JAARVERSLAG 2016

Masala
                                                        al meer dan 23 jaar gastvrij”         
                                                                                                                          

INHOUDSTAFEL
Inhoudstafel
Woord vooraf
I Omkadering
1.1 Bestuurlijke activiteiten
1.2 Personeel
1.3 Vrijwilligers
1.4 Financiering
II Werking
2.1 gericht op de doelgroep
2.1.1 De Ombudsdienst
2.1.2 Huiswerkbegeleiding
2.1.3 Vakantie activiteiten
2.1.4 Sinterklaasfeest en lentefeest
2.1.5 Jaarlijkse uitstap
2.1.6 Huisvesting
2.1.7 Betaaldienst
2.1.8 Kookproject
2.2. Bazar Bizar
2.3 Gericht op de autochtone  bevolking
2.3.1 Educatieve programma's
2.3.2 Het wereldfeest Fiesta Tropical
III Activiteiten van de vrijwilligers
3.1 Huiswerkbegeleiding
3.2 Samenwerking
3.3 Inzet bij de dagelijkse werking

Besluit

WOORD VOORAF

Van bij de oprichting staat de vzw open voor alle hulpvragers. Dit zijn tot op heden vluchtelingen, vreemdelingen en mensen zonder papieren. Dankzij de grote inzet van vrijwilligers en onze vaste medewerkster, kunnen wij vanuit ons “Inloophuis” Masala en de “weggeefwinkel” Bazar Bizar onze doelstelling realiseren, nl. de ondersteuning van onze doelgroep in hun streven naar integratie. Daarbij trachten we hen gericht te helpen, zodat zij hun leven in harmonie met hun en onze cultuur kunnen uitbouwen.

Een overzicht van de activiteiten in 2016 geeft weer wie de cliënten zijn, welk hun land van herkomst is, hun administratieve toestand, gezinssituatie en de vragen waarmee zij worstelen om hun doel te bereiken: samenleven en -werken in onze maatschappij.

Die cijfermatige weergave kan echter niet uitdrukken hoe intens vele gesprekken verlopen: bij elke cliënt moeten immers opnieuw communicatiestoornissen overwonnen worden.
Een gesprek met mensen uit een andere cultuur vereist ook dat wij begrip opbrengen voor hun normen en waarden, echter zonder afbreuk te doen aan de hier geldende leefregels. Bovendien heeft elke inwoner dezelfde “rechten” en “plichten”: alert zijn voor misverstanden vraagt om een regelmatige feedback en herformulering waardoor een gesprek al eens kan uitlopen!

I. Omkadering

1.1. Bestuurlijke activiteiten
De maandelijkse vergaderingen worden voorbereid in de kernvergadering, samengesteld door Michèle, Riena, Ria, Magda en Liesbeth. Ook de jaarlijkse algemene vergadering wordt door hen voorbereid.
Deze werkwijze laat toe de maandelijkse vergadering vlot te laten verlopen omdat de agenda wordt opgesteld en de agendapunten volledig zijn voorbereid.
Naast deze formele vergadering zijn er tal van informele contacten tussen de verantwoordelijken van de verschillende activiteiten om tijdig knelpunten op te lossen en leemtes en/ of ideeën voor een betere werking aan te kaarten.

1.2. Personeel
De vaste medewerkster is Liesbeth De Staelen. Zij staat voornamelijk in voor de dagelijkse permanentie, vertegenwoordigd de vzw in diverse organisaties waarvan zij de vergaderingen opvolgt en zij treedt ook op als voogd voor ‘Niet Begeleide Minderjarigen’.

1.3. Vrijwilligers
Dankzij de inzet van de 20 vrijwilligers kunnen de verschillende initiatieven gerealiseerd worden. Een team van 16 vrouwen en 3 mannen geven hun beste krachten voor de deeltaak die zij opnemen. De 8 allochtone vrijwillig(st)ers geven een multiculturele uitstraling.

1.4. Financiering
De werking steunt volledig op de erkenning van projecten en het daaraan gekoppelde budget. Een project uitschrijven vraagt heel wat tijd. Het zijn de kernleden en geïnteresseerde vrijwilligers die taak op zich nemen. Na de erkenning volgt de uitvoering, de regelmatige evaluatie en tot slot het uitschrijven van een eindrapport.
Elk project loop gedurende een bepaalde periode zodat er in de loop van het jaar verschillende projecten uitgeschreven worden en lopende zijn. Dit vergt heel wat tijd van alle betrokkenen.
Dit jaar werden wij gesteund door Welzijnszorg, Stad Sint-Truiden, de GROS, Saffraanberg en Gastvrij Fonds. 2 Projecten werden niet weerhouden voor financiële steun.

II. WERKING
Het inloophuis Masala is het centrum van de werking, naast de ontvangstruimte zijn er ook de werk- en vergaderruimtes. Het inloophuis is 6 dagen open.
De ombudsdienst is 5 dagen per week open. Op maandag en woensdag is de avondzitting van 16 tot 19 uur, op dinsdag, donderdag en vrijdag is de dienst open van 9 tot 12u. Daarnaast kunnen er steeds mensen op afspraak ontvangen worden.
De betaaldienst is open op zaterdag van 13 tot 15u.
In Bazar Bizar, Schurhoven 2, sorteren de vrijwilligers op dinsdagnamiddag de binnengebrachte goederen, op vrijdag komen de ‘klanten’ van 13 tot 16u. Ook hier kan voor dringende materiële hulp op afspraak ontvangen worden.

REGISTRATIE
Meten is weten, zo geeft het cijfermateriaal ons inzicht in de samenstelling van het cliënteel en hun hulpvragen.
Het individuele dossier is onontbeerlijk voor de opvolging. Informele contacten buiten de permanentie (bv in Bazar Bizar) worden enkel geregistreerd als er opvolging nodig is.

2.1. Gericht op de doelgroep
Het inloophuis in de Kazernestraat 2c is goed bereikbaar en laagdrempelig. Diensten waarmee wij regelmatig contact hebben wijzen ook cliënten door gezien wij als "vrijwilligers" meer tijd kunnen investeren.

2.1.1. De Ombudsdienst
De ombudsdienst wordt verzekerd door Liesbeth en de vrijwilligsters Magda en Michèle die inspringen als het nodig is.
Tijdens 2016 hebben zich 523 hulpvragers aangeboden waaronder 160 nieuwe cliënten.
Deze 523 personen vertegenwoordigen samen met hun gezinsleden 1488 personen.
De gezinsleden worden geregistreerd om een duidelijk beeld te hebben op het aantal personen waarop de hulpvragen betrekking kunnen hebben.
Sommige hulpvragen zijn er die slechts eenmaal langskomen, anderen zien wij zeer frequent.

Tabel I Nationaliteit
Het land van herkomst wordt genoteerd, de huidige nationaliteit kan hiervan afwijken.


 Nationaliteit

Aantal

Nationaliteit

Aantal

Afghanistan

21

Moldavië

  2

Albanië

  2

Myanmar

  1

Algerije

  1

Nepal

  9

Angola

  3

Nigeria

  2

Armenië

25

Oeganda

  1

Bangladesh

  1

Oekraïne

  1

België

  5

Onbekend

22

Bhutan

  2

Pakistan

16

Burkino Faso

  1

Polen

  6

Burundi

  1

Portugal

  1

Congo Kinshasa

  5

Roemenië

  8

Egypte

  1

Rusland

  4

Georgië

  1

Senegal

  5

Guinea

  1

Servië

  3

India

273

Sierra Leone

  3

Irak

  8

Somalië

  5

Iran

  7

Sri-Lanka

  1

Israël

  1

Statenloos

  1

Italië

  1

Syrië

  4

Ivoorkust

  2

Thailand

  1

Jemen

  1

Tsjechië

  1

Kazachstan

  1

Togo

  2

Kirgizië

  1

Tsjetsjenië

27

Kosovo

14

Tunesië

  1

Macedonië

  3

Turkije

  2

Marokko

13

 

 

Mauretanië

  6

 

 

Montenegro

  1

Totaal

524

Traditioneel is de grootste groep afkomstig uit India, Punjab, nl 47%, Daarop volgen de Tsjetsjenen, de Nepalezen en de Marokkanen. De daling van de groep Nepalezen ligt aan het feit dat heel wat gezinnen zijn uitgeweken naar Brugge en de kust omdat zij daar een betere toekomst zien.
Opmerkelijk is de stijging van het aantal Marokkanen, een groep die nu ook vertrouwen in ons krijgt

Tabel II Woonplaats


Sint-Truiden

Andere gemeenten

FEDASIL e.a.

Onbekend

424

81

8

11

77%

19,3%

1,5%

2,2%

Opmerkelijk is het aantal nieuwe cliënten, zij maken 30% van het cliënteel in 2016 uit. Slechts enkelen zijn nieuw erkende vluchtelingen, alle anderen hebben zich tot ons gericht om hun vragen/problemen rustig behandeld en zo mogelijk opgelost te zien.
Van de 424 cliënten woonachtig in Sint-Truiden zijn 53% Indiërs en 47% van een andere oorspronkelijke nationaliteit.  De personen afkomstig uit een andere gemeente zijn woonachtig in de ruime omgeving van Sint-Truiden, slechts 13 komen uit Hoeilaart, Ruppelmonde, Turnhout, Antwerpen en zelfs Londen. Deze personen hebben familie, vrienden of kennissen in Sint-Truiden.
Jaarlijkse hebben wij ook een aantal cliënten uit Fedasil, Sint-Truiden.

