WESTERN SHOSHONE  

 

           

 


                                              

-achtergrond informatie
-goudontginning

-in beslagname vee

-Nevada Test Site : subkritische kernproeven, resolutie Europees Parlement

-Yucca Mountain - Nucleaire afval
-Alliantie : Western Shoshone - Black Hills Sioux Natie
-Mary en Carry Dann, Western Shoshone, winnen de 2003 Petra Fellow Award.

-Geplande geldverdeling bedreigt Shoshone
 -Subkritische test februari 2006
-US : Pentagon en Western Shoshone gebied

Achtergrond informatie : 
Het Western Shoshone volk : bewoners van het grote bekken – Nevada en de omliggende Staten California, Idaho en Utah van de VS, noemen zichzelf NEWE. Zij leefden in familiegroepen, de zogenaamde ‘bands’.
Voor de overname van het Territorium van Nevada door de VS was het territoria ingelijfd bij Mexico. Volgens het Verdrag van Guaudulupe Hidalgo van 1848 is de VS wettelijk verplicht de inheemse grondrechten te respecteren in het grootste deel van het Zuid-Westen, met inbegrip van de Western Shoshone Natie (Newe Sogobia)

Zoals met zovele inheemse volken, stelde de Verenigde Staten in de vorige eeuw een verdrag op dat de relatie regelde met de Western Shoshone Natie. Het Verdrag dat op 1 oktober 1863 in Ruby Valley werd ondertekend, legt de grenzen vast van de Western Shoshone Natie en verleende toegang aan kolonisten tot het gebied.
Er is nooit sprake geweest van een vorm van eigendomsoverdracht. Tot op vandaag schenden de VS dit verdrag door zich bijna 90% van het grondgebied toe te eigenen via het Bureau van Landbeheer, het Departement van Energie en een reeks voor indianen subtiele bedrieglijke wetten.


Landrechten :
In 1951 overtuigde het BIA enkele Western Shoshone (waaronder de Temoak Band) om een verzoek tot schade in te dienen bij de Indian Claims Commission (1946). Onder het voorwendsel dat de Temoak Band (30%) voor alle Western Shoshone sprak, besliste de Indian Claims Commission in 1962 dat het Western Shoshone Volk de grondrechten bezaten, maar deze geleidelijk kwijt waren geraakt door blanke kolonisatie en andere meer. Per 1 juli 1872 werd de waarde van het land bepaald. Ondanks sommige Western Shoshone verenigd in de Western Shoshone Legal Defence and Education Association, de procedures van de Indian Claims Commission wilden stoppen, werd hen een vergoeding van $ 26 miljoen toegekend. Zij weigerden dit bedrag te aanvaarden. Dit geld wordt nu beheerd door het Departement van Binnenlandse Zaken. Tevens werden er geregeld pogingen ondernomen voor individuele geldverdeling (HR 3384).

Nellis Airforce Base :
Van deze militaire vlieghaven die aan drie zijden de Nevada Test Site omringd, worden geregeld laag- en supersonische vluchten ondernomen.
De Belgische Luchtmacht neemt sind 1986 deel Ana –operatie RED FLAG. In maart 1998 kreeg KWIA volgend antwoord op een parlementaire vraag ivm de deelname van de Belgische Luchtmacht aan operatie Red Flag :
-volgende landen nemen eveneens deel : Nederland, Brazilië, Chili, Singapore en vanzelfsprekend de VS.
Belang van de oefeningen voor de Belgische Luchtmacht volgens het Ministerie van Defensie :
-het biedt de mogelijkheid om de piloten te oefenen in reeële omstandigheden ten einde  hun operationele opdracht te kunnen uitvoeren,
-het laat de evaluatie, de ontwikkeling en de uitwisseling van informatie toe, betreffende  het gebruik van F-16’s in een multinationaal kader en draagt bij tot de standaardisatie  van de NAVO luchtmachten.

