MEDEC

Belgische Geschiedkundige Kring van ereteken- en medailleverzamelaars

  homeMEDEC nieuw publicaties agenda toetreding bestuur links
 

Medec - doel en werking

 

Medaille van Sportverdienste  -  Médaille du Mérite Sportif


Doel van Medec

De vereniging werd opgericht op 30 april 1988, met het doel verzamelaars van orden, eretekens en medailles de mogelijkheid te bieden mekaar te ontmoeten om verzamelstukken en informatie uit te wisselen. Vooral dat laatste is zeer belangrijk. Om de leden te informeren, wordt er 5 maal per jaar een tijdschrift uitgegeven met studies, publicatie van opzoekingresultaten en allerhande nieuwtjes betreffende officiële en niet-officiële Belgische en buitenlandse orden en eretekens. Bij het samenstellen van teksten voor publicatie, dient er rekening gehouden te worden met onder andere de beschikbaarheid van de informatie (zijn er geen beperkingen aangaande copyright?), en de oorsprong van de gebruikte bronnen ( boek(en), artikel(s), staatsblad, website, enz.) dient vermeld te worden.

   Medaille verleend door de Vereniging der Orden gesticht door Leopold II. - Médaille décernée par la Société des Ordres créés par Léopold II.


Bijeenkomsten

De vergaderingen gaan door in zaal Ruggehof, Frans Van Dijckstraat 46 te Deurne-Antwerpen. Alleen de leden zijn toegelaten op de vergaderingen, uiteraard vergezeld van hun gezin indien ze dat wensen. U mag komen kennismaken mits een bescheiden bijdrage, die met het lidgeld verrekend wordt indien U dezelfde dag nog aansluit.

Op de vergaderingen ontmoet U collega-verzamelaars, er worden wetenswaardigheden uitgewisseld en er is elke keer een tentoonstelling verzorgd door een van de leden, of door meerdere leden samen. Er zijn zo’n 45 tafels ter beschikking van leden die dubbels willen ruilen of te koop aanbieden. Na voorafgaande afspraak kan ieder lid, voor zover de beschikbaarheid het toelaat, een tafel  reserveren.

Eén maal per jaar, in november, organiseren wij onze phaleristische dag, die begint om 10 uur in de voormiddag met een voordracht en een uitgebreidere tentoonstelling waarvan het onderwerp vooraf wordt aangekondigd. In de namiddag volgt dan de "gewone" vergadering zoals die plaats heeft in februari, april, juni en september.


Informatie

Zoals gezegd ontvangt U vijf tijdschriften per jaar.
Ook de publicaties van tal van zusterverenigingen van over gans de wereld, liggen op elke vergadering ter inzage van de leden. De vereniging beschikt tevens over een bibliotheek die ter plaatse kan geraadpleegd worden door de leden.


Medec verenigingsmedailles

In oktober 1998 kondigt het MEDEC bestuur het zilverkleurig insigne aan voor leden sympathisanten. Het vermeldt de naam en het logo van de kring en het stichtingsjaar 1988. Het meet 15 mm en is voorzien van een vlindersluiting.

Tijdens de bestuursvergadering van 18 april 1998, beslist het bestuur van MEDEC een herinneringsmedaille in te stellen teneinde die leden te onderscheiden die 10 jaar ononderbroken lid zijn van onze kring. De eerste uitreiking gebeurt op 21 november van dat jaar, dag van de viering van het tienjarig bestaan. De medaille is vergezeld van een brevet.

De medaille is rond, 30 mm doormeter, in gepatineerd brons, met bovenaan een parel met ring voor het lint. Op de voorzijde staat een Maltees kruis met in de onderste kruisarm het jaartal 1998, stichtingsjaar, en de letters van de naam MEDEC in en tussen de drie overige kruisarmen. Het veld rond het kruis is gekorreld. De keerzijde van de medaille is glad. Ontwerp: Jeannine Jacobs-De Coninck.
Fabrikant: Mauquoy Medal Company, Grobbendonk.

Het lint, 37 mm breed, is licht kersenrood, moiré. Eigenlijk was het de bedoeling een lint te hebben met de kleur van de omslag van onze tijdschriften, maar het bleek niet zo gemakkelijk in karton en kunstzijde een zelfde kleur te bekomen.
Bij de uitvoering voor dames is het lint tot een strikje verwerkt, misschien wel een primeur voor België.

Tijdens dezelfde vergadering beslist het bestuur eveneens, naast het zilverkleurig kenteken, een afzonderlijk kenteken te creëren om leden te onderscheiden die zich speciaal voor de vereniging inzetten, op welke wijze dan ook. Ook bij dit kenteken hoort een brevet.
Het goudkleurig kenteken heeft hetzelfde uitzicht als het zilverkleurige.

Het bestuur van MEDEC besluit in 2013 om naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van de vereniging een zilveren palm "25" in te stellen, die bedoeld is om aan te brengen op het lint van de medaille die sinds 1998 uitgereikt wordt als blijk van erkentelijkheid voor tien jaar getrouwheid jegens MEDEC.
Deze palm wordt voor het eerst uitgereikt in november 2013 tijdens de viering van het 25‑jarig bestaan aan al de leden die ononderbroken lid gebleven zijn sinds de stichting van MEDEC in 1988.

 


Al wie geïnteresseerd is in de phaleristiek, in het verzamelen van orden, decoraties, medailles en in opzoekingen of studies daaromtrent, is welkom. Nog niet overtuigd? Kom gerust eens een kijkje nemen en kennis maken met collega - verzamelaars!


TOP

 


Hebt U opmerkingen of suggesties?
Webmaster:  Jeannine Jacobs-De Coninck

© Medec 2006