Tabel III Gezinssituatie

Extra aantal
gezinsleden

Alleenstaanden zonder kinderen

Alleenstaanden
met kinderen

Echtpaar/
Samenwonenden zonder kinderen

Echtpaar/
Samenwonenden met kinderen

965

156

41

31

295

 

29,8

7,8%

5,9%

56,4%

De percentuele verdeling blijft praktisch ongewijzigd.

Tabel IV Administratieve toestand  
Oude gezinshereniging............................... 1
Met Belg gehuwd of samenwonend............4
Niet Begeleide Minderjarigen.....................2
Belgische nationaliteit verworven............ 108
Geregulariseerd..................................    121
In asielprocedure................................ ..... 6
Erkend vluchteling................................... 32
Uitgeprocedeerd....................................... 4
Artikel 9bis............................................... 1
Artikel 9 ter ............................................. 3
Illegaal.................................................... 12
EU burger..........................................      19
Gehuwd of samenwonend met EU burger.. 4
Verblijfsvergunning EU............................ 29
Tijdelijke verblijfsvergunning...................... 3
Verblijfsvergunning EU............................ 29
Verblijfsvergunning België.......................... 7
Subsidiaire bescherming............................. 1
Erkend staatloze................................... .... 1
Onbekend.............................................   20    

De administratieve toestand heeft op de hulpvraag mogelijk impact. Zo kan bijvoorbeeld een EU burger of een persoon met een verblijfsvergunning in een EU land geen beroep doen op OCMW steun.
Het aantal hulpvragers dat de Belgische nationaliteit heeft verworven blijft stijgen alsook het aantal mensen dat geregulariseerd werd. Opmerkelijk bij personen met een EU verblijfsvergunning is dat er 20 van Portugal, 4 uit Spanje, 3 uit Italië en 1 uit Griekenland zijn. Allemaal landen waar het economisch moeilijk gaat.
De 5 Niet Begeleide Minderjarigen zijn anderen dan deze waarvoor Liesbeth als voogd optreedt.

 Tabel V Hulpvragen

Algemene Administratie
En niet specifieke copies, huisbezoeken, meegaan naar de gemeente, ziekenfonds, bank, belastingsdienst, faxen verzenden/ontvangen etc.

159

Afbetalingsplannen
Andere dan bij de nutsvoorzieningen en die van justitie

37

Algemene informatie

231

Asielprocedure
Info
Administratie en/of opvolging
Negatief

14
8
4
2

Beëdigde vertaler
Geboorte akte
Huwelijk
Naturalisatie
Rijbewijs
Andere

18
5
5
3
1
5

Belastingen
Info
Invullen

119
88
31

Betalingen via Masala

343

CAW

1

DAVO

9

Familiebezoek

12

Financiële steun gevraagd

11

Gezinshereniging
Administratie en/of opvolging
Info
Opstarten
Negatief

102
49
33
8
12

Huisvesting
Info
Administratie
Huur
Problemen
SVK Land van Loon
CV Nieuw Sint-Truiden aanvraag
Info
Administratie en/of opvolging
Vlaams Woningfonds
Huursubsidie info
Aanvraag
Administratie en/of opvolging
Huurpremie Wonen Vlaanderen
Op zoek naar nieuwe huisvesting
Huisraad + Bazar Bizar
Info leningen
Zelf eigenaar
LOI
Waarborg
Waarborg Zacheus
Renovatiepremie
Dakloos
Stebo

547
45
48
25
55
47
23
39
36
22
5
1
3
25
57
15
22
30
2
10
2
6
7
19

Huwelijk
Info
Administratie
Erkenning kinderen
Echtscheiding
Feitelijke scheiding
Problemen
Onderhoudsgeld
Samenwonen

58
6
5
3
13
7
1
14
1

Inburgering

8

Justitie
Deurwaarder, griffie, incasso, arbeidsrechtbank etc.
Naamsverandering
Pro Deo advocaat
Advocaat
Afbetalingsplan
Akte van Bekendheid
Penale en andere boetes

238
122
14
5
37
28
2
30

Kinderbijslag
Aanvraag
Administratie en/of opvolging
Info
Geboortepremie/Kraamgeld

199
21
86
59
33

Kinderopvang, Kind en gezin + Vakantiewerking

26

Limburg.Net

7

Medisch en Ziekenhuis
Dringende medische hulp

94
2

Nationaliteit / Naturalisatie
Info
Aanvraag invullen
Administratie en/of opvolging
Negatief
Snel Belg Wet

87
55
6
19
5
2

Nutsvoorzieningen,telefoon en internet
Administratie
Afbetalingsplan
Algemene info
Verhuis
Budgetmeter
Herberekenen voorschotten
Meterstanden
Opzeg contracten
Overname
Veranderen van..
Sociaal Tarief
Uitleg facturen
Verhuis

469
67
45
48
26
7
17
66
18
46
44
2
157
26

OCMW

59

Onderwijs
Info
Administratie
Studietoelagen Info
Aanvraag
Administratie/ opvolging
Erkenning diploma Info
Aanvraag
Administratie, opvolging
CLB
Klachten school
Klachten ouders
Huiswerkbegeleiding
Leercontract
Nederlandse taalles
Opvolging leerlingen
Studiekeuze
Avondonderwijs
Open school voor volwassenen
Deeltijdswerken - deeltijdsleren

537
54
28
31
306
31
2
3
1
14
5
2
7
11
12
10
22
2
4
24

Paspoort

6

Persoonlijke lening

8

Psycho-sociale hulpverlening

306

Regularisatie
   -9Bis-
Info
Aanvraag
Administratie
Negatief
   -9ter-
Info
Administratie

15

3
4
1
3

2
2

Reispas

2

Reisvisum
Aanvraag reisvisum
Studentenvisum
Humanitair visum

8
5
2
1

Voedselhulp

111

Verblijfsvergunning

11

Verzekeringen

48

Vlaams Fonds voor Gehandicapten
Braille liga

12
21

Vrijwillige terugkeer

9

Werk
Administratie
Info
Arbeidskaart
Eindejaarspremie
Pensioen
Problemen met werkgever
RVA
Vakantiewerk
Vakantiegeld
Vakbond + Hulpkas
VDAB + Werkzoekende (ook CV + sollicitaties)
Zelfstandigen
Opleiding
IBO
Arbeidsongevallen
Plukkaart
Faling
PWA
Ouderschapsverlof
Borstvoedingsverlof
Art.60

423
26
26
1
31
17
12
16
2
23
45
140
13
10
4
10
14
2
3
11
5
6

Ziekenkas

80

Zorgkas

18

Totaal

5450

De grote diversiteit aan hulpvragen bevestigt dat wij werkelijk een "inloophuis" zijn voor mensen die in een complexe samenleving voor moeilijkheden komen te staan die zij in alle openheid en vertrouwen op onze dienst aankaarten.
Bij heel wat hulpvragen speelt het statuut een belangrijke rol zoals huisvesting, tewerkstelling, subsidies etc.

Administratie
Niettegenstaande de uitgebreide registratie items blijven administratieve taken die onder geen enkele rubriek passen zo ook e-mails, telefoontjes en copies maken. Ook begeleiden naar de gemeente, het ziekenfonds, artsen etc. worden niet extra geregistreerd.

Afbetalingsplan
Het merendeel van deze gevraagde afbetalingen zijn voor het Ministerie van Justitie,verkeersboetes opgelopen in binnen- en buitenland. Voor enkele personen konden wij bij private schuldeisers een afbetalingsplan bekomen omdat wij de aflossingen opvolgen.

Algemene info
Een stijging van deze vragen omvat informatie over reclame, huren van een feestzaal, welke bank is de beste? Welke garagist kun je ons aanraden? etc.

Asielprocedure
Informatie verstrekken en een dossier opvolgen komt nog weinig voor. Toch is het voor de persoon in kwestie belangrijk en wordt er de nodige tijd voor uitgetrokken, zeker als de beslissing negatief is. Extra aandacht voor de emotionele impact en de praktische gevolgen voor zijn verdere leven moeten in een rustige sfeer kunnen besproken worden.

Beëdigde vertaler
Wij beschikken over een uitgebreide lijst van beëdigde vertalers en tolken. Onze doelstelling is dat zij zelf hun documenten naar de vertaler brengen zodat zij zelf die drempel nemen en met anderen hun ervaringen kunnen delen.
Als  de vertaling via ons loopt, dient de factuur betaald te worden voor zij hun document krijgen.

Belastingen
Velen laten hun belastingsbrief door ons invullen hoewel wij hen er op wijzen dat ook andere diensten dit gratis doen. De info vragen gaan voornamelijk over het voorstel van de vereenvoudigde belastingsaangifte of de beslissing die voor hen onduidelijk is " Ontvangen" of "Betalen"?

Bankverrichtingen
Het groot aantal mensen dat zijn facturen cash bij ons komt betalen om het door ons te laten doorstorten heeft ertoe geleid dat Michèle op zaterdagnamiddag van 13u tot 15u een drukke "Betaaldienst" heeft. Daarnaast volgt zij ook op of de huren voor de panden waarvoor wij gepleit hebben bij de eigenaars regelmatig betaald worden.

Familiebezoek
Een visum aanvragen voor familiebezoek en de daaropvolgende procedure duurt minimum 6 maanden maar kan ook langer aanslepen.
Bij een weigering vraagt het veel tijd om duidelijk te maken waarom het bezoek geweigerd is en dat enkel een nieuwe aanvraag met de juiste documenten en/of bewijzen een positief antwoord kan opleveren.

Fietsproject
Het fietsproject loopt in samenwerking met de Sportdienst van de stad, de integratiedienst en Team Hope. Dit jaar hebben de 10 kandidaten een diploma behaald.