Sub-kritische nucleaire kernproeven : 
President Bush Sr. ondertekende in 1992 het “Nucleair Test Moratorium” (VS-GB joint venture). Ondanks het einde van de Koude Oorlog wil het VS Departement voor Energie (DOE) het nucleaire test-labo-complex op de Nevada Test Site –Western Shoshone-grondgebied, moderniseren.
Per 18 juni 1996, werd een eerste serie van 4 subkritische kernproeven geplant. Het Western Shoshone Volk protesteerde heftig tegen deze testen.
Bij sub-kritische kerproeven komt plutonium-239 vrij, er is echter geen sprake van een kernexplosie. Toen de derde sub-kritische nucleaire proef uitgevoerd werd, werd het Western Shoshone Volk in hun protesten gesteund door milieu-aktivisten uit Nevada, New Mexico, Californië en Japan.
Het Departement van Energie is in mei-juni 1999 begonnen met het vernieuwen van alle elektronische apparatuur, de aanwezige voorzieningen worden gemoderniseerd, zodanig dat er meer personeel kan aangeworven worden om in het ondergronds labo te werken (125 tot 160 personen). Hierdoor kan de VS regering het aantal sub-kritische testen , die jaarlijks plaatsvinden, drastisch verhogen.

Yucca Mountain - Nucleaire afval
Ongeveer 35.000 ton nucleaire afval, bevind zich verspreid over 111 nucleaire reactors, op het grondgebied van de VS. Huidige wetgeving stelt dat men zelf verantwoordelijk is voor het stockeren van de nucleaire afval tot de VS regering een permanente opslagplaats heeft aangeduid. De verantwoordelijken voor de kernafval willen de federale wetgeving veranderen, zij hebben ervoor gekozen de kernafval te dumpen in Yucca Mountain – Western Shoshone Grondgebied- en Skull Valley Goshute in Utah.
President Clinton heeft verklaart dat hij het transport van de kernafval niet toestaat, zolang een studie over de huidige wetgeving niet afgerond is. De US Senaat heeft de ‘Nuclear Waste Policy Act 1997 – (S-104)’ aangenomen; het Huis van Volksvertegenwoordigers  hebben bill  HR 1270 aangenomen, met het doel S-104 nietig te laten verklaren(okt 1997).
De VS senaat kan een presidentieel besluit niet nietig laten verklaren, het Huis van Afgevaardigen kunnen dit wel.
DOE schendt de sovereine rechten van de Western Shoshone Natie, alsook de Nuclear Waste Policy Act of 1982. Het Western Shoshone Volk werd nooit op de hoogte gebracht van de onderhandelingen ivm.de voorgestelde dump plaats “Yucca Mountain”.


-Goudontginning 
60% van al het goud in de VS wordt ontgonnen in Nevada. Dit is 11% van de totale wereldmarkt en geen enkele industrie is zo winstgevend als goudontginning.
Vele inheemse gemeenschappen zijn bekend met de toxische effecten van goudontginning : haarverlies, loodvergiftiging, kanker, misvormde en doodgeboren babies. Bij de ontginning komen giftige stoffen in het grondwater terecht. Water besmet met cyaankaal wordt in daarvoor bestemde vijvers opgevangen met alle gevolgen vandien voor het wild- en vogelbestand.
1998: "Ze delven naar goud vlakbij mijn voordeur. Als ik 's morgens wakker word en naar buiten kijk, zijn boortorens het eerste wat ik zie. Ze betekenen de dood van onze manier van leven - de dood van ons volk" zegt Carrie Dann, een Western Shoshone oudste en mensenrechtenactivistte.
Deze woorden schetsen het probleem waarmee de Western Shoshone te kampen hebben: bedrijven die goud ontginnen op hun traditionele gronden. Alhoewel zowel de bedrijven als het 'Bureal of Landmanagement' (BLM) beweren dat het om publiek land gaat, staan ze zwak omdat het BLM nog niet heeft kunnen aantonen hoe de VS eigenaar is geworden van Shoshone-land. Integendeel, uit verdragen uit 1787 en 1861 blijkt at de Shoshone nog steeds eigenaar zijn van hun grondgebied, wat nogmaals bevestigd werd door het Verdrag van Ruby Valley (1863), dat een verdrag van 'vrede en vriendschap' was, en niet van overdracht van land. De eigendom van het land berust dus nog steeds bij de Western Shoshone, want ze hebben er  nooit afstand gedaan en ze beschouwen zichzelf nog steeds als een soevereine staat. 
De woorden van Carrie Dann aan het begin van deze tekst sloegen op de activiteiten van Oro Nevada Mining Company. Dit bedrijf zoekt naar goud, en omdat prospectie plaats vindt in gebieden minder dan vijf acres, moeten ze dat alleen laten weten aan de BLM. Maar de schade aan het milieu blijft niet beperkt tot de tientallen boorputten in het prospectiegebied. Het transport van materiaal zorgt ervoor dat er overal in het omringende gebied wegen worden uitgesleten. En de mijnactiviteiten zorgen voor vergiftiging van het water en verlies van grondwater. De activiteiten van Oro Nevada worden ook gezien als een 'paard van Troye' voor de invasie van multinationale mijnbedrijven. Bewijs hiervan is het voorstel van Oro om 8.000 acres bedrijfsgronden te ruilen voor 22.000 acres van Western Shoshone land, zogenaamd 'publiek land'. 

