Lijst met Duitse gesneuvelde soldaten (1914-1918) die begraven zijn geweest op de

stedelijke begraafplaats van de stad Aalst en hun huidige begraafplaats

 

 

Nr.

graf

Aalst

 

Soort kruis te Aalst

 

Overlijdens-datum

 

Naam, graad en eenheid volgens  de opschriften op de graven, Belgische opgave

(uit het Frans vertaald)

Idem,

Duitse opgave

 (02-12-1930)

 

Huidige begraafplaats

 

 

Opmerkingen

 

 

1

Marmer kruis

26-09-1914

Onbekende duitse soldaat

Unbekannt

 

 

2

Marmer kruis

26-09-1914

Onbekende duitse soldaat

Unbekannt

 

 

3

Marmer kruis

06-09-1914

Onbekende duitse soldaat, 86e Inf.Reg.

Unbekannt

 

 

4

Marmer kruis

20-09-1914

Onbekende duitse soldaat

Unbekannt

 

 

5

Marmer kruis

27-09-1914

Karl Heise, Hanover, Hanover 5.K.L.I.R73

Idem, Wehrmann 5./Ldw.J.R.73

† 28-09-1914 

Vladslo

† 27-09-1914

Blok 4, graf  955

 

6

Marmer kruis

27-09-1914

Onbekende duitse soldaat, 17e Hus.Reg.

Unbekannt

 

 

7

Marmer kruis

09-10-1914

Max Gerlein, soldaat

Max Gerlin, Kanonier, 1.Ldstm.Bttr.I.Bayer.A.K.

Vladslo

Blok 4, graf 954

 

8

Marmer kruis

18-07-1917

Ernst Seltenheim, L.ST.Inf.res.Batl.Gent

Idem, Landsturmann, 1./Ldst.J.Ers.Btl.I.Gent

Vladslo

Blok 4, graf 953

 

9

Marmer kruis

05-08-1917

Friedrich Franz, sergeant, Feld.art.III-IIB.

Idem, Sergeant., 2./F.A.R. III

Vladslo

Blok 4, graf 952

Veldartillerie

10

Marmer kruis

31-08-1917

Heinrich Schultz, Schütze, march.gew.scharfschutzen ABTLG.78-2 Komp.

Idem, Schütze, 2./II.G.Se.Abt.78

Vladslo

Blok 4, graf 951

Scherpschutter

11

Marmer muurplaat

27-08-1917

Heinrich Ruf, Inf., Bayer.I.R.19-9K.

Idem, 9./19.Bayer.J.R. – I.R.19-9K.

Vladslo, Ruff

Blok 4, graf 1024

 

12

Marmer muurplaat

06-04-1917

Himpel, Gefreiter, 4.Komp.L.D.S.T.Inf.

Idem, Gefreiter, 4./Ldstm.J.R.

Vladslo

Blok 4, graf 924

 

13

Marmer muurplaat

03-09-1916

Josef Maleiki, Grenadier, 2.Komp.gren.Regt.9

Josef Molecki, Grenadier, 2./Gren.R.9

Vladslo

Blok 4, graf 925

 

14

Marmer muurplaat

09-11-1914

Ives Duchesne, Franse matroos, M.T.R.-92

Idem, Franse matroos, 4./Matr.2

Aalst, Ereperk oorlogsslachtoffers

† Kwatrecht

15

Marmer muurplaat

27-09-1914

Willem Wessel, werkman, Hanover 8.K.L.I.R.73

Willi Wessel, Wehrmann, 8./Ldw.J.R.73

Vladslo

Blok 4, graf 926

 

16

Marmer muurplaat

27-09-1914

Jack Ricklingen, Gefreiten, 8.K.L.W.1.Reg.73

Hermann Fach, Wehrmann, 8./Ldw.J.R.73

Vladslo

Blok 4, graf 927

 

17

Marmer muurplaat

27-09-1914

Karl Wollenberg, O.B.Lt., 8.Komp.L.D.W.1.R.73

Karl Kohlenberg, Oberleutnant, 8./Ldw.J.R.73

Vladslo

Blok 4, graf 928

† Aalst

18

Marmer muurplaat

27-09-1914

Arthur Meyer, Wehrmann, 1.Komp.L.D.W.1.R.73

Idem, Wehrmann, 1./Ldw.J.R.73

 

 

19

Marmer muurplaat

27-09-1914

Onbekende Duitse soldaat, Wehrmann,  L.D.W.1.R.73

Unbekannt, Wehrmann, Ldw.J.R.73

 

 

20

Marmer muurplaat

16-04-1916

Fuss Fambach, 1Komp.L.S.T.1.Baat.Hersfeld

Heinrich Fuss, Landsturmmann, 1./Ldst.J.Btl.Hersfeld

Vladslo

Blok 4, graf 930

Musketier

21

Marmer muurplaat

02-09-1917

Karl Pulvermuller, 1.R.414.2Komp.

Karl Pulvermüller, 2./J.R.414

Vladslo

Blok 4, graf 1027

Onderofficier

22

Marmer muurplaat

28-05-1916

August Wittinghof, 1.Komp.IV Metz

Idem, 1./Ldstm.J.Btl.4.Metz

 

 

23

Marmer muurplaat

26-11-1914

Jacob Grater, Uoff., Kannstadt.1.Komp.LDST.148

Jakob Gräter, Unteroffizier, 1./Ldstm.Btl.Horb

 

 

24

Marmer muurplaat

18-11-1914

Gottlich Katz, Remmingsheim.4.K.L.S.T.148

Gottlieb Katz, Landstormmann, 1./Ldstm.Btl.Horb

Vladslo

Blok 4, graf 1024

 

25

Marmer muurplaat

12-10-1914

Jakob Dorgé-Welzleben, Reser., 4.KR.E.R.2

Hermann Dörge, Wehrmann, 4./R.Ers.R.2

Vladslo

Blok 4, graf 1023

 

26

Marmer muurplaat

27-09-1914

Heinrich Mente, Blutlingen, Wehrmann, 12.K.L.I.73

Idem, Wehrmann, 12./Ldw.J.R.73

Vladslo

Blok 4, graf 1022

 

27

Marmer muurplaat

01-04-1915

Georg Granche, I.K.L.S.T.1.Bat.IV.Metz

Idem, Landsturmmann, 1./Ldstm.J.Batl.4.Metz

Vladslo

Blok 4, graf 1021

 

28

Marmer muurplaat

10-10-1914

Onbekende Duitse soldaat, Res.Brig.Bat.43

Unbekannt, R.Ers.Brig.E.B.43/4

 

 

29

Marmer muurplaat

28-09-1914

Willem Smidt, Bothfeld, Wehrmann, 5.K.L.I.R.73

Wilhelm Schmidt, Wehrmann, 5./Ldw.J.R.73

Vladslo

Blok 4, graf 1020

 

30

Marmer muurplaat

27-09-1914

Heinrich Barnstorf, Hanover, Wehrmann, 8.K.L.I.R.

Heirnrich Bernstorf, Wehrmann, 8./Ldw.J.R.73

Vladslo

Blok 4, graf 1018

 

31

Stenen kruis

26-09-1914

Onbekende duitse soldaat

Unbekannt

 

 

32

Stenen kruis

26-09-1914

Onbekende duitse soldaat

Unbekannt

 

 

33

Stenen kruis

 

Onbekende duitse soldaat

Unbekannt

 

 

34

Stenen kruis

04-11-1914

Hartmann Knaak, Mullenhagen, Feld.art.R.38

Idem, Kanonier, F.A.R.38

Vladslo

Blok 4, graf 957

 

35

Stenen kruis

12-09-1914

Harras, Hanover, motorradfaher

Harras, Mot.Radf.

 

 

36

Stenen kruis

12-09-1914

Onbekende duitse soldaat, Husar

Unbekannt

 

 

37

Stenen kruis

25-12-1914

Herman Golzinger, Landsturmmann,

(° 24-11-1872)

 

Vladslo

Blok 4, graf 959

 

38

Stenen kruis

22-09-1914

Onbekende duitse soldaat

Unbekannt

 

 

39

Stenen kruis

02-12-1915

Karl Grimme, 1.Komp.IV.Metz

Idem, Musketier, 1./Ldst.J.Batl.4.Metz

Vladslo

Blok 4, graf 331

 

40

Stenen kruis

02-09-1917

Ad.Beckhusen, Wurtemberg, Telegr., Arend.abtlg.4.