Huisvesting
De problemen in verband met de huisvesting blijven stijgen.
Betaalbare, gezonde huisvesting voor vreemdelingen in de ruime regio, en ook daarbuiten, is ontzettend moeilijk te vinden. Wij ondervinden een negatieve houding van de immo-kantoren op 2 vlakken: 1) zij hanteren de norm dat de huur niet hoger mag liggen dan 1/3 van het inkomen en 2) zij beweren dat de eigenaar geen vreemdelingen als huurder wil.
Bij het Sociaal verhuurkantoor "Land van Loon" en C.V. Nieuw Sint-Truiden zijn ellenlange wachtlijsten. Een illustratie van de wachttijden is dat nu 25 personen een huurpremie ontvangen gezien zijn meer dan 5 jaar op de wachtlijsten staan.
Voor de cliënten die eigenaar zijn liggen de problemen anders, de aanvragen voor een renovatiepremie, aanvraag voor verbouwing etc. hanteren een administratief moeilijke taal. Bovendien ontdekken zij dat een schuldsaldo verzekering jaarlijks moet betaald  worden, en hiervoor geen maandelijkse aflossing kan bekomen worden. Op eigen initiatief kamer(s) verhuren of een gedeelte van de woning tot appartement omvormen om te verhuren is ook aan regels gebonden. Lenen bij het Vlaams Woningfonds houdt in dat het gezin het pand bewoont en niet onderverhuurt of doorverhuurt.

Huwelijk
Huwen of gehuwd zijn, samenwonen of een lat-relatie. De samenlevingsvormen kunnen de nodige problemen met zich meebrengen. Echtscheiding stijgt ook in 2016 en een feitelijke scheiding is geen zeldzaamheid. Zij geven dikwijls aanleiding tot psychosociale problemen waarmee zij zich tot ons richten. Naast de emotionele problemen zijn er ook de financiële consequenties zoals onderhoudsgeld betalen.

Inburgering
8 personen richtten zich tot ons om niet volgen verduidelijking rond deze verplichtte  cursus.

Justitie
Hieronder vallen alle vragen en contacten die verband houden met deurwaarders, griffie, vredegerecht, politie, arbeidsrechtbank, incassobureaus, Juri-desk, Raad van State etc.
De vraag wie wij kunnen aanbevelen als Pro-Deo advocaat of een advocaat.
Ook het opstarten van naamsverandering blijft voorkomen, vooral omdat er ook dit jaar weer enkelen ernstige problemen hebben gehad omwille van een naamsverwisseling.

Kinderbijslag
Dit belangrijk maandelijks inkomen voor de ouders is afhankelijk van het correct en tijdig invullen van de administratie. Voor de EU-burgers en zij die een verblijfsvergunning van een EU-land hebben moeten bewijzen van het voormalige verblijfsland vergaard worden vooraleer het recht op kinderbijslag in België kan geopend worden.
Kinderen die door de ouders naar het thuisland gestuurd worden om daar onderwijs te volgen hebben uiteraard geen recht op kinderbijslag.

Kinderopvang
Vooral alleenstaande werkende moeders hebben het moeilijk om voldoende kinderopvang te vinden.

Limburg.Net
Het nieuwe betalingssysteem voor het ophalen van het huisvuil blijft voor enkelen een groot probleem niet alleen de forse factuur maar het hele systeem van afval sorteren en de afvalkalender begrijpen.

Medisch en Ziekenhuis
Rechtstreeks contact met het ziekenhuis voor een afspraak of bij een opname, contact met de huisarts, steeds is bij de cliënt de angst aanwezig onvoldoende Nederlands te kunnen om zich uit te drukken of om de geneesheer te begrijpen.
Voor dringende medische hulpverlening heeft het OCMW Sint-Truiden een duidelijke regeling getrokken toch hoopten 2 mensen via ons sneller geholpen te worden.

Naturalisatie
In verband met deze item waren in de loop van het jaar 86 contacten. Informatie verstrekken over de huidige wetgeving neemt het meeste tijd in beslag vooral de telling van de werkdagen ligt moeilijk. Een negatieve beslissing uitleggen en beroepsmogelijkheid vergt ook de nodige tact.

Nutsvoorzieningen
De problemen met nutsvoorzieningen blijven stijgen, niettegenstaande de vrijmaking van de energiemarkt en de mogelijkheid om vlot van leverancier te veranderen. Een blijven probleem is de hoge voorschotfactuur bij gas en elektriciteit. De leveranciers voeren een ruime veiligheidsmarge in zogenaamd om te voorkomen dat de klant bij de eindafrekening een fors bedrag zou moeten betalen.
Opvallen is het stijgend aantal afbetalingsplannen dat wij voor de waterfacturen moeten vragen.
Het elektronisch doorgeven van de meterstanden geeft dikwijls een voorwendsel om eens rustig over het reilen en zeilen van hun leven te praten.
157 maal, dat is gemiddeld 3 X per week, moet een factuur uitgelegd worden...Dit is zeker voor verbetering vatbaar!

OCMW
Het OCMW blijft de dienst waarmee wij zeer regelmatig contact opnemen om zeker misverstanden en dubbel werk te vermijden. Een duidelijke afbakening van de taken kan enkel in het voordeel van de cliënt werken. Regelmatig is er ook cliënt overleg.

Onderwijs
Door het groeiend aantal kinderen in de regio blijft onderwijs aan belang toenemen. De interesse die de ouders tonen voor het onderwijs zowel voor de zonen als de dochters is positief. Informatie geven over de verschillende netten, de studierichtingen en de toekomstmogelijkheden gaat bij voorkeur door met de ouders en de betrokken jongere.
Schoolgaande kinderen zijn duur en voor het eerst zijn wij dit jaar geconfronteerd met een incasso bureau dat door een scholengroep werd ingeschakeld om de openstaande facturen te innen.
Kinderen tijdig inschrijven blijft een must. De samenwerking met de CLB's in Sint-Truiden vermijdt escalatie van problemen.

¨Psycho-sociale hulpverlening
Praktisch elke dag komt iemand extra aandacht vragen voor zijn problematische levenssituatie. Hier leven zonder het sociaal netwerk van het vaderland is zeer moeilijk. De moderne mogelijkheden om dagelijks telefonisch contact te houden verminderen niet de nood aan persoonlijk contact. Zij staan allemaal min of meer onder druk van landgenoten om tradities te respecteren. Zich daarvan losmaken vergroot de vereenzaming.
Ook relatie problemen nemen met de jaren toe.

Regularisatie
De cliënten die een regularisatie aanvraag overwegen of van wie een regularisatie lopende is neemt met het jaar af.

Reispas
Erkende vluchtelingen die naar het buitenland willen reizen dienen zich voor een reispas totde Provinciale dienst te Hasselt te wenden.

Reisvisum
De internationale strengere eisevoor het toekennen van een reisvisum, voornamelijk naar de US, doet de hulpvragen hier stijgen.
Een humanitair visum werd 1 maal aangevraagd en zeer snel verstrekt.

Voedselhulp
De voedselhulp wordt gegeven door de Sint-Vincentius vereniging en Team Hope. Wij hanteren vrij strenge regels voor een doorverwijzing, zo gaat het niet op dat mensen een huis kopen boven hun draagkracht en dan voedselhulp willen krijgen. Team hope biedt ook verse groenten en fruit aan.

Verblijfsvergunning
De aanvragen voor het indienen van een verblijfsvergunning komt slechts sporadisch voor. Een verwerping van de aanvraag betekent dat de persoon naar zijn land van herkomst moet terugkeren.

Verzekeringen
De verplichting tot het nemen van een verzekering, vb. brandverzekering als eigenaar of huurder, doet de vraag rijzen naar de goedkoopste verzekering en wat die polis dekt. Ook de eigenaars van auto's en brommers komen regelmatig met vragen over de polis of de betalingswijze.

Vlaams Fonds voor mensen met een handicap
Wij volgen 12 dossiers op voor het Vlaams Fonds voor gehandicapten en zijn zeer intensief betrokken voor de dossiers bij de Braille Liga.

Voogdij
Liesbeth trad op voor 5 Niet Begeleidde Minderjarigen in opdracht van het Ministerie van Justitie.

Vrijwillige terugkeer
De mensen die vrijwillig willen terugkeren naar hun vaderland verwijzen wij door naar SONAR.

Werk
Deze item blijft in belang toenemen wat de vragen en problemen betreft. Bovendien worden wij geconfronteerd met de veroudering van onze doelgroep, jaarlijks gaan er mensen op pensioen. Een nieuwe leefsituatie met een, voor hen, nieuwe wetgeving vb. maximaal 30 dagen/jaar in het buitenland verblijven.
De actieve bevolking hunkert naar vast werk, wat momenteel zeer moeilijk ligt. Zij willen een toekomstperspectief zonder afhankelijk te zijn van tijdelijke tewerkstelling door een interim bureau of met een "plukkaart".

Ziekenkas
Regelmatig komen vragen rond ziektevergoeding, vergoeding arbeidsongevallen, invaliditeitsvergoeding. Vooral het invullen van formulieren en uitleggen dat tijdig melden van ziekte belangrijk is zorgen voor 91 tussenkomsten.

Zorgkas
De 18 tussenkomsten zijn niet te wijten aan nieuw aangemaakte dossiers maar wel aan de daaraan verbonden administratie.
Wanbetalers van de premie komen nog zelden voor.

Algemeen besluit
De hulpvragen rond huisvesting,  nutsvoorzieningen, onderwijs en werk springen er cijfermatig uit. Het zijn duidelijk de meest problematisch sectoren bij onze doelgroep.