-In beslagname vee : 
De Western Shoshone krijgen veelvuldig te maken met het BLM. Dit bureau confisceert geregeld kudden van de Western Shoshone met als uitvlucht dat ze te groot zijn en de natuur vernielen.
De dreigende inbeslagname vloeit voort uit de betwisting van de verdragsrechten door de VS. Deze laatste verwijt de Shoshone overbegrazing te veroorzaken op hun eigen verdragsgebied.
Het in beslag nemen van vee kon tot nu toe door de vele nationale en internationale protesten worden vermeden.

-Nevada Test Site : subkritische kernproeven
Op de Nevada Test Site worden nucleaire wapens getest. Tegen 2005 is de verwachting dat er 1.100 sub-kritische testen hebben plaatsgevonden. 
Shoshone protest daartegen is in handen van het Shundahai Network, (www.shundahai.org)  geleid door Corbin Harney, een Shoshone geestelijk leider. Ze protesteren tegen de tests en het dumpen van nucleair afval op White Mesa. Niet voor niets noemen de Shoshone zich de meest 'gebombardeerde staat ter wereld'.
De Nevada Test Site is door de VS bezet militair grondgebied, maar behoort toe aan het Western Shoshone volk. De Western Shoshone geloven dat het Amerikaans nucleair programma op hun grondgebied deel uitmaakt van een niet aflatende genocide tegenover hun volk.
*Eind 1999 brachten Mala Spotted Eagle en Corbin Harney een bezoek aan het Europees Parlement als opvolging inzake de stopzetting van subkritische kernproeven in het Western Shoshone thuisland- Newe Sogobia. Een eerste bezoek vond plaats in 1988. Ze pleitten toen voor het stopzetten van de subkritische kernproeven op hun grondgebied. Dit zijn proeven waarbij het vrijgekomen plutoniumgehalte onder de normen ligt zoals omschreven in het Algemeen Teststop Verdrag, en bijgevolg niet als kernproef worden beschouwd. 

Het Europees Parlement nam per 19 februari 1998 een resolutie aan mbt subkritische kernproeven.

Europees Parlement
Door het Parlement aangenomen teksten
Definitieve uitgave : 19/02/1998

Onderkritische kernproeven
B4-0185, 0195, 0237 en 0245/98

Resolutie over onderkritische kernproeven

Het Europees Parlement,

-  gezien zijn eerdere resoluties over nucleaire non-proliferatie,

A.  overwegende dat de Verenigde Staten op 2 juli 1997 en 18 september 1997 op het proefterrein in Nevada onderkritische kernproeven hebben uitgevoerd en voornemens zijn vóór september 1998 nog vier zulke proeven uit te voeren,
B.  overwegende dat de regering van de VS de proeven heeft gepresenteerd als noodzakelijk om de veiligheid en de betrouwbaarheid van haar bestaande kernwapenarsenaal te verzekeren, maar voorts overwegende dat critici van het programma stellen dat de proeven ook kunnen worden gebruikt om nieuwe soorten kernkoppen te maken en de bestaande te verbeteren,
C.  overwegende dat er geen internationale controle bestaat om na te gaan of de proeven inderdaad onderkritisch zijn en derhalve in overeenstemming zijn met het Verdrag inzake een volledig verbod op kernproeven (Comprehensive Test Ban Treaty - CTBT),
D.  overwegende dat de proeven wellicht niet indruisen tegen de letter van de CTBT, maar wel tegen de geest van het Verdrag en de inwerkingtreding ervan in gevaar brengen door een "vertrouwenscrisis"  te creëren, E.  overwegende dat onderkritische proeven en de ontwikkeling van nieuwe wapens het gevaar in zich dragen India en Pakistan te sterken in hun weigering de CTBT te ondertekenen, waardoor de inwerkingtreding ervan wordt geblokkeerd, en ook de gevoelens te versterken die met name in deze twee landen leven tegen het Verdrag inzake niet-verspreiding van kernwapens (Non-Proliferation Treaty - NPT),
F.  overwegende dat ten minste 15 landen, waaronder Noorwegen, Indonesië, Mexico, Maleisië en Iran, alsmede de burgemeesters van Hiroshima en Nagasaki en 46 leden van het Amerikaanse Congres in het openbaar uiting hebben gegeven aan hun bezorgdheid over of hun verzet tegen deze proeven,
G.  overwegende dat alle EU-lidstaten de Comprehensive Test Ban Treaty (CTBT) hebben ondertekend nadat de ondertekening ervan in september 1996 was opengesteld,
H.  overwegende dat de landen die de CTBT hebben ondertekend verplicht zijn zich te onthouden van elk optreden dat het doel en de zin ervan kan aantasten zoals omschreven in het Verdrag van Wenen inzake overeenkomsten,
 