Adolf Beckhusen, Telefonist, Arend.Abt.4

Vladslo

Blok 4, 961

 

41

Marmer muurplaat

30-09-1917

Alfred May, Kanonier, B.510

Idem, Kanonier, Flak Bttr.510

Vladslo

Blok 4, graf 1028

 

42

Marmer muurplaat

13-10-1917

Adolf Tornouw, Mus., R.I.R.231.II.Komp.

Adolf Tornow, Musketier, 11./R.J.R.231

Vladslo

Blok 4, graf 1029

Landsturmmann

43

Marmer muurplaat

14-10-1917

Wilk Seemann, Gefreit., R.I.R.230 II.Komp.

Wilhelm Seemann, Gefreiter, 11./R.J.R.230

Vladslo

Blok 4, graf 1030

 

44

Stenen kruis

11-10-1917

Georg Wrone, Musk., nach, R.ABTLG.I.R.453

Georg Krone, Musketier, Nachr.Abt./J.R.453

Vladslo

Blok 4, graf 962

 

45

Stenen kruis

28-12-1917

Albert Kass, Armier, Arm.Batl.36.2.Komp

Albert Nass, Armierungssoldat, 2./Arm.Btl.36

Vladslo

Blok 4, graf 963

 

46

Stenen kruis

15-10-1917

Michael Bitsch, Gefreit., I.R.470.9.Komp.

Idem, Gefreiter, 9./J.R.470

Vladslo

Blok 4, graf 964

 

47

Stenen kruis

15-10-1917

Hermann Woklers, Schutze, MGSS.32.II.Komp

Hermann Wöhlers, Schütze, 2./M.G.Ss.Abt.32

Vladslo

Blok 4, graf 965

 

48

Houten kruis

27-10-1917

Johann Bilashewski, Reg.34.2.Komp.

(° 10-11-1895)

Idem, Ersatz-Reservist, 2./Füs.R.34

Vladslo

Blok 4, graf 966

 

49

Stenen muurplaat

21-10-1917

Josef Schornack, Garde fuss., garde.gr.R.5.5.K..10

Idem, Garde Füsselier, 10./G.Gren.R.5

Vladslo

Blok 4, graf 1031

 

50

Stenen muurplaat

28-01-1918

Walt. Buermann, Welfeer (° 03-05-1900)

Idem, ?asser-pol.Amt

 

 

51

Stenen muurplaat

05-01-1918

Otto Stross, Musk., 1.R.148.12.Komp.

Idem, Musketier, 12./Ers.Btl.148.J.R.

Vladslo

Blok 4, graf 1033

Gefreiter

52

Houten kruis

30-10-1917

Willi Pottke, Und.off., J.R.1893.Komp

(° 03-04-1897)

Willi Pöttke, Musketier, 3./J.R.189

Vladslo

Blok 4, graf 967

 

53

Houten kruis

13-11-1917

Emil Betghe, 1.R.14.5.R.O.

(° 20-06-1891)

Emil Bethge, Unteroffizier, 5./J.R.14

 

 

54

Houten kruis

15-11-1917

Hans Ruffer, 1.R.106-4.Komp.

(° 15-06-1894)

Hans Rüffer, Musketier, 4./J.R.106

Vladslo

Blok 4, graf 968

 

55

Houten kruis

20-11-1917

Emil Finis, F.R.466-12.Komp.

(° 04-01-1898)

Idem, Musketier, 12./J.R.466

Vladslo

Blok 4, graf 1035

 

56

Houten kruis

30-11-1917

Bruno Blumel, Pion.Batl.23 1.Komp.

(° 03-08-1897)

Bruno Blümel, Pionier, 1./Pion.Btl.25

Vladslo

Blok 4, graf 969

 

57

Houten kruis

09-12-1917

Johann Voskiewicz, F.R.61 5.Komp.

(° 25-02-1889)

Johann Noskiewicz, Gefreiter, 5./J.R.61

Vladslo

Blok 4, graf 1036

 

58

Houten kruis

09-12-1917

Hermann Haage, Musk., I.R.467 239-F.D.

Idem, Musketier, 2./J.R.467

Vladslo

Blok 4, graf 970

 

59

Houten kruis

02-12-1917

Otto Kohier, E.M.G.E.F.4

Otto Köhler, Kanonier,

† 12-12-1917

Et.Mun.u.Gerätewesen Et.Insp.4

Vladslo

Blok 4, graf 1037

 

60

Houten kruis

19-01-1918

Josef Becker, 10.Btl.R.F.A.R.6.

(° 29-04-1882)

Idem, Fahr., 10./R.Fuss.A.R.6

Vladslo,

† 22-01-1918

Blok 4, graf 971

 

61

Houten kruis

28-01-1918

Otto Drude, EB.R.I.R.84 11 Komp.

(° 12-11-1886)

Idem, Grenadier, 11./R.J.R.84

Vladslo

Blok 4, graf 922

 

62

Marmer muurplaat

26-03-1918

Ludwig Perzl, 4.L.A.P.

(° 01-12-1895)

Idem, Infanterist, 4./Bayer.A.Park

Vladslo

Blok 4, graf 921

 

63

Marmer muurplaat

30-03-1918

Oscar Liesegang, I.R.466 8.Komp.

(° 19-04-1886)

Oskar Liesegang, Leutnant, 8./J.R.466

Vladslo

Blok 4, graf 920

 

64

Marmer muurplaat

01-04-1918

Mehme Konken, Gefr., R.I.R.60 9.Komp

(° 17-12-1882)

Idem, Gefreiter, 9./R.J.R.60

Vladslo

Blok 4, graf 919

 

65

Marmer muurplaat

08-04-1918

Adolf Geyer, L.R.I.R.10-21

(° 15-01-1882)

Idem, Reservist, 10./Bayer.R.J.R.21

Vladslo

Blok 4, graf 918

 

66

Marmer muurplaat

20-04-1918

Emil Fhur, R.I.R.76-1.Komp.

(° 26-01-1896)

Emil Thur, Musketier, 12./R.J.R.76

Vladslo

Blok 4, graf 917

 

67

Marmer muurplaat

21-04-1918

Hermann Franke, A.Batl.107 2.Komp.

(° 30-07-1880)

Idem, Armierungssoldat, 2./Arm.Btl.107

Vladslo

Blok 4, graf 916

 

68

Marmer muurplaat

26-04-1918

Friedrich Ziethen, L.M.K.715

(° 20-10-1874)

Idem, Pionier, L.M.K.715

Vladslo

Blok 4, graf 915

Landsturmmann

69

Marmer muurplaat

05-05-1918

Ernst Steinig, R.I.R.226-6.Komp.

(° 01-05-1887)

Idem, Landsturmmann, 6./R.J.R.226

Vladslo

Blok 4, graf 914

 

70

Marmer muurplaat

08-05-1918

Karl Muller IV, F.A.B.85 2.B.

(° 10-04-1895)

Karl Müller IV, Obergefreiter,

2./Fuss.A.Btl.85

Vladslo

Blok 4, graf 913

 

71

Stenen kruis

14-05-1918

Fritz Reichelt, I.R.468 10.Komp

(° 16-08-1889)

Idem, Gefreiter, 10./J.R.468

Vladslo

Blok 4, graf 941

 

72

Stenen kruis

04-05-1918

Otto Lehmann, L.I.R.2.M.W.Z.

(° 29-01-1896)

Idem, Garde-Füsilier, 2.M.W.Zg./Behr J.R.

Vladslo

Blok 4, graf 942

 

73

Stenen kruis

01-05-1918

Wladislaus Ruretzki, L.M.K.855

(° 21-11-1881)

Wladislaus Kuretzki, Kanonier, L.M.K.855

 

 

74

Stenen kruis

21-04-1918

Friedrich Strathmeier, I.R.363 2.M.G.K.