2.1.2. Huiswerkbegeleiding
Onder leiding van Bernadette, Mon en Christel gaat wekelijks van 13u tot 15u de huiswerkbegeleiding door tijdens het schooljaar.
Op 22 juni ontvingen wij afgevaardigden van de Universiteit Hasselt. Zij hebben de huiswerkbegeleiding 5 tablets geschonken!
De uitstap die traditioneel het schooljaar afsluit werd een bezoek aan de Cameo voor een mooie film, gevolgd door een zonovergoten stad voor een ijsje.
2.1.3 Vakantie activiteit  
De vroegere knutselnamiddag is naar een vakantieactiviteit geëvolueerd, een activiteit die een ruimere wereld voor de kinderen openzet. Daarom zijn we op 10 februari naar de tentoonstelling "De Mindere" gegaan niettegenstaande er geen van de kinderen kristen is. De ouders gingen allen akkoord met dit "christelijk" bezoek. De tentoonstelling was zeer goed op jeugdig publiek afgestemd en hun interesse zo groot dat we pas na het afgesproken einduur terug aan Masala waren.
2.1.4. Sinterklaas en Lentefeest
Op zondag,4 december, ging in de feestzaal De Kajaan het Sinterklaasfeest door van 14 tot 17u. Voor alle kinderen en ouders een feestelijke namiddag die persoonlijk opgeluisterd werd door De Sint. Traditioneel wordt deze feestdag afgesloten met een Bingo zodat niet alleen de kinderen doch ook de volwassenen een geschenk hadden.
Het lentefeest ging op 28 maart door in Masala. De ruimtes werden aangepast om voor een 8-tal volksspelen plaats te maken. Van 14u tot 17u konden de kinderen hun hart ophalen aan de spelen terwijl de moeders gezellig zaten te praten.
2.1.5. Jaarlijkse uitstap
De keuze voor de traditionele jaarlijkse uitstap viel op Bokrijk, waar een oogstfeest georganiseerd werd op 21 augustus. Geen originele keuze maar het enthousiasme van de deelnemers toont dat ook een "gewoon" reisdoel interessant kan zijn. Deze uitstap is voor velen de enige "vakantie"dag voor het hele gezin.
2.1.6.Huisvesting
Zoals vorig werkjaar zijn we nog steeds tussenhuurders van 2 panden, 1 klein woonhuis en een gedeelte van het huis waar Bazar Bizar in gevestigd is.
2.1.7.Betaaldienst
Het aantal cliënten dat op zaterdag namiddag bij Michèle langskomt werd reeds bij de hulpvragen opgenomen. Toch is het belangrijk deze extra service apart te vermelden omdat zonder deze dienstverlening veel van die mensen in de problemen zouden komen bv. geen woning omdat de huur niet via ons betaald wordt, geen afbetalingsplan, elke factuur die Michèle elektronisch betaalt is een kleine kostenbesparing voor de cliënt, sommigen van hen hebben geen bankrekening en zouden zich dus steeds tot de post moeten wenden of als ze geld terugkrijgen loopt dit via onze rekening etc.
2.1.8 Kookproject
Dankzij de stagiaire maatschappelijk vormingswerk, Roos , is het kookproject 2 maal doorgegaan. Om dit project vorm te geven heeft Roos zich geconcentreerd op streekgroenten en een kookbundel samengesteld.
De deelneemsters, maximaal 10 gezien de beperkte ruimte, werden in onze doelgroep gerekruteerd. Het project ging 2x door: de eerste keer in maart, april en mei (niet tijdens de vakantie en de tweede keer in september en oktober. Bij de afsluitingsdag kregen de deelneemsters een kookboek mee.

2.2. Bazar Bizar
Dankzij het grote aanbod van privé personen heeft de winkel een ruim assortiment aan kleding, schoenen, linnengoed en klein keukengerei. Ook kinderbedjes, kinderwagens en buggy's worden aangeboden. Wij informeren hier ook de cliënten over alle activiteiten die wij organiseren.
De weggeefwinkel trekt wekelijks gemiddeld 48 klanten.
Niet bruikbare spullen gaan naar WIRIC, verouderde kledij wordt door Wereldmissiehulp opgehaald. Te veel aan linnengoed krijgt de dienst "Moeders helpen Moeders" in Diest. Verder wordt er nog samengewerkt met Fedasil-Bevingen en 't Wisselke in Hasselt.
Dit jaar hebben we ook een "Pamperbank" geopend in samenwerking met Kind en Gezin.
Enkele privé personen komen soms met een "boodschappenlijstje" voor gezinnen die zij steunen en niet in de mogelijkheid zijn om de vrijdagnamiddag te komen.
Dringende hulp kan altijd op afspraak geboden worden.
Voor enkele klanten is Bazar Bizar een rustpunt in hun werkweek waar zij vooral voor een ontspannen praatje komen, daarbij is het goed dat verschillende medewerksters zelf allochtonen zijn, en veel de gesprekken nogal eens op een "toren van Babel" lijken.

2.3. Gericht op de autochtone bevolking

2.3.1. Educatieve programma's
De educatieve programma's gingen dit jaar allemaal in Masala door. Voornamelijk voor leerlingen uit het lager onderwijs. Erkende vluchtelingen hierbij betrekken geeft de ontmoeting een heel reëel karakter.

2.3.2.Het wereldfeest  Fiësta Tropical
Op het jaarlijks wereldfeest dat op zondag 19 juli doorging hadden wij een stand. Het biedt de mogelijkheid om onze werking bij de bezoekers kenbaar te maken en mogelijk mensen te interesseren om vrijwilliger te worden.

III Activiteiten van de vrijwilligers
Elke vrijwilliger neemt die taken op die hem het best liggen en waarvoor hij tijd kan investeren. Elke activiteit en project heeft een eindverantwoordelijke bijgestaan door vaste medewerkers. Zo kunnen de taken goed verdeeld worden.
3.1. Huisbezoeken
De cliënten persoonlijk thuis uitnodigen voor de verschillende activiteiten biedt de mogelijkheid om contact te houden. Uiteraard willen wij ons niet opdringen maar de ervaring leert ons dat een persoonlijk bezoek geapprecieerd wordt. Op zo'n moment duiken veelal brieven op die verduidelijkt moeten worden. Tijdens zo'n bezoek kunnen ook gesignaleerde problemen discreet nagegaan worden. Organisatorisch hebben we het grondgebied van groot Sint-Truiden opgedeeld in verschillende sectoren.
Bij een dringende vraag van een andere dienst wordt ook een huisbezoek afgelegd zoals CLB, zorgcoördinator basis onderwijs, onthaalklassen, OCMW, etc.
3.2. Samenwerking
Een goede samenwerking met ander diensten in de stad, de regio, de provincie, op het niveau van de Vlaamse Gemeenschap en met federale diensten is onontbeerlijk.
In Sint-Truiden wordt nauw samengewerkt met het OCMW, CAW Sonar, de sociale dienst van het regionaal Sint-Trudo ziekenhuis, de Sint-Vincentius vereniging, het Sociaal Huis van het OCMW, de CLB's, dienst Vreemdelingenzaken van de stad, de verschillende diensten die ondergebracht zijn in het Huis van de Wereld, Gastvrij Limburg, enz.
Riena volgt de maandelijkse vergaderingen van het GROS op.
Liesbeth neemt deel aan het LOP basis- en secundair onderwijs, zij volgt de vergaderingen van de Limburgse stuurgroep Vluchtelingen en zetelt in het SVK Land van Loon en in de vzw OLIV (overleg voogdij Limburg - Vlaams Brabant - Brussel).
Daarnaast zijn er de contacten met de diverse allochtone organisatie zoals de Hymalaya Society etc.

3.3. Inzet van de vrijwilligers bij de dagelijkse werking
De vrijwilligers nemen zeer diverse taken op.
Met betrekking tot de ombudsdienst:
-begeleiden naar de belastingsdienst, huisarts / specialist, het ziekenfonds,een minderjarige naar een tijdelijk opvangcentrum brengen en terug gaan halen, etc.
- patiënten bezoeken in het ziekenhuis en eventueel kledij en wasgerief meenemen.
- meegaan om een huurwoning te bekijken, onderhandelen met de eigenaar.
- onderhandelen voor een afbetalingsplan en de opvolging van de afbetaling.
In het kader van de financiering van onze dienst:
- projecten uitschrijven, uitvoeren, tussentijdse en eindevaluatie opmaken
In het kader van de sociaal-culturele activiteiten deelnemen aan acties die verband houden met de doelgroep, ook armoedebestrijding, informatie verstrekken o.a. aan  individuele studenten.
-Deelname aan de wereld vluchtelingendag
-Begeleiding stagiair
-Bazar Bizar
-Huisbezoeken

BESLUIT
Ook in een relatief kleine provinciestad als Sint-Truiden zijn veel nationaliteiten uit de EU of daarbuiten woonachtig. Belgen, EU-burgers, mensen met een verblijfsvergunning in België of een EU-land, andere nationaliteiten voor elke verblijfsvergunning  een andere wetgeving. Onwillekeurig heeft hun statuut een impact op hun dagelijks leven. Dit is een element dat bij de hulpverlening steeds een rol speelt. De doelgroep kent de dag dagelijkse zorgen en problemen zoals elke modale burger doch die worden tot op zekere hoogte verzwaard door hun "vreemde" afkomst vooral bij de immo-kantoren en de interim-kantoren  leeft een sluimerend racisme. Mogelijk te wijten aan schrik voor vreemden?
Goede huisvesting en regelmatig werk zijn absoluut nodig om de integratie te bevorderen en armoede te bestrijden. Zij blijven voorlopig nog een zwakke medeburger in onze samenleving.
Samenwerking met andere diensten is onontbeerlijk om gecoördineerd te kunnen werken en ook om de signaalfunctie te kunnen opnemen.
De onafhankelijke positie van de v.z.w. blijft ons sterke punt omdat wij dan snel kunnen inspelen op nieuwe vragen. De keerzijde is de financiële afhankelijkheid van de goedkeuring van projecten en het daaraan verbonden budget.