1.   herhaalt zijn steun voor de CTBT en zijn oproep tot snelle ratificatie van dit verdrag en verzoekt alle lidstaten hiertoe onverwijld actie te ondernemen;
2.   verzoekt de regering van de VS een einde te maken aan de reeks onderkritische kernproeven, en roept alle regeringen ertoe op zich te onthouden van het uitvoeren van onderkritische proeven;
3.   verzoekt de regering van de VS officieel te verklaren dat de proeven op geen enkele wijze onderdeel zijn van een nieuw wapenontwikkelingsprogramma en dat het ontwikkelen van nieuwe kernwapens geen onderdeel is van het beleid van de VS;
4.   verlangt meer transparantie ter plaatse alsook aanvullende vertrouwenwekkende maatregelen, om de internationale bezorgdheid over eventuele schendingen van de CTBT te verminderen;
5.   verzoekt de Raad een gemeenschappelijke actie overeenkomstig artikel J.3 van het VEU goed te keuren, om de ondertekening en ratificatie door andere lidstaten te bevorderen, met inbegrip van het verlenen van alle noodzakelijke steun om andere landen in staat te stellen de bepalingen van het Verdrag na te leven, met name de invoering van een doeltreffend wereldwijd controlestelsel;
6.   verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de president en het Congres van de Verenigde Staten van Amerika.
     

-Alliantie :  Western Shoshone -Black Hills Sioux Natie
januari 2003 

De Western Shoshone Natie en de Black Hills Sioux Nation Treaty Council vormden een alliantie om hun “landrechten akkoorden” te beschermen tegen de VS-claim op het land van zowel de Western Shoshone Natie van de Grote Meren, als van de Black Hills Sioux Natie.
Volgens Chief Raymond Yowell, leider van de Western Shoshone Natie’s delegatie, “de alliantie tussen onze twee naties is veelbetekend, een alliantie creeeren tussen Inheems Amerikaanse Naties is een historische rol die gespeeld wordt door Inheemse Amerikaanse Naties, die verder komt door Internationale wetgeving”.
De ontmoeting tussen de twee naties vond plaats te Rapid City, South Dakota, met als focus een gemeenschappelijk punt van tegenstand tegen de VS Indian Claims Commission opgericht door de VS in 1946 om compensatie te geven aan inheemsen wiens land is afgenomen door de VS zonder toestemming van de stamraad. 
Het Internationale karakter van “Inheems Amerikaanse Volken” staat zo’n alliantie toe. Schendingen van Akkoorden, Internationale wetgeving en vastgelegde (gedocumenteerde) schending van mensenrechten door de VS vereisen deze Alliantie” stelt Ian Zabarte.

-Mary en Carry Dann, Western Shoshone, winnen de 2003 Petra Fellow Award.

September 2002 : Carrie en Mary Dann, twee fiere onafhankelijke Western Shoshone grootmoeders, telden hun veestapel toen 40 gewapende agenten van het Bureau of Landmanagement (BLM) onaangekondigd hun grondgebied betraden en 232 stuks van de Dann’s veestapel in beslag namen. 
Februari 2003 : agenten keerden terug en namen 500 van de Dann’s paarden in beslag. 5 maanden later werden 47 gebrandmerkte paarden teruggevonden op een ranch, eigendom van de BLM. 
De Dann zusters zetten zich voortdurend in voor de erkenning van de Western Shoshone landrechten, zoals vastgelegd in het Treaty van Ruby Valley in 1863 (Akkoord van vrede en vriendschap). 
De Petra Foundation werd opgericht in 1988 ter ere van Petra Tolle Shattuck.
Op 8 november ontvingen Carrie en Mary Dann de 2003 Petra Fellow Award als onderscheiding voor hun lange strijd voor de erkenning van de Western Shoshone landrechten en mensenrechten van inheemse volken in Noord-Amerika.

