3.9.06

De weblog "kortrijkwatcher" is aan het verhuizen

Op dit adres (http://users.skynet.be/kortrijkwatcher) staan zowat 350 stukken.
Komende dagen zullen die allemaal verhuizen naar een nieuwe weblog evenwel nog altijd onder dezelfde domeinnaam.
Dus: www.kortrijkwatcher.be.
Dat maneuver vergt wat tijd.
Voor wie niet kan wachten op de verhuis van het totale archief kan de vroeger verschenen stukken ook wel vinden door de zoekterm "kortrijkwatcher" te gebruiken op internet. (Wat je daar allemaal tegenkomt!)

www.kortrijkwatcher.be
Gemakkelijk te onthouden. Zo is er maar één.
En jahoe is beter dan hoogel.

1.9.06

Is prof.dr. Filip De Rynck een intellectuele gozer?

Ik begin te twijfelen.
Is hij een politieke patjepeeër geworden? Een intellectuele potloodventer? Een relnicht? Tippelaar? Een janjurk?
We weten wel wat hij niet is: geen kluiveduiker, geen slome duikelaar, geen lapswans, geen sijsjesslijmer.

Aan het eind van dit stuk moet u maar zelf beslissen welk predikaat hij zo stilaan verdient. Ook nooit gedacht?

Filip De Rynck woont in Marke (Kortrijk) en doceert bestuurskunde aan de Gentse Hogeschool en ik geloof ook aan de Antwerpse universiteit. Doctor in de sociale wetenschappen en beroemd bij Vlaanderens politiek-sociologische studaxen.
Onze lezers kennen hem al vanwege zijn stemadvies in verband met de Kortrijkse burgemeester.

In het laatste nummer van de Stadskrant (1 september) wordt de hoogleraar naar aanleiding van de komende gemeenteraadsverkiezingen uitgebreid geïnterviewd.

Titel van het stuk: "Elke stem maakt het verschil".
In het licht van wat nog zal volgen alvast die titel goed onthouden.

Au fond vertelt De Rynck in de Stadskrant geen al te merkwaardige dingen. (Elders doet hij dat wel.) Nu is het een al zoetsappigheid.
Gemeentepolitiek is een kunst geworden. Er worden steeds hogere eisen gesteld aan het lokaal beleid. We moeten goede leiders aanduiden die daadkrachtig en standvastig werken aan een leefbare stad. Etc.
En ja, elke stem maakt het verschil. Wie stemt voor een partij die niet constructief meewerkt aan het samenleven in de stad is daar mede verantwoordelijk voor.

In het tweede deel van het interview pleit hij voor het voortbestaan van de stemplicht. Met de obligate argumenten. Bij stemrecht blijven mensen met minder scholing en mensen uit kansengroepen systematisch weg uit de stemhokjes.

Allez, laat ons nu eens kijken wat de hoogleraar elders vertelt.
Krachtige taal.


Zijn lessen aan de Gentse hogeschool starten merendeels als volgt: "Als je een afkeer van de politiek wilt krijgen, dan moet je maar eens een gemeenteraad bijwonen." Deze uitlating heeft hij onlangs nog eens openbaar aangehaald in het weekblad Knack. Waarom doet hij dat nu niet in de Stadskrant? Heeft De Rynck nog geen Kortrijkse gemeenteraad bijgewoond? Of heeft hij genoeg aan kortrijkwatcher?

Ja zeg, "elke stem telt"!
Wat schrijft Filip De Rynck in het blad "Lokaal", ook van 1 september? ("Lokaal" is een gezagsvol tijdschrift voor lokale politici.)
We citeren letterlijk:
"Stem op 8 oktober dus overal voor een tripartite. Of liever: stem niet."

Hoe komt hj daar zo bij?
Prof.dr. De Rynck is kwaad. Naar aanleiding van het feit dat men nu ook open en bloot verkondigt dat stedelijke dossiers pas "vergemakkelijkt" worden als lokale Schepencolleges een afspiegeling zijn van de coalities op het Vlaamse niveau.
Hij citeert hierbij uit "De Standaard" (11 augustus): "In de Vlaamse regering heeft de CD&V zijn partners SP.A en VLD al duidelijk laten verstaan dat een tripartite in Gent heel wat dossiers van de Arteveldestad zou kunnen vergemakkelijken." En hiermee wordt de "gemeentelijke autonomie" een lachertje.

Waarom vertelt hij dit soort zaken niet in de Kortrijkse Stadskrant?
Ook alhier zijn bepaalde dossiers pas in tweede versnelling geraakt via de opname van een SP.A'er (Philippe De Coene) in het schepencollege, met goede contacten bij de entourage van bijv. gewezen minister Gilbert Bossuyt van Openbare Werken.

De Rynck had zijn interview in onze Stadkrant best wat kunnen opvrolijken met een verwijzing naar dit soort bedenkelijke kanten, ook in de Kortrijkse politiek.
Zo zegt hij nog in "Lokaal": "Als het over klein geld gaat, dan mogen lokale verkiezingen een beetje meespelen. Maar als het over groot geld gaat, over ingrijpende lokale beslissingen, dan beslissen de relaties en kennissen in Brussel."
De prof maakt de Kortrijkzanen iets wijs als hij ze de raad geeft om te stemmen voor "leiders met strategie en de nodige kennis".
Neen, professor! We moeten stemmen voor mensen met een lange arm in Brussel. En dat is juist wat onze huidige burgemeester beoogt wanneer hij openlijk zegt dat hij na de federale verkiezingen ook "aanwezig" wil zijn in Brussel.
Professor, meer lezen!
Stefaan De Clerck verkondigde, ook in "De Standaard" (12 augustus): "Voor een burgemeester is het essentieel dat hij een poot in Brussel houdt".

Vraag is of Filip De Rynck als Markenaar voor onze huidige burgemeester zal stemmen.
We kennen al het antwoord! Niet uit de Stadskrant, maar wel weer uit het blad "Lokaal" (mei 2006).
Zie ons stuk van 10.05.06.
Daarin vertellen we dat De Rynck in "Lokaal" verklapt dat hij een provisorische stem zal uitbrengen op Stefaan De Clerck.
Waarom toen nog (mei) provisorisch?
Hij zal dit doen "zolang vast staat dat hij tenminste voltijds burgemeester blijft en niet als een gek (sic) cumuleert".

ZO.
SINDS 12 AUGUSTUS WEET PROF.DR. DE RYNCK WAT TE DOEN.
Niet stemmen, en zeker niet op Stefaan.

Op maandag 2 oktober gaat er om 20 uur een lijsttrekkersdebat door in de Concertstudio (Conservatoriumplein). De moderator is niemand minder dan Filip De Rynck! Allen daarheen, om de juiste vragen te stellen.

30.8.06

Aantal kiezers nog niet gekend !

In de gazetten krijgt u regelmatig cijfers te lezen over het aantal kiezers in uw gemeente, en vooral ook over het aantal "vreemdelingen" die zogezegd zullen deelnemen aan de verkiezingen.
Als het goed gaat plukken de gazetten die cijfers van internet, met name van de website van het Rijksregister.

Vandaag verscheen de toestand van 1 augustus.
Voor Kortrijk ziet die er alsvolgt uit.

Totaal aantal ingeschreven kiezers: 57.108.
Daarvan zijn er 56.939 burgers met de Belgische nationaliteit.
Er zijn 93 EU-burgers ingeschreven. (De potentie is 993, dus 9,4 procent daarvan willen wel eens gaan stemmen. Het gemiddelde in de provincie is 14,2 procent.)
Nog altijd te Kortrijk telt men 76 ingeschreven kiezers van buiten de EU. (Potentie is 655, dus 11,6 procent heeft goede voornemens om te gaan kiezen. Het provinciaal gemiddelde is 11 procent.)

Denk nu vooral niet dat al die ingeschreven kiezers ook zullen mogen hun (actief) kiesrecht uitoefenen.
De officiële kiezerslijst ligt nog altijd niet vast.
Volgens de gemeentewet moet die lijst door het College wel opgesteld zijn op 1 augustus.
En dat College kan ingeschreven kiezers van de lijst weren.

Het College was van 19 juli tot 21 augustus met vakantie.
Op de valreep (18 juli) heeft het College reeds 7 niet-Belgische aanvragers (allen van buiten de EU) geweigerd om in te schrijven op de kiezerslijst. Reden: zij hadden bij de indiening van hun aanvraag geen hoofdverblijfplaats in België gedurende vijf jaar.

Anderzijds werden er in juli door het College met name 86 aanvragers uit EU én niet EU-landen geschikt bevonden om zich naar het kieshokje te begeven.
Uit de EU komen er 36 aangenomen kiezers, waarvan 17 uit Frankrijk en 7 uit Nederland.

U interesseert zich natuurlijk het meest voor de mogelijke kiezers uit niet EU-landen, meer speciaal voor onze moslim-broeders.
Voorlopig ziet de toestand er hieromtrent zo uit:
Marokko: 9. Turkije: 4. Algerije: 1. Somalië: 4. Afganistan: 1.
(Er zijn in juli nogal veel zwartjes toegelaten op de kiezerslijst: 17.)

Het College heeft nog wat werk voor de boeg.
Volgens het Rijksregister zijn er 93 EU-burgers ingeschreven er we hebben er nog pas 36 beoordeeld over de vraag of ze aan de bevoegdheidsvoorwaarden voldoen.
Voor niet-EU burgers zijn er 57 gevallen bekeken (7 verworpen) op 76 ingeschrevenen.

Formeel gezien moest alles al in kannen en kruiken zijn op 1 augustus.
Maar er is een arrest van het Arbitragehof geweest (30 januari 2002) dat zegt dat die datum niet al te letterlijk hoeft begrepen te worden.
Het College moet bij het opstellen van de kiezerslijst wel rekening houden met de elementen die op 1 augustus voorhanden zijn, maar de daadwerkelijke materiële opstelling van de lijst kan "binnen een korte termijn" na 1 augustus ook nog gebeuren.

Ja, wat is een "korte termijn"?
Straks wordt het september, en van het College nog altijd geen nader vervolgnieuws inzake beoordelingen van de overige inschrijvers bekend.
(En geweigerde inschrijvers kunnen nog in beroep gaan!)

LAATSTE BERICHTEN
Pas vandaag in de wat latere avond vernomen.
Het CBS heeft op 22 augustus nog 46 inschrijvers behandeld en erkend. Zowel uit de EU-landen als niet. 5 geweigerd (allen niet-EU). En er is waarlijk al één beslissing die wordt herroepen. Hij mag niet meer mee doen.
Voor de niet-EU burgers zijn we blijkbaar rond.
Voor de EU-onderdanen nog niet. Volgens mij nog 43 inschrijvers te behandelen.


P.S.
In de kommentaren over het feit dat zo weinig "vreemdelingen" wensen deel te nemen aan de gemeenteverkiezingen wordt nooit gezegd dat kandidaat-kiezers bij hun aanvraag tot inschrijving een verklaring moeten afleggen waarin zij zich ertoe verbinden 1) de grondwet, 2) de wetten van het Belgische volk, 3) het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens na te leven. Waarlijk goede ortodoxe diep-gelovige moslims kunnen zo'n verklaring onmogelijk ondertekenen. Net zoals een ware christenmens als koning Boudewijn de abortuswet niet kon ondertekenen

29.8.06

Wordt het speelplein De Warande een orthopedagogisch instituut? (2)

In een vorig stuk zagen we dat het dossier over het speelplein te Heule-Watermolen vorige maand plotseling een geheel nieuwe wending heeft gekregen. De peripetie is dat "De Warande" in de toekomst een expertisecentrum wil worden voor "inclusief spelen". Dit wil zeggen: met gehandicapten. Prof. orthopedagogoog Geert Van Hove (RUG) wil er o.m. een verblijfaccomodatie voor groepen en personen met een handicap oprichten.
Voorts wil hij de klemtoon leggen op "zintuigelijke ervaringen". Als een "rode draad" in de speelpleinwerking. Dat is pas schrikken. Cognitieve ervaringen zijn dan uit den boze? Ach, wat voor goede herinneringen hebben wij niet aan de cognitief-sensuele ervaringen met de meisjes op de schommels, de glijbaan. Hoe zij met de benen omhoog konden vallen in die draaiende ton!

Dus niets tegen gehandicapten!
Maar deze gang van zaken was totaal niet voorzien.
Alhoewel. In de gemeenteraad van maart maakte schepen Lieven Lybeer toch al een vage allusie op een "goede samenwerking" met de WAAK. Maar hij merkte daarbij ook op dat er bij de opstelling van een nieuw masterplan (het zoveelste) van gedachten zou gewisseld worden met de gemeenteraad.
Dat is dus niet gebeurd. Het rapport van prof. Van Hove dat verwacht wordt in maart volgend jaar (over de huidige bestuursperiode heen!) bevat alreeds definitieve doelstellingen en "kernbegrippen".

Desalniettemin zal het rapport Van Hove pas voluit consequenties krijgen in ...juni 2010. U leest goed. Pas dan loopt de pachtovereenkomst af met landbouwer Cannaert.
En nu volgt een ingewikkeld verhaal.

Voor de realisatie van het doortrekkersterrein voor woonwagenbewoners (zigeunerpark)
in de buurt van het speelplein heeft Stad onnoemlijk veel grond gekocht. Naburige percelen. Véél meer dan nodig. Dat komt zo.
Tussen het zigeunerpark, de WAAK en het speelplein had de familie van ere-notaris P.Sabbe nog tal van gronden in bezit. Bijna 52.000 m². De familie wou die zo gauw mogelijk kwijt want zag al in 2001 pertinent goed in dat "de economische waarde van die percelen met de realisatie van het zigeunerterrein zou aangetast" worden. Dat er misschien zelfs geen kandidaat-koper meer zou opdagen.
Vandaar dat de familie Sabbe eiste dat Stad niet enkel hun stukje grond zou kopen nodig voor zigeunerpark, maar ook al de rest van haar grondbezittingen. (Brief aan het College dd. 3 december 2001.) Men vroeg en kreeg daarvoor 173.525 euro. Zonder indexering.

Vandaar dat De Warande nu wel moet uitbreiden.
Willen of niet, want in tegenstelling tot wat schepen Lieven Lybeer blijft beweren was dit geen vraag vanwege het speelplein zelf. (Daar wordt overigens ook in geen enkel beleidsplan gewag van gemaakt. Men had liever gezien dat er investeringen in de bestaande infrastructuur zouden gebeuren.)
Bepaalde percelen nu van de aangekochte gronden-Sabbe worden nog voor vijf jaar (vanaf de akte van 20 juni 2005) verpacht aan landbouwer Cannaert.
In afwachting kan men weinig doen met een zoveelste masterplan.
Tenzij nodeloze kosten verrichten. Zoals de daken herstellen van de zgn. barakken (langgevelgebouw) op het speelplein. Over 4 jaar moeten dat gebouw dan weer gesloopt.

Over het wanbeleid rondom De Warande heeft OCMW-raadslid Ludo Halsberghe (VLD) in maart 2006 een doorwrocht en uitvoerig rapport voorgesteld aan de reguliere pers.
Het gaat al lang niet goed met De Warande.
In mijn jeugdjaren dreigden ouders van stoute kinderen met de waarschuwing dat ze tijdens de vakantie naar het speelplein zouden moeten trekken...

Maar we keren niet zover terug.
In 2000 deden er nog bijna 12.000 kinderen mee aan de speelpleinwerking. Vorig jaar: 5.156. Inzake nachtverblijven telde men er 15.432 in 2000. In 2005: 10.242.
Na 55 jaar maakt het speelplein nog altijd een afgepeigerde en verwaarloosde indruk.
Hoewel het College (Jan de Bethune) zegt van niet heeft men het speelplein verwaarloosd.

Er was een waar gebrek aan investeringen.
Voor de periode 2001-2006 is er in de stadsbegrotingen inzake "werken" slechts tweemaal letterlijk sprake van de Warande. In 2004 voorzag men voor de kapel 14.000 euro. In 2006 voor drie vzw's (Warande, Van CLé-kinderboerderij, Groeninge) eerst 100.000 euro aan investeringen maar die zijn bij de eerste begrotingswijziging verlaagd naar 75.000 euro.
De jaarlijkse stadstoelagen bedroegen in de jaren 2001-2003 zowat 160.00 euro. Van dan af slechts ongeveer 75.000 euro.
Tussen haakjes: de bedragen in de stadsbegroting kloppen niet altijd (nooit) met wat de vzw De Warande zelf vermeldt in zijn begrotingen of rekeningen.
Bijvoorbeeld:
2006: toelage stadbegroting 75.732 euro/ vzw begroting 113.375 euro.
2005: 151.018 euro stadsbegroting/75.733 euro met een extraatje van 37.700 euro in de vzw-begroting.
(De door de vzw vermelde investeringen zijn trouwens volstrekt minimaal of nul.)