Nog steeds blijkt ons "inloophuis" een unicum te zijn in het Vlaamse welzijnslandschap!

Activiteitenkalender 2016

Januari

2 Za

13/15u Betaaldienst

Michèle

4 Ma

16/19u Ombudsdienst

Liesbeth

5 Di

9/12u Ombudsdienst
13/16u Bazar Bizar

Liesbeth
Mariette, Magda, Kobra

6 Wo

13/15u Huiswerkbegeleiding
16/19u Ombudsdienst
19u Huis van de Wereld, Werkgroep Religie

Mon, Bernadette, Christel
Liesbeth
Liesbeth

7 Do

9/12u Ombudsdienst

Liesbeth

8 Vr

9/12u Ombudsdienst
13/16u Bazar Bizar

Magda
Heidi, Mariette, Maryam, Magda

9 Za

13/15u Betaaldienst
10.30/12.30 Bestuursvergadering  OCIV Hasselt

Michèle
Liesbeth

11 Ma

16/19u Ombudsdienst

Magda

12 Di

9/12u Ombudsdienst
13/16u Bazar Bizar
19/21u Algemene Vergadering

Liesbeth
Mariette, Magda, Kobra
Liesbeth

13 Wo

13/15u Huiswerkbegeleiding
16/19u Ombudsdienst

Mon, Bernadette
Liesbeth

14 Do

9/12u Ombudsdienst
12/13u Kernvergadering

14u Fietsproject –Tony, Riet

Liesbeth
Magda, Michèle, Liesbeth, Ria, Riena
Michèle

15 Vr

9/12u Ombudsdienst
13/15u Bazar Bizar

Liesbeth
Magda Mariette, Maryam, Zeynep

16 Za

13/15u Betaaldienst

Michèle

18 Ma

16/19u Ombudsdienst

Liesbeth

19 Di

9/12u Ombudsdienst
13/16u Bazar Bizar

Liesbeth
Mariette, Magda, Kobra

20 Wo

13/15u Huiswerkbegeleiding
16/19u Ombudsdienst

Mon, Bernadette, Christel
Liesbeth

21 Do

9/12u Ombudsdienst
19u Vergadering  Masala

Liesbeth
Magda, Luk, Inge, Liesbeth, Heidi, Michèle

22 Vr

9/12u Ombudsdienst
13/16u Bazar Bizar

Liesbeth
Heidi, Mariette, Maryam,  Zeynep

23 Za

13/15u Betaaldienst Masala
18u Nieuwjaarsetentje in l' Invité

Michèle
Magda, Luk, Ria, Heidi, Inge, Liesbeth, Riena, Michèle

25 Ma

16/19u Ombudsdienst

Liesbeth

26 Di

9/12u Ombudsdienst
13/16u Bazar Bizar

Liesbeth
Mariette, Magda, Kobra

27 Wo

13/15u Huiswerkbegeleiding
16/19u Ombudsdienst

Christel, Bernadette
Liesbeth

29 Vr

9/12u Ombudsdienst
13/17u Turven
13/16u Bazar Bizar

Liesbeth
Ria, Magda
Heidi, Mariette, Maryam

30 Za

Betaaldienst

Michèle

 Februari

1 Ma

16/19u Ombudsdienst

Liesbeth

2 Di

9/10u Ombudsdienst
9/15.30u Project " Een (h)eerlijk potje koken"
13/16u Bazar Bizar

Liesbeth
Roos
Mariette, Magda, Kobra

3 Wo

13/15u Huiswerkbegeleiding
16/19u Ombudsdienst

Bernadette, Mon, Christel
Liesbeth

4 Do

9/10u Ombudsdienst
9/15.30u Project "Een  (h)eerlijk  potje  koken"

Liesbeth
Roos

5 Vr

9/12u Ombudsdienst
13/16u Bazar Bizar

Magda
Heidi, Mariette, Maryam, Magda

6 Za

13/15u Betaaldienst

Michèle

9 Di

9/12u Ombudsdienst
9/15.30y Project " Een (h)eerlijk potje koken"
13/16u Bazar Bizar

Liesbeth
Roos
Mariette, Magda, Kobra

10 Wo

14/16u Vakantieactiviteit met 4-tot 12-jarigen
16/19u Ombudsdienst

Magda, Bernadette
Liesbeth

11 Do

9/12u Ombudsdienst
9/15.30u Project " Een (h)eerlijk potje koken"

Liesbeth
Roos

12 Vr

9/12u Ombudsdienst
13/16u Bazar Bizar

Liesbeth
Heidi, Mariette, Maryam, Magda

13 Za

13/15u Betaaldienst

Michèle

15 Ma

16/19u Ombudsdienst
13/13u Kernvergadering

18u Een Hart voor Limburg

Liesbeth
Magda, Ria, Riena, Michèle, Liesbeth
Magda

16 Di

9/12u Ombudsdienst
13/16u Bazar Bizar

Liesbeth
Mariette, Magda, Kobra

17 Wo

13/15u Huiswerkbegeleiding
16/19u Ombudsdienst

Bernadette, Christel
Liesbeth

18 Do

9/12u Ombudsdienst
19u Vergadering

Liesbeth
Magda, Liesbeth, Heidi, Luk, Michèle

19 Vr

9/12u Ombudsdienst
13/16u Bazar Bizar
13/17u Turnen

Liesbeth
Heidi, Mariette, Maryan
Ria, Magda

20 Za

13/15u  Betaaldienst

Michèle

22 Ma

16/19u Ombudsdienst

Magda

23 Di

9/12u Ombudsdienst
13/16u Bazar Bizar

Magda
Mariette, Magda, Kobra

24 Wo

13/15u Huiswerkbegeleiding
16/19u Ombudsdienst

Bernadette, Mon, Christel
Magda

25 Do

9/12u Ombudsdienst

Magda

26 Vr

9/12u Ombudsdienst
13/16u Bazar Bizar

Magda
Heidi, Mariette, Maryam, Zeynep

27 Za

13/15u Betaaldienst

Michèle

29 Ma

16/19u Ombudsdienst

Liesbeth

Maart

1 Di

9/12u Ombudsdienst
13/16u Bazar Bizar

Liesbeth
Mariette, Magda, Kobra

2 Wo

13/15u Huiswerkbegeleiding
16/19u Ombudsdienst

Bernadette, Christel, Mon
Liesbeth

3 Do

9/12u Ombudsdienst
19/21u Stuurgroep + algemene  vergadering Gastvrij Limburg

Liesbeth
Liesbeth

4 Vr

9/12u Ombudsdienst
13/16u Bazar Bizar
13/17u Turven

Liesbeth
Heidi, Mariette, Maryam
Ria, Magda

5 Za

13/15u Betaaldienst

Michèle

7 Ma

16/19u Ombudsdienst

Liesbeth

8  Di

9/12u Ombudsdienst
13/16u Bazar Bizar

Liesbeth
Mariette, Magda, Kobra

9 Wo

13/15u Huiswerkbegeleiding
16/19u Ombudsdienst

Bernadette, Mon, Magda
Liesbeth

10 Do

9/12u Ombudsdienst

Liesbeth

11 Vr

9/12u Ombudsdienst
13/16u Bazar Bizar
13/17u Turven

Liesbeth
Heidi, Mariette, Maryam
Ria, Magda

12 Za

13/15u Betaaldienst

Michèle

14 Ma

12/13u Kernvergadering
16/19u Ombudsdienst

Liesbeth, Ria, Michèle, Magda
Liesbeth

15 Di

9/12u Ombudsdienst
12.30/14.30 Project " Een (h)eerlijk potje koken"
13/16u Bazar Bizar

Liesbeth
Roos
Mariette, Magda, Kobra

16 Wo

13/15u Huiswerkbegeleiding
16/19u Ombudsdienst
19.30u Werkgroep Religie

Mon, Magda
Liesbeth
Liesbeth

17 Do

9/12u Ombudsdienst
19u Vergadering

Liesbeth
Luk, Heidi, Roos, Magda, Liesbeth

18 Vr

9/12u Ombudsdienst
13/16u Bazar Bizar
13/17u Turven

Liesbeth
Heidi, Mariette, Maryan
Ria, Magda

19 Za

13/15u Betaaldienst

Michèle

20 Zo

Betoging " Hart boven Hard" Brussel

Riena, Michèle, Magda

21 Ma

16/19u Ombudsdienst

Liesbeth

22 Di

9/12u Ombudsdienst
12.30/14.30u Project " Een (h)eerlijk potje koken"
13/16u Bazar Bizar