 

-Geplande geldverdeling bedreigt Shoshone
Sinds de uitspraak van de Indian Claims Commission (1962) dat de Western Shoshone recht hebben op een financiele vergoeding voor verloren rechten en land, zijn er herhaalde pogingen om deze vergoeding te verdelen onder de Shoshone volken.

In het licht van de verregaande, maar eerder negatieve contacten met de kolonisten vochten de Western Shoshone om hun eigendommen te vrijwaren. Dit resulteerde in 1863 uiteindelijk in de ondertekening van het Verdrag van Ruby Valley met de Verenigde Staten van Amerika. Het Verdrag voorzag in een gebied van 26 miljoen acres voor de Western Shoshone. Omdat de VS later het gebied en het Verdrag betwistten, zoals het deed met alle andere verdragen afgesloten met inheemse naties, werd de Indian Claims Commission (ICC) ingeschakeld. Deze Commissie volgde een eerder dubieuze en betwistbare procedure. Zo kon een enkeling een klacht indienen voor de gehele stam. Dit eindigde voor de Western Shoshone met een door de ICC voorgestelde financiele vergoeding van 26 miljoen dollar met inmiddels opgelopen interesten tot 120 miljoen dollar. Geld dat de Western Shoshone al 22 jaar lang weigeren. Zij hadden liever hun land en verdragsrechten beschermd gezien. Daarom werd de vergoeding naar het Departmenet voor Binnenlandse Zaken versluist tot het kan worden verdeeld onder de Shoshone.

2001: Senator Harry Reid probeert met het introduceren van SB 958 om 120 miljoen dollar te verdelen over 15000 individuele Western Shoshone voor 26 miljoen acres, die nooit te koop waren. Reid is van plan om vooral de armere Shoshone individueel te viseren, wat tegenstanders uitermate bezorgd maakt.

Volgens Ian Zabarte-Western Shoshone National Council, lijkt dit maneuver eerder een poging om het Departement van Energie de nodige documenten te bezorgen om hoog radioactief afval te kunnen storten op Yucca Mountain. Deze berg ligt midden in het Western Shoshone verdragsgebied. Zolang het geld niet is uitbetaald, beschikt het Departement van Energie niet over de nodige eigendomsbewijzen. SB 958 garandeert de Western Shoshone niet de nodige landbasis om zich te kunnen ontplooien als een volk, maar zet gewoon de economische verhongering voort op de te kleine reservaten en kolonies waarover ze momenteel beschikken protesteert Zabarte.

2003 : Laatste strijdt voor de Westelijke Shoshone ? 
Senator Reid’s “Pay-off” wetsontwerp (HR 884/SB618) werd geintroduceerd in het VS Congres. Het passeerde alreeds de Senaat. Met het wetsontwerp wil men  uiteindelijk, de nooit opgeloste verdragskwestie regelen. Dit door het Indian Claims Commission-geld te verdelen onder de Westelijke Shoshone onderling. 
De Westelijke Shoshone Natie , het grootste goudwinningsgebied, nucleair stort en testgebied (waar ook de Belgische luchtmacht geregeld traint), zal er hoog op de agenda staan.
De huidige Bush administratie wil een verhoogde goudwinning, de goedkeuring voor het opslaan van hoog nucleair afval in Yucca Mountain, een hernieuwde nucleair test - ,en ant-terrorisme faciliteit,  alsook het opengooien van Westelijk Shoshone land voor de ontginnig van olie, gas en geothemologische energiewinning. Sinds twee jaar werd dit reeds duidelijk door het opvoeren van de akties door Binnenlandse Zaken , Energie en Defensie 
Een delegatie van de Westelijke Shoshone Natie en het Westelijke Shoshone Defensie project was reeds in Washington, om er de opgedrongen betaling te bespreken van land dat ze nooit verkochten. 
Het oplossen van de verdragskwestie zou door de Verenigde Staten gebruikt worden om deze landen te privatizeren. Eerder, in december 2002, veroordeelde de Inter-Amerikaanse Commissie de VS voor geweldpleging op de fundumentele eigendomsrechten van de Westelijke Shoshone.