Dit soort cijfers zegt ook veel over het bestuur (management) van de vzw De Warande en het toezicht erop door schepen Lybeer.
Eerste groot alarmsignaal was in 2004 de audit door de vzw Vivés. Kostprijs 10.000 euro, maar de gemeenteraad heeft dit rapport (met visienota) nooit kunnen inkijken.
Het College besloot dat stadssecretaris Geert Hillaert zich een keer met de zaak moest bemoeien. Het dossier werd evenwel doorgeschoven naar Mia Maes van de Sportdienst.
Dit jaar is Paul De Marez van Burger en Welzijn het ambtelijk slachtoffer van de verantwoordelijke schepenen (Lybeer en de Bethune). En hij is het dus die op zijn beurt een reddingsplan zal laten opmaken door orthopedagoog Geert Van Hove.

Volgende maand september zou de beslissing moeten vallen of het speelplein opnieuw erkend wordt als behorend tot Categorie C, zodat men van Toerisme Vlaanderen opnieuw subsidies krijgt per gebruiker.

In afwachting van het nieuwe "masterplan" is er slechts één zaak nodig: één krachtige, professionele manager op het terrein met moreel gezag over de bevoegde schepenen.

25.8.06

Wordt het speelplein De Warande een orthopedagogisch instituut? (1)

Neen, maar 't zal niet veel schelen.

Wat is er gebeurd?
Ziehier de laatste stand van zaken. Over de voorgeschiedenis hebben we het later nog.

Eind vorig jaar is de hete Warande-aardappel (het wanbeleid op en over het speelplein van Heule-Watermolen) doorgeschoven naar de directeur van "Burger en Welzijn" (Paul De Marez). Op zijn beurt heeft hij in juli van dit jaar gemeend er goed aan te doen om een onderzoeks- en rapportopdracht te laten uitvoeren door prof. Geert Van Hove. Ambtenaren (en schepenen) schuiven graag verantwoordelijkheden door naar anderen.
De prof (wiens naam verkeerd wordt gespeld in de notulen van het College) is hoofddocent van de vakgroep orthopedagogiek aan de universiteit van Gent.
De gevolgen zijn niet te overzien.

Het rapport moet een antwoord bieden op volgende vragen (voor de stijl zijn we niet verantwoordelijk):
* Is het mogelijk/wenselijk de diverse geformuleerde kernelementen tot één werkbaar concept samen te brengen? Welk gewicht moet aan de de diverse elementen worden gegeven? Is het wenselijk er nog andere nieuwe aspecten in te brengen?
* Formulering, vanuit het voorgaande, van een scherp toekomstconcept voor de Warande.
* Formulering van basis- en randvoorwaarden om dit concept te kunnen realiseren en exploiteren.

Dat wordt dus weer een lulrapport, en het zal ons 5.000 euro kosten.
De financiering ervan is voorzien bij een nieuwe begrotingswijziging in de rubriek ...GEHANDICAPTENZORG.

Zoals gezegd is Geert Van Hove orthopedagoog.
Dit is al goed te merken aan de toekomstvisie over het speelplein die hij nu reeds heeft geformuleerd.

1. Centrale doelstelling is dat de Warande een zeer kindvriendelijk en open speeldomein wil zijn voor zachte recreatie, waarbij het inclusieve karakter en de zintuigelijke ervaring als een rode draad doorheen concept en werking lopen.
De Warande richt zich op de eerste plaats tot alle kinderen en gezinnen in de omgeving, en wil hiervoor een maximaal open karakter vertonen.

2. In tweede orde wil de Warande zich op bovenregionale schaal als gastvrije en zeer toegankelijke ervaringsplek profileren voor kleuters en kinderen met een handicap, binnen een gewone speelomgeving. De zintuigelijke ervaring staat hierin centraal.

Het is duidelijk.
"Kernelementen" in deze doelstellingen zijn termen als:
"zeer kindvriendelijk", "zachte recreatie", "inclusief karakter", "zintuigelijke ervaring", kinderen "met een handicap".

Prof. Van Hove is een orthopedagoog, geen gewone.
Vandaar nog:
"Door deze integrale aanpak wil De Warande uitgroeien tot een expertisecentrum op het terrein van het inclusief spelen. Hiervoor worden educatieve partnerschappen opgezet en een low budhet verblijfaccomodatie voorzien voor groepen en personen met een handicap."

Geert Van Hove schaart zich in wat men noemt "de paradigma-omslag" in de orhopedagogiek.
Hij behoort tot de optimistische school die voor mensen met een handicap (plus gestoorden, verslaafden, enz.) niet zozeer wil "zorgen" ("care") maar ze wel wil "ondersteunen" ("support").

Vandaar dat hij een groot voorstander is van "inclusief onderwijs" en nu ook "inclusief spelen".
Hierbij gaat men ervan uit dat "diversiteit" bij kinderen normaal is. Je hebt bijv. dikke en magere kinderen.
Kinderen "met functionele beperkingen" volgen daarom onderwijs (en spelen) in dezelfde (reguliere) klas of omgeving als hun leeftijdsgenoten, maar worden hierbij extra ondersteund. Let wel: kinderen met "functionele beperkingen" kunnen ook slaan op kinderen die gepest worden, kinderen uit andere culturen, zelfs hoogbegaafde kinderen.

Maar Van Hove kiest op de Warande duidelijk voor "gehandicapten".
En hierbij moet het speelplein een expertisecentrum worden.
Dat wil zeggen dat hij zal proberen subsidies van de hogere overheid in de wacht te slepen voor zijn experimenten en studies. En natuurlijk voor het speelplein zelf.
Zij eindrapport wordt pas verwacht tegen maart 2007.

Momenteel krijgt de vzw Warande van Stad 75.000 euro aan subsidies. Het is ooit het dubbele geweest. De weinige investeringen die gebeuren (lekkend dak van de "barakken", septische put) dienen enkel om te voldoen aan de minimumvereisten voor de subsidiëring door bijv. Toerisme Vlaanderen.

P.S.
Een volgende keer wat meer over de voorgeschiedenis van het wanbeleid bij de Warande.

24.8.06

De Kortrijkse musea worden doorgelicht (3)

In vorige stukken (31.5.06 en 1.6.06) konden we hier al melden dat er zes kandidaten zouden worden aangeschreven om een doorlichting te maken van de Kortrijke musea.
Geraamde kostprijs niet minder dan 30.000 euro, telkens voor 1/3de te betalen door Stad, het Stedelijk Museum en het Vlasmuseum.

De maker van de audit is nu bekend. Het gaat om prof. Guido De Brabander van de Antwerpse Management School. Hij vraagt 28.000 euro voor zijn werk. Het kan méér worden want hij is blijkbaar nog van plan om studenten in te schakelen voor het houden van een enquête bij de bezoekers van de musea.

Wie zal dat betalen?
Stad verwijst naar de begrotingspost "prestaties van derden, eigen administratie, functie cultuur algemeen", en daar staat wel genoeg geld op (méér dan 200.000 euro).
Maar de musea zelf voorzien in hun begrotingen 2007 nergens een specifiek krediet om de prof en zijn studenten te betalen. (Putten ze hiervoor uit de post "algemeen beheer" dan is die al onmiddellijk tot nul centen herleid.)

Waarom juist prof. De Brabander door een commissie is uitverkoren voor het maken van de audit is niet bekend. Het desbetreffende Collegebesluit (18 juli) geeft geen uitsluitsel. Met geen letter wordt iets gezegd over het juryverslag. En dat is volstrekt abnormaal. Notulen van het CBS geven normaliter een beoordeling van de offertes.
Op de laatste Algemene Vergadering van de Musea (21 augustus) kon of wou men daarover ook weinig woorden kwijt. (De prof stuurde trouwens zijn kat naar die vergadering.)

Prof. De Brabander kreeg een aantal kapstokvragen voorgelegd.
* Welke rol kan of moet de stad op museaal vlak spelen? (Profilering.)
* Hoe past dit binnen het Kortrijkse cultuurbeleid?
* Welk soort musea zijn daarvoor nodig?
* Welke collecties en gebouwen zij nodig/beschikbaar?
* Hebben de huidige musea het potentieel om zich daartoe te transformeren?

Verder nog een en ander over:
* Personeelsbeleid?
* Communicatie en promotie?
* Onderlinge relaties met andere musea, Buda, designmeesters, enz.

Hij kreeg ook reeds allerhande documenten toegestuurd. Bijvoorbeeld verslagen van Raden van Bestuur en Algemene Vergaderingen. Bij deze willen we er hem op wijzen dat die verslagen veel te summier zijn, zelfs zaken (discussies, opmerkingen, vragen) verzwijgen.

Prof. De Brabander zou al bezig zijn met een gespreksronde, en men verwacht van hem al midden september een tussentijds verslag. Het eindrapport wordt verwacht eind januari of begin februari 2007.

De doorlichting moet vooral gezien worden als een "gefundeerde en degelijke voorbereiding" voor het in 2007 al op te stellen beleidsplan 2009-2014, waarop de volgende ministeriële erkenning van de musea zich zal baseren. Dat plan moet immers al binnen begin 2008.

Hebt u ook wat te vertellen over de museale werking in Kortrijk?
Contacteer de prof op zijn e-mailadres: guido.debrabander@ua.ac.be. Of per post op het adres: Universiteit Antwerpen, Fac. Toegepaste Economische Wetenschappen, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen.

Doe het NU, vooraleer het te laat is!

22.8.06

Hij gaat voluit voor Kortrijk

"IK GA VOLUIT VOOR KORTRIJK".
Dat zegt onze burgemeester weer eens in een dubbelinterview met zijn dochter (Marie De Clerck), verschenen in De Standaard van 12 augustus 2006.

De vraag was: "Neemt u in 2007 deel aan de federale verkiezingen?"
Antwoord:
"Ik ga voluit voor Kortrijk. Ik ben de stad volop aan het verbouwen en ik wil dit project afwerken. Maar voor een burgemeester is het essentieel dat hij een poot in Brussel houdt. Dus doe ik met volle energie en goesting mee aan de federale verkiezingen."

Volgende vraag: "En als men u een ministerpost aanbiedt?"
Stefaan: "Ik ga niet naar Brussel om minister van de regie der gebouwen te worden".

Slotvraag: "En minister van Justitie?"
Stefaan: "Ook niet. Ik zal nooit met hetzelfde elan hervormingen kunnen doorvoeren als in mijn vorig mandaat. Als burgemeester kan ik mijn ideeën in realiteit omzetten, met snel resultaat."

Repliek van Marie De Clerck: "Vader is u nu het gelukkigst."

P.S.
Zou vader ook niet gelukkig zijn als minister van Cultuur?

21.8.06

Over het SP-programma van 2000

Aangezien we bij de voorgaande gemeenteraadsverkiezingen de 21ste eeuw binnentraden kwam de SP aan welgeteld 21 concrete voorstellen. Huidig schepen Philippe De Coene zei toen in een woord vooraf ook dat hij de kiezer zou "op de hoogte houden van de stand van zaken als we bestuursverantwoordelijkheid krijgen".
Met deze nogal letterlijke opsomming van de 21 voorstellen helpen we hem hierbij even om zijn belofte na te komen.

"Programma voor verandering in Kortrijk"

1. Iedereen heeft recht op een goed voetpad.
In elke straat. En hiertoe dient er een speciale stadsdienst opgericht.
2. Afschaffing van de oneerlijke huisvuiltaks.
3. Veilig fietsen in heel Kortrijk. Op fietspaden die vrij liggen van de rijweg.
4. Overal groen dat goed onderhouden wordt.
Versterking van de groendienst. Particulieren mogen zelf instaan voor onderhoud. Stadsrandbos. Generatiebos (elke baby een boom.)
5. Vlot parkeren in plaats van doelloos rondrijden.
Parkeerroute. Betaalbaar langparkeren. Kortingsacties voor klanten. Gratis parkeren voor centrumbewoners zonder garage. Pendelaars moeten plaats krijgen aan het station.
6. Het wordt weer fijn met bus en trein.
Gratis vervoer uitbreiden voor 60 plussers en kinderen tot 12 jaar. Belbussen. Meer bussen, extra verbindingen, lagere opstap, wendbare bussen. Tariefzone Kortrijk. Treinstopplaatsen in Mare en Heule. TGV-verbinding met Rijsel.
7. De st@d (sic) is van iedereen.
Uitbouw van de website van de stad (ook interactief). Gratis gebruik van computer in openbare gebouwen. Gratis e-mailadres voor elke inwoner.
8. Het stadhuis is er voor de mensen, niet omgekeerd.
Stadsdiensten open op uren waarbij het publiek vrij is. (Ook op zaterdagmorgen). Glijdende werkuren. Gemotiveerd personeel met promotiekansen.
9. Niemand blijft eenzaam achter.
Levendig buurtleven. Buurtnetwerk. In elke buurt een buurtcentrum. Vrijwilligerswerk aanmoedigen.
10. Aanstelling van een ombudsman.
Met jaarlijkse rapportering aan de gemeenteraad.
11. Een open woonbeleid en een woonwinkel voor alle mensen.
Sociale woonmaatschappijen moeten een open deurpolitiek volgen (controle wachtlijsten). Alle huurders van sociale woningen worden jaarlijks één keer bezocht.
12. Beter planning van openbare werken.
Niet alles willen realiseren in de laatste twee jaar. Stadsvernieuwing niet beperken tot centrum. Aandacht voor jonge gezinnen die zich hier willen vestigen.
13. Elektriciteit en gas, het kan goedkoper.
In alle openheid nagaan welke leveranciers het goedkoopst zijn.
14. Oprichtring van een kindergemeenteraad.
15. Jonge middenstanders aanmoedigen met stedelijke startpremie.
Beginnende zelfstandigen krijgen gedurende drie jaar een premie in verhouding tot de stedelijke taksen. Afschaffing van de terrastaks. Loketdienst. Permanent en gestructureerd overleg met de handelaars.
16. Een gezellige stad voor de jongeren.
Dialoog stad-jongeren (cafés). Muziekfabriek met repitieruimte.
17. Een centrum voor moderne kunst.
Stoopsfabriek is een mogelijkheid. Aankoopbeleid voor moderne kunst. Actuele kunst in de stad en de deelgemeenten. Uitvoering van project "kunst in bushokjes".
18. Gedaan met de afbraak van mooie oude panden.
Particulieren die voor zulke panden instaan dienen beloond.
19. Een groot sportplan voor de jeugd.
20. Een stad die springlevend is.
Bestuurscel voor culturele evenementen en festiviteiten. Kioskconcerten. Dag van de Muziek. Ondersteuning van wijkfeesten en kermissen.
21. Politie betrekken bij het beleid.

Philippe De Coene is ook schepen van ICT. Daar wordt via een raamcontract met de firma Dolmen (Huizingen)enorm veel geld in geïnvesteerd. Drie miljoen euro ! Het SP-programma heeft het er niet over.
Historisch interessant is dat de SP zich niet uitspreekt over het nieuwe ziekenhuis terwijl de partij daar falikant tegen was. Samen met de belastingverhoging zijn dit twee belangrijke punten die de SP als tol heeft moeten aanvaarden in ruil voor een schepenzetel
.

18.8.06

Hoe klonk het CVP-programma in 2000 ?

Bij de verkiezingen van 8 oktober 2000 werd de kiezer eigenlijk geconfronteerd met niet minder dan vier christendemocratische programma's.

Toekomstig burgemeester Stefaan De Clerck had zelfs op eigen houtje vier teksten gemaakt: 1) 10 klemtonen voor het nieuwe stadsbeleid, 2) brieven aan de handelaars en 3) de cultuurpartners, 4) burennota Rijsel.
Het CVP-bestuur had ook een kiesplatform: "Nieuwe stijl/nieuwe dynamiek".
De standenpartij kwam met het ACW nog aandraven met een eigen programma getiteld "Samen".
En tenslotte was er nog een programma "Waegemans" voor de deelgemeenten.

Echt flagrante tegenspraken tussen deze vier programma's waren er niet. Zij vulden elkaar eerder aan.