 Liesbeth
Roos
Mariette, Magda, Kobra

23 Wo

13/15u Huiswerkbegeleiding
13/16u Turven
18/19u Ombudsdienst

Bernadette, Mon, Christel
Liesbeth, Magda
Liesbeth

24 Do

9/12u Ombudsdienst
13/16u Turven

Liesbeth
Liesbeth, Magda

25 Vr

9/12u Ombudsdienst
13/16u Bazar Bizar

Liesbeth
Heidi, Mariette, Maryam, Zeynep

26 Za

13/15u Betaaldienst

Michèle

28 Ma

14/17u Lentefeest

Roos, Bernadette, Inge, Magda, Michèle, Heidi, Hasana, Zeynep

29 Di

9/12u Ombudsdienst
13/16u Bazar Bizar

Liesbeth
Mariette, Kobra, Sherazad, Mitak

30 Wo

16/19u Ombudsdienst

Liesbeth

31 Do

9/12u Ombudsdienst

Liesbeth

April

 1 Vr

9/12u Ombudsdienst
13/16u Bazar Bizar

Liesbeth
Mariette,Heidi, Maryam,
Zeynep

2 Zat

13/15u Betaaldienst

Michèle

4 Ma

16/19u Ombudsdienst

Liesbeth

5 Di

9/12u Ombudsdienst
13/16u Bazar Bizar

Liesbeth
Mariette, Magda, Kobra, Sherazad, Mitak

6 Wo

16/19u Ombudsdienst

Liesbeth

7 Do

9/12u Ombudsdienst
13/17u Turven

Liesbeth
Ria, Magda

8 Vr

9/12u Ombudsdienst
13/16u Bazar Bizar

Liesbeth
Mariette, Heidi, Magda, Maryam

9 Za

13/15u Betaaldienst

Michèle

11 Ma

16/19u Ombudsdienst

Liesbeth

12 Di

9/12u Ombudsdienst
13.30/14.30 Project " Een (h)eerlijk potje koken"
13/16u Bazar Bizar
19/21u OLIV Hasselt

Liesbeth
Roos
Mariette, Magda, Kobra
Liesbeth

13 Wo

13/15u Huiswerkbegeleiding
13/16u Turven
16/19u Ombudsdienst

Bernadette,Christel, Mon
Liesbeth, Magda
Liesbeth

14 Do

9/12u Ombudsdienst
14u vergadering Fietsproject
17u Jurgen Reniers  en Hanne Schreurs op Masala
In functie van gemeentebestuur

Liesbeth
Michèle
Michèle, Magda, Liesbeth, Luk

15 Vr

9/12u Ombudsdienst
13/17u Turven
13/16u Bazar Bizar

Liesbeth
Ria, Magda
Mariette, Heidi, Sherazad, Mitak

16 Za

13/15u Betaaldienst

Michèle

18 Ma

12/13u Kernvergadering
16/19u Ombudsdienst

Liesbeth, Magda, Michèle, Ria
Liesbeth

19 Di

9/12u Ombudsdienst
12.30/14.30u Project " Een (h)eerlijk potje koken"
13/16u Bazar Bizar
14/16u Overleg vluchtelingencrisis, integratiedienst
17/19.30 Gastvrij Netwerk Brussel

Liesbeth
Roos
Mariette, Magda, Kobra
Liesbeth
Liesbeth

20 Wo

13/15u Huiswerkbegeleiding
13/16u Turven
16/19u Ombudsdienst

Bernadette, Mon, Christel
Magda, Liesbeth
Liesbeth

21 Do

9/12u Ombudsdienst
19u Vergadering

Liesbeth
Inge, Heidi, Roos, Liesbeth, Magda, Luk, Michèle + afgevaardigde Gastvrij Limburg

22 Vr

9/12u Ombudsdienst
13/16u Bazar Bizar

Liesbeth
Heidi, Mariette, Maryam, Magda

23 Za

13/15u Betaaldienst
20/22u Joanie de Rycke "Syrië en vluchtelingen"
via GROS in St-Jozefkerk

Michèle
Liesbeth, Magda, Riena, Luk, Michèle

24 Zo

Erfgoeddag Religie

Magda

25 Ma

16/19u Ombudsdienst

Liesbeth

26 Di

9/12u Ombudsdienst
12.30/14.30 Project " Een (h)eerlijk potje koken"
13/16u Bazar Bizar

Liesbeth
Roos
Mariette, Magda, Kobra, Sheherazad, Mitak

27 Wo

13/15u Huiswerkbegeleiding
16/19u Ombudsdienst

Mon, Christel, Bernadette
Liesbeth

28 Do

9/12u Ombudsdienst
9.30/15 Huis van de Wereld

Liesbeth
Roos

29 Vr

9/12u Ombudsdienst
13/16u Bazar Bizar

Liesbeth
Heidi, Mariette, Zeynep

30 Za

13/15u Betaaldienst

Michèle

Mei     

2 Ma

16/19u Ombudsdienst

Liesbeth

3 Di

9/12u Ombudsdienst
12.30/14.30u Project " Een (h)eerlijk potje koken"
13/16u Bazar Bizar

Liesbeth
Roos
Mariette, Magda, Kobra

4 Wo

13/15u Huiswerkbegeleiding
16/19u Ombudsdienst

Bernadette, Mon
Liesbeth

6 Vr

13/16u Bazar Bizar

Mariette, Magda, Maryam

7 Za

13/14u Betaaldienst

Michèle

9 Ma

16/19u Ombudsdienst

Liesbeth

10 Di

9/12u Ombudsdienst
12.30/14.30 Koken " Een (h)eerlijk potje koken"
13/16u Bazar Bizar

13u OLIV Hasselt vrijetijdsparticipatie OCMW

Liesbeth
Roos
Mariette, Kobra, Sheherazad, Mitak
Liesbeth

11 Wo

13/16u Huiswerkbegeleiding
16/19u Ombudsdienst

Mon, Christel
Liesbeth

12 Do

9/12u Ombudsdienst
15u Overleg Hanne, Jurgen en Riet adm.centrum

Liesbeth
Liesbeth

13 Vr

9/12u Ombudsdienst
13/16u Bazar Bizar

Liesbeth
Heidi, Mariette, Maryam, Zeynep

14 Za

13/15u Betaaldienst

Michèle

17 Di

9/12u Ombudsdienst
12.30/14.30u Koken " Een (h)eerlijk potje koken"
13/16u Bazar Bizar

Liesbeth
Roos
Mariette, Kobra

18 Wo

13/16u Huiswerkbegeleiding
16/19u Ombudsdienst

Bernadette, Mon, Christel
Liesbeth

19 Do

9/12u Ombudsdienst
13.30u Fietsproject bezoek

Liesbeth
Michèle, Roos, Liesbeth

20 Vr

9/12u Ombudsdienst
13/16u Bazar Bizar

Liesbeth
Heidi, Mariette, Maryam, Zeynep

21 Za

13/15u Betaaldienst

Michèle

23 Ma

16/19u Ombudsdienst

Liesbeth

24 Di

9/12u Ombudsdienst
12.30/14.30u Project " Een (h)eerlijk potje koken"
13/16u Bazar Bizar

Liesbeth
Roos
Mariette,  Kobra

25 Wo

13/16u Huiswerkbegeleiding
16/19u Ombudsdienst
19.30/21u Werkgroep Religie –Huis van de wereld

 Bernadette, Mon, Christel
Liesbeth
Liesbeth

26 Do

9/12u Ombudsdienst
13/15u Afsluiting Fietsproject

Liesbeth
Riena, Roos, Magda,Michèle

27 Vr

9/12u Ombudsdienst
13/16u Bazar Bizar

Magda
Heidi,Mariette, Maryam, Zeynep

28 Za

13/15u Betaaldienst

Michèle

29 Zon

13/18u Mariagaarde Hoepertingen, stand CERA

Inge, Magda, Liesbeth, Riena, Michèle

30 Ma

16/19u Ombudsdienst

Liesbeth

31 Di

9/12u Ombudsdienst
13/16u Bazar Bizar

Liesbeth
Mariette, Kobra

Juni

1 Wo

13/16u Huiswerkbegeleiding
16/19u Ombudsdienst

Bernadette,Mon, Christel
Magda

2 Do

9/12u Ombudsdienst

Magda

3 Vr

9/12u Ombudsdienst
13/16u Bazar Bizar

Magda
Heidi, Mariette, Maryam,  Zeynep

4 Za

13/15u Betaaldienst

Michèle

6 Ma

Ombudsdienst gesloten wegens wateroverlast

 

7 Di

9/12u Ombudsdienst
13/16u Bazar Bizar

Liesbeth
Mariette, Magda, Kobra

8 Wo

Helpen bij het Sikhfeest in de Stapelstraat
13/16u Huiswerkbegeleiding
16/19u Ombudsdienst

Michèle
Bernadette,Mon, Christel
Magda

9 Do

9/12u Ombudsdienst 

Magda

10 Vr

9/12u Ombudsdienst
13/16u Bazar Bizar

Magda
Heidi, Mariette, Maryam, Magda, Zeynep

11 Za

13/15u Betaaldienst

Michèle

13 Ma

11.30u/13u Kern

16/19u Ombudsdienst
19/21u LPV Hasselt

Ria, Magda, Riena, Liesbeth, Michèle
Liesbeth
Liesbeth

14 Di

9/12u Ombudsdienst
13/16u Bazar Bizar
19/21u. OLIV Hasselt

Liesbeth
Mariette, Magda, Kobra Liesbeth

15 Wo

10/11u. Sint-Vincentius - OCMW
13/16u Huiswerkbegeleiding
16/19u Ombudsdienst

Liesbeth
Bernadette,Mon, Christel
Liesbeth

16 Do

9/12u Ombudsdienst
19u Algemene vergadering

Liesbeth
Heidi, Ria, Magda, Michèle, Roos,Liesbeth, Luk

17 Vr

9/12u Ombudsdienst
13/16u Bazar Bizar

14/20u Eigen stand  Inburgeringsfeest in De Tochtgenoot

Liesbeth
Heidi, Mariette, Maryam, Zeynep
Magda, Michèle, Ria

18 Za

13/15u Betaaldienst

Michèle

20 Ma

16/19u Ombudsdienst

Liesbeth

21 Di

9/12u Ombudsdienst
13/16u Bazar Bizar

Liesbeth
Mariette, Magda, Kobra

22 Wo

13/15u Huiswerkbegeleiding
16/19u Ombudsdienst
16u. Receptie in Masala – Univ Hasselt+ LPV ivm. gift tablets huiswerkbegeleiding