Idem, Vizefeldwebel, 12./R.J.R.67

Vladslo

Blok 4, graf 944

 

75

Stenen kruis

17-04-1918

Paul Dietzel, I.R.467-3.M.G.K.

(° 17-02-1898)

Idem, Schütze, 3.M.G.K./J.R.467

Vladslo

Blok 4, graf 945

 

76

Stenen kruis

07-04-1918

Paul Fusch, 2.MG.K.-R.E.R.1

(° 16-11-1898)

Paul Fuchs, Schütze, 2.M.G.K./R.Ers.R.1

Vladslo

Blok 4, graf 946

 

77

Stenen kruis

05-04-1918

Johann Reif, L.I.R.14-6.Komp.

(° 27-06-1885)

Idem, Gefreiter, 9./14.Bayer.J.R.

Vladslo

Blok 4, graf 947

 

78

Stenen kruis

30-03-1918

Karl Jancke, I.R.466 8.Komp.

(° 07-07-1898)

Idem, Musketier, 8./J.R.466

Vladslo

Blok 4, graf 948

 

79

Stenen kruis

30-03-1918

Georg Beerbaum, I.R.466.3.Komp.

(° 24-04-1886)

Idem, Gefreiter, 3./J.R.466

Vladslo

Blok 4, graf 949

 

80

Stenen kruis

20-02-1918

Hermann Strauss, F.R.15-M.K.2.

(° 30-05-1887)

Idem, Kanonier, Mun.Kol.2./Fuss.A.R.15

Vladslo

Blok 4, graf 950

 

81

Houten kruis

20-05-1918

Otto Beyer, Flakbatterie-Henze

(° 20-03-1886)

Idem, Kanonier, Flak.Bttr.Hense

Vladslo

Blok 4, graf 1038

 

82

Houten kruis

21-05-1918

Friedrich Hansen, R.F.A.R.36-R.S.

(° 01-09-1898)

Idem, Kanonier, R.Stab/R.F.A.R.36

Vladslo

Blok 4, graf 1039

 

83

Houten kruis

22-05-1918

Franz Silka, F.A.R.81-StabII

(° 31-03-1891)

Franz Sielka, Unteroffizier, Stab II/F.A.R.81

Vladslo

Blok 4, graf 1040

 

84

Houten kruis

23-05-1918

Gerhard Kusing, R.I.R.225-7.Komp.

(° 07-11-1894)

Gerhard Giesing, Gefreiter, 7./R.J.R.225

Vladslo

Blok 4, graf 1041

Musketier

85

Houten kruis

23-06-1918

Wilhelm Gansauer, I.R.363-10.Komp.

(° 21-10-1893)

Idem, Musketier, 10/J.R.363

Vladslo

Blok 4, graf 1042

 

86

Houten kruis

03-07-1918

Karl Hirt, I.R.142-1.M.G.K.

(° 24-04-1896)

Idem, Schütze, 1.M.G.K./J.R.142

Vladslo

Blok 4, graf 1043

 

87

Houten kruis

04-06-1918

Heinrich Brings, Strassenbaukomp.5.

(° 10-05-1891)

Idem, Landsturmmann, strassenbau Kp.5

† 04-07-1918

Vladslo

Blok 4, graf 1044

† 04-07-1918

 

88

Houten kruis

07-07-1918

Karl Hass, R.I.R.269-3.M.G.K.

(° 23-01-1894)

Idem, San.Unteroffizier, 3.M.G.K./R.J.R.269

Vladslo

Blok 4, graf 1045

 

89

Houten kruis

10-07-1918

Karl Hansen, O.H.L.-stationzug 1158

(° 09-03-1892)

Idem, Gefreiter, Stationszug 1158

Vladslo

Blok 4, graf 1046

 

90

Houten kruis

12-07-1918

Ludwig Zimmermann, I.R.26-8.Komp.

Idem, Ersatz-Reservist, 8./J.R.26

Vladslo

Blok 4, graf 1047

 

91

Houten kruis

20-05-1918

Otto Emsheimer, Flakbatterie-Hense

(° 21-03-1894)

Idem, Gefreiter, Flak.Bttr.Hense

Vladslo

Blok 4, graf 972

 

92

Houten kruis

20-05-1918

Willi Steinbach, Flakbatterie-Hense

(° 21-03-1894)

Willy Steinbach, Kanonier, Flak.Bttr.Hense

Vladslo

Blok 4, graf 973

 

93

Houten kruis

22-05-1918

Philipp Witmann, I.R.174-10.Komp.

(° 23-06-1895)

Philipp Wittmann, Musketier, 10./J.R.174

Vladslo

Blok 4, graf 974

 

94

Houten kruis

02-06-1918

Léon Sinckninski, L.I.B.I. Gent, 4.Komp.

(° 15-06-1875)

Leon Suchminski, Landsturmmann, 4./Ldstm.J.Btl.1 Gent

 

 

95

Houten kruis

26-08-1918

Josef Standenmeier, M.Gasanstolt Baesrode

(° 26-02-1887)

Josef Staudenmeier, Luftschütze, Mil.Gasanst. Baesrode

 

 

96

Houten kruis

03-07-1918

August Kleinschmidt, R.I.R.238-2.Komp.

(° 04-08-1890)

Idem, Ersatz-Reservist, 2./R.J.R.268

Vladslo

Blok 4, graf 977

 

97

Houten kruis

08-07-1918

Karl Schmidt, B.F.A.R.6 Breslau

(° 27-07-1890)

Idem, Kanonier, 3./Fuss.A.R.6

Vladslo

Blok 4, graf 978

 

98

Houten kruis

10-07-1918

Robert Dumke, F.A.R.2-4.Batt

(° 27-07-1890)

Idem, Vizewachtmeister, 4.F.A.R.2

Vladslo

Blok 4, graf 979

 

99

Houten kruis

12-07-1918

Johann Forsterling, L.F.A.Batl.74-5.Batt.

(° 13-04-1886)

Johann Försterling, Sergeant, 5./Ldw.Fuss.A.Batl.74

Vladslo

Blok 4, graf 980

 

100

Houten kruis

13-07-1918

Johann Emmerich I, I.R.60 Weissenburg

Idem, Musketier, 4./J.R.60

Vladslo

Blok 4, graf 981

 

101

Houten kruis

17-05-1918

Karl Fiebiger, I.R.26 11.Komp

(° 05-06-1898)

Idem, Musketier, 11./J.R.26

Vladslo

Blok 4, graf 912

 

102

Houten kruis

21-05-1918

Franz Grill, B.I.L.R.-7.Komp

(° 16-07-1898)

Idem, Infanterist, 7./Bayer.Inf.

Vladslo

Blok 4, graf 911

 

103

Houten kruis

 

Onbekende duitse soldaat

Unbekannt

 

 

104

Houten kruis

29-10-1918

Herbert Freudenberg, Komdt d.Eisenb.4

(° 02-03-1892)

Idem, Kdr.d.Eisenb.4

Vladslo

Blok 4, graf 909

Kraftfahrer

105

Houten kruis

 

 Onbekende duitse soldaat

 Unbekannt

 

 

106

Houten kruis

 

 Onbekende duitse soldaat

 Unbekannt

 

 

107

Houten kruis

 

 Onbekende duitse soldaat

 Unbekannt

 

 

108

Houten kruis

 

 Onbekende duitse soldaat

 Unbekannt

 

 

109

Houten kruis

 

 Onbekende duitse soldaat

 Unbekannt

 

 

110

Houten kruis

 

 Onbekende duitse soldaat

Heinrich Kahl, Schütze,

† 30-10-1918

 2./Musk.Btl.2

 

Heinrich Kahl

Vladslo

Blok 4, graf 931

111

Houten kruis

 

 Onbekende duitse soldaat

Unbekannt

 

 

112

Houten kruis

 28-10-1918

Adolf Dunker, L.F.B.-XI Arolzen 1.Komp.

(° 08-03-1894)

Idem, Musketier, 1./Ldst.J.Btl. XI/I Arolsen

Valdslo

Blok 4, graf 933

Landsturmmann

113

Houten kruis

28-10-1918

Matthias Hausle, R.F.R.14-4.Komp.