OVER DE PROGRAMMA'S VAN STEFAAN DE CLERCK

In 2000 was onze burgemeester in spe nog niet helemaal ingevoerd in het concrete Kortrijkse politieke gebeuren.
Zijn "10 klemtonen" waren dan ook au fond een perfecte diagnose van wat er allemaal was misgelopen in de vorige bestuursperiodes. Veel van die punten waren ook al ter sprake gekomen in de gemeenteraad en voor zover ze vanuit de oppositie kwamen consequent verworpen. Stefaan vertoonde toen al veel aandacht voor cultuur. (Van een heus Budakunstencentrum en ombouw van de Pentascoop op het eiland was evenwel nog geen sprake.)
Een merkwaardige lacune in Stefs programma was dat hij nergens hefbomen aanreikte om een beleidsverandering door te voeren. Geen woord over een nieuw personeelsbeleid en vorming, afslanking van personeel, over modern stadsmanagement, nieuwe topfuncties, ICT, over de herwaardering van de gemeenteraad.
Achteraf bekeken is nog merkwaardig dat hijzelf het toen ook niet had over camera's in de binnenstad, over een nieuw open zwembad, een nieuw ziekenhuis, het stadrandbos, een megawinkelcentrum.
De onvoorstelbare belastingsverhoging van 2002 kwam natuurlijk ook niet aan bod.


Tien klemtonen:
* recreatie langs de Leieboorden;
* spoorverbinding met het HST-net en opwaardering van de stationsomgeving;
* afwerking van de grote én kleine ring en aantrekkelijke toegangspoorten tot de stad;
* Kortrijk kunstwerkstede (design en productontwikkeling);
* een "volle affiche" voor de stad;
* een cultuurcentrum voor de jongeren, liefst in een nieuw stadspark;
* een modelstad inzake veiligheid (eigen veiligheidsplan);
* uitbouw OCMW-werking;
* een centrum van nieuwe economie;
* burenplan met Rijsel, Moeskroen, Ieper, Brugge, Gent, Brussel.

In de brief aan de handelaars beloofde Stefaan o.m. een nette stad, een bijsturing van het mobiliteitsplan, kostenversoepeling voor parkeren, versnelde doorvoering van de projecten van de Woonregie.

In de brief aan de cultuurpartners had hij het o.m. over een eigen Kortrijks festival, een professioneel kalendermanagement, infrastructuur (Tacktoren, site voor jongerencultuur, een o.c. Kortrijk-Zuid).

De burennota Rijsel repte nog niet letterlijk over een Euro-district.

OVER HET PROGRAMMA VAN HET CVP-BESTUUR
Ondermeer:
* Kinderopvang en speelpleintjes.
* Verdere uitbouw jeugdlokalen, speelbos op Sint-Anna.
* Groen Lint creëren in het noorden, met recreatiemogelijkhden.
* Omvorming van De Warande tot recreatief domein.
* Uitbreiding dienstencentra.
* Opwaardering van de buurten.
* Vrouwvriendelijk beleid.
* Verfraaing omgeving Tactoren.
* Topevenment: Anno'02.
* Nieuw openluchtzwembad.
* Recreatieve zone op Kapel ter Bede.
* Centrummanagement.
* Maximale bescherming landbouwgronden en open ruimte.
* Nieuw ziekenhuis.
* Professionele ondersteuning Noord-Zuiddialoog.

OVER HET ACW-PROGRAMMA (21 punten)
De voornaamste punten:
* Tegen 2007 nog 2000 bijkomende woongelegenheden.
* Nieuw open zwembad.
* Serviceflats in Heule en Kortrijk.
* Ouderenwoningen in Aalbeke en Rollegem.
* Ontmoetingscentrum Zuid.
* Kunst in het straatbeeld.
* Nieuw ziekenhuis.
* Waardering voor vrijwilligerswerk.
* Goedkoop parkeren onder de Veemarkt en het Schouwburgplein.
* Afwerken Leieboorden.

((Dat de "sociale economie" met al zijn vzw's alhier zo'n hoge vlucht zou aannemen - en zoveel geld zou krijgen - was nog niet aan te zien in dit programma.)

HET PROGRAMMA WAEGEMANS OVER DEELGEMEENTEN
* Aalbeke: stadsrandbos.
* Kooigem: basisschool blijft.
* Marke: speelbos nabij Don Bosco.
* Rollegem: aanpak wateroverlast en geluidshinder, huisvesting voor verenigingen.

17.8.06

Mandatenlijst van de raadsleden uit de oppositie (4)

Als er voor bepaalde besturen wettelijk een proportionaliteit is voorzien voor de vertegenwoordiging van de fracties uit de gemeenteraad krijgen oppositieleden nog een kans om een mandaat in de wacht te slepen. Bijvoorbeeld voor intercommunales en autonome gemeentebedrijven. Anders niet.

VLD

PIERRE LANO
Bezoldigd: raadslid, federaal volksvertegenwoordiger, Xpo.
NB: VOK, diverse NV's en CVBA's verband houdenD met de firma Lano Carpets.
Beroep: afgevaardigd bestuurder Lano NV en Lano Projects.

MARIE-CLAIRE VANDENBULCKE
Bezoldigd: raadlid, Leiedal, directielid (!) autonoom gemeentebedrijf AGB (bedoelt het SOK).
Niet bezoldigd: geen vermeld.

VINCENT VAN QUICKENBORNE
Bezoldigd: staatsecretaris, SOK. (Vergeten: raadslid.)
Niet bezoldigd: geen mandaat vermeld.

VLAAMS BELANG
Niemand aangifteplichtig.

GROEN
Niemand.

N-VA
In afwachting dat zij voor enkele jaren een schepenambt mag vervullen is Godelieve Vanhoutte nog niet aangifteplichtig.

SPIRIT

PIET MISSIAEN
Bezoldigd: raadslid, IMOG, politiezone VLAS.
Beroep: leraar.
Niet bezoldigd: geen?


EINDE

16.8.06

Mandatenlijst van de SP.A-raadsleden (3)

Van de vijf SP.A raadsleden zijn er drie aangifteplichtig. De onzin van de wetgeving wordt uitermate goed duidelijk als we zien dat bijv. een belangrijk vakbondsman als Eddy Van Lancker uit de boot valt.

GERMAIN COELEMBIER
Hij zal na zijn mandaat als gemeenteraadslid nog wel weten wat te doen.
Heeft niet minder dan 27 niet bezoldigde mandaten.

We vermelden de belangrijkste: Bond Moyson, Socialistische Mutualiteiten, O.C De Vonke, Seniorenraad, Thuiszorg West-Vlaanderen, maar ook: penningmeester Dragers van Eretekens en Medailles.
Wel bezoldigd: raadslid, Gaselwest (sectorcomité), IMOG, vliegveld.
Het raadslid vermeldt tenminste nog zijn beroep: bruggepensioneerde.

MARC LEMAITRE
Bezoldigd: raadslid, Gaselwest (bestuurder, sectorcomité, directecomité), IMOG, VLAS, Stadsontwikkelingsbedrijf (2 functies).
Beroep: Attaché/commissiesecretaris (bij het Vlaams Parlement).
Niet bezoldigd: vzw Constructief, PWA Kortrijk en voorzitter SM Goedkope Woning.
(Dat dit laatste ambt niet wordt "verloond" is onbegrijpelijk.)
(Zit Mark niet meer bij GECORO?)

HILDE OVERBERGH
Geen enkel niet bezoldigd mandaat !
Wel bezoldigd: raadslid, vliegveld, Stadsontwikkelingsbedrijf.
Beroep: lerares.

Mandatenlijst van de CD&V-raadsleden (2)

Eerst een misverstand uit de weg ruimen.
Raadsleden moeten geen mandatenlijst en vermogensaangifte indienen uit hoofde van deze functie. Zij zijn slechts aangifteplichtig wanneer zij nog een bepaald ander mandaat uitoefenen.
In de meeste gevallen omdat zij bijvoorbeeld bestuurder zijn van een intercommunale, een huisvestingsmaatschappij, een autonoom gemeentebedrijf.
Vandaar dat hier in deze lijst bijvoorbeeld CD&V-raadsleden als Marcel Waegemans, Kathleen Segers, Maria Danneels, Christine Depuydt ontbreken.

Opvallend is dat heelwat raadsleden - en niet alleen bij de CD&V - vergeten hun beroep aan te geven. Patrick Jolie deed het wel. Hij is account manager en zelfstandige in bijberoep. En zoals vorige keer is Jozef Vandenberghe weer vergeten dat hij gemeenteraadslid is.


JOHAN COULEMBIER
Bezoldigd (B): raadslid, Intercommunale Maatschappij voor Openbaar Gezondheidsbeleid (al van gehoord?), vliegveld, VLAS, Imoro NV (?)
Niet bezoldigd (NB): Eigen Haard is Goud Waard, Unizo, De Wervel Bissegem, Huis van Beeld en Geluid (Dat is ons niet bestaand filmmuseum), WS Bellegem.

CARL DECALUWE
B: raadslid, Vlaams Parlementslid (ook vice-voorzitter!), Gaselwest, VLAS, Kredietvennootschap Elk zijn Huis.
NB: Goedkope Woning, vzw Auricola , vzw Revalidatiecentrum Overleie.

MARIANNE DE CANDT
B: raadslid, VMW, IMOG, Woonregie (zij bedoelt het Stadsontwikkelingsbedrijf).
NB: Groenigeheem, ondervoorzitter ACW.
(Vorig jaar vergat zij een vermogensaangifte in te dienen.)

PATRICK JOLIE
B: raadslid, IMOG, VLAS, zelfstandige in bijberoep, account manager.
(De beroepen oefent hij nogal eens uit in de gemeenteraad zelf, met zijn draagbare PC.)
NB: Buurthuis Sint-Katrien, Jeugdinfra, supportersclub KV Kortrijk en Centrum KV Kortrijk, Gulensporencomité, Vriendenkring Voogdijraad Kortrijk, Centrum voor Jongeren en Gezinsbegeleiding, Kleizaal, FV Heule Rondt, Unizo Heule.

ANTOON SANSEN
B: raadslid, Gaselwest, vliegveld, Intermixt, VLAGEOV (?), Electrabel Green Project Flanders.
NB: Kringloopcentrum, SM Goedkoe Woning. (Niet in Telesenior?)

FILIP SANTY
Oefent blijkbaar ook geen beroep uit.
B: raadslid, IMOG, vliegveld. (Vergeten: politiezone VLAS.)
NB: Jeugdinfra, Jeugdlokalen Aalbeke, Ontmoetingscentra, Telesenior, De Leiegouw, Tacktoren, Muziekcentrum, Koninklijke Harmonie Eendracht, CD&V.
(Hij is penningmeester van het Muziekcentrum en de O.C's en keurt dientengevolge in de gemeenteraad zijn eigen rekeningen goed.)
Beroep: vergeten.

JOZEF VANDENBERGHE
Nog altijd de recordhouder inzake aantal mandaten. Veel afkortingen onverstaanbaar.
B: raadslid, FIGGA, Gaselwest (2 functies), Leiedal, GeFIN (2), cvba EGFP, Federale Kas Beroepskrediet.
NB: Middenstandkrediet, OVMB, Provinciaal Informaticabureau, CM, NV Middenstandhuis, Beroepskrediet, BK CP Invest, EGPF cvba, Resitel, ADMB vzw, Bitlar, GVO, MPI De Kindervriend, SVMB, Unizo.

FRANCESKA VERHENNE
Haar broodje is voor altijd gebakken. Zal nooit meer een normaal beroep moeten uitoefenen.
B: raadlid, voorzitter OCMW, Stadsontwikkelingsbedrijf, Vereniging Ons Tehuis, VVSG, AZ Groeninge, vzw Telesenior. (Raadsleden vermelden dit laatste mandaat soms als onbezoldigd.)
NB: Mentor, Welzijnsconsortium, CD&V.

14.8.06

Mandaten van burgemeester en schepenen (1)

B= bezoldigd
NB= niet bezoldigd (maar electoraal vaak wel winstgevend)


Burgemeester Stefaan De Clerck
B: burgemeester, Vlaams volksvertegenwoordiger, Gemeentelijke Holding NV.
NB: crematorium, kasteel 't Hooghe, Lille 2004, Syntra West, Stadsontwikkelingsbedrijf, Xpo, Beeldenstorm, Resoc, Tsyon NV.
Mogen we aan de burgemeester vragen dat hij zo spoedig mogelijk een correctie stuurt naar het Rekenhof?
Als voorzitter van het Stadsontwikkelingsbedrijf is hij WEL bezoldigd.

Burgemeester vergat ook dat hij de baas is van de politiezone VLAS !

Frans Destoop (Stadsontwikkeling en planning)
Doet het niet slecht en kan nog een tijdje voort.
B: schepen, voorzitter crematorium, voorzitter Leiedal, Hoge Raad Binnenlands Bestuur, VVSG, politiezone VLAS, stadsontwikkelingsbedrijf.
(Vroeger slechts vijf bezoldigd.)
NB: Vzw Jeugdlokalen, Telesenior, congresafgevaardigde CD&V, GPCI, Rebak, Resoc, Tsyon NV (verkeerd gespeld).

Stefaan Bral (Cultuur en vrije tijd)
B: schepen, voorzitter Groeningeheem, Westtoer, Koramic Roofing Products (2 functies, en niet de minste). Dat zij in totaal er vijf.
NB: Cultureel centrum, bibliotheek, Toerisme Leiestreek, vzw Belgian Building Magazine, Sportplus, Speelokee, Museum, Bissegem voetbal, Bruisende Stad.
Wat is er hier curieus? Dat hij als voorzitter van een stedelijke vzw (Groeningeheem)wordt betaald.
En dat hij als schepen zichzelf tot voorzitter bombardeert van instellingen die rechtstreeks met stad zijn gelieerd: Cultureel centrum, Sportplus, Musea.


Philippe De Coene (Leefmilieu)
B: schepen, federaal volksvertegenwoordiger.
NB: bestuursfuncties bij de SP.A, Beeldenstorm (intussen ontslag genomen), Harmonieorkest Vooruit, vzw Maydai, MJA Nationaal, Resoc, vzw Festival van Vlaanderen.

Hilde Demedts (Burger en veiligheid)
B: schepen, IMOG (tweemaal ondervoorzitter), crematorium, politiezone VLAS, Ethias.
NB: geen!
Goed gedaan, Hilde. Zes functies en ALLEMAAL BEZOLDIGD.!
Wel vergeten: commissaris bij het Stadsontwikkelingsbedrijf (SOK), en dat is waarschijnlijk ook bezoldigd.

Jean de Bethune (Economie)
Is zeer economisch aangelegd: 9 bezoldigde functies!
B: schepen, voorzitter Provincieraad (!), IMOG, Syntra West, Academie voor de KMO, LAR-BITLAR, Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij, Huisvestingsmaatschappij Eigen Haard, Vereniging VLaamse provincies, vliegveld Wevelgem.
NB: Resoc, kasteel 't Hooghe, Winkelcentrum, Volleybal Marke, Archief en bib en stichting de Bethune, Classics, Leiegalm Bissegem, Antigone, muziekvereniging Sint-Jan, Parochiale werken Marke. (Unitas vergeten?)

Guy Leleu (mobiliteit en infrastructuur)
B: schepen, FIGGA en dankzij broer ook Gaselwest.
NB: cvba Goedkope Woning.

Lieven Lybeer (personeel en jeugd)
B: schepen, IMOG.
NB: zoals bij de vorige aangifte onvoorstelbaar veel.
We vermelden hier zijn voorzittersambten. Mobiel, Speelokee, Jeugdinfra, PWA, Werkwinkel, Makkie, Jongerenatelier, Mentor, Buurt- en Nabijheidsdiensten, JOC, Karweibedrijf, De Warande. Maar politiek gezien is nog belangrijk dat hij ook bestuurslid is van bijv. Kanaal 127, Groeningeheem, Jeugdinfra, Constructief,
Skateconstruct.
In een volgende legislatuur zou men kunnen afspreken dat schepen geen voorzitter kunnen zijn van een stedelijke vzw.

Alain Cnudde (Financiën en Welzijn)
B: schepen, Gaselwest (twee functies), politiezone VLAS.
NB: ACV-secretaris, Bledi.

MOEILIJK IN TE SCHATTEN WIE ALHIER DE GROOTVERDIENER IS IN DE POLITIEK.
MAAR VAN MEKAAR WETEN ZE HET WEL HEEL GOED HOOR.

P.S.
Moet nog even kijken of de stads- en adjunctstadssecretaris ook mandaten uitoefenen.
Geen gevonden.

Lijst van mandaten

In het Staatsblad van vrijdag 11 augustus laatstleden verscheen opnieuw een lijst van mandaten (en beroepen en ambten) die bepaalde politici en ambtenaren om het jaar moeten voorleggen aan het Rekenhof. Overigens ook een vermogensaangifte.
Vakbondsleiders, managers van overheidsbedrijven, beheerders van openbare ziekenhuizen, ziekenkassen, gemeentebedrijven, huisvestingsmaatschappijen, korpschef van politie, bazen van de VRT en andere media ontspringen vooralsnog de dans.
(Kamervoorzitter De Croo is er nog niet in geslaagd om dit te veranderen.)

