kerk van Nieuwrode Sint-Lambertus



Parochie Sint-Lambertus

Nieuwrode

Kerkelijk leven



Parochieploeg
Kerkfabriek en kerkraad
Vereniging Parochiale Werken

De Parochieploeg


De parochieploeg is een team van enkele parochianen dat samen met de pastoor de dagelijkse verantwoordelijkheid van de parochie draagt. Deze groep is verkozen uit mensen die door de parochiegemeenschap werden voorgesteld. Zij volgen regelmatig vormingsavonden.
Samen met de pastoor willen zij in de geest van het evangelie meedenken, zich bezinnen, plannen, beslissingen nemen, diensten aanbieden opdat alle mensen van de parochie zich goed zouden voelen, in wel en wee; elke dag maar vooral op alle belangrijke momenten van het leven.
Nieuwrode heeft zo’n parochieploeg met daarin, naast de pastoor vier leden. Ze worden bij de uitoefening van hun taak geadviseerd door de parochieraad en de vele dienstverlenende organisaties.

De kerkfabriek en de kerkraad


De kerkfabriek is belast met de zorg voor het materiële dat de uitoefening van de eredienst en het behoud van de waardigheid ervan mogelijk maakt. Het is een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid.
De taak van de kerkfabriek omvat het onderhoud en de bewaring van de parochiekerk en het beheer van de goederen en de gelden die eigendom zijn van de kerkfabriek of die bestemd zijn voor de uitoefening van de eredienst in de parochie.
Per parochie is er één kerkfabriek die bestuurd wordt door een kerkraad, bestaande uit vijf aangestelde of verkozen leden en één lid van rechtswege. Deze laatste is de door de bisschop aangestelde verantwoordelijke van de parochie; in eerste instantie is dit de pastoor.Het financieel beheer van een kerkfabriek wordt gevoerd volgens de principes van de administratieve boekhouding.

  1. Elk jaar moet een raming van de uitgaven die de kerkfabriek denkt nodig te zullen hebben in de loop van het volgende jaar opgemaakt worden: dit noemt men “de begroting”.
    Deze uitgaven kunnen o.a. zijn: aankoop van hosties, wijn, kaarsen, kerkgewaden, liturgische boeken, meubilair; kosten van verwarming en verlichting van de kerk; onderhoud en herstellingen van de kerk en haar interieur, aflossingen van leningen aangegaan bij grote werken, belastingen en verzekeringen.
  2. Daartegenover moet er eveneens een raming opgemaakt worden van de ontvangsten die de kerkfabriek denkt te zullen hebben tijdens dat volgende jaar.
    In hoofdzaak zijn deze ontvangsten: huuropbrengsten van verpachte landbouwgronden, intresten van gelden van vroeger onteigende gronden, vergoeding voor het gebruik van de toren door GSM-operatoren.

Indien er meer uitgaven gepland worden dan er ontvangsten zijn, wordt er voor het ontbrekend bedrag een toelage gevraagd aan de gemeente.
De kerkraad is verplicht om ten minste driemaandelijks te vergaderen. Maar wanneer er belangrijke werken gepland worden aan het kerkgebouw zal er regelmatiger vergaderd worden om de plannen administratief voor te bereiden en nadien om de uitgevoerde werken op te volgen en te bespreken.
Van elke vergadering van de kerkraad worden notulen opgesteld, waarin in chronologische volgorde alle besproken onderwerpen worden vermeld, evenals het gevolg dat eraan gegeven werd. Een afschrift van deze notulen moet binnen een termijn van twintig dagen gelijktijdig verstuurd worden aan de bisschoppelijke overheid, de provinciegouverneur en de gemeenteoverheid.

v.z.w. Vereniging Parochiale Werken, gewest Leuven


Deze vereniging zonder winstoogmerk overkoepelt, voor het gewest Leuven, de administratie van het beheer van alle materiële bezittingen van de parochies, die niet onder de bevoegdheid van de kerkfabriek vallen zoals de kapel, de parochiale school, de parochiezaal, het catecheselokaal, de jeugdlokalen.
Nieuwrode maakt samen met de andere parochies de federatie Holsbeek deel van uit van het gewest Leuven. Elke parochie beheert haar eigen inkomsten en uitgaven en blijft daar ook verantwoordelijk voor. Elke parochie legt wel, als lid van de vereniging, verantwoording af van haar plannen en de vereniging geeft de nodige adviezen.
De vereniging bundelt alle gegevens voor het gewest Leuven in een boekhoudpakket. Het bisdom superviseert en controleert deze administratie.

naar boven