(° 14-08-1875)

Matthias Häusle, Gefreiter, 4./R.Fuss.A.R.14

Vladslo

Blok 4, graf 934

 

114

Houten kruis

28-10-1918

Reinhold Lehmann, furrpark kol.715

(° 07-03-1884)

Idem, Fahrer, Fp.Kol.715

Vladslo

Blok 4, graf 935

 

115

Houten kruis

29-10-1918

Albert Simon, I.R.132-2.Komp.

(° 15-05-1892)

Idem, Sergeant, 2./J.R.132

Vladslo

Blok 4, graf 936

 

116

Houten kruis

30-10-1918

Albert Nonnenbruch, L.I.R.46-6.Komp.

(°23-06-1874)

Idem, Landsturmmann, 6./Ldw.J.R.46

Vladslo

Blok 4, graf 937

 

117

Houten kruis

  28-10-1918

Karl Spiess, I.R.126 1.Komp.

(°27-08-1890)

Idem, Sergeant, 1./J.R.126

Vladslo

Blok 4, graf 938

 

118

Houten kruis

 

Onbekende duitse soldaat

Unbekannt

 

 

119

Stenen kruis

  19-05-1918

Heinrich Rathert, R.I.R.39-10.Komp.

(° 19-12-1895)

Idem, Gefreiter, 10./R.J.R.39

Vladslo

Blok 4, graf 939

 

120

Stenen kruis

15-05-1918

Paul Werlitz, I.R.26-9.Komp.

(° 10-05-1897)

Idem, Musketier, 9./J.R.26

Vladslo

Blok 4, graf 940

 

 121 

Stenen kruis

  14-07-1918

Kurt Krausser, Arm.Btl.35 D.F.P.3

Hans Dehmer, Matroos,

† 13-10-1918

 Mar.Laz.4

Kurt Krausser

Vladslo

Blok 4, graf 1048

Hans Dehmer

Vladslo

Blok 4, graf 1057

122

Stenen kruis

15-07-1918

Karl Maul, R.I.R.269-10.Komp

(° 07-01-1886)

Karl Gutzeit, Kanonier

† 11-10-1918

2./Fuss.A.Btl.56

Karl Maul, Sergeant

Vladslo

Blok 4, graf 1049

Karl Gutzeit

Vladslo

Blok 4, graf 1056

123

Houten kruis 

  22-07-1918

Richard Ohl, R.I.R.267-2.Komp.

(° 15-12-1891)

Georg Scherm, Infanterist,

† 09-10-1918

11./11.Bayer.J.R.

Richard Ohl Unteroffizier

Vladslo

Blok 4, graf 1050

Georg Scherm

Vladslo

Blok 4, graf 1055

124

Houten kruis 

  22-07-1918

Josef Roch, I.R.93-6.Komp.

(° 16-03-1895)

Johann Dittmann, Schütze,

† 05-10-1918

1.M.G.K./Ldw.J.R.46

Josef Roch Musketier

Vladslo

Blok 4, graf 1051

Johann Dittmann

Vladslo

Blok 4, graf 1054

125

Houten kruis 

04-10-1918

Andréas Siffers, R.I.R.132

(° 01-02-1883)

Theodor Ripke, Grenadier,

† 01-10-1918

8./Leib.Gren.R.100

Andreas Liffers

Gefreiter

Vladslo

Blok 4, graf 1052

Theodor Ripke

Landsturmmann

Vladslo

Blok 4, graf 1053

126

Houten kruis   

01-10-1918

Théodor Ripke, L.G.R.100-6.Komp.

(° 08-04-1884)

Andreas Liffers, Gefreiter

† 04-10-1918

6./R.J.R.132  

Theodor Ripke

Landsturmmann

Vladslo

Blok 4, graf 1053

Andreas Liffers

Vladslo

Blok 4, graf 1052

127

Houten kruis 

05-10-1918

Johann Dittmann, L.I.R.46-1.M.G.K.

(° 30-11-1892)

Josef Roch, Musketier

† 22-07-1918

6./J.R.93

Johan Dittmann

Vladslo

Blok 4, graf 1054

Josef Roch

Vladslo

Blok 4, graf 1051

128

Houten kruis 

09-10-1918

Georg Scherm, B.I.R.11-11.Komp.

(° 28-09-1899)

Richard Ohl, Unteroffizier, 

† 22-07-1918

2./R.J.R.267

Georg Scherm

Vladslo

Blok 4, graf 1054

Richard Ohl

Vladslo

Blok 4, graf 1050

129

Houten kruis 

11-10-1918

Karl Gutzeit, Fuss.art.Batl.56-2.Batt

(° 06-08-1988)

Karl Maul, Sergeant,

†15-07-1918

10./R.J.R.269

Karl Gutzeit

Vladslo

Blok 4, graf 1056

Karl Maul

Vladslo

Blok 4, graf 1049

130

Houten kruis 

13-10-1918

Hans Dehmer, Marine feldart.

(° 02-02-1880)

Kurt Krausser, Landsturmmann,

† 14-07-1918

1./Arm.Btl.35

Hans Dehmer

Vladslo

Blok 4, graf 1057

Kurt Krausser

Vladslo 

Blok 4, graf 1048

131

Houten kruis 

12-07-1918

  Léopold Metzger, 9/7 R.142

(° 14-09-1891)

Leopold Metzger II, Gefreiter, 9./J.R.142

Vladslo

Blok 4, graf 982

 

132

Houten kruis 

15-07-1918

Bernard Wolter, R.I.R.269-4.Komp.

(°28-01-1881)

Bernhard Wolter, Landsturmmann, 4./R.J.R.269

Vladslo

Blok 4, graf 983

 

133

Houten kruis   

21-07-1918

Paul Schuldt, L.I.R.31-1.M.G.K.

(° 20-01-1890)

Idem, Schütze, Ersatz-reservist, 1.M.G.K./Ldw.J.R.31

Vladslo

Blok 4, graf 984 

 

134

Houten kruis   

09-09-1918

Willy Overbeck, L.I.R.84-7.Komp.

Idem, Landsturmmann, 7./Ldw.J.R.84

Vladslo

Blok 4, graf 985

 

135

Houten kruis   

07-10-1918

Léopold Martin, Fuss.Btl.11-3.Komp.

(° 11-01-1898)

Leopold Martin, Fahrer, 3./11.Bayer.Fuss.A.Btl.

Vladslo

Blok 4, graf 986 

 

136

Houten kruis   

08-10-1918

Johann Hirschbeck, Bay.Pio.21.

(° 02-03-1894)

Idem, Gefreiter, 21.Bayer.Pion.Btl.

Vladslo

Blok 4, graf 987

 

137

Houten kruis   

07-10-1918 

Paul Will, feldrekruten Dépot 6 Schutzen Div.2.esc.

(° 04-05-1897)

Idem, Feld.Rekr.Dep.6 - 2/Schütz.Div.

Vladslo

Blok 4, graf 988

Ulan

138

Houten kruis

15-10-1918

Ignaz Wommenmacker, F.A.B.130 1.MK.

(° 01-08-1874)

Ignatz Wommenmacher, 1.M.K./Fuss.A.Btl.130

Vladslo

Blok 4, graf 989

 

139

Houten kruis

12-10-1918

Heinrich Pau, Landsturm I.R.156-1.Komp.

(° 08-05-1888)

Idem, Landsturmmann, 1./J.R.156

Vladslo

Blok 4, graf 990

 

140

Houten kruis 

 

Walter Uhlig, I.R.134-12.Komp.

(° 22-06-1897)

Idem, † 17-10-1918

12./J.R.134

Vladslo

Blok 4, graf 991

Soldat

141

Houten kruis

 

Onbekende duitse soldaat  

Unbekannt

 

 

142    

Onbekende duitse soldaat

Unbekannt

   

142B

Houten kruis 

   

Unbekannt

 

 komt enkel voor op de Duitse lijst

143

Houten kruis 

  01-11-1918

Eirich Schepe, Gefreiter, I.R.46-12.Komp.

