14.5  -            PhD                                                                                                         1     |  (45)

V14.6  -            Other (please detail) ................................................................                    |

..................................................................................................            1     |  (46)

                                                                                                                                                |

V15     Which is the degree of autonomy of the University in comparison with             |

that of other public universities ruled out by the law?                                        |

V15.1            Freedom of determining the University's regulations                                         |

-            More                                                                                                       3     |  (47)

-            Same                                                                                                        2     |

-            Less                                                                                                          1     |

V15.2  Self-government                                                                                                   |

-            More                                                                                                       3     |  (48)

-            Same                                                                                                        2     |

-            Less                                                                                                          1     |

V15.3            Financial self-government                                                                                       |

-            More                                                                                                       3     |  (49)

-            Same                                                                                                        2     |

-            Less                                                                                                          1     |

                                                                                                                                                |

V16     How much time is dedicated to European integration and EU institutions in |

the University's courses and study plans (answer only with regard to             |

faculties of law, politics, theology, economics and history)                                   |

(in case, you may select more of the following answers)                                             |

V16.1- -            Specific courses                                                                                      1     | (50)

V16.2  -            Study plans to qualify                                                                              2     | (51)

V16.3  -            Masters/specializing courses                                                                             3     | (52)

V16.4  -            PhD courses                                                                                                     4     | (53)

V16.5  -            Departments/research institutes                                                               5     | (54)

V16.6  -            Recurring meetings                                                                                  6     | (55)

                                                                                                                                                |

V17     Which are the main initiatives aimed at spreading the basic values of the             |

European culture (like pluralism, tollerance, justice, solidarity, no-                        |

discriminiation) (in case, you may select more of the following answers)            |

(in addiction, attach a document detailing some examples please)                         |

V17.1- -            Dedicated chairs instituted by who established the University            1     | (56)

V17.2  -            Dedicated chairs (e.g. Jean Monnet Project, etc)                                  1     | (57)

V17.3  -            Meetings                                                                                                 1     | (58)

V17.4  -            Recurring meetings (e.g. students' Day, etc                                                   1     | (59)

V17.5  -            Research                                                                                                 1     | (60)

V17.6  -            Books collection                                                                                     1     | (61)

V17.7- -            Scientific journals/reviews/articles                                                            1     | (62)

V17.8  -            Other (please detail) .....................................................................               |

  ..................................................................................................................           1     | (63)

                                                                                                                                                |

V18     Is the University promoting initiatives aimed at training and/or adjourning |

teachers from any level of school about European integration, in order  |

to spread the basic values of the European culture and, if yes, which             |

initiatives? (in addiction, attach a document detailing some examples please )            |

V18.1- -            Courses/schools/specializing masters                                                      1     | (64)

V18.2  -            Meetings                                                                                                 1     | (65)

V18.3  -            Decentralized training courses                                                                 1     | (66)

V18.4  -            Other (please detail) .....................................................................               |

  ..................................................................................................................           1     | (67)

                                                                                                                                                |

V19     Does the University specifically contribute to interdenominational dialogue? |

(in case, you may select more of the following answers)                                              |

(in addiction, attach a document detailing some examples please)                         |

V19.1- -            Specializing courses/masters/PhD courses                                          1     | (68)

V19.2  -            Meetings                                                                                                 1     | (69)

V19.3  -            Departments/Research centers                                                               1     | (70)

V19.4  -            Scientific articles/journals                                                                           1     | (71)

V19.5  -            Other (please detail) .....................................................................               |

  ..................................................................................................................           1     | (72)

                                                                                                                                                |

V20     What, in your opinion, the tendency universities should do, acting together, |

in order to spread the basic values of the European culture?                                  |

(in case, you may select more of the following answers)                                              |

V20.1- -            Forum                                                                                                                  1     | (73)

V20.2  -            Union                                                                                                      1     | (74)

V20.3  -            Release common documents                                                                        1     | (75)