Mon, Magda
Liesbeth
Mon, Magda, Liesbeth

23 Do

9/12u Ombudsdienst

Liesbeth, Michèle

24 Vr

13/16u Bazar Bizar

Liesbeth
Mariette, Magda, Marian

25 Za

13/15u Betaaldienst

Michèle

27 Ma

16/19u Ombudsdienst

Liesbeth

28 Di

9/12u Ombudsdienst

Liesbeth

29 Wo

13.30/16.30u Uitstap Huiswerkbegeleiding Film

Bernadette, Mon, Magda

30 Do

9/12u Ombudsdienst

Liesbeth

Juli

1 Vr

9/12u Ombudsdienst
13/16u Bazar Bizar

Liesbeth
Heidi, Magda, Mariette, Maryam,

2 Za

13/15u Betaaldienst

Michèle

4 Ma

16/19u Ombudsdienst

Liesbeth

5 Di

9/12u Ombudsdienst
13/16u Bazar Bizar

Liesbeth
Mariette, Magda, Kobra, Katiaka

6 Wo

16/19u Ombudsdienst

Liesbeth

7 Do

9/12u Ombudsdienst
14u Kernvergadering

Liesbeth
Riena, Ria, Liesbeth, Michèle, Magda

8 Vr

9/12u Ombudsdienst
13/16u Bazar Bizar

Liesbeth
Heidi, Mariette, Magda,

9 Za

13/15u Betaaldienst

Michèle

10 Zo

17u BBQ ten voordele van Sri Lanka

 Riena,  Ria, Michèle, Inge

12 Di

9/12u Ombudsdienst

Liesbeth

13 Wo

14u Vergadering fietsproject
16/19u Ombudsdienst

Michèle
Magda

14 Do

9/12u Ombudsdienst

Liesbeth

15 Vr

9/12u Ombudsdienst
13/16u Bazar Bizar

Liesbeth
Heidi, Magda, Mariette,

16 Za

13/15u Betaaldienst

Michèle

17 Zo

12u/20u Fiësta Tropical

Luk, Liesbeth, Inge, Michèle, Ria, Riena, Mon, Roos,

18 Ma

16u/19u Ombudsdienst

Liesbeth

19 Di

9/12u Ombudsdienst
13/16u Bazar Bizar

Liesbeth
Mariette, Magda, Hasana, Katiaka

20 Wo

16/19u Ombudsdienst
14u Overleg Karel Arnaud

Liesbeth
Michèle

22 Vr

13/16u Bazar Bizar

Magda, Mariette

23 Za

13/15u Betaaldienst

Michèle

25 Ma

16/19u Ombudsdienst

Liesbeth

26 Di

9/12u Ombudsdienst
13/16u Bazar Bizar

Liesbeth
Mariette, Magda, Hasana

27 Wo

16/19u Ombudsdienst

Liesbeth

28 Do

9/12u Ombudsdienst
19u Vergadering Masala

Liesbeth
Mon, Christel, Bernadette, Liesbeth, Magda, Inge, Heidi, Roos, Michèle

29 Vr

9/12u Ombudsdienst

Liesbeth

30 Za

13/15u Betaaldienst

Michèle

 Augustus

1 Ma

16/19u Ombudsdienst

Liesbeth

2 Di

9/12u Ombudsdienst
13/16u Bazar Bizar

Liesbeth
Mariette, Magda, Hasana, Katiaka

3 Wo

16/19u Ombudsdienst

Liesbeth

4 Do

9/12u Ombudsdienst

Liesbeth

 5 Vr

9/12u Ombudsdienst
13/16u Bazar Bizar

Liesbeth
Heidi, Magda, Mariette, ,

6 Za

13/15u Betaaldienst

Michèle

8 Ma

16/19u Ombudsdienst

Liesbeth

9 Di

9/12u Ombudsdienst
13/16u Bazar Bizar

Liesbeth
Mariette, Magda,Hasana, Katiaka

10 Wo

16/19u Ombudsdienst

Liesbeth

11 Do

9/12u Ombudsdienst

Liesbeth

12 Vr

9/12u Ombudsdienst

Liesbeth

13 Za

13/15u Betaaldienst

Michèle

16 Di

9/12u Ombudsdienst
13/16u Bazar Bizar

Liesbeth
Mariette, Magda, Hasana, Katiaka

17 Wo

16/19u Ombudsdienst

Liesbeth

18 Do

9/12u Ombudsdienst 
14u Overleg Karel Arnaud
19u Vergadering

Liesbeth
Liesbeth
Liesbeth, Luk, Heidi, Inge, Michèle, Magda

19 Vr

9/12u Ombudsdienst
13/16u  Bazar Bizar

Liesbeth
Heidi, Mariette, Magda

20 Za

13/15u Betaaldienst

Michèle

21 Zo

8.30u/ 18u. Jaarlijkse Uitstap naar Bokrijk

Magda,Inge, Michèle, Liesbeth

22 Ma

16/19u Ombudsdienst

Magda

23 Di

9/12u Ombudsdienst
13/16u Bazar Bizar

Magda
Mariette,Magda, Hasana, Katiaka

24 Wo

16/19u Ombudsdienst

Magda

25 Do

9/12u Ombudsdienst

Magda

26 Vr

9/12u Ombudsdienst
13/16u Bazar Bizar

Magda
Heidi, Mariette, Magda,

27 Za

13/15u Betaaldienst

Michèle

30 Di

9/12u Ombudsdienst
13/16u Bazar Bizar

Magda
Mariette, Magda, Hasana, Katiaka

31 Wo

16/19u Ombudsdienst

Magda

September

2 Vr

9/12u Ombudsdienst
13/16u Bazar Bizar

Magda
Heidi, Mariette, Magda

3 Za

13/15u Betaaldienst

Michèle

5 Ma

10/12u Vergadering Huiswerkbegeleiding ivm. voorbereiding tablet
16/19u Ombudsdienst

Roos, Bernadette, Mon, Christel
Magda

6 Di

9/12u Ombudsdienst
13/16u Bazar Bizar

Magda
Mariette, Magda, Hasana, Katiaka, Kobra 

7 Wo

13/15u Huiswerkbegeleiding
16/19u Ombudsdienst

Mon,Bernadette, Christel
Magda

8 Do

9/12u Ombudsdienst 

Magda 

9 Vr

9/12u Ombudsdienst
13/16u Bazar Bizar

Magda
Heidi, Mariette,Magda

10 Za

13/15u Betaaldienst

Michèle

12 Ma

10/11.30 Overleg Integratiedienst
12/13u Kernvergadering

16/19u Ombudsdienst
20u Vergadering GROS

Liesbeth
Liesbeth, Ria, Riena, Magda, Michèle
Liesbeth
Riena

13 Di

9/12u Ombudsdienst
13/16u Bazar Bizar

Liesbeth
Mariette, Magda, Hasana, Kobra, Sherazad,

14 Wo

13/16u Huiswerkbegeleiding
16/19u Ombudsdienst
19.30/20.30u Overleg integratiedienst Religie

Mon, Christel, Rani
Liesbeth 
Liesbeth

15 Do

9/12u Ombudsdienst 
13.30/15u Overleg Vrije tijd, Academie zaal
19u Vergadering

Liesbeth
Liesbeth
Luk, Heidi, Liesbeth, Magda, Michèle

16 Vr

9/12u Ombudsdienst
13/16u Bazar Bizar
18.30u Vrijwilligersfeest  van de Stad

Liesbeth
Heidi, Mariette, Magda, Katiaka
Roos, Magda, Heidi, Inge, Riena, Luk, Michèle

17 Za

13/15u Betaaldienst

Michèle

19 Ma

13/15u Gastvrij Limburg Hasselt
16/19u Ombudsdienst

Liesbeth
Liesbeth

20 Di

9/12u Ombudsdienst
13/16u Bazar Bizar

Liesbeth
Mariette,Magda, Hasana, Katiaka, Sherazad

21 Wo

13/16u Huiswerkbegeleiding
16/19u Ombudsdienst

Bernadette, Mon, Christel
Liesbeth

22 Do

9/12u Ombudsdienst

Liesbeth

23 Vr

9/12u Ombudsdienst
13/16u Bazar Bizar 

Liesbeth
Heidi, Mariette, Magda, Sherazad, Katiaka 

24 Za

13/15u Betaaldienst

Michèle

25 Zo

Deelname aan de Cultuurmarkt

19u Offerfeest Moskee Haardstraat

Riena, Liesbeth, Inge, Ria Roos,Michèle, Bernadette, Luk,
Liesbeth, Michèle, Riena, Ria

26 Ma

13/16u Netwerk kinderarmoede in Masala
16/19u Ombudsdienst

Liesbeth
Liesbeth

27 Di

9/12u Ombudsdienst
13/16u Bazar Bizar

Liesbeth
Mariette, Magda, Hasana, Sherazad, Katiaka

28 Wo

13/15u Huiswerkbegeleiding

16/19u Ombudsdienst

Bernadette, Christel, Rani, Yoran (2 stagiaires)
Liesbeth

29 Do

9/12u Ombudsdienst

Liesbeth

30 Vr

9/12u Ombudsdienst
13/16u Bazar Bizar

Liesbeth
Heidi, Mariette, Magda, Sherazad, Katiaka,

Oktober

1 Za

13/15u Betaaldienst

Michèle

3 Ma

16/19u Ombudsdienst

Liesbeth

4 Di

9/12u Ombudsdienst
13/16u Bazar Bizar

Liesbeth
Mariette, Magda, Kobra, Hasana, Katiaka, Sherazad

5 Wo

13/15u Huiswerkbegeleiding
14/16u Overleg  Karel Arnaud
16/19u Ombudsdienst
19u Startdag Welzijnszorg