(° 10-10-1891)

Unbekannt  

Erich Schepe, Gefr.

Vladslo

Blok 4, graf 902

 

144

Houten kruis 

31-10-1918

Alfred Schongrun, R.I.R.10-9.Komp.

(° 15-12-1891)

Unbekannt  

Alfred Schöngrün, Gefr.

Vladslo

Blok4, graf 901

 

145

Houten kruis 

31-05-1918

Josef Resch, Bayer fuss.Batl.22-2.batt.M.K.

(° 12-05-1898)

Unbekannt

Josef  Resch, Fahrer

Vladslo

Blok 4, graf 900

 

146

Houten kruis   

 

Onbekende duitse soldaat

Unbekannt  

 

 

147

Houten kruis   

 

Onbekende duitse soldaat 

Unbekannt

 

 

148

Houten kruis 

 

Onbekende duitse soldaat 

Unbekannt  

 

 

149

Houten kruis 

 

Onbekende duitse soldaat

Unbekannt  

 

 

150

Houten kruis 

 

Onbekende duitse soldaat  

Unbekannt   

 

 

151

Houten kruis   

 

Onbekende duitse soldaat    

Johan Schulte, Landsturmmann,

† 30-10-1918

7./Ldw.J.R.435

 

Johan Schulte

Vladslo

Blok 4, graf 907

152

Houten kruis   

 

Onbekende duitse soldaat    

Gustav Meissner, Landsturmmann, 

† 29-10-1918

4./1.Ldst.J.Ers.Btl.Gent III/36

 

Gustav Meissner

Landsturmpflichtiger

Vladslo

Blok 4, graf 906

153 

Houten kruis   

 

Onbekende duitse soldaat    

?

 

 

154 

Houten kruis   

 

Onbekende duitse soldaat    

Unbekannt     

 

 

155 

Houten kruis

 

Onbekende duitse soldaat   

Unbekannt     

 

 

156 

Houten kruis 

 

Onbekende duitse soldaat    

Unbekannt    

 

 

157 

Houten kruis 

 

Onbekende duitse soldaat    

Unbekannt     

 

 

158 

Houten kruis 

 

Onbekende duitse soldaat    

Unbekannt     

 

 

159 

Houten kruis  

 

Onbekende duitse soldaat    

Unbekannt     

 

 

160 

Houten kruis 

30-10-1918

Heinrich Karl, Musk.Batl.2.-2.Komp.

(° 27-12-1893)

Unbekannt     

 

 

161 

Houten kruis   

13-10-1918

Ludwig Dietze, A Fernsp.Abt.-104

(° 02-12-1895)

Franz Rüssing, Kraftf.,

† 25-10-1918

San.Kraftw.Abt.4 

Ludwig Dietz, Kraftfahrer

Vladslo

Blok 4, graf 1058

Frans Roessing, Kraftfahrer

Vladslo

Blok 4, graf 1067

162 

Houten kruis   

18-10-1918

Friedrich Bauder, R.I.R.16-3.M.G.K.

(° 09-08-1897)

Viktor Bobkowski, Musketier,

† 23-10-1918

3./R.J.R.61

Friedrich Bauder, Gefreiter

Vladslo

Blok 4, graf 1059

Viktor Bobkowski

Vladslo

Blok 4, graf 1066

163 

Houten kruis   

21-10-1918 

Friedrich Gieske, R.felda.R.36-1.batt.

(° 08-04-1882)

Wilhelm Gossow, Geffreiter,

† 24-10-1918

4./Ldst.J.Ers.Btl.Gent III/36

Friedrich Guske, Sergeant

Vladslo

Blok 4, graf 1060

Wilhelm Gossow

Vladslo

Blok 4, graf 1065

164

Houten kruis   

22-10-1918

Friedrich Ohls, Feld.Ehr.depot 17.Res.D.W.

(° 04-06-1900)

Robert Büchel, Musktier,

† 24-10-1918

5./R.J.R.29

Friedrich Ochs, Musketier

Vladslo

blok 4, graf 1061

Hubert Büchel

Vladslo

Blok 4, graf 1064

165 

Houten kruis   

20-11-1918 

Ernst Staude, Lands.Bat III-1.Komp.

(° 24-11-1872)

Rudolf Seitz, Lt.d.R.

† 14-10-1918

4./8.Bayer.F.A.R.

Ernst Staude, Landsturmmann

† 20-10-1918

Vladslo

Blok 4, graf 1062

Rudolf Seitz, Leutnant

Vladslo

Blok 4, graf 1063

166 

Houten kruis   

  14-10-1918

Rudolf Seitz, Bay.felda.R.8-4.Komp.

(°28-08-1897)

?

Rudolf Seitz,

Leutnant

Vladslo

Blok 4, graf 1063

?

167 

Houten kruis   

24-10-1918 

Hubert Buchel, R.I.R.29-5.Komp.

(° 03-11-1892)

Friedrich Ochs, Musketier,

† 22-10-1918

Feld.Rekr.Dep.17

Hubert Büchel

Vladslo

Blok 4, graf 1064

Friedrich Ochs

Vladslo

Blok 4, graf 1061

168 

Houten kruis   

24-10-1918

Wilhelm Gossouw, 1-L.B.Gent III-36-4.Komp.

(°12-02-1891)

Friedrich Guske, Sergeant,

† 21-10-1918

R.F.A.R.36

Wilhelm Gossow, Gefreiter

Vladslo

Blok4, graf 1065

Friedrich Guske

Vladslo

Blok 4, graf 1060

169 

Houten kruis   

23-10-1918

Viktor Bobkowski, R.I.R.61-3.Komp.

Friedrich Bauder, Gefreiter,

† 18-10-1918

3.M.G.K.Bayer.R.J.R.16

Viktor Bobkowski, Musketier

Vladslo

Blok 4, graf 1066

Friedrich Bauder

Vladslo

Blok 4, graf 1059

170 

Houten kruis   

25-10-1918 

Franz Roessing, K.R.F.T.W.-A-4

(° 21-01-1884)

Ludwig Dietz, Kraftfahrer,

† 13-10-1918

Armee Fernsp.Abt.104

Frans Roessing, Kraftfahrer

Vladslo

Blok 4, graf 1067

Ludwig Dietz

Vladslo

Blok 4, graf 1058

171 

Houten kruis  

19-10-1918

Alfred Schlosser, Etap.dépot 6 A.S.T.L.

(° 08-11-1896)

Idem, Et.Dep.6.A.S.T.L.

Vladslo

Blok 4, graf 992

 

172 

Houten kruis  

22-10-1918

Georg Bredow, M.W.Esk.Kav.schutz.K.D.O.

(° 02-01-1895) 

Idem, Leutnant, M.w.esk.Kav.Schützen Kdo.

Vladslo

Blok 4, graf 993

 

173 

Houten kruis  

23-10-1918 

Helene Grassau, helferin-Est.Kdt.57

(° 28-11-1896)

Idem, Helferin, Bt.Katur.57

Vladslo

Blok 4, graf 994

 

174 

Houten kruis  

21-10-1918 

Otto Zeidler, kommanduor 207

(° 17-08-1881) 

Idem, Kanonier, Art.Kdeur.207

Vladslo

Blok 4, graf 995

 

175 

Houten kruis  

24-10-1918 

Stanislaus Duczmal, M.E.D.-1 Wdtr.22

(° 07-08-1882) 

Idem, Gefreiter, M.E.D.1 Bahnh.Kdtur.Denderleeuw

Vladslo

Blok 4, graf 996

 

176 

Houten kruis  

24-10-1918 

Alfred Matthaus, L.I.R.46-9.Komp.

(° 27-06-1876) 

Alfred Matthäus, Landsturmmann, 

9./Ldw.J.R.46

Vladslo

Blok 4, graf 997 

 

177 

Houten kruis  

23-10-1918 

Tillmann Kramer, M.E.D.1-Abt.-2-Komp.8. 

Tillmann Krämer, Wehrmann, M.E.D.1 Abt.2 Eisenb.Betr.Kp.8

Vladslo

Blok 4, graf 998

Pionier

178 

Houten kruis  

24-10-1918 

Richard Keller, 3.feld-rekr.dep.12.I.D.