V20.4  -            Scientific journals/periodic reviews                                                             1     | (76)

V20.5  -            Other (please detail) .....................................................................               |

  ..................................................................................................................           1     | (77)

                                                                                                                                                |

V21     Are you interested in networking with other tendency universities in order  |

to exchange information and experience?                                                    |

-            Much interested                                                                                      3     | (78)

-            Quite interested                                                                                      2     |

-            Less interested                                                                                      1     |

 

 

 

Please, attach University's brochures and, if any, information about dedicated initiatives aimed at:

1)            spreading basic values of the European culture;

2)            contributing to interdenominational dialogue.

 

 

THANK YOU VERY MUCH FOR YOUR KIND COOPERATION

 

Pararthma 2

 

 

 

International Conference

“Oriented” Universities for Europe

 

(Milan, 3rd-5th September, 2004)

 

 

 

Official languages: Italian, French and English

 

 

3rd September, 2004

 

 

15.00 Greetings:

Luigi Caimi, President of the Foundation C.E.U.R.;

Harald Hartung, Directorate-General Education and Culture of the European Commission;

 

15.30 Opening:

Giorgio Feliciani, Catholic University;

 

15.45 Lorenzo Ornaghi, Rector of the Catholic University, Oriented universities today in Europe;

 

16.30 François Delperče, University of Louvain, Legal status of Oriented Universities in Europe;

 

17.45 Mario Napoli, Catholic University, The status of professors of Oriented Universities;

 

18.30 Council of Europe Official, The recognition of degrees in Europe, with a special regard to Oriented Universities.


 

 

4th September, 2004

 

 

9.30 Roundtable on the space given to integration and European institution in teaching as well as in curricula studiorum and main initiatives to spread the values founding the European society.

 

Co-ordinator Patrick Valdrini, Catholic Institute, Paris

 

Remarks:

 

Giuseppe Dalla Torre, Rector of the Free University, Roma;

Gyorgy Fodor, Rector of the Pazmany Peter Catholic University, Budapest;

Manuel Braga da Cruz, Rector of the Catholic University, Lisbon;

Javier Escriva-Ivars, Spanish University, Navarra.

 

 

15.00 Roundtable on the specific contribution of “Oriented Universities” to inter-religious dialogue and suggestions for a common action for the spread of the values founding the European society.

 

Co-ordinator Hervé Hasquin, President of Belgium French-Speaking Community, Free University of Brussels

 

Remarks:

 

Adrian Loretan, University of Luzern;

Vincent Hanssens, University of Louvain;

Archim. Grigorios Papathomas, Institute of Orthodox Theology “Saint Serge”, Paris;

Gianni Long, President of the Italian Federation of the Evangelical Churches.

 

 

17-18.30 Discussion


 

 

5th September, 2004

 

 

9,30 Closing Session

 

Flavio Pazer, University of Roma, The training of teachers;

 

Francesco Margiotta Broglio, University of Florence, Presentation of the draft of the common document of the Oriented Universities;

 

Sandro Gozi, European Commission, The perspectives of the European Union;

 

Pietro Lorenzetti, Foundation C.E.U.R., Presentation of the project of a permanent Forum of Oriented Universities.

 

 

 

 

 

 

Working group for the preparation of the common document:

 

• Francesco Margiotta Broglio (co-ordinator), University of Florence,

• Rik Torfs, University of Leuven,

• Archim. Grigorios Papathomas, Institute of Orthodox Theology “Saint Serge” of Paris,

• Patrick Valdrini, Institut Catholique of Paris,

• Gianni Long, President of the Italian Federation of the Evangelical Churches,

• Michele Madonna (secretary), Catholic University of Milan.