Bernadette,  Mon
Liesbeth, Michèle
Liesbeth
Michèle, Magda

6 Do

9/12u Ombudsdienst

Liesbeth

7 Vr

9/12u Ombudsdienst
13.15/16u Overleg met Karel Arnaud
13/16u Bazar Bizar

Liesbeth
Liesbeth
Heidi, Mariette, Magda, Sherazad, Katiaka

8 Za

13/15u Betaaldienst

Michèle

10 Ma

16/19u Ombudsdienst

Liesbeth

11 Di

9/12u Ombudsdienst
13/16u Bazar Bizar

Liesbeth
Mariette, Magda , Hasana, Sherazad, Katiaka

12 Wo

13/15u Huiswerkbegeleiding
16/19u Ombudsdienst 

Bernadette,Christel
Liesbeth

13 Do

9/12u Ombudsdienst

Liesbeth

14 Vr

9/12u Ombudsdienst
13/16u Bazar Bizar

Liesbeth
Heidi, Mariette, Magda, Sherazad, Katiaka

15 Za

Betaaldienst

Michèle 

17 Ma

12/13u Kernvergadering

13.30/15.30u Overleg met Peter Preuveneers   ivm.  Erfgoed
16/19u Ombudsdienst

Liesbeth, Magda, Michèle, Riena
Michèle, Liesbeth

Liesbeth

18 Di

9/12u Ombudsdienst
13/16u Bazar Bizar

Liesbeth
Mariette, Magda, Hasana, Sherazad

19 Wo

13/15u Huiswerkbegeleiding
16/19u Ombudsdienst

Bernadette, Christel
Liesbeth

20 Do

9/12u Ombudsdienst
19u Vergadering

Liesbeth
Luk, Heidi, Inge, Magda, Michèle, Liesbeth

21 Vr

9/12u Ombudsdienst
13/16u Bazar Bizar

Liesbeth
Magda, Mariette, Magda, Sherazad

22 Za

13/15u Betaaldienst
9/12u Amos Brussel

Michèle
Liesbeth, Magda

24 Ma

16/19u Ombudsdienst

Liesbeth

25 Di

9/12u Ombudsdienst
13/16u Bazar Bizar

Magda
Mariette, Magda , Hasana, Katiaka

26 Wo

13/15u Huiswerkbegeleiding

15u bezoek van “Het Belang Van Limburg”

16/19u Ombudsdienst

Christel, Mon, Bernadette
en 4 stagiaires
Christel, Mon, Bernadette
en 4 stagiaires
Liesbeth

27 Do

9/12u Ombudsdienst

Liesbeth

28 Vr

9/12u Ombudsdienst

Liesbeth

29 Za

13/15u Betaaldienst

Michèle

31 Ma

16/19u Ombudsdienst
14/18u. Rondleiding voedselbank vzw. Team Hope

Magda
Luk

November

3 Do

9/12u Ombudsdienst

Liesbeth

4 Vr

9/12u Ombudsdienst
13/16u Bazar Bizar

Liesbeth
Heidi, Mariette, Magda, Zeynep, Sherazad, Hasana

5 Za

13/15u Betaaldienst

Michèle

7 Ma

16/19u Ombudsdienst

Liesbeth

8 Di

9/12u Ombudsdienst
12/13u Kernvergadering Masala
12.30/14.15u Project " Een (h)eerlijk potje koken"

Liesbeth
Magda, Michèle, Liesbeth, Ria
Roos

9 Wo

13/16u Huiswerkbegeleiding
16/19u Ombudsdienst
19/21u Stuurgroep Limb. Platform,  Hasselt

Bernadette, Christel, Mon
Liesbeth, Magda
Liesbeth

10 Do

9/12u Ombudsdienst

Liesbeth

12 Za

13/15u Betaaldienst

Michèle

14 Ma

16/19u Ombudsdienst

Liesbeth

15 Di

13/16u Bazar Bizar

Mariette, Magda, Kobra, Hasana, Sherazad, Katiaka

16 Wo

9.30/11.30 Ontbijt Atheneum Tichelrij
13/16u Huiswerkbegeleiding
16/19u Ombudsdienst

Michèle, Magda
Mon, Christel, Bernadette
Liesbeth

17 Do

9/12u Ombudsdienst
19u Vergadering Masala

Liesbeth
Liesbeth Magda , Roos,Luk, Michèle,Heidi

18 Vr

9/12u Ombudsdienst
13/16u Bazar Bizar

Liesbeth
Heidi, Mariette, Magda, Zeynep, Sherazad

19 Za

13/16u Betaaldienst

Michèle

21 Ma

16/19u Ombudsdienst

Liesbeth

22 Di

9/12u Ombudsdienst
12.30/14.15 Project " Een (h)eerlijk potje koken"
13/16u Bazar Bizar

Liesbeth
Roos
Mariette, Magda, Kobra, Hasana, Sherazad, Katiaka

23 Wo

13/16u Huiswerkbegeleiding
16/19u Ombudsdienst

Bernadette, Mon, Christel
Liesbeth

24 Do

9/12u Molenbeek project Immigratie en Arbeid in Europa

Liesbeth

25 Vr

10/13u Ombudsdienst
13/16u Bazar Bizar

Liesbeth
Heidi, Mariette, Magda,, Zeynep, Sherazad

26 Za

13/15u Betaaldienst
20u Uitreiking cheques GROS

Michèle.
Luk

28 Ma

16/19u Ombudsdienst

Liesbeth

29 Di

9/12u Ombudsdienst

Liesbeth

30 Wo

13/15u Huiswerkbegeleiding
16/19u Ombudsdienst

Mon, Kristel, Bernadette
Liesbeth

December


1 Do

9/12u Ombudsdienst

Liesbeth

2 Vr

9/12u Ombudsdienst
13/16u Bazar Bizar

Liesbeth
Heidi, Mariette, Magda, Zeynep, Sherazad

3 Za

13/15u Betaaldienst

Michèle

4 Zo

Sinterklaasfeest in de Kajaan

Ria, Riena, Inge,Magda, Mon, Bernadette, Christel, Heidi, Michèle, Liesbeth, Luk, Nancy, Wido

5 Ma

13/16u Overleg Kinderarmoede netwerk OCMW
16/19u Ombudsdienst

Liesbeth
Liesbeth

6 Di

9/12u Ombudsdienst
12.30/14.15 Project " Een (h)eerlijk potje koken"
13/16u Bazar Bizar

Liesbeth
Roos
Mariette, Magda, Kobra, Hasana, Sherazad

7 Wo

13/16u Huiswerkbegeleiding
13/18u Alternatieve kerstmarkt St- Marten
16/19u Ombudsdienst

Bernadette, Kristel , Mon
Magda, Hasana
Liesbeth

8 Do

8/10u Ontbijt OCMW
10/12u Ombudsdienst
12.30/14u Overleg OCMW, St-Vincentius,
Team Hope en Masala
13/18u Alternatieve kerstmarkt St- Marten

Liesbeth, Ria, Michèle, Magda
Liesbeth
Liesbeth

Michèle, Magda

9 Vr

9/12u Ombudsdienst
13/16u Bazar Bizar

13/18u Alternatieve kerstmarkt St Marten

Liesbeth
Heidi, Mariette, Sherazad, Zeynep, Katiaka
Magda

12 Ma

16/19u Ombudsdienst

Liesbeth

13 Di

9/12u Ombudsdienst
13/16u Bazar Bizar

18.30/21u Bestuursvergadering OLIV

Liesbeth
Mariette, Magda, Kobra, Hasana, Sherazad, Katiaka
Liesbeth

14 Wo

9/11u Overleg OCMW - St-Vincentius- Masala
13/16u Huiswerkbegeleiding
16/19u Ombudsdienst
19/20u Sociaal Verhuur kantoor en deelname warme tafel

Liesbeth
Bernadette, Mon
Liesbeth
Liesbeth

15 Do

9/12u Ombudsdienst
17u Vergadering

Liesbeth
Magda, Bernadette, Liesbeth, Heidi, Luk, Michèle

16 Vr

9/12u Ombudsdienst
13/16u Bazar Bizar

Liesbeth
Heidi, Mariette, Magda, Zeynep, Sherazad

17 Za

11/13u Aktie Soep op de Stoep

13/15u Betaaldienst

Michèle,Magda, Marina, Liesbeth
Michèle

19 Ma

16/19u Ombudsdienst

Liesbeth

20 Di

9/12u Ombudsdienst
12.30/14.15 Project " Een (h)eerlijk potje koken"
13/16u Bazar Bizar

Liesbeth
Roos
Mariette, Magda, Kobra, Hasana

21 Wo

13/15u Huiswerkbegeleiding
16/19u Ombudsdienst

Christel, Bernadette, Mon
Liesbeth

22 Do

9/12u Ombudsdienst

Liesbeth

23 Vr

9/12u Ombudsdienst
13/16u Bazar Bizar

Liesbeth
Heidi, Mariette, Magda, Zeynep, Sherazad, Katiaka

27 Di

9/12u Ombudsdienst
13/16u Bazar Bizar

Liesbeth
Mariette, Magda

28 Wo

16/19u Ombudsdienst

Liesbeth

29 Do

9/12u Ombudsdienst

Liesbeth

30 Vr

9/12u Ombudsdienst
13/16u Bazar Bizar

Liesbeth
Heidi, Magda, Mariette