Kortrijkwatcher gaf hier op 17, 19 en 21 augustus vorig jaar de lijst van mandaten die onze Kortrijkse gemeenteraadsleden in 2004 uitoefenden.
En dezer dagen volgt de nieuwe lijst voor 2005, met indien dat relevant zou zijn ook de verschillen met vroeger.

Geef ons nog wat respijt, want het is een heel karwei om dit op te zoeken.

10.8.06

Constructief met kruid en blad !

Naar schatting zijn er hier ter stede vier instanties met groen bezig.
1. Een zgn. cel "groen".
2. Een ploeg "Net Tot En Met".
3. De vzw "De Poort".
4. De vzw "Constructief".
Met "groen bezig zijn" betekent hier in deze context: onkruid verdelgen, bladeren bijeenvegen, hagen scheren. Vroeger schakelde men hiervoor ook jongens van "De Waak" in.
En sinds enkele jaren dus nu de vzw Constructief. Zetel in de Watermolenstraat. (Ga maar eens kijken naar het bedrijfsoppervlak van die plant!).
Zoals vele andere sociale instellingen (non-profit) is de vzw opgericht om bedrijfsactiviteiten te ontwikkelen in "een beschermde omgeving". Een sociale werkplaats voor "moeilijk beschikbare werklui".
In den beginne ging het om hout- en metaalbewerking.

Sinds 2004 is er binnen de vzw ook een ploeg opgericht voor groenbeheer. Naam: "KRUID EN BLAD". Die snelploeg krijgt onvoorstelbaar veel geld van de stad.
Voor dit jaar alleen al: 141.208 euro. Ter vergelijking: naar de stedelijke vzw Sportplus gaat er 125.420 euro.
Dat gigantische bedrag wordt geput uit een begrotingspost met als benaming "technische prestaties van derden voor huisvuilbewerking".
Hierin staat voor dit jaar een krediet ingeschreven van niet minder dan één miljoen euro. Iedereen denkt dan dat dit allemaal nodig is voor de verbrandingsoven van IMOG, maar uit dit begrotingsartikel wordt bijvoorbeeld ook geput voor de nu ter ziele gegane actie rondom zwerfkatten. (Wanneer komt dit punt - nieuw contract - weer op de agenda van de gemeenteraad?)

Wat doet die snelploeg van Constructief met Kruid en Blad?
Samen met stads- en ander personeel een handje toesteken om de herfstbladeren van onze 10.000 bomen op te ruimen. Onkruid bestrijden, manueel dan.
In 2004 waren er alleen al van Kruid en Blad zes mensen bereid om de klus te klaren. In totaal: 24.
Als Kruid en Blad dit jaar met evenveel werklieden (6) op stap gaat kost dit aan Stad per kansarm persoon 23.534 euro. Berekend op basis van het uurloon van mijn kuisvrouw mogen ze daar elk afzonderlijk minsten 900 uren voor werken. Reken maar uit hoeveel minuten per boom.

Landschapswachter

Hoeveel "moeilijk beschikbare mensen" de vzw Constructief in zijn geheel aan duurzaam werk helpt is me niet bekend. Verslagen over de werking van de vzw bereiken de gemeenteraad niet. Ook het OCMW bijv. stuurt gesubsidieerde contractuelen uit om Constructief bij te staan. In 2005 dan 2 voor schrijnwerk, 3 voor de groendienst, 1 voor keukenhulp en - waarlijk - ook 1 landschapswachter.

Hoeveel deze zgn. jobcreatie kost aan de gemeenschap valt niet te berekenen. Van de vzw Constructief moet je dit soort informatie niet verwachten.
Een jeugdclubje dat enkele honderden euro aan stadsubsidies wenst in de wacht te slepen moet daarvoor heelwat papieren invullen, met rekeningen en activiteitenverslagen. Gemeentelijke vzw's die minder subsidies ontvangen (bijv. JOC, De Warande) dan Constructief moeten zich met rekeningen, begrotingen, jaar- en beleidsplannen voor de gemeenteraad zelf verantwoorden.

We weten ook niet hoeveel Constructief krijgt van andere overheden, van mogelijke samenwerkingsverbanden. Is er ook nog geld mee gemoeid van ons "Fonds voor Sociaal Kapitaal"?

Misschien eens vragen aan raadslid Marc Lemaitre, want hij is in naam van de vzw PWA ook bestuurder van Constructief.

Risicoloos ondernemen

Andere bestuursleden zijn de - in de sociale sector - onvermijdelijke heren Rik Desmet en Piet Lareu.
Dat zijn ware risicoloze ondernemers uit de sociale economie.
De vertegenwoordigers van UNIZO en het ACV namen intussen ontslag uit het bestuur. Hebben zij de marktverstorende werking van vzw als Constructief dan ingezien?

NOG EEN NAWOORDJE VOOR KANDIDAAT-RAADSLEDEN
Probeer eens te achterhalen hoeveel gemeenschapsgeld Constructief tot op heden kon ontvangen.
Voor wat Stad betreft vermeldde het desbetreffende Collegebesluit vorig jaar niet eens een bedrag voor de verlenging van het contract met Kruid en Blad!
Eigenaardig is nog dat er ooit een offerte werd uitgeschreven voor manuele onkruidbestrijding in beplantingsmassieven. Constructief deed toen niet mee, en de sociale werkplaats WAAK won bij de inschrijving met een bedrag van 55.000 euro (zonder BTW). Vergelijk met het huidige bedrag.

Geheel onverstaanbaar is dat het College in april vorig jaar besliste om geen seizoensarbeiders meer in te zetten voor de "ecologische en doeltreffende aanpak van onkruid en bladafval". De 50.000 euro die daarvoor was voorzien in de begroting (776/111-01) werd "overgeheveld". Dat artikel is evenwel niet terug te vonden. En er is ook niet gezegd naar welke post het bedrag toen is overgeheveld.

En om het nog moeilijker te maken hierna nog wat Collegebesluiten.
Op 22 juni 2004 besliste het College om aan Kruid en Blad 65.000 euro te schenken voor de inzet van 5 arbeiders en 1 werfleider. Motief: stadspersonbeel kost meer.
Maar toen werd duidelijk overeengekomen dat er voor de werkzaamheden van het volgende jaar (2005) een aanbesteding zou worden uitgeschreven, conform de wet op de overheidsopdrachten (het principe van de mededinging).
Evenwel.
In 2005: geen aanbesteding! Constructief kreeg opnieuw de opdracht en werd hiervoor bedeeld met een onbekend bedrag.

Nog meer.
Het CBS van 22 juni 2004 besloot daarenboven aan Constructief een start- en kapitaalsinvestering te verlenen van 55.211 euro. Geput uit dat fameuse Fonds voor Sociaal Kapitaal. En daarbij werd uitdrukkelijk gestipuleerd dat het ging om een experiment, beperkt in de tijd (6 maanden). En dat experiment moest in samenwerking met de Werkwinkel geëvalueerd worden.

Kandidaat-raadsleden!
Als u verkozen wordt kan dit een indrukwekkende maidenspeech worden.
Een "interpellatie" over de werking van Constructief met Kruid en Blad.
Vragen:
1. Totaal bedrag van de overheidsgelden sinds de oprichting van de vzw.
2. Bedient de snelploeg nog andere gemeenten in de regio? (Dit was zo voorzien).
3. Waar blijft de evaluatie?
4. Komt er in 2007 eindelijk een aanbesteding?
5. Hoeveel kost 1 (duurzame) jobcreatie aan gemeenschapsgeld?

4.8.06

Risico's op de maandagmarkt

Raadslid Piet Missiaen (Spirit) heeft via het "Bulletin van Vragen en Antwoorden" al begin mei een aantal schriftelijke vragen (13) gesteld in verband met de maandagmarkt. Het stadsbestuur heeft die in juli beantwoord. Kon Piet die informatie nog gebruiken voor zijn voorstellen terzake in de gemeenteraad van mei laatstleden? Groot risico! (Een vraag van het raadslid dateert al van april, zodat men deze maand kon antwoorden dat de zaak intussen is opgelost.)

Er is hier sinds 2002 een adviserend marktcomité. Ongeveer achttien verkozen leden. die een viertal keer per jaar samen komen. In dit comité zetelt ook een vertegenwoordiger van de allochtonen.
Voor de plaatsing van de kramen is er een basisplan opgemaakt waarbij gewaakt wordt op een goede mix van producten. Marktkramers met de hoogste anciënniteit krijgen de eerste kans om een plaats uit te kiezen. (Piet vermoedt enig favoritisme.)

Wie "op risico" komt wordt door de plaatsingsmeester een plaats toegekend naargelang de beschikbaarheid. Het gaat meestal om allochtone marktkramers. (Ook hier vermoedt Piet dat ze bewust naar uithoeken worden verdreven.)

Het basisstandgeld bedraagt 75 euro per lopende meter (voorzijde!) en per jaar.
De zgn."risico's" betalen 12 euro per marktdag en per meter. Maar ze krijgen maximaal zes meter.
Het elektriciteitsverbruik is in het standgeld inbegrepen.
Het standgeld is al sinds 1990 vastgelegd en in al die jaren niet verhoogd.

Groot afval (paletten, bakken) moet door de marktkramer meegenomen.
Dolomiet als vloerbedekking vindt het stadsbestuur ook geen ideale oplossing maar toch "aanvaardbaar".
Niettegenstaande allerlei promotiecampagnes (Eddy Wally!) stelt men vast dat er een vermindering is van aanbod en interesse.

De 13de vraag van Piet Missiaen luidt als volgt: "Worden de behoeften van de marktbezoeker onderzocht en indien wel, wordt er op ingespeeld?"
Het antwoord van de schepen van markten (Jan de Bethune) : "Hier geldt de regel van vraag en aanbod zoals bij elke economische activiteit."
Groot risico dat u dit antwoord niet begrijpt.

27.7.06

Partieel examen voor kandidaat-raadsleden

Wie ergens wil werken in een openbare dienst moet daarvoor algauw een sollicitatieproef ondergaan. Een assessment. Soms zelfs met een psychologische test.
Raadsleden dienen nergens vanaf te weten. Hiermee dient komaf gemaakt.
Ons voorstel is dat u zich géén kandidaat kunt stellen als u volgende vragen niet correct beantwoordt. Allemaal !

1. De dossiers van de gemeenteraad liggen in:
A. De Raadskelder onder het stadhuis.
B. Thuis bij de burgemeester.

2. De roze bladzijden van een begrotingswijziging gaan over:
A. De uitgaven voor de roze balletten in de kelders van het stadhuis.
B. De ontvangsten en uitgaven van de brandweer.

3. Mag een gemeenteraadslid de zgn. besloten zitting bijwonen?
A. Ja, als hij al aanwezig was op de openbare zitting.
B. In geen geval, want dat is alleen voor het College van Burgemeester en Schepenen.

4. Hoeveel raadsleden zijn er?
A. 41.
B. 41 min de burgemeester en schepenen.

5. De begroting is:
A. Een raming van ontvangsten en uitgaven van het vorige jaar.
B. Een vorm van waarzeggerij.

6. De afkorting VVSG betekent:
A. Vereniging voor Steden en Gehuchten.
B. Vreemd Volk in Steden en Gemeenten.

7. De meest onmisbare website om Kortrijk te leren kennen is:
A. www.lilletourism.com.
B. www.steentijd.be.

8. Een kerkfabriek is:
A. Een parochie.
B. Een fabriek om kerken te bouwen.

9. Als u een raadszitting bijwoont krijgt u:
A. Een vergoeding.
B. Een penning om te gaan zitten.

10. Wat is het moeilijkst?
A. De begroting.
B. De jaarrekening.

Schiftingsvraag!
Geef het aantal juiste antwoorden dat zal binnenlopen bij kortrijkwatcher.

21.7.06

Over gedrevenheid, bezigheden en Grauwe Zusters-Penitenten

“Dit alles, Mevrouwen, Mijne Heren hangt u een klaar beeld op van de bedrijvigheid die onze stad zal kennen tijdens het jaar 1952.”
(Uit de verslagen van de Kortrijkse gemeenteraad midden vorige eeuw. Idem dito voor de andere citaten in deze tekst.)


Dat Kortrijk goed op dreef is, was 50 jaar geleden ook al vast te stellen.
Midden van de vorige eeuw (letterlijk: in 1950) telde de “stadsboekerij” (bibliotheek) 244 ingeschrevenen.
Tot die Kortrijkse geletterden van toen behoorden er - beroepshalve dan - 47 bedienden, 44 studenten, 15 leraren, 15 handelaars, 15 huishoudsters, 13 geestelijken, 11 onderwijzers, 9 gepensioneerden, 9 kunstenaars, 6 nijveraars, 6 architecten, 6 geneesheren, 5 ingenieurs, 4 handelsvertegenwoordigers, 4 advocaten, 3 technici, 2 herbergiers, 2 militairen, 2 politieagenten (op 97), 2 aannemers, 2 boekhouders, 2 apothekers, 2 handelsreizi¬gers, 2 pleitbezorgers, 1 oudheidkundige, 1 verpleegster, 1 taxivoerder, 1 gaarkok, 1 meubelmaker, 1 wasbleker, 1 brouwer, 1 begrafenisondernemer, 1 baanwerker, 1 postmeester, 1 juwelier, 1 dagbladreporter (ongetwijfeld Fred Germonprez), en 1 sociale assistente.
Die wasbleker ! En die gaarkok !
Even tussendoor.
In die tijd waren er ook nu helemaal zeldzaam geworden beroepen bij de stadsadministratie zelf te begeven.
Brandweer en politie hadden waarlijk een eigen turnmeester, “leermeester” genoemd. De bij velen nog beken¬de Lodewijk Silvrants (zijn massa-turnfestval op KVK!) kreeg van de politie voor deze bezigheid 133 frank per lesuur, en Jules Deconinck slechts 69 frank van de spuitgasten.
Er waren ook zgn. “titularissen”: een bewaker van de Sint-Maartenstoren, een “geoefend werkman” voor de stadsuurwerken, en meerdere dwangbeveldragers. Een medisch opziener (bij de scholen?) en een deskundig aanwijzer. Voorts nog een weliswaar tijdelijke teeltoverste, een buffethouder, een vlastechnoloog, een pastoor voor het kerkhof, een tandmeester en een ontsmetter.
Bezigheden.


Bedienaars van de eredienst kregen een “bijwedde” van de stad.
In de vroege jaren ‘50 waren er dat 22 . Meestal 4 en minstens 3 priesters per kerkfabriek. (Op het gehucht Sint-Anna werd er bij Regentbesluit van 1949 nog een kapelarij opgericht, afhangend van de hulpparochie van Sint-Rochus.) Waar is het leger van misdienaars gebleven?
Schepenen van Stad kregen ook bepaald zeldzame functies of bezigheden. Waren bevoegd voor bevoorrading en rantsoenering bijvoorbeeld, voor inkwartiering en voor betwiste zaken.
Kortrijk was toen al rijk aan culturen.
Veel niet-semi-professionele verenigingen. De Kalfskopbolders. Boxing Club Masselus. Het koraal “Singhet ende Weset Vro”’ dat net 50 jaar terug “Carmina Burana” opvoerde. De Koninklijke Stadsmuziek. De Maat¬schappij voor Schone Kunsten. Een Vereniging voor Concerten. De Katholieke Jonge Wacht.
De toneelkring van Overleie. Het Blok der Koningsgezinden.