 

 

Pararthma 3

 

International Conference “Oriented Universities for Europe”

Milan on September 3rd-5th, 2004

 

 

 

 

 

FINAL DOCUMENT

 

 

 

 

The Participants to International Conference “Oriented Universities for Europe”, wich joined it in Milan on September 5th, 2004,

 

 

Remembering the spirit

 

Of related articles from European Union Costitutional Treaty;

Of the European Convention for Human Rights and the foundamental freedon;

Of the Bologna Declaration (June 19th, 1999);

Of the Eichstatt Declaration issued by FUCE (May 2004);

O the Declaration n°11 attached to Final Act of the Amsterdam Treaty, stating that the European Union esplicitly respects and does not prejudicate statutes which local Churches, religious communities or societies and philosofical or non confessional organizations adopted in force of national law systems;

 

 

Considered that

 

— Under particular circumstances a difference of juridical treatment may be justified, when a charateristic linked to the religion or cultural beliefs builds a professional and resolute need (European Council Directive 2000/78/EC of Council, issued on november 27th, 2000);

 

— Into this perspective, Member States could maintain or plan some specifical rules concerning to main professional needs required to start up professional business linked to religious or personal beliefs;

 

— A comparative analysis of the juridical status concerning Oriented Universities may highlight that actual rules used across Europe may reveal more interesting than other regulations used elsewhere and that some juridical forms may be used as reference useful to be adopted or implemented;

 

 

Remember that

 

— Oriented Universities are a traditional point intended to cultural training and instruction directly bounded into the european educational past (and we want to pont out that in Europe there are 149 Oriented Universities, 30 of them joined this Conference);

 

— Oriented Universities are a genuine and important momentum for academical freedon granted by Treaties;

 

— They assemble an important number of teachers and students, and in the same time do not represente neither reminiscences of the past nor an eccentricity in an academical landscape driven by main european and global guidelines;

 

— They mey play an essential role which may be valorized and renewed in a multicultural and pluralist society thanks to the characterizing balance between an open identity and spirit on a less homogeneous society but based on common values founding the european building;

 

— In order to pursue this goal, relations with other kind of Universities have been certainly reinforced;

 

— Oriented Universities system may help to religious, philosofical or cultural minorities integration into the European landscape based on the main Union values.

 

 

Ask to European Union

 

To preserve and grant cultural heritage represented by Oriented Universities as intended to promote scientifical and technical progress, and to respect cultural and linguistical differences;

 

 

Invite Oriented Universities

 

— To promote, according to European Costitutional Treaty, article II-51, the dialogue between European Union, Churches and philosofical organizations, both using links between religions and beliefs through philosofical, theological, historical and compared religious rights teaching, and through a stabile net linking interested Universities, developing both, Forums and actual networks as, for example, FUCE;

 

— To reinforce specifical teachings on subjects concerning European Union, and generalist teachings about common historical heritage and common European values;

 

— To continue to reinforce the heritage of european university in front of full throttle excess of a training exclusively based on unpersonal relations and on teaching technologies (e-learning);

 

— To contribute to creation or reinforcement of a true european universitary community lasting over national, linguistic, religious and philosofical boundaries in order to obtain a qualitative education able to start up cooperation between member countries respecting their responsabilities about subjects teached and educational system organization, also intendet to respect their cultural, religious and linguistic diversities;

 

— To develop a european teaching landscape also throughout member countries languages learning and diffusion, and common universitary teaching of ‘european’ subjects;

 

— To enable students and teachers move across Europe, empowering Socrates programs and Jean Monnet professorships;

 

— To be very present in about pedagogical and scientifical activities of the Universities, meetings beliefs which constitute european building according to main pluralism issues.

 

 

 [1]     Bl. Jean DamascČne, Écrits sur l’Islam (Présentation, Commentaires et Traduction par Raymond Le Coz), Paris, éd. du Cerf (coll. Sources Chrétiennes, n° 383), 1992, 272 p.

[2]     Bl. Adel-Théod. Khoury, Les Théologiens Byzantins et l’Islam. Textes et Auteurs (VIIIe - XIIIe sičcles), Louvain-Paris, éd. Nauwelaerts-Béatrice/ Nauwelaerts, 21969, 334 p.