7 Juli 2004 : President Bush ondertekende de Western Shoshone Distribution Bill

Ondanks hevige tegenstand ondertekende president Bush de 'Western Shoshone Distribution Bill’ op 7 juli 2004. Dit wetsontwerp geeft de goedkeuring tot betaling van 15 Amerikaanse centen voor elke acre (4.047 m²) van miljoenen hectares betwist voorvaderlijk land in Nevada, Idaho, Utah en Californië. Een meerderheid van stamraden die ongeveer 80% van de betrokken bevolking vertegenwoordigt, de Western Shoshone National Council en traditionele volken zijn tegen dit wetsontwerp. Het National Congress of American Indians en Amnesty International steunen hen hierin. 
Het grondgebied is het derde grootste terrein voor goudontginning ter wereld, in werd in 1999 bestempeld als grootste investeringsmogelijkheid voor ontginningsbedrijven. Op het grondgebied bevinden zich ook de Yucca Mountain, 's werelds grootste dumpplaats voor nucleaire afval; de Nevada Testsite en de Bush’s Federale Anti-terrorisme Voorzieningen waar mogelijk nieuwe kernproeven worden uitgevoerd.. 
Volgens de woordvoerder van de Western Shoshone National Council is de strijd niet over. Zij zullen de Treaty of Ruby Valley blijven gebruiken om hun land te beschermen en een stop te zetten op het dumpen van nucleair afval op de Yucca Mountain.foto : Citizens Alert re Divine Strake actie

 

 


 Subkritische test februari 2006

Onder de naam Krakatau, werd op 23/2/2006 een VS/GB subkritische test uitgevoerd. Het Atomic Weapons Establishment (GB) en het Los Alamos Natural Laboratory-VS voerden deze experimenten uit om zogezegd wetenschappelijke informatie te verzamelen rond veiligheid en betrouwbaarheid van natie’s nucleaire wapens.
(Subkritische testen zijn proeven waarbij het vrijgekomen plutoniumgehalte onder de normen ligt zoals omschreven in het Algemeen Teststop Verdrag, en bijgevolg niet als kernproef worden beschouwd).
De laatste VS/GB subkritische test, onder de naam VITO, dateert van 14 februari 2002.

 

US: PENTAGON EN WESTERN SHOSHONE GEBIED 
Persbericht Pentagon 31/3/2006

Het Pentagon plant een conventionele 700-ton te laten ontploffen op de Nevada Test Site per 2 juni 2006, als onderdeel van het VS militair program wapens te ontwikkelen die ondergrondse bunkers van de vijanden vernietigen. Deze ontploffing zal één van de grootste zijn sedert het einde van de Cold War. Het is de eerste keer, sedert men gestopt is met het testen van nucleaire wapen (1992) dat men een paddestoel wolk zal zien boven Nevada, verklaart James Tegnelia-woordvoeder van Defense Threat Reduction Agency. Irene Smith, woordvoerder Defense threat Reduction Agency, verklaart dat de ontploffing geregistreerd zal worden ts 3.1 en 3.4 op de schaal van Richter. De paddestoel wolk is vrij van radioactief materiaal daar de bom geen nucleair wapen is, en de grond waar de test zal plaatsvinden, nooit gebruikt is geweest voor atoomproeven. Nevada Test Site woordvoerder, Darwn Morgan, verklaart dat de test 90 mijl van Las Vegas plaats vind. De test draagt de naam “Divine Strake” U.S.Volksvertegenwoordigern Shelly Berkley maakt zich zorgen over de vervuiling die het  milieu zal ondervinden. (noot Martina Roels: Nevada Test Site = Western Shoshone grondgebied) Bron : Houston Chronicle, TX

USA: JURIDISCHE STRIJD TEGEN TESTSITE NEVADA

Western Shoshone hebben de federale rechtbank in Las Vegas gevraagd een testexplosie in de Nevada Test Site te verbieden. Ze vrezen dat de ruim drie kilometer hoge paddestoel van stofdeeltjes hun leefgebied zal besmetten met radioactief materiaal uit het testgebied. Tussen 1951 en 1992 zijn daar tientallen nucleaire tests uitgevoerd. Dat explosies zoals de op 2 juni geplande test schadelijke effecten hebben is volgens de federale overheid niet bewezen.

De Western Shoshone voeren al decennia strijd tegen de militaire testen. De testsite ligt in het stamgebied dat de VS erkend hebben in het Verdrag van Ruby Valley in 1863. De federale overheid zegt zich niet aan het verdrag te hoeven houden vanwege een compensatieregeling uit 1946. De Western Shoshone zijn vorige maand in het gelijk gesteld door de VN Comité voor Uitbanning van Rassendiscriminatie (CERD). Het rapport van de CERD veroordeelde tevens de geplande opslag van hoog-radioactief afval in het leefgebied van de Western Shoshone. BRON: NCIV

 

 

 

 

 

  index