Maar het stadsbestuur vond het altijd spijtig te moeten constateren dat inzake volksverheffing én volksontwikkeling - dat zijn twee te onderscheiden zaken - de meer gedreven stadsgenoten (actoren) meenden voor alles en nog wat de stadskas te moeten aanspreken. Maar dit lag nu eenmaal “in de lijn van deze tijd” (Verslag van Bestuur, 1957-1958, pag. 47).
Ook voor sport voorzag de stad “rekening gehouden met de tegenwoordige mentaliteit” (van graaien?) voor 50.000 frank subsidies. Voor steun aan manifestaties, het toekennen van eretekens, bekers en gedenkpennin¬gen. In 1951 was er een doortocht van de Ronde Van Frankrijk. En het Plein kreeg een stedelijk basketbalveld.
Voor openbare feestelijkheden en ceremonies trok men ook de nodige kredieten aan.
Want - aldus het stadsbestuur in 1952 - “er zal nooit tevergeefs aangeklopt worden aan de poort van het stadhuis, door hen die zich ten doel stellen onze medeburgers een hogere graad van morele en zedelijke ontwikkeling te verschaffen”.
De Stadschouwburg was inzake volksverheffing én volksontwikkeling toen al een vuurtoren.
De Lyrische Kunstenaars voerden het “Viooltje van Montmartre “ op en “De Bloem van Hawaï”. De Vlaamse Zonen: “De Dansgravin” van Robert Stolz. Taal en Kunst : “De Idioot” van Fedor Dostojewski.
Voor minder dan 35.000 betalende toeschouwers ging men niet.
Kent er nog iemand Heiko Kolt? De allochtone vendelzwaaier kreeg gratis de vlag cadeau waarmee hij in het rond zwaaide op de Guldensporenfeesten van 1952.
1302 is uiteindelijk de enig ware “slag aan de stad”. 650 jaar later herdacht met een groots guldensporenspel en een historische stoet. Ontelbare (ca. 2.900) vrijwilligers werkten daar "met een vurige en welgemeende geestdrift" aan mee. En er bestond toen niet eens enig duurzaam vrijwilligersbeleid met een apart budget en een vacaturebank op internet.
De voorbereiding van de feestelijkheden werd al in 1947 ingezet. Regisseur en declamator Antoon Vander Plaetse (bijgenaamd “klokke Roeland”) werd hiertoe aangesproken aan de toog van de Raadskelder onder het stadhuis. Schrijver Willem Putman (van Christine Lafonaine) zou de tekst maken van het massaspel. Ontwerper van het podium: schilder Marcel Notebaert (Romeprijswinnaar). Graficus Jos Speybrouck, de beroemde maker van doodsprentjes, werd belast met de vorming van de praalstoet. Prosper Van Eechaute (directeur van het Conservatorium en Romeprijswinnaar) zou zorgen voor de compositie van de muziek maar liet al vlug weten dat hij niets kon uitrichten zolang hij geen tekst in handen had.
Maar de gedrevenheid bleef.
Het Herdenkingscomité werd omgeturnd tot een Vast Secretariaat met zes onderscheiden comités. Er volgde een systematische propagandaslag. In een vlug tempo werden 250.000 postkaarten met de afbeelding van Onze-Lieve-Vrouw van Groeninghe gedrukt, 400.000 sluitzegels gemaakt en 30.000 affichettes uitgegeven. Een grote aanplakbrief van de Bond van H.Hart, voorstellende een Vlaamse krijger, werd landelijk verspreid.
Ook in Wallonië. De politie ging eigenhandig affiches plakken op de ramen van de enthousiaste Kortrijkzanen.
Iedere avond waren er massaherhalingen op de Grote Markt en die lokten talloze kijkers. De algemene herha¬ling van het massaspel met kostumen, pruiken en grime op donderdag 3 juli 1952 werd evenwel een slag in het water. Na 20 minuten spel begon het zodanig ongenadig te bliksemen en stortregenen dat de vertoning moest worden stopgezet. De ontruiming van de tribune duurde ook 20 minuten en er was geeneens een ram¬penplan. Een ogenblik werd door alle thuiswerkende moeders gevreesd dat de kind-figuranten (soldaten) in de verwarring verloren waren gelopen, maar men kon ze allen terugvinden in Sint-Maartenskerk.
Zondag 6 juli was de grote dag. De historische stoet hield zijn eerste ommegang in een tropische hitte. Meer¬dere vrijwilligers dienden opgenomen in Rode-Kruistenten die ook al bemand waren door gedreven vrijwil¬ligers. ‘s Avonds diende het Guldensporenspel na één uur wachten op het einde van alweer een onweer geheel afgelast.
De laatste dag van de feestelijkheden (zondag 13 juli) stond in het teken van de “Dag van de Vlamingen”. Er kwam een bijkomende nachtvoorstelling (nocturne) waarbij de ordedienst door een stelletje dronkaards totaal werd overrompeld. Een ware veldslag die evenwel werd getemperd toen het gestaag begon te motregenen. Tot in de vroege morgen dreunde de Vlaamse Leeuw nog in de Kortrijkse straten.
Processies zijn in onbruik geraakt. Fancy-fairs en missie-tentoonstellingen ook.
In die 50’er jaren deden nog hun “gewone uitgang”: de Heilig Haarprocessie, de Heilig Sacramentsprocessie, de Messiasstoet, de Hemelvaartprocessie, de Heilige Rozenkransprocessie.
Er is ook een keer een inhuldiging geweest van een gedenksteen ter herinnering aan het kerkelijk erkend “lichtwonder” van 1643.
Inzake openbare werken was Kortrijk een halve eeuw geleden waarlijk een stad aan de slag.
Er werd in relatief korte tijd een zwemkom gebouwd, een slachthuis, de Sint-Elisabethkerk, de Reepbrug, een voetgangerstunnel aan de Doornikstraat, een kaaimuur (Kortrijk-Haven!), een atheneum, een tuinbouwschool, een postkantoor, onderbruggingen van de spoorweg (Zandstaat), een rusthuis voor ouden van dagen. Nieuw station. Enzovoort.
Kortrijk was bijwijlen één grote werf.
Hele wijken kregen een Bijzonder Plan van Aanleg: Loofstraat, Sint-Elisabeth, Blauwe Poort.
Er waren ook ontwerpen voor ondergrondse schuilplaatsen (zouden dienstig zijn als parking ook) op de Vee¬markt, Sint-Amandsplein, de gronden van de vernielde Grote Hallen.
Want het stadsbestuur was toen al uitermate bekommerd om de oplossing van het parkeerprobleem. Er kwa¬men “autoparkeerplaatsen” op de kaaien van de Leie, het Casinoplein. (Even werd er aan gedacht om de Oude Leie droog te leggen en om te toveren tot parking.)
In een bepaald jaar werd er voor 1,6 miljoen frank aan kasseien gekocht. En de plantsoendienst kweekte toen eigenhandig 100.000 planten voor de bloemenperken.
Gedrevenheid, bezieling in de 50’er jaren.
De jaren van de wederopbouw en een ongeziene werkkracht.
Sociale energie zorgde voor sociaal kapitaal.

Met ongebreideld veel aandacht voor scholing. Naast allerlei traditioneel onderwijs was er hier ondermeer ook een Vrije Sociale School voor Meisjes, een beroepsschool “Met Naald en Draad”, waren er huishoudelijke leer¬gangen van de Socialistische Vooruitziende Vrouwen, specifiek vrouwelijke Taal- en Handelsleergangen (in het Begijnhof), een Centrum voor Opleiding in Handel en Ambacht, leergangen voor leerlingen met Leercontract.
Zo ging dat.
Intrigerend is wel dat het toen mogelijk was dat er in één jaar tijd en nogwel door tussenkomst van het stadsbestuur 12 krankzinnigen werden opgesloten. Zes manspersonen in Beernem, en zes vrouwspersonen in gestichten zoals die van de Grauwezusters-Penitenten.
Ook op dat gebied is er vooruitgang. Nu krijgen psychiatrische patiënten onder auspiciën van gemeentelijke sociale diensten toneelvoorstellingen te zien.
Het is niet gewaagd om te beweren dat steeds meer knelpuntbezigheden als legitiem worden ervaren.
De knop is omgezet. Iedereen doet zijn duit in het zakje.
En dat moeten we ons elke dag realiseren. Het loopt altijd anders dan verwacht in steden aan de slag.

10.7.06

DIENSTMEDEDELING

Komkommertijd kent deze stadsblog niet.
Niettemin zullen er de komende weken (tot half augustus) slechts nu en dan nieuwe stukken worden gepubliceerd. Vier of vijf, waaronder een heel belangrijk partieel examen voor kandidaat-raadsleden. Blijven kijken.

We gunnen de lezer enige rust om wat te grasduinen in de archieven. Intussen gaan we naar de 400 stukken, met een gemiddelde van drie bladzijden. (Het thematisch overzicht dat u rechts bovenaan kunt aantikken is heel onvolledig!)

Als u een bladzijde open ziet u aan de rechterkant altijd slechts de titels van de laatste tien columns. Er zijn er veel meer te scrollen!

Voor wie nooit genoeg krijgt van Kortrijks (politiek) nieuws kan tijdens deze komkommertijd inmiddels nog altijd met vrucht de weblog "kortrijklinksbekeken" lezen.

7.7.06

Gaat u graag gratis op reis ?

' t Is 't moment.
In de eerstkomende "zondagskrant" (nu!) vraagt Stad om een projectleider voor de "noordzuidwerking". (Ann is weg.)
Volgende week staat de vacature ook in de "Streekkrant".
Net nu alle routards-gitaarspelers al zingend en klingend het land uit zijn of hun biezen aan het pakken zijn, lanceert Stad deze vacature.
De advertentie wordt nog wel even hernomen na 16 augustus, terwijl u dan nog volop herstelt van de jetlag.

Stad vraagt - eindelijk - officieel althans om een nieuwe noordzuidmedewerker.
Dat in het kader van gemeentelijke ontwikkelingsamenwerking,
ook samenwerkingsontwikkeling genoemd. Of nog: stedenband. Niet verwarren met zustersteden. Dat is materie van schepen Lieven en eega.

In de advertentie over de vacature zal staan dat u verzocht wordt om allerhande projecten te ontwikkelen en te realiseren in verband met "noordzuidwerking".
Probleem is dat er hier in Stad tot op heden enkel een west-oostwerking bestaat.
Niks noord-zuid-reis. We gaan naar Tasjkent bijvoorbeeld. China nog. Stedenbanden!
Reizen over en weer naar Cebu. Doen aldaar aan compostverwerking.
We volgen de parrallelcirkels van de evenaar. Moeten dientengevolge zwaar recuperen.

Projectleider!
Er staat u een zware taak te wachten.
Uw eerste taak zal er in bestaan om die totaal nutteloze en dure contacten met Cebu (u weet waar dat ligt?) af te bouwen. Even uitleggen aan de gemeenteraad wat onze projecten op dat verre eiland waren, hoeveel die hebben gekost en wat daarvan het "duurzaam" resultaat is. Documenten voorleggen. Facturen. Engagements. Tickets.
Understandings.

Mik nu maar eens op reizen naar onze moslimbroeders uit Marokko. Desnoods Turkije.
Leg dan uit waarom.
Schepen Alain van ontwikkelingshulp is een geschikte kerel. Doe hem de complimenten.

Want om te slagen in het examen best stukken op kortrijkwatcher raadplegen.
Budgetten, verwijzingen naar onbestaande documenten, bepaalde perikelen, ons wedervaren in zwart-Afrika, spoorloze facturen, U VINDT HET HIER.
Tijd om te lezen tot 25 augustus want tegen dan moet uw kandidatuur binnen.

In de advertentie staat niet over welk budget de projectleider kan beschikken.
Ziehier een tip om te slagen in de sollicitatieproef.
Volgens de begroting 2006 is dat 59.000 euro. (Vorig jaar was het wat méér!)
Meer speciaal voor ontwikkelingsprojecten (dat is in feite Cebu): 31.000 euro.
Die Vlaams Rwandese Vereniging van Waregem - waarover we al schreven - krijgt nog altijd 1.500 euro.

6.7.06

Naar een deontologische code voor mandatarissen

Bij het begin van deze bestuursperiode is er ter stede een werkgroep opgericht die een "gedragscode" zou opstellen voor zowel stadsambtenaren als mandatarissen. Ook voor de leden van het Schepencollege.
We hebben daar sindsdien niets meer van vernomen. Er zijn geloof ik wel enkele regeltjes gemaakt voor ambtenaren. Want er heerste in die kringen enige wrevel over allerhande onduidelijke afspraken omtrent het gebruik van dienstvoertuigen, internet, bepaalde vergoedingen, de mogelijkheid tot het maken van snoepreisjes.

In Vlaanderen hebben 89 gemeenten (op 308) op vrijwillige basis een deontologische code voor mandatarissen opgesteld. In West-Vlaanderen alleen 13 gemeenten op 65. Kortrijk (centrumstad!) is daar niet bij.
En nochtans: ooit heb ik het meegemaakt dat een lokale politicus jobs verkocht. Tegen de prijs van het eerste maandloon! Ook al gezien dat een firma die voor een openbare instelling aan het werk was toevallig nog een of ander karwei terzelvertijd bij een mandataris uitvoerde. Voorts herinner ik me een geval waarbij een mandataris examenvragen verkocht.

Nu ja, volgens het gemeentedecreet worden vanaf volgend jaar deontologische codes verplicht gemaakt.
Er zijn zelfs al voorstellen in de maak.

Voor kandidaat-raadsleden: er is een pocket "De deontologische Code" (uitgeverij Politeia) te koop voor 25 euro.
Eén van de auteurs werkt bij de VVSG.
En dat is raar. De code die in de maak is steunt niet op het werk van Mark Suykens van de VVSG. Wel op dat van Frank Keunen, een doodgewoon gemeenteraadslid uit Diepenbeek. De uitleg zou kunnen zijn dat Keunen ook adviseur is bij minister Frank Vandenbroucke.

De echte minister van Binnenlandse Bestuur, Marino Keulen, heeft het werk van Keunen voor advies voorgelegd aan de Hoge Raad voor Binnenlands Bestuur.
De Hoge Raad gaat eigenlijk niet in op de inhoudelijke voorstellen van de auteur.
Men formuleert drie algemene bedenkingen.
1. Ook de Raad is voorstander van de verplichting om een deontologische code aan te nemen.
2. Maar die basiscode mag niet van bovenaf worden opgelegd. Elke gemeenteraad afzonderlijk moet stilstaan bij de "normen en waarden" die belangrijk worden geacht voor de uitoefening van de taak van raadslid.
(Laat schepen Bral maar even deelnemen aan deze discussie, en schepen Lybeer om het hoekje kijken.)
3. De voorgestelde basiscode is te eenzijdig gericht op de deontologie bij de politieke dienstverlening en de grenzen die mandatarissen daarbij worden geacht aan te nemen.

Dat laatste is waar. Keunen baseert zich vooral op de code voor Vlaamse parlementariërs. (Het federaal Parlement heeft niet eens een code!)
Dat belet niet dat daar geen behartenswaardige zaken in staan.
Bijvoorbeeld:
* Elke vorm van dienstverlening (informatiebemiddeling, doorverwijzing) gebeurt zonder enige materiële of geldelijke tegenprestatie en mag ook geen vorm van cliëntenwerving inhouden.
* Alle tussenkomsten (zowel schriftelijke als mondelinge) van mandatarissen bij magistraten, ambtenaren, diensthoofden moeten in het dossier worden opgenomen.
* Zogenaamde "bespoedigingstussenkomsten" om een procedure (dossier) te versnellen zijn niet toegestaan.
* Alle vormen van schijndienstbetoon zijn niet toegestaan. (Bij schijndienstbetoon wekken mandatarissen de indruk dat zij verantwoordelijk waren voor de goede afloop van een dossier.)
* Alle vormen van ongevraagd dienstbetoon (de burger heeft er niet om gevraagd) zijn niet toegestaan.
* Mandatarissen maken in hun verkiezingscampagne die gericht is op individuen geen melding van de diensten die zij eventueel voor de betrokkenen hebben verricht.

Tot zover enkele bepalingen terzake normen bij dienstverlening.
In het kader van de ter ziele gegane Nieuwe Politieke Cultuur (de NPC) lag het wel in de bedoeling om die dienstverlening in te perken of overbodig te maken door de oprichting van ombudsdiensten. "Ombudsmannen" zijn er al in 51 gemeenten. (In West-Vlaanderen slechts zeven.)
In Kortrijk is het er nooit van gekomen, niettegenstaande schepen Philippe De Coene (SP.A) daar een heftig voorstander van is. Er is nu wel een "meldpunt" maar dat is iets heel anders.
Ook de instelling van een vragenuurtje voor burgers in de gemeenteraad zou al heelwat vormen van (schijn)dienstbetoon in de kiem kunnen smoren. Tussenkomsten van burgers in de Raad zijn al mogelijk in 68 gemeenten. (West-Vlaanderen loopt weeral niet voorop: 7 gemeenten op 65.)

In een Kortrijkse deontologische code zou misschien nog kunnen staan dat een schepen geen voorzitter mag zijn van Leiedal.
Dat er een integriteitsbureau wordt opgericht. Bijv. om de toewijzing van overheidsopdrachten in de gaten te houden. Om exuberante kosten voor reizen (Cannes, Londen, Lyon, zustersteden, stedenbanden, Europa-projecten) tegen te gaan.
Over dat presentiegeld voor zittingen van de Raad zou kunnen gesteld dat iemand die na 19 uur in de gemeenteraad verzeild geraakt of vóór 20 uur alweer de zaal verlaat geen vergoeding krijgt.
Fracties krijgen per raadslid ook een som geld. In de code kan vermeld waarvoor dat niet en wel mag dienen. (Bijvoorbeeld niet om daarmee groepsgewijs te gaan eten en drinken.)
Dat kadert allemaal in "de waardigheid van het ambt".