(° 22-01-1900)

Idem, Musketier,

3./F.Rekr.Dep.12.J.D.

Vladslo

Blok 4, graf 999 

 

179 

Houten kruis  

24-10-1918 

Karl Hoffmann, M.G.schungs werk.4 

Idem, Gefreiter, M.G.Instands.Werk.4

Vladslo

Blok 4, graf 1000

 

180 

Houten kruis  

24-10-1918 

Stephan Dyba, 1.M.G.K.-Ldw.I.R.F.77 

Idem, Schütze, 1.M.G.K./Ldw.J.R.7

Vladslo

Blok 4, graf 1001

 

181 

Houten kruis  

 

Onbekende duitse soldaat   

Unbekannt  

 

 

182 

Houten kruis  

 

Onbekende duitse soldaat   

Unbekannt   

 

graf 183B in de Duitse opgave 

183

Houten kruis 

29-10-1918

Lise Rothermund, Schwester, Kr.laz.Abt.130.

(° 09-11-1889)

 

Lisa Rothermund

Vladslo

Blok 4, graf 899

graf 182 en 183 ontbreken in de Duitse opgave

184

Houten kruis 

 

Onbekende duitse soldaat     

Franz Heinze, Beamt.Stellv.

† 31-10-1918

Armee Flieg.Abt.3

 

Franz Heinze

Vladslo

Blok 4, graf 910

185

Houten kruis 

 

Onbekende duitse soldaat     

Otto Kurz, Landsturmmann,

† 30-10-1918

1./Ldst.J.Btl.Siegen

 

Otto Kurz

Vladslo

Blok 4, graf 898

186

Houten kruis 

 

Onbekende duitse soldaat     

Unbekannt 

 

 

187

Houten kruis 

 

Onbekende duitse soldaat     

Unbekannt 

 

 

188

Houten kruis 

30-10-1918

Otto Kurz, L.I.Batl.-1.Komp.

(° 30-11-1875)

Unbekannt 

Vladslo

Blok 4, graf 898

 

189

Houten kruis 

 

Onbekende duitse soldaat     

Unbekannt 

 

 

190

Houten kruis 

 

Onbekende duitse soldaat     

Unbekannt 

 

 

191

Houten kruis

 

Onbekende duitse soldaat     

Unbekannt 

 

 

192

Houten kruis

08-11-1918

Schmitz, Kan.Feld.art.Regt.76-4.batt.

Idem, Kanonier, 4./F.A.R.76

Vladslo

Blok 4, graf 897

 

193

Houten kruis

 

Onbekende duitse soldaat     

Unbekannt 

 

 

194

Houten kruis

31-10-1918

Franz Heinze, Armée flieger abt. 3.A.R.B.3

(° 09-12-1892)

?

Vladslo

Blok 4, graf 910

 

195

Houten kruis

08-11-1918

Franz Oucka, F.A.R.76-4.batt.

(° 21-03-1889)

Unbekannt 

Franz Oucka

Langemark

Kameradengraf

 

196

Houten kruis

 

Onbekende duitse soldaat     

Lisa Rothermund, Schwester,

† 29-10-1918

Kr.Laz.Abt.130

 

Lisa Rothermund

Vladslo

Blok 4, graf 899

197

Houten kruis

01-11-1918

Conrad Peglow, Armée Fernspr.abt.113

(° 09-01-1896)

Unbekannt 

Konrad Peglow, Fahrer

Vladslo

Blok 4, graf 905

 

198

Houten kruis

29-10-1918

Gustav Meissner, L.I.R.Batl.Gent III/36-4.Komp.

(° 05-06-1873)

Unbekannt

Gustav Meissner, Landsturmpflichtiger

Vladslo

Blok 4, graf 906

 

199

Houten kruis

30-10-1918

Johann Schulte, L.I.R.435-4.Komp.

(° 15-12-1885)

Unbekannt

Johann Schulte, Landsturmmann

Vladslo

Blok 4, graf 907

 

200

Houten kruis

 

Onbekende duitse soldaat     

   

graf 200 niet in Duitse opgave

201

Houten kruis

25-10-1918

Josef Wildegger, 3.Bay.Inf.Regt.6.Komp.

(° 06-02-1898)

Idem, Infanterist, 6./3.Bayer.J.R.

Josef Wildegger, Infanterist

† 21-10-1918

Vladslo

Blok 4, graf 1068

 

 

202

Houten kruis

26-10-1918

Karl Lehmann, Fuss.art.Bat.108 Batt.

(° 26-01-1895)

Idem, Fahr., Fuss.A.Btl.108

Vladslo

Blok 4, graf 1069

Kanonier

203

Houten kruis

27-10-1918

Fritz Richter, Ldm.121 J.D.R.H.Kp.

(° 25-02-1872)

Friedrich Richter, Musketier, 3./F.Rekr.Dep.121.J.D.

Vladslo

Blok 4, graf 1070

Landsturmmann

204

Houten kruis

27-10-1918

Peter Klune, F.L.D.A.-R.75-127

(° 25-08-1887)

Peter Kleine, Fahr., L.M.K.1271

Vladslo

Blok 4, graf 1071

Ersatz-reservist

205

Houten kruis

27-10-1918

Karl Kamietz, J.R.46-6-Komp.

Paul Kanietz, Wehrmann, 6./J.R.46

Vladslo

Blok 4, graf 1072

 

206

Houten kruis

27-10-1918

F.P.Simon, Gefr., 4/Landw.I.R.46

(° 13-07-1891)

Friedrich Simon, Gefreiter, 4./Ldw.J.R.46

Vladslo

Blok 4, graf 1073

 

207

Houten kruis

28-10-1918

Max Gottlober, Pferde.Dep.11

(° 08-03-1897)

Max Gottlöber, Schütze, 

Pferde Dep.11

Vladslo

Blok 4, graf 1074

 

208

Houten kruis

27-10-1918

Martin Koch, stabswache, A.O.K.4.

(° 30-03-1891)

Martin Kock, Kanonier, Stabswache A.O.K.4

Vladslo

Blok 4, graf 1075

 

209

Houten kruis

28-10-1918

Josef Stall, Landw.I.R.716

(° 26-04-1883)

Josef Stiehl, Gefreiter, 7./Ldw.J.R.6

 

Vladslo

Blok 4, graf 1076 ?

210

Houten kruis

28-10-1918

Ferdinand Kramer, 2/Pion.Btl.35

(° 18-05-1897)

Idem, Pionier, 2./Pion.Btl.35

Vladslo

Blok 4, graf 1077

 

211

Houten kruis

27-10-1918

Friedrich Luthe, K.garde.gren.R.n°2

(° 22-09-1884)

Friedrich Lüthe, Unteroffizier, 11./G.Gren.R.2

Vladslo

† 27-10-1918

Blok 4, graf 1078

 

212

Houten kruis

29-10-1918

Hans Saar, Pferdelaz.38

(° 11-12-1892)

Idem, Landsturmmann, 

† 27-10-1918

Pferde Laz.357

Vladslo

† 27-10-1918

Blok 4, graf 1079

 

213

Houten kruis

27-10-1918

Franz Schutz, 1.bat.feldart.R.E.H.R.

dépot 8

(° 02-01-1900)

Franz Schütz, Kanonier,

† 26-10-1918

1./Feld.Rekr.Dep.8

Vladslo

† 27-10-1918

Blok 4, graf 1080

 

214

Houten kruis

28-10-1918

Max Beyer, 5/I.R.181

(°02-04-1882)

Idem, Infanterist, 5./J.R.181

Max Bayer, Soldat

Vladslo

Blok 4, graf 1081

 

215

Houten kruis

26-10-1918

Willy Veits, 12/feldart.R.II

(° 22-09-1884)

Willi Veit, Kanonier, 12./FA.R.46

Vladslo

Blok 4, graf 1082

 

216

Houten kruis

27-10-1918

Heinz Herbot, 1/R.F.A.52

Heinz Herbst, Kanonier, 1./R.F.A.R.52

Vladslo

Blok 4, graf 1083

 

217

Houten kruis

27-10-1918

Alwin Eichel, Garde, pion.komp.301

(° 01-05-1899)

Idem, Pionier, G.Pion.Kp.301

Vladslo

Blok 4, graf 1084

 

218

Houten kruis

28-10-1918

Paul Klein, matr.R.I.1.Bat.