En er moet ook een heel strenge deontologische code komen voor OCMW-raadsleden en bestuur.

P.S. (1)
Het werkje van Frank Keunen ("Deontologie en politiek") is moeilijk te vinden.
Bij Google merkwaardig genoeg onder de term "sanctionering".

P.S. (2)
In bepaalde gemeenten (Boom, Stabroek) weigert het Vlaams Belang om de code te ondertekenen.

5.7.06

De ware prijs van het nieuwe stadhuis

In de voorlaatste gemeenteraad (die van juni) kon ik mijn oren én ogen niet geloven toen schepen Jean de Bethune van gebouwen even iets over zijn nieuw stadhuis wist te vertellen.
Mijn ogen niet omdat de schepen vanwege "familiale omstandigheden" met aanzienlijke vertraging de Raad vervoegde, en die omstandigheden waren hem heel duidelijk nog aan te zien. Mijn oren vooral niet omdat hij poneerde dat het nieuwe stadhuis (NAC: nieuw administratief centrum) minder dan 200 miljoen oude franken heeft gekost.
Los van de aankooprijs van het KBC-gebouw wel te verstaan. (Hoeveel was dat nu eigenlijk? 6.250.000 euro? Zonder de leningslasten?)

Schepen zou best toch eens met de meest recente en volledige en concrete gegevens uitpakken.
Want het is al van 9 juli 2004 geleden dat de raadsleden nog enige cijfers konden zien betreffende de renovatie en herichtingswerken van het NAC.
Voor bepaalde loten (heating ventilation en air conditioning, vernieuwen telefooncentrale, detectie brand en inbraak, schilderwerken, maatwerk meubilair, contractuele herzieningen) waren die zgn. "eindafrekeningen" nog altijd voorlopige bedragen.
Daarenboven heeft men de prijs van de bekabeling buiten het budget gehouden en doorgeschoven naar ICT van schepen De Coene. Dat lot 5 heeft waarschijnlijk ca. 222.000 euro gekost. Het was in elk geval zo geraamd.

Die voorlopige afrekening bedroeg toen (zonder de bekabeling) 3.343.455 euro.
Waar geen gemeenteraadslid iets van weet is wat het vroegere projectteam (bij de aankoop van het bankgebouw) aan erelonen heeft gekost.
De voorstudies. De ontmantelingswerken. De veiligheidscoördinator. De erelonen (8 procent?) voor NOA én Epsilon! De leningslasten! (Dit soort geweldige bedragen wordt altijd buiten beschouwing gelaten.)

Er waren uiteindelijk ook méér dan 9 loten.
Ontmantelingswerken (41.718 euro?). Omgevingsaanleg (152.000?), signalisatie (51.000?), groen dak (50.000?), zonnewering kant Papestraat (12.500?).
We kregen er ook nog een dakcafé en vergaderzalen bij (162.573 euro).
Zelfs bij de laatste begrotingswijziging 2006 waren er nog aanpassingen aan die zgn. eindafrekening van 2004.

Met andere woorden: wij althans raken er niet uit, zelfs na veel opzoekingswerk.
HOEVEEL HEEFT HET NIEUWE STADHUIS NU WERKELIJK GEKOST?

En het is nog niet gedaan! Het bureau NoA heeft alweer een studieopdracht gekregen (25.000 euro) om nog verdere ingrepen te laten doen op de hele stadhuissite (inclusief en vooral het oude stadhuis). Ten gevolge van het nieuwe stadhuis. Dat soort nogal logische secundaire werken had men niet voorzien. (Het oude stadhuis kreeg al een zeer dure nieuwe toegang. "Inkomas" van 50.000 euro.)

Bent u ook zo'n degelijke bestuurskundige?
Dat u een garage laat bouwen in de voorgevel van uw rijtjesthuis en pas achteraf ziet dat u dan uw salon kwijt bent?
Of omgekeerd. Pas nu zien dat er een nieuwe zaal nodig is voor de gemeenteraad. (Waarom niet in de schouwburg?)

Maar goed, NoA uit Brugge is hier graag gezien, dat is duidelijk. Krijgt nu al werk (en met dezelfde aannemers) voor de volgende bestuursperiode.

Schepen de Bethune komt NOOIT met een papier aandraven in de gemeenteraad.
Dat is heel handig om pertinente vragen en verantwoordingen te ontwijken, en je moet hem maar op zijn woord geloven.
Laat hij zijn kabinet nu toch eens een volledige lijst maken van alle werken, leveringen en diensten in verband met het nieuwe stadhuis. Inclusief de aankoopprijs van het bankgebouw, maar ook de leningslasten, de honoraria voor een en ander.
Notariskosten.

En per post 1) de geraamde prijs, 2) de inschrijvingsprijs (gunning) en 3) de definitieve afrekening.
Voor de loten ruwbouw en afwerking, elektriciteit, telefonie bijv. waren er grote overschrijdingen ten overstaan van de ramingen.

En iedereen heeft nu vergeten dat gewezen burgemeester de Bethune senior ooit in 1999 beweerde dat het KBC-gebouw zowat instapklaar was. Er zouden slecht uiterst minimale aanpassingen nodig zijn, vooal op het gelijkvloers. Na enig gepeins kwam men dan in 2001 aan 100 miljoen oude franken voor de renovatie en herinrichting. Het scheelde geen haar of we konden het bijna allemaal zelf doen.

Junior de Bethune heeft het nu over een verdubbeld bedrag.

Jaja! Jaja! 't Is goed gedaan. Kan iedereen. Oorspronkelijke prijs verdubbelen om iets goed te doen.
En 't is goed gedaan.
Eind goed alles goed. Dat zei het slachtoffer zelf van een tweede mislukte zelfmoordpoging ook al.

P.S.
In zijn eerste verkiezingsfolder zegt Jean de Béthune dat u gerust contact met hem kunt nemen. Het is wel zo dat de schepen zijn email niet leest. Misschien beter bellen. Of u gewoon laten overdonderen op zijn spreekuren in Marke. Doet deugd. Je kunt er helemaal weer even tegenaan. Al uw zorgen zijn vergeten.

3.7.06

De LEDWALL komt er nu toch aan !

Hier is al gemeld (6.11.05) dat er eigenlijk al vorige zomer een (verplaatsbaar) LED scherm moest staan op de Grote Markt.
Een Collegebesluit van 20 juni laatstleden heeft nu beslist welke firma's hiervoor zullen worden aangeschreven. Tenminste - en enkel - voor de regie van de reclame die op het scherm mag komen. Roularta is daar zoals verwacht bij.

De gemeenteraad wordt bij de beslissingen hieromtrent (en het gaat om de "content" van wat we te zien zullen krijgen) niet betrokken. Dit komt zo. Ieder jaar is de gemeenteraad zo goed om het College een "delegatie van bevoegdheden" te verlenen. Het College mag daarom op eigen houtje overheidsopdrachten (voor werken, leveringen, diensten) uitschrijven onder een bedrag van 150.000 euro (BTW exclusief).

Over de kosten van de ledwall zelf vind ik niets in de begroting. Ook nergens iets te vinden over de vraag wie die zal maken. (Behoort dit ook tot de opdrachten voor de firma Decaux?)

Stad wil het scherm gebruiken als een multimediaal communicatiemiddel voor stedelijke informatie en kalenderinformatie. Maar ook voor weergave van videokunst, een live of uitgestelde weergave van evenementen. En zelfs voor interactie met de bevolking ! Dat wil ondermeer zeggen: met frappante, veelzeggende maar korte citaten uit deze weblog.
De ledwall zal elke dag operationeel zijn van 6 uur 's morgens tot 11 uur 's avonds.

Er is ook een beperkt volume voorzien voor reclame. Maximum 20 procent per uur. Per uur zijn er vier reclameblokken mogelijk van telkens maximum drie minuten. Elke advertentie afzonderlijk duurt maximum 20 seconden en de adverteerder krijgt de garantie van één verschijning per halfuur.

Stad heeft zich al bekommerd om de inhoudelijke kant van de advertenties.
WTV kan tevreden zijn. Hergebruiken van bestaande televisiepspots is mogelijk. Maar zonder klank!
De advertentieruimte is voorbehouden voor bedrijven die hun diensten (ook) aanbieden binnen de stad Kortrijk en alhier een verkooppunt hebben.
(Diensten?? Dus: géén producten?)

Hoe staat het met de inkomsten?
Minimum 60 procent van de bruto-inkomsten komt toe aan de stad. Max. 40 procent voor de reclameregie.
Met de opbrengst hiervan hoopt de stad een bijkomend (nieuw) personeelslid aan te werven en te betalen voor de inhoudelijke invulling van de ledwall.

Een gemeenteraad die op zijn strepen staat zou nu bij hoogdringendheid (vandaag nog!) een motie kunnen indienen waarbij een meerderheid beslist om GEEN reclame te voeren op de ledwall van onze Stad.
Dit soort dingen brengt "Kortrijk op de kaart".

1.7.06

Minderhedenbeleid: het grootste knelpunt (3)

Soms lijkt het alsof de integratiedienst (binnen de directie Burger en Welzijn) op zichzelf een knelpunt vormt. En welkeen !

Neem nu het hoofdstuk over "zelforganisaties" in het Minderhedenbeleidsplan 2007-2009.
In de operationele doelstellingen voor de volgende jaren wordt ondermeer gevraagd om een Collegebeslissing bij het toekennen van toelagen aan zelforgansisaties.
Je zou toch wel gaan denken dat men bij de integratiedienst die Collegebesluiten leest?
Neem nu alleen even de CBS-notulen van de maand juni.
Daarin leest men dan bijv. dat er een toelage van 400 euro is toegekend aan de vzw Sindebad. En ook nog 400 euro aan de vzw St.Michiel. Dit alles gebaseerd op het reglement betreffende start- en projectoelagen goedgekeurd in de gemeenteraad van 8 november 2004.

En dit overtreft ook mijn bevattingsvermogen: het minderhedenbeleidplan vraagt om een artikel dat al in het reglement staat. Art. 6 luidt: "Elke aanvraag (tot betoelaging) wordt beslist door het College." (Via een interne werkgroep.)

De integratiedienst wil in de toekomst ook nog dat er een lijst komt met criteria voor het bekomen van subsidies. En de ondersteunde activiteiten moeten interculturele ontmoetingen en samenwerking stimuleren.
Alweer kan men zich afvragen of de integratiedienst zijn eigen reglementen wel kent.
Al de voorgestelde operationele doelstellingen staan er allemaal al in!

Art. 5.6 somt de criteria op voor interculturele projecten. Er zijn er zes. En één daarvan zegt juist dat aanvragen worden beoordeeld in de mate waarin mensen uit andere culturen worden betrokken bij het project, in de mate waarop wordt samengewerkt met andere organisaties, in de mate waarop het initiatief een open samenleving nastreeft. Zelfs het beoogde publieksbereik is een criterium.

Art. 3 betreffende de starttoelage stelt uitdrukkelijk dat organisaties die deze toelage ontvangen er zich toe verbinden om activiteiten te ontwikkelen die gericht zijn op "ontmoeting". Idem voor projecttoelagen.

Het eerste reglement betreffende toelagen voor zelforganisaties werd goedgekeurd in de gemeenteraad van april 2001. Alleen het Vaams Blok (Vancoillie, Zonnekein, Bouteca) was toen tegen. Er waren geen noemenswaardige tussenkomsten van de fracties.

Het nieuwe reglement (4 bladzijden) van november 2004 heeft een aantal onduidelijkheden weggewerkt.
Het voorstel werd uitgewerkt in bijeenkomsten van de jeugddienst, de sportdienst, de cultuurdienst EN het integratieplatform zelf.

In de gemeenteraad van 8 november 2004 is daar heelwat om te doen geweest. Een ellenlang en zeer hoogdravend debat. Met maatschappelijk-filosofische bespiegelingen van vooral Jan Kempinaire (VLD) en schepen Frans Destoop.
Stemden tegen: Bouteca, Depauw en Verschaete van het VB.
De VLD'ers onthielden zich, want liberalen hebben uit de aard der zaak (sowieso)iets principieels tegen "zelforganisaties". Ook Lieve Vanhoutte (nu behorend tot de CD&V-fractie) heeft zich toen onthouden.


En nu vinden de opstellers van het minderhedenbeleidsplan dus dat daar weer moet aan geschaafd worden... Ik zou niet weten waarom.

Heel intrigerend is dat het minderhedenbeleidsplan in feite zijn eigen integratiedienst op de korrel neemt.
Men beklaagt er zich namelijk over dat stadsdiensten elk een eigen toelagesysteem hanteren en een eigen communicatiesysteem voeren. Dat zelforganisaties shoppen bij verschillende diensten. Dat er geen lijst bestaat van zelforganisaties. En geen lijst van beantwoorde aanvragen.

Je acht het niet voor mogelijk.
Hier zegt de integratiedienst van zichzelf dat die niet werkt. Beseft men dat wel?

Ik citeer nog even uit het reglement.
Art. 6: "Elke aanvraag (voor toelagen) gebeurt tav. het College van Burgemeester en Schepenen." En met een speciaal formulier.
Nog art.6: "Elke aanvraag wordt beslist door het College op advies van een interne werkgroep."
En wie zit daarin? Juist! Ook een medewerker van de stedelijke integratiedienst!

Heel dat minderhedenbeleidsplan laat eigenlijk weten dat de integratiedienst zelf geen grip heeft noch controle over het beleid terzake.
Werk aan de winkel voor de nieuwe integratieambtenaar.

Schepen Alain van Welzijn!
Vertel op de gemeenteraad van maandag aanstaande eens wat uw eigenste operationele doelstelling is.

29.6.06

Minderhedenbeleid: de knelpunten (2)

Voor kommaneukers is het nieuwe minderhedenbeleidsplan 2007-2009 best wel eens weer enerverend.
Waar is het advies van én het samenwerkingsakkoord met het Provinciaal Integratiecentrum? Waar is het verslag van de voorafgaande consultatieronde?
Waarom is er niet gedacht aan experimentele en vernieuwende projecten? (Daar zijn aparte subsidies mee te verdienen! Voor wanneer een haman voor elke Kortrijkzaan?) Waar is het personeelsplan? Er is nergens een bronvermelding te bespeuren, en voor de cijfergegevens is dit toch belangrijk. (Allerhande cijfers verschillen van elkaar naargelang de bron.) En waar is dat beloofde "draaiboek vreemdelingen" gebleven? En de lijst van "zelforganisaties", met hun resp. genoten subsidies (criteria, besteding).

Er zijn nogal wat onvolmaaktheden in het minderhedenbeleidsplan, en het feit dat er een jaar lang geen interculturele bemiddelaar en integratieambtenaar meer was kan niet altijd dienstig zijn als verontschuldiging. (Men weet bijv. nu nog niet hoeveel ECM'ers er in 2005 solliciteerden bij Stad.)

Spijtig is ook dat er zelden vergelijkingen worden gemaakt met toestanden (verwezenlijkingen) uit het verleden. Enige evaluatie van de twee vorige beleidsplannen blijft uit. Tevens ontbreekt een toelichting over de verschilpunten (accentverschuivingen, bijsturingen) met die vorige plannen.

Tiens, volgens het minderhedendecreet is het integratiecentrum toch een vzw?
De gemeenteraad heeft van het Provinciaal Integratiecentrum (PIC) nog nooit een rekening gezien. (Een tijd terug verloor die PIC veel van zijn stadstoelagen, juist omdat niemand wist wat die uitricht, zelfs het bestaan ervan niet kende. Maar dat werd beleefdheidshalve zo niet geformuleerd.)

Het beleidsplan werd in de laatste raadscommissie "toegelicht" door Alain Cnudde, schepen van Welzijn maar ook van Financiën. En Hilde Demedts is schepen van Burger en Veiligheid. Plus van Gelijke Kansen. Welnu, heel het minderhedenbeleid ressorteert onder één directie, die van Burger én Welzijn. In de volgende legislatuur kan er hieromtrent wat orde op zaken komen.
Nu we het over de volgende bestuursperiode hebben, blijft het toch een vreemde gewaarwording dat er op de gemeenteraad van juli 2006 een beleidsdocument zal besproken worden dat slaat op drie jaren na de verkiezingen.
Weet dit goed: als het VB aan de macht zou komen wordt dit beleidsplan meteen vertikaal geklasseerd! Eigen Germanen (Franken, Goten, Alemannen, Wisi-Goten, en Vandalen ook) eerst!

Gelukkig gaat het slechts om "krijtlijnen".
Maar die krijtlijnen zijn toch wel niet van belang ontbloot. Voor het eerst worden er nu uitdrukkelijk drie prioriteiten naar voor geschoven: taal, werk en onderwijs. Waarlijk, DE grote hefbomen om de positie van allochtone bevolkingsgroepen en nieuwkomers te verbeteren. En daarmee die van elke burger. Dat is immers: inclusief beleid.

Een "nevenprioriteit" voor nieuwkomers is dat men wil zorgen voor een goed onthaal- en inburgeringsbeleid. En voor de allochtone jongeren beoogt men een nauwere aansluiting bij het reguliere "jeugd- en jongerenaanbod".

Bij de operationele doelstellingen zijn de eventuele resultaten meestal wel uitermate algemeen, abstract geformuleerd. Men leest dan iets in de trant van: "De aanbodverstrekkers begeleiding werklozen hebben voldoende aandacht voor de specifieke noden van de etnisch-culturele minderheden".

Tevens slaan de doelstellingen te vaak op grotendeels intern-administratieve materies. Uitwisselingen, samenwerkingensverbanden, adviezen, signalen, metingen, onderzoeksrapporten, omgevingsanalyses, overlegmomenten, memo's.

A.u.b zeg. Hou daar toch een keer mee op!
Een zeer belangrijke concrete doelstelling zou kunnen zijn dat alle betrokken welzijns- en integratie-werkers hoogstens twee uur per dag achter hun computer zitten. Stuur ze de baan op! De hort.

Een verrassende uitgavenpost die enigszins ironisch zou kunnen wijzen op het voornemen om meer buitengaats te gaan werken is dat het krediet van 50 euro
voor boeken dat vorig jaar was begroot nu herleid is tot NUL... Het is gedaan met lezen.

Ja, die financiën!
Altijd opnieuw is dit het grote euvel in alle Kortrijkse beleidsdocumenten: het bijna volslagen gebrek aan becijfering van ontvangsten en uitgaven.
En meer in bijzonder zijn vooral welzijnswerkers over het algemeen geen rekenkundigen. Ze volgden menswetenschappen of culturele antropologie. Gelukkig nog weinig stadssociologie, want dat is een tamelijk nieuw lulvak.

In het voorliggende beleidsdocument wordt zonder enig kommentaar en zelfs tussen haakjes een bedrag van 54.370 euro aangegeven als inkomsten m.b.t integratie.
In de begroting van dit jaar vind ik als bijdrage van de hogere overheid voor "werkingskosten integratie" 53.985 euro terug. Voor 2005: 51.000 euro. Maar volgens de rekening was er in dat jaar slechts 48.603 euro aan vastgelegde ontvangen.
(Tussen haakjes: brengen activiteiten als "KortRIJK aan culturen" bijv. dan niets op? En voor wie zijn die ontvangsten?)

Traditioneel is de integratiedienst totaal zwijgzaam over zijn personeelskosten.
Ziehier dan.
Stad zal daar dit jaar 47.766 euro aan uitgeven. Op hoeveel ambtenaren dit slaat is niet te achterhalen. Alleen de integratieambtenaar? Vorig jaar ging het om veel meer, en de jaren daarvoor nog véél meer. Bijvoorbeeld 72.234 euro en zelfs ooit 91.737 euro (2003). Er waren toen ook twee ambtenaren.
En toen bedroegen de uitgaven voor allerhande EXTERNE concrete acties slechts 7 procent van de stadspersoneelsuitgaven.

Volgens het beleidsdocument gaat er 15.565 euro naar de werkingskosten. In de begroting staat evenwel: 14.171 euro.

Aan toelagen "integratie" besteedt Stad 48.800 euro.
In detail (begrotingsartikel 84011), met tussen haakjes het bedrag van vorig jaar:
* zelforganisaties en integratieprojecten 7.400 euro (nihil);
* KortRIJK aan Culturen 10.000 (7.437)
* Vzw Buurt en Nabijheidsdiensten (dat is eigenlijk Bledi!) 24.000 (nihil)
* werking migrantencentrum (eigenlijk het Provinciaal Integratiecentrum?) 7.400 (idem)

Totaal dus van wat men ook "overdrachten" noemt: 48.800 euro.
(Geen tijd nu om te vergelijken met de kerkfabrieken.)

Het minderhedenbeleidsplan maakt er weer een potje van, van die toelagenpot.
Plots wordt daar nu de toelage aan de vzw Basiseducatie aan toegevoegd. 67.100 euro(onveranderd in vgl. met vorig jaar). Dat mag, maar waarom dan niet nog andere posten aan toevoegen? ATD Vierde Wereld bijv. Of uitgaven voor het welzijnsbeleid (aandachtswijken, buurtwerk)? Gelijke kansen? En anderzijds: waarom zijn de subsidies voor gezinnen i.v.m. migratie verdwenen? En waarom is er voor "lesgevers" slechts 743 euro voorzien?
Bij toevoeging van nog enkele begrotingsposten zouden die stadsuitgaven bij de subsidiërende hogere overheid nóg beter ogen.

P.S.
Gisteren was er de opening van dat prachtige nieuwe museum 1302. Met academische zitting en receptie. Enkel en alleen voor een select gezelschap.
Géén vertegenwoordigers van de etnisch-culturele minderheden te bespeuren. Ik ben er zeker van dat zij ook niet werden uitgenodigd. Dat is dan EXCLUSIEF beleid.

28.6.06

Minderhedenbeleid: de knelpunten (1)

Een 30-tal Vlaamse gemeenten voeren daadwerkelijk en planmatig een lokaal minderhedenbeleid.
Daarmee wil men de sociale samenhang verbeteren, allerhande diensten en voorzieningen "interculturaliseren", de inspraak van elke burger verhogen, alsmede een maatschappelijk draagvlak bevorderen ten aanzien van de diversiteit in onze stadssamenleving.

In de praktijk spitst dit beleid zich toe op de behoeften van etnisch-culturele minderheden. De ECM.
Elke Vlaming weet dat dit diversiteitsbeleid hard nodig is. We komen namelijk allemaal van over de Rijn. Die Germaanse volksverhuizingen (eufemisme voor: invallen) staan in ons collectief geheugen geprent. Het geweld dat daarmee gepaard ging! Geen sprake van handtasdiefstallen. Wel moord en doodslag, regelrechte veldslagen. En hoe die Romeinen ons behandelden! Schande. Niets geen sprake van inburgeringscursussen en asielprocedures! Niet de minste positieve discriminatie, tenzij om zelf romeins soldaat te worden of slaaf/slavin.
En die Caesar vond ons al vroeger wel de dappersten onder de Galliërs, maar dat was een overdrijving om zelf glorieus over te komen bij zijn achterban. Personal branding van een politieker bij de senaatsverkiezingen in Rome.


Gemeenten die een lokale integratiedienst willen gesubsidieerd zien dienen om de zoveel jaar een minderhedenbeleidsplan voor te leggen. Het zou niet mogen maar die overheidsgelden gaan hier in Kortrijk bijna uitsluitend naar personeelskosten en niet naar mogelijke acties voor de doelgroepen. We komen daarop terug. Want dat is toch wel het voornaamste "knelpunt".

In de gemeenteraad van 3 juli komt dus het derde Kortrijks minderhedenbeleidsplan ter sprake. Voor de jaren 2007-2009. 55 bladzijden. (De bijlagen ontbreken weeral.)
Het eerste plan sloeg op de periode 2001-2003, maar dat was eerder een stuk typische welzijnsliteratuur. Het tweede (2004-2006) bleef al minder verstoken van het geijkte gezwam van welzijnswerkers, maar was eerder een rapport. Een "status questionis" zonder enig actieplan.

Het derde plan dat nu voorligt is alleszins op dit gebied een verbetering: per hoofstuk is er een zogenaamde knelpuntenanalyse.

We geven hier de voornaamste "knelpunten" van ons stedelijk minderhedenbeleid weer, zoals de diensten van Stad en betrokkenen dat zelf ervaren. Een constructief overzicht!

NIEUWKOMERS
Vorig jaar waren er hier 533 nieuwkomers. (De term is niet goed gedefinieerd, het cijfer slaat op aantallen in het vreemdelingen- en wachtregister, en niet op Belgische "verhuizers".)
Het grote knelpunt is hier eerder van interne aard. Er is een beperkte (zeg maar: geen) informatiedoorstroming tussen de integratiedienst, het onthaalbureau en de dienst vreemdelingen. (Overigens is de integratiedienst lange tijd onbemand gebleven. De een na de andere ambtenaar nam of kreeg ontslag. De interculturele bemiddelaar is helemaal afgeschaft.)
Verder is niet geweten of de inspanningen naar een beter onthaalbeleid ook tot grotere tevredenheid leidt bij de nieuwkomers.
En er is weinig zicht op het aantal vluchtelingen/ mensen zonder papieren. (In het vorige beleidsplan dacht men aan ca. 300 personen.)
Inzake inburgering is er binnen de diensten alweer te weinig contact.
Wist u dat er hier sinds vorige zomer een "Huis van het Nederlands" is? Probeer daar eens op de zoekmachine van de website van Stad informatie over te vinden. Die blijft maar zoeken, eindeloos.
In 2005 hebben er zich 419 personen aangeboden bij het onthaalbureau. 56 kregen een inburgeringsattest en voor 181 is dit nog lopende.

LEREN
Er staan in dit hoofstuk van het beleidsplan enkele interessante cijfergegevens. In het basisonderwijs (34 scholen!) heeft 5,5 procent van de leerlingenpopulatie een vreemde nationaliteit. 89 procent daarvan is niet-EU burger.
In het secundair onderwijs gaat het om resp. om 2,9 en 86 procent.
Voor het hoger onderwijs zijn geen cijfergegevens ter beschikking!
Dat is dus meteen een knelpunt.
Er is ook volwassenonderwijs.
Er waren in het "Huis van het Nederlands" in het tweede semester van vorig jaar 379 aanmeldingen en die worden dan doorverwezen naar het Centrum Basiseducatie en het Centrum voor Volwassenonderwijs van het HITEK. Daar krijgen ze dan NT2, dat wil zeggen Nederlands Tweede Taal. In het Centrum Basiseducatie is er een enorme wachtlijst van 152 personen.
Allochtone ouders kunnen deelnemen aan het GOK-project. Info hierover is niet te vinden. En alweer zijn geen gegevens beschikbaar over het aantal cursisten in alle geledingen van het volwassenonderwijs. Hoe is dat in godsnaam mogelijk? Alleen dit euvel zou voor een minister (Marino Keulen) kunnen een reden zijn om alle subsidies te schrappen.
Opmerkelijk is dat het beleidsplan niets vermeldt over de gang van zaken bij het schoolopbouwwerk. Bestaat dit wel?

WERK
In april van dit jaar waren er 582 werkzoekenden met etniciteit niet-EU.
Een niet vermeld knelpunt hierbij is dat er 14 "actoren" op dit terrein werkzaam zijn. Kan het geen operationele doelstelling zijn om hier een keer het aantal personeelsleden op te tellen?
Zéér opmerkelijk is dat er in de Kortrijkse publieke sector (Stad, politie, OCMW) helemaal niemand uit de Etnisch-Culturele Minderheden (ECM) is tewerk gesteld bij het kaderpersoneel of in frontdesk functies. Kortrijk is hiermee een unieke uitzondering in Vlaanderen.
In 2004 waren er nochtans binnen Stad 138 sollicitanten van allochtone afkomst.
Cijfers voor 2005 zijn nog niet beschikbaar! Wat doet die integratiedienst en personeelsdienst eigenlijk?
Het zou (nogmaals!) interessant zijn als zo'n minderhedenbeleidsplan ook eens vermeldt hoeveel ECM-mensen werkzaam zijn in de diensten en instellingen zelf die zich onledig houden met minderhedenbeleid en/of welzijnswerk.
Kortrijk doet het wel goed inzake het creëren van banen in de sociale economie.
44,5 FTE van allochtone afkomst. Er wordt daar overigens onvoorstelbaar veel geld tegenaan gegooid en nog nooit zag ik een rapport met de berekening van de kostprijs per gecreëerde job.
Nog een detail. In de opsomming van de actoren inzake "werk" vergeet het beleidsdocument Kanaal 127! Daarentegen is wel sprake van de vzw Buurt- en Nabijheidsdiensten waarvan niemand weet wat die doet.

SOCIAAL LEVEN EN PARTICIPATIE
Ontmoeting en het stimuleren van wederzijds begrip is één van de prioriteiten van het minderhedenbeleidsplan.
En hiertoe zijn er veel gelegenheden. Op gebied van levensbeschouwing is er sprake van méér dan één zuil of sekte. Er is een boedhistische gemeenschap, een hindoetempel, twee moskeeën, een orthodoxe kerk, drie evangelische kerkgemeenschappen. Diverse kleine gemeenschappen: de Sikhs, 7-dagen adventisten, Pinksterbeweging, Krishna's, Scientologie, Afrikaanse gebedsgroepen.
Het huidige beleidsdocument vergeet een opsomming van de zgn. "zelforganisaties". Afrika Lisanga, Sindbad, Makasi, Sanza na Movi, Bahia de Todos os ritmos, Itran, Bantamba. Het Wereldharmonium van de Russen. En nog vele naderen. 18?
Bij de strategische doelstellingen is enkel de Unie der Moskeeën aangeduid als gesprekspartner. Waarom geen missienaaikringen? Zij hebben voeling met Vlamingen over heel de wereld, subsidiair de wereldbeschavingen.
Al sinds de Germaanse volksverhuizingen is er geen sprake meer van een lelieblank Vlaanderen. Sommigen van ons zijn in de vijfde eeuw tot in Afrika geweest en dan teruggekeerd.
Het beleidsplan signaleert slecht één belangrijk knelpunt. Er zou nood zijn aan een interculturele ontmoetingsruimte... Daar hebben we nu waarlijk een keer géén nood aan, in het kader van "inclusieve" samenlevingsopbouw. Er zijn hier al genoeg O.C's.
En er is al een "integratieplatform" waar individuen van diverse afkomst elkaar ontmoeten.
De vraag naar een "interculturele ontmoetingsruimte" strookt niet helemaal met de roep naar een "inclusief beleid" waarbij het juist niet de bedoeling is om aparte werkingen of diensten aan te bieden.
Als knelpunt inzake verenigingsleven zegt het minderhedenbeleidsplan dat de toelagen ondoorzichtig zijn en geen hefboom tot samenwerking. (Die toelagen worden niet afzonderlijk vermeld.)

JEUGD
Wist u dat deze bevolkingscategorie ook een plaats vindt in het minderhedenbeleid?
Nu ja, er zijn hier (begin dit jaar) 2.842 jongeren (beneden de 25 jaar) bij de niet-Belgen en genaturaliseerde Belgen. 235 daarvan van Marokkaanse nationaliteit, 126 Fransen (?), 112 "Russen". Hoeveel zwarten?
In Kortrijk telt men 109 erkende jeugdwerkinitiatieven, waaronder vier met een specifieke werking naar EMC. "SOFIA" richt zich tot de meisjes. En JEKOMA tot kwetsbare jongeren. Kwetsbaar!
Als knelpunt wordt gewezen op de precaire huisvesting van Bledi (voor Mahrebijnse jongeren). Persoonlijk heb ik ooit een keer midden in de nacht nog een knelpunt ervaren: die jongeren zijn minder kwetsbaar dan gedacht.

SPORT EN CULTUUR
Inzake sport kent Kortrijk traditioneel een zeer uitgebreid aanbod en telt niet minder dan 118 erkende sportverenigingen.
Nochtans meent het beleidsplan dat er nog veel knelpunten zijn op te lossen voor zelforganisaties om sport te beoefenen. ECM vinden niet goed hun weg in het reguliere aanbod.
Inzake de deelname van ECM aan cultuuraanbod zijn weeral geen cijfers bekend.
Dat bewijst opnieuw dat vorige beleidsplannen niet werden geëvalueerd.