Idem, Obermatrose, 1./Matr.R.1

Vladslo

Blok 4, graf 1085

 

219

Houten kruis

 

Onbekende duitse soldaat     

Unbekannt

 

 

220

Houten kruis

24-10-1918

Max Gethardt, Res.jag.bat.26. 4.Komp.

Max Gebhardt, Jäger, 4./R.Jäg.Btl.26

Vladslo

Blok 4, graf 1002

 

221

Houten kruis

24-10-1918

Fretschel, kan.garde.feldar.Reg.

Idem, Kanonier

Vladslo

Blok 4, graf 1003

 

222

Houten kruis

 

Onbekende duitse soldaat  

Unbekannt

 

 

223

Houten kruis

24-10-1918

Friedrich Fuhrmann, 1/B Fuusart.Btl.16

(° 11-07-1885)

Idem, Kanonier, 1./16.Bayer.Fuss.A.Btl.

Vladslo

Blok 4, graf 1004

 

224

Houten kruis

26-10-1918

Josef Karg, M.G.K.12

(° 12-11-1883)

Idem, M.K.W., Mil.Gef.Kp.12

 

Vladslo

Blok 4, graf 1005 ?

225

Houten kruis

24-10-1918

Friedrich Segebrecht, 2/feld.dep.14.R.D.-2.k.

(°28-07-1881)

Idem, Sergeant, 2./F.Rekr.Dep.13.R.J.D.

Vladslo

Blok 4, graf 1006

 

226

Houten kruis

23-10-1918

Leo Dreher, G.R.nachr.garde korps

(°14-04-1875)

Idem, Wachtmeister, Gr.Nachr.Kdo.G.K.

Vladslo

Blok 4, graf 1007

 

227

Houten kruis

26-10-1918

Friedrich Gruhn, F.A.R.67-7.batl.

(°23-06-1897)

Idem, Kanonier, 7./Fuss.A.R.67

Vladslo

Blok 4, graf 1008

 

228

Houten kruis

24-10-1918

August Rehder, 1/Ablos Ers.K.M. 1.komp.

(° 22-06-1895)

Idem, Musketier, 1./Ablös.Ers.K.M.

Vladslo

Blok 4, graf 1009

 

229

Houten kruis

26-10-1918

Wilhelm Langschied, 2.M.T.R.-A.R.2.batl.2.komp.

(° 02-01-1887)

Idem, Unteroffizier, 9./Fuss.A.R.2

Vladslo

Blok 4, graf 1010

 

230

Houten kruis

25-10-1918

Wilhelm Meyer, M.E.B.A.1-Gent.Bhf.Melle

(° 28-02-1882)

Idem, Telefonist, 

M.E.Betr.Amt 1 Gent

Vladslo

Blok 4, graf 1011

 

231

Houten kruis

24-10-1918

Alfred Gotke, I.R.163 3.Komp.

(° 11-09-1898)

Alfred Götke, Infanterist, 3./J.R.163

Vladslo

Musketier

Blok 4, graf 1012

 

232

Houten kruis

26-10-1918

Franz Link, I.R.428.1.Komp.

Idem, Musketier, 1./J.R.428

Vladslo

Blok 4, graf 1013

 

233

Houten kruis

25-10-1918

Alois Schraml, 7/B.feldart.R.8

Idem, Kanonier, 7./8.Bayer.F.A.R.

 

Vladslo

Blok 4, graf 1014 ?

234

Houten kruis

25-10-1918

Otto Erdmann, 2/Landw.fussa.Batl.65

(° 03-01-1897)

Idem, Kanonier, 2./Ldw.Fuss.A.65

Vladslo

Blok 4, graf 1015

 

235

Houten kruis

25-10-1918

Ernst Gebhardt, F.A.R.14.7.batl.

(° 13-01-1893)

Idem, Fahrer, 7./Fuss.A.R.14

Vladslo

Blok 4, graf 1016

 

236

Houten kruis

27-10-1918

Rudolf Lichtenstein, E.ferde.dépot.31

(° 03-07-1897)

Idem, Fahrer, Et.Pferde.Dep.31

Vladslo

Kanonier

† 28-10-1918

Blok 4, graf 1017

 

237

Houten kruis

 

Onbekende duitse soldaat  

Richard Koch, Unteroffizier

† 03-11-1918

4./7.G.J.R.

 

Richard Koch

Vladslo

Blok 4, graf 1110

237

 

 

 

Unbekannt

 

graf nr.237 komt 2 x maal voor in de Duitse opgave

238

Houten kruis

02-11-1918

Johann Graf, Lads.9.inf.Regt.240

(° 14-11-1890)

Unbekannt

Johann Graf, Landsturmmann

Vladslo

Blok 4, graf 1086

 

239

Houten kruis

03-11-1918

Richard Koch, unt.7.garde I.R.-4.Komp.

(° 08-06-1890)

Kurt Ziegert, Kanonier

† 03-11-1918

Mun.Kol.2/Fuss.A.R.19

Richard Koch

Vladslo

Blok 4, graf 1110

 

240

Houten kruis

02-11-1918

Heinrich Dreisback, Pion.batl.25.T.G.R.I.4.

Adam Graser, Wehrmann, 

† 03-11-1918

Pion.Kp.27

Heinrich Dreisbach

Vladslo

Blok 4, graf 1087

Adam Graser

Vladslo

Blok 4, graf 1114

241

Houten kruis

 

Onbekende duitse soldaat  

Alexander Weser, Lt.d.R.

† 02-11-1918

Stab/J.R.134

 

Alexander Weser

Leutnant

Vladslo

Blok 4, graf 1115

242

Houten kruis

03-11-1918

Kurt Ziegert, M.K.2.S.T.R.I.19

(° 21-06-1898)

Unbekannt

?

 

243

Houten kruis

02-11-1918

Georg Schaffert, M.Kol.45

(° 25-07-1890)

Unbekannt

Georg Schaffert

Trainsoldat

Vladslo

Blok 4, graf 1113

 

244

Houten kruis

03-11-1918

Adam Graser, P.Komp.27.Bay.III batl.

(° 10-11-1883)

Unbekannt

Adam Graser

Vladslo

Blok 4, graf 1114

 

245

Houten kruis

02-11-1918

Alexander Weser, I.R.134 stall.

(° 07-08-1887)

Unbekannt

Alexander Weser

Leutnant

Vladslo

Blok 4, graf 1115

 

246

Houten kruis

 

Onbekende duitse soldaat  

Unbekannt

 

 

247

Houten kruis

 

Onbekende duitse soldaat  

Unbekannt

 

 

248

Houten kruis

 

Onbekende duitse soldaat  

Unbekannt

 

 

249

Houten kruis

 

Onbekende duitse soldaat  

Georg Schaffert, Trainsoldat, 

† 02-11-1918

Mun.Kol.45

 

Georg Schaffert

Vladslo

Blok 4, graf 1113

250

Houten kruis

 

Onbekende duitse soldaat  

Johan Graf I, Landsturmmann

† 02-11-1918

9./R.J.R.240

 

Johan Graf I

Vladslo

Blok 4, graf 1086

251

Houten kruis

 

Onbekende duitse soldaat  

Heinrich Dreisboch, Pionier

† 02-11-1918

M.W.Abt./G.Gren.R.

 

Heinrich Dreisbach

Vladslo

Blok 4, graf 1087

252

Houten kruis

 

Onbekende duitse soldaat  

Herman Mevius, Pionier

† 03-11-1918

M.W.Kav.Schützen Kdo.

 

Herman Mevius

Vladslo

Blok 4, graf 1088

253

Houten kruis

 

Onbekende duitse soldaat  

Friedrich Bose, Schütze

† 31-10-1918

3./M.G.Ss.Abt.23

 

Friedrich Bose

Vladslo

Blok 4, graf 1089

254

Houten kruis

 

Onbekende duitse soldaat  

Unbekannt

 

 

255

Houten kruis

 

Onbekende duitse soldaat  

Friedrich Geiger, Kanonier

† 01-11-1918

2./1.Bayer.Fuss.A.R.

 

Friedrich Geiger

Vladslo

Blok 4, graf 1091

256

Houten kruis

 

Onbekende duitse soldaat  

Unbekannt

 

 

257

Houten kruis

 

Onbekende duitse soldaat  

Eduard Hagelauer, Krankenträger.

† 01-11-1918

M.W.K./J.R.81

 

Eduard Hagelauer

Vladslo

Blok 4, graf 1093

258

Houten kruis

08-11-1918

Karl Faust, sergt.Ldw.I.A.57 batt.

(° 07-04-1888)

Unbekannt

Karl Faust

Sergeant

Vladslo

Blok 4, graf 1117

 

259

Houten kruis

07-11-1918

Hanz Hillmann, 4/armbatl.batt.55-4.komp.

(° 14-11-1898)

Georg Herwig

† 31-10-1918

1./Fuss.A.Btl.51

Hans Hillmann

Armierungssoldat

Vladslo

Blok 4, graf 1118

 

260

Houten kruis

06-11-1918

Otto Bublach, feld.rekrut.depot 4.

(° 21-02-1897)

Otto Bublack, Pionier, Pion.F.Rekr.Dep.4

Vladslo

Blok 4, graf 1119

 

261

Houten kruis

03-11-1918

Hermann Mevius, Kav.schutz Kdw.M.W.

(° 25-05-1897)

Hans Hillmann, Armierungssoldat

† 07-11-1918

4./Arm.Btl.55

Hermann Mevius

Vladslo

Blok 4, graf 1088

Hans Hillmann

Vladslo

Blok 4, graf 1118

262

Houten kruis

31-10-1918

Friedrich Bose, 3/M.G.Ss.abt.23

(° 01-02-1899)

Carl Faust, Sergeant

† 08-11-1918

5./Ldw.Fuss.A.R.57

Friedrich Bose

Vladslo

Blok 4, graf 1089

Karl Faust

Sergeant

Vladslo

Blok 4, graf 1117

263

Houten kruis

03-11-1918

Fritz Steinau, 2/M.G.Schs.abt.18-2.Komp.

(° 03-07-1899)

Unbekannt

Fritz Steinau

Vladslo

Blok 4, graf 1111

 

264

Houten kruis

01-11-1918

Friedrich Geiger, 2/1.bay.fuss.art.R.21

(° 24-08-1888)

Unbekannt

Friedrich Geiger

Vladslo

Blok 4, graf 1091

 

265

Houten kruis

 

Onbekende duitse soldaat

Unbekannt

 

 

266

Houten kruis

01-11-1918

Eduard Hagelauer, M.W.K.-I.R.81

(° 11-07-1891)

Unbekannt

Eduard Hagelauer

Vladslo

Blok 4, graf 1093

 

267

Houten kruis

 

Onbekende duitse soldaat 

Unbekannt

 

 

268

Houten kruis

31-10-1918

Goerg Herwig, 1/fuss.art.batl.51

(° 07-12-1891)

Unbekannt

 

 

269

Houten kruis

01-11-1918

Stephan Maziejewski, 1/Ldw.I.R.77

(° 17-12-1872)

Georg Weickel, Fahrer

† 02-11-1918

R.F.Laz.89

 

Georg Weickel

Vladslo

Blok 4, graf 1097

270

Stenen kruis

02-11-1918

Georg Weichel, R.feldart.89.R.D.52

(° 02-05-1882)

Unbekannt

Georg Weickel

Vladslo

Blok 4, graf 1097

 

271

Stenen kruis

 

Onbekende duitse soldaat 

Unbekannt

 

 

272

Stenen kruis

 

Onbekende duitse soldaat 

?

 

 

273

Stenen kruis

 

Onbekende duitse soldaat 

Unbekannt

 

 

274

Stenen kruis

 

Onbekende duitse soldaat 

Unbekannt

 

 

275

Stenen kruis

 

Onbekende duitse soldaat 

Unbekannt

 

 

276

Stenen kruis

 

Onbekende duitse soldaat 

Unbekannt

 

 

277

Stenen kruis

02-11-1918

Hermann Crhusecz, 5.Arm.Batl.35

(° 15-03-1892)

Idem, Arm.Btl.5

Vladslo

Blok 4, graf 1101

 

278

Houten kruis

 

Onbekende duitse soldaat 

Unbekannt

 

 

279

Houten kruis

 

Onbekende duitse soldaat 

Unbekannt

 

 

280

Houten kruis

 

Onbekende duitse soldaat 

Unbekannt

 

 

281

 

 

de graven 281 tot en met 300 bestaan niet

Unbekannt

 

 

282

 

 

 

Unbekannt

 

 

283

 

 

 

Unbekannt

 

 

284 

 

 

 

Josef Resch, Kanonier

† 31-10-1918

Mun.Kol.2/22.Bayer.Fuss.A.Btl. 

 

Josef Resch, Fahrer

Vladslo

Blok 4, graf 900

285

 

 

 

Alfred Schöngrün, Gefreiter

† 31-10-1918

9./R.J.R. 

 

Alfred Schöngrün

† 21-10-1918

Vladslo

Blok 4, graf 901

286   

 

 

 

Erich Schepe, Gefreiter

† 01-11-1918   

11./J.R.46

 

Erich Schepe

Vladslo

Blok 4, graf 902

301

Houten kruis

07-11-1918

Fritz Engert, M.G.komp.16

(° 05-03-1888)

Idem, Soldat

Mil.Gef.Kp.16

† 04-11-1918

Vladslo

Blok 4, graf 1120

 

302

Houten kruis

05-11-1918

Paul Schulta, ballonzug 2.

(° 27-10-1884)

Idem, Luftschiffer, 

Luftschütze

Ballonzug 2

Vladslo

Blok 4, graf 1121

 
303

Houten kruis

06-11-1918

Wladislaus Schmielinski, M.G.komp.45

(° 14-10-1884)

Wladislaus Schmielewski, soldat, Mil.Gef.Kp.45

Vladslo

Blok 4, graf 1122

Kanonier

310

Stenen kruis

06-11-1918

Julius Meurer, R.F.R.80 10.Komp.

(° 29-07-1888)

Idem, Leutnant,  10./Fuss.R.80

Vladslo

Blok 4, graf 1125

 

311

Houten kruis

04-11-1918

Arthur Kopp, Stab.II abt.F.A.R.23

(° 02-03-1878)

Idem, Hauptmann, 

Stab II/F.A.R.23

Vladslo

Blok 4, graf 1103

 

313

 

 

graf bestaat niet in Belgische opgave

Unbekannt

 

 

314

Houten kruis

05-11-1918

Johann Wischmanski, korpsbruckentrain 1.M.M.

(° 25-06-1884)

Johann Wischnanski, Fahrer, Korps Brücken Train I.A.K.

Jons Wischnanski

Vladslo

Blok 4, graf 1106

 

315

Houten kruis

04-11-1918

Albert Kolbmuller, (Ehur) frebmiter

Albert Kolbmüller

Vladslo

Blok 4, graf 1107

 

316

Houten kruis

04-11-1918

Karl Laun, Ausmarksull (Ehur)

Idem

Vladslo

blok 4, graf 1108

 

317

Houten kruis

04-11-1918

Otto Schlosser, ers.batl.Inf.Reg.116

Idem, Ers.Btl./J.R.116

Vladslo

Blok 4, graf 1109

Landsturmpflichtiger

398

Houten kruis

08-11-1918

Alois Mamysl, G.G.R.4.-6.Komp.

(° 17-06-1894)

Unbekannt

Alois Namysl

Vladslo

Blok 4, graf 956

 

400

Houten kruis

 

Onbekende duitse soldaat

? 4./Bayer

 

 

406

 

 

graf bestaat niet in Belgische opgave

Alois Namysl , Unteroffizier, 6./G.Gren.R.4

 

Alois Namysl

Vladslo

Blok 4, graf 956

 

© Dirk Meert