VOORZIENINGEN
Bij Stad is er een D-team. Dat staat voor Diversiteit, Densiteit, Democratie, Duurzaamheid.
Daarnaast is een Integratieteam. Dat bestaat uit de onderwijsopbouwwerker, de medewerkers voor allochtone jongeren, een halftijdse medewerker voor integratieprojecten, en een integratieambtenaar.
Er is ook een preventieteam.
En een heel veld aan zorgverstrekkers. U moet eens op internet de "sociale kaart" bekijken voor Kortrijk. Honderden organisaties. (Wanneer wordt de studie van HIVA over dit oerwoud aan instellingen voor iedereen publiek gemaakt?)
Tussen al die diensten en instellingen kan "de afstemming" nog vergroot worden.
Een betere analyse zou zijn dat er gewoon een aantal kunnen opgedoekt worden. Dat de territoriumstrijd wordt opgeheven.
Er is ooit een onderzoek geweest naar de toegankelijkheid van de instellingen voor allochtonen. Maar vanwege een "personeelswissel" (ontslagen zeker?) bleven de aanbevelingen dode letter.

WONEN
Ook hier is er weer een tekort aan gegevens. Zelfs vanwege de sociale huisvestingsmaatschappijen.
Bij de strategische doelstellingen is er sprake van een degelijk doortrekkersterrein voor woonwagenbewoners. Evaluatie in 2007, dat is na de gemeenteraadsverkiezingen.
Heule-Watermolen kan nog even herademen.

BEELDVORMING EN COMMUNICATIE
Knelpunt hier is dat de directie Burger en Welzijn zeer veel informatie heeft (ja?) maar niet systematisch verspreid. De werking van de integratiedienst is niet altijd gekend bij de diverse doelgroepen.

INSTRUMENTEN
Dit hoofdstuk handelt ondermeer over de financiën voor het minderhedenbeleid.
Nogal rudimentair.
We behandelen dit punt in een ander nummer van deze weblog.

25.6.06

Skatebowl beetje veel duurder dan gedacht

De gemeenteraad van 13 december 2004 heeft zonder ook maar één tussenkomst van de raadsleden het ontwerp voor de skatebowl aan de Leie en de wijze van gunnen goedgekeurd. TV Leie-Doortocht kreeg de opdracht. (TV wil zeggen: tijdelijke vereniging van firma's die onderling van wanten weten.)

De kostprijs van de werken werd toen geraamd op 150.000 euro.
Absoluut te onthouden valt dat binnen die prijs ook voorzien was in straatmeubilair zoals fietsstallingen, drinkfontein, vuilnisbakken, zitbanken, toiletten. En ook openbare verlichting.

Nu pas vernemen we dat bij de eindafrekening de kostprijs intussen is opgelopen tot 342.800 euro. Nog in november van vorig jaar dacht Lieven Lybeer (schepen van Jeugd) aan zoiets van 221.500 euro, en de reguliere pers nam dit gewoontegetrouw voor waar aan. Wij niet! (In de gemeenteraad van september 2005 ging het al om 268.394 euro.)

Let wel: in dit geheel nieuwe bedrag van 342.800 euro is het nochtans voorziene straatmeubilair (zoals toiletten) nog altijd niet inbegrepen. Er is ook geen sprake meer van verlichting.
En we vinden zoals gewoonlijk geen spoor van logistieke en administratieve kosten vanwege het stadspersoneel zelf. Van het Jongerenatelier, de cvba Skateconstruct, het zgn. SBB-Expertisecentrum, de SBB-werkgroep.
Van de juridische dienst bij de Stad! Want dat contract met de Amerikanen was een complexe zaak.

Maar wie heeft er nu eigenlijk de skatebowl ontworpen? Heeft onze (ex?)ambtenaar Pieter Possenier gratis werk afgeleverd? (Dat kunnen we niet weten want hij heeft sinds maanden reeds spreekverbod gekregen van schepen Lybeer.)
En hoeveel hebben voorbereidende studiereisjes in binnen- en buitenland van het Jongerenatelier (dat is stadpersoneel) gekost? Marseille! Possenier was ook in Amerika! (Hij is het - en niet TV Leie-Doortocht - die vond dat alleen "Team Pain" uit Florida de opdracht kon uitvoeren en zelf contact heeft gezocht met de firma.)

Dat eindbedrag van 342.800 euro is niet eens het echte en ware eindbedrag.
Het Amerikaanse Team Pain vraagt 105.718 euro (zonder reis- en verblijfskosten) maar de BTW is blijkbaar nog niet ingecalculeerd. Hoeveel wordt dat dan?

We hebben hier dus te doen met een onvoorstelbare overschrijding van de oorspronkelijk geraamde kostprijs. Zoals het in de politiek nogal eens gebruikelijk is zal er niemand ter verantwoording worden geroepen. Geen schepen of ambtenaar, maar ook geen aannemer, geen studiebureau, geen ontwerper. Het zijn daden van God. Zie maar verder.

Vanwaar die gigantische "bijkomende uitgaven"?
Er zijn drie soorten kosten te onderscheiden.
1) De kostprijs van de werken en het materiaal (niet alleen beton en staal maar bijvoorbeeld ook allerlei gereedschap en machines). Oorspronkelijk gegund voor 245.619 euro en dit liep op tot reëel 304.897 euro.
2) De reis- en verblijfkosten van Team Pain. Geraamd op 24.000 euro en 27.951 euro geworden.
3) De studie- en proefkosten. Oorspronkelijk 7.910 euro, en nu 9.950 euro.

Inzake werken zijn de bouwers van Team Pain waarlijk bij hun oorspronkelijke raming gebleven: 104.000 dollar ofte 105.718 euro, zonder BTW. Die Amerikanen kunnen er wat van. God bless America!

De grote meerkost hier komt van de bijkomende grond- en funderingswerken vanwege de archeologisch te noemen ontdekking van een destabiliserende sliblaag. De skatebowl moest daardoor ook hoger komen te liggen. Trapje erbij. Het meerwerk kost 41.766 euro.
Waarom die sliblaag zo laat is gevonden blijft een raadsel. Zelfs een volslagen leek (een Kortrijkse rakker die in de buurt heeft gespeeld) in het vak weet dat er daar rondom het Albertpark ondergronds van alles loos is. Het doorwrochte bodem-rapport hierover dateert pas van 12 augustus 2005. Die late bedachte vondst had meteen tot gevolg dat Team Pain zijn overkomst moest uitstellen en daardoor de prijs van zijn vliegtickets met 2.450 euro zag stijgen.

Inzake materiaal is vooral de meerkost voor het beton onbegrijpelijk hoog opgelopen. Van 17.787 euro naar 61.644 euro. De hoeveelheid was 10 procent groter dan voorzien en vooral werden de kwaliteitseisen plotseling hoger genormeerd. En weten dat we in Gent wereldberoemde betonspecialisten hebben.

Men heeft dus zeven Amerikanen laten overkomen om het werk op te knappen. Kostprijs voor reis en verblijf bijna 28.000 euro.
(De baas van Team Pain, een beroemd skater trouwens, is ook nog eens komen kijken, maar ik weet niet of hij zijn reis zelf heeft betaald.)
De 9 weken overnachting van Team Pain in het speelplein De Warande kostten 3.870 euro. En de 5 nachten daarna (het speelplein was gesloten?) in hotel Focus welgeteld 1.175 euro.
Vergoeding voor maaltijden (waarom eigenlijk?): 9.800 euro.
In het contract met de Amerikanen was ook sprake van een "leefgeld" van 20 euro per dag per persoon en voor 70 dagen, maar die post vind ik niet terug in de eindafrekening.
Nu, het team bestond uit toffe gasten, en ze hebben zich hier kostelijk geamuseerd. Werden door onze lokale skaters op de handen gedragen - ze konden het ook! - en waren altijd voorzien van een natje, een droogje en eerder hollandse sigaren.

BUSJE KOM ZO

Zeer interessant is de aangerekende prijs voor de huur van een minibusje "Mercedes"
(5.970 euro).
Hoe vaak hebben ze daarmee gereden en naar waar?
Volgens de nogal verwarrende (want vele) facturen zou men kunnen opmaken dat het team van 27 augustus tot 26 september 3.100 km heeft afgelegd. Van 27 september tot 31 oktober: 3.701 km. En er ook nog een rekening van 266 km voor de eerste vier dagen van november! Gemiddelde per werk- en feestdag ca. 100 km.
Kan tellen voor een afstand van vier km tussen de werf en het slaappaviljoen op het speelplein van Heule.
Het blijft een taboe-vraag: waar zijn die gasten tijdens regen- en feestdagen zoal geweest en waarom?

Inzake materiaal nog even dit.
Niet minder dan 13 firma's (vzw Jongerenatelier niet meegerekend) hebben overlappend materiaal (gereedschap) geleverd. Een door mij geraadpleegd bezonken werfleider wil de facturen bij een eerste oogopslag al niet meer inzien.
De vzw Jongerenatelier rekent 10.431 euro aan. Werkte ook met onderaannemers (leveranciers, die soms dezelfden waren als voor andere materiaalkosten). In ruil voor de "gratis" geleverde werken en voor de opvolging én voor de (nog te plaatsen) balustraden krijgt de vzw voor 3.057 euro aangekochte machines cadeau.

VUUR EN ANDERE DADEN VAN GOD
In het constructiecontract met Team Pain (dd. 13 juni 2005) staat te lezen dat de Amerikanen zich niet verantwoordelijk achten voor te late leveringen van materiaal, bijzondere weersomstandigheden, enz., maar ook niet voor "vuur en andere daden van GOD".
Dat is een letterlijk citaat. Dientengevolge zeggen wij:
God is verantwoordelijk voor de eindafrekening.

22.6.06

Heeft een gemeenteraadslid veel werk ?

Het antwoord is overtuigend ja !
En daarom is het altijd zo ontroerend om te zien met wat voor kinderlijke argeloosheid (en geestdrift) mensen zich kandidaat stellen bij gemeenteraadsverkiezingen.
Zes jaar geleden waren er dat alhier te Kortrijk 225 (op 9 lijsten) en naar ruwe schatting mag men aannemen dat enkel de 21 anciens min of meer wisten wat verkozenen te wachten staat.

Je kunt als verkozen gemeenteraadslid natuurlijk ook niks doen.
Gewoon naar de maandelijkse Raad komen, met nauwelijks geopende papieren. En aldaar op uw labtop persoonlijk werk verrichten. Een krant lezen. Papieren vliegertjes plooien. Snateren met uw buurvrouw. En in de maandelijkse commissievergaderingen stomverbaasd zitten luisteren naar wat een ambtenaar of schepen nu weer weet te vertellen. Begrepen of niet, dan hebt u per zitting toch al 167 euro binnengerijfd. Let wel: bruto!
De bedrijfsvoorheffing kan geweldig oplopen, tot bijv. 37,35 procent boven een bepaalde schijf. Zeker als u daarbij nog wat bezoldigde nevenmandaten kon in de wacht slepen. Bij een intercommunale, of een autonoom gemeentebedrijf, of een huisvestingsmaatschappij. Curieus: uit de officiële papieren van bijv. Leiedal, Gaselwest, het Stadsontwikkelingsbedrijf, enz., is niet te achterhalen hoeveel de presentiegelden in dit soort instellingen bedragen. Vraag er als kersvers lid eens naar in uw eerstkomende gemeenteraad. U wordt onmiddellijk beroemd.
Soms bent u als Kortrijks raadslid ook lid van de Politieraad van VLAS. Daar is ook een zitpenning aan verbonden, maar gelukkig komt die Politieraad niet zo vaak bijeen.
Samengevat: in een gunstig geval is het goed mogelijk dat u per maand als niet-cumulerend raadslid aan wettelijke vergaderingen alleen minimaal - maar wel bruto - 495 euro ontvangt.
Hoeveel mag u zonder "toesteken" spenderen aan uw verkiezingscampagne?
Stel dat u zes jaar gewoon raadslid blijft en per jaar deelneemt aan 20 bezoldigde vergaderingen met een gemiddelde van 167 euro per vergadering, dan hebt u tijdens uw mandaat ca. 20.000 euro bruto verdiend.

Hebt u dan geen onkosten?
Dat hangt ervan af. Gaat u vaak op café? Daar ontmoet u dan altijd wel iemand die met een of ander tombolalotje leurt of u een lidkaart wil aansmeren.
Als u geen boeken koopt over gemeentebeleid, gemeentefinanciën, milieu, enz., en u niet abonneert op diverse kranten, dan komt u er goedkoop vanaf. Maar hier past een goede tip: declareer uw onkosten bij uw partij. Want dat kan! Iedere fractie in de gemeenteraad krijgt namelijk van Stad per raadslid jaarlijks 125 euro. Dat komt u toe! Dat dient niet om eventjes met uw collega's te gaan tafelen. Dat geld dient volgens een ministerieel schrijven voor de reële en bewijsbare kosten rondom uw (studie)werk rechtstreeks gerelateerd aan uw mandaat. U gaat bijv. een cursus volgen over gemeentefinanciën.

Goed. Het hoeft geen betoog dat u zich als kandidaat-raadslid en goede civil servant geenszins bekommert om wat u kunt verdienen met "aan politiek doen".
Laat ons daarom een keer een doordeweekse werkdag van een gemeenteraadslid overlopen.
U start naar gewoonte de dag dan met het lezen van de weblog "kortrijkwatcher" om te zien of er iets nieuws op staat. Iets dat u voor de rest van de dag politiek-maatschappelijk getinte kopzorgen baart. Iets waarover u wel eens een tussenkomst (voorstel, vraag) in de Raad kunt voorbereiden.

Er zijn nog veel websites die u dagelijks kunt raadplegen. Die van de Stad natuurlijk. Plus die van andere gemeentelijke instellingen (OCMW, VLAS, SOK) of raden (Jeugdraad) of gemeentelijke VZW's (Bruisende Stad). Weblogs van collega's raadsleden (Philippe De Coene, Bart Caron, Marc Lemaitre). Websites van uw eigen en andere partijen. De DRK met de bijhorende persberichten uit de regio.
Een absoluut onmisbare website is die van de VVSG. Onvoorstelbaar wat u daar allemaal te weten komt! De VVSG geeft ook tweewekelijks een ongemeen belangrijk tijdschrift uit: "Lokaal". Lezen!

Overdag hebt u ook de lokale nieuwsberichten op Radio 2 beluisterd. Voor het slapen gaan kijkt u nog even naar WTV. Je weet nooit. Zo nu en dan is er ook een brandloze dag en dus tijd voor een politiek item.
Inmiddels hebt u alreeds de regionale bladzijden van vier kranten gefileerd. Maar hier past een verwittiging. Beschouw die persartikels hoogstens als een secundaire bron. Baseer u daar absoluut niet op om een persoonlijk dossier over een of andere materie samen te stellen. Dat is een echte beginnersfout. Altijd eerst de bevoegde ambtenaar of schepen raadplegen als u in de reguliere pers iets leest dat u intrigeert! Altijd de stadsdossiers zelf gaan lezen. Niet denken dat u dat niet mag doen. Kortrijk is een transparante stad en er is een wet op de openbaarheid van bestuur.

Laat het ons hierbij houden: een gemiddeld raadslid spendeert dagdagelijks toch wel twee à drie uur aan het volgen van de pers, de audio-visuele media en het raadplegen van internet en het lezen van een boek (over politiek!), een wet of een decreet, en het weekblad "Trends".
Er zijn ook websites die u niet noodzakelijk dagelijks hoeft te raadplegen, maar dan toch wekelijks.
Groot probleem is als u zich na veel wikken en wegen voor zowat alle gemeentelijke beleidsdomeinen interesseert. Ruimtelijke ordening, financiën, politie, milieu, sociaal beleid, mobiliteit, cultuurpolitiek, jeugdbeleid, enz. Over al deze thema's afzonderlijk bestaan er op internet talloze en leerrijke websites.
U kan met de lectuur ervan gemakkelijk een weekend vullen. Maar dan moet u wel weerstaan aan de vele jubilees, openingen, feesten en recepties waarbij u bent uitgenodigd. Dezer dagen bijvoorbeeld kunt u zich concreet gaan vertonen op o.a. Kortrijk Strand(t), de Lange Munte, de Week van het Ontwerpen, Kooigem Kermis, de kinderboerderij Van Clé, de voettocht van de Vlasstreek, het wijkfeest van Overleie, het tuinfeest van De Branding, boterhammen op het Plein.

Dit alles is noodzakelijk om uw netwerk te onderhouden van mensen die u kunnen informeren, adviseren en ondersteunen.
Dat is Les 2 voor de kandidaat-raadsleden op de website van de VVSG. Je netwerk heeft je geholpen om verkozen te worden. Maar ook als je eenmaal verkozen bent, blijft dat netwerk belangrijk. Een goede netwerker praat met veel mensen en luistert goed. Hij noteert de contactgegevens van gesprekpartners en doet er vooral iets mee. Daar kan ook veel tijd aan besteed worden. DIENSTBETOON! Stel dat er u iemand een speelterrein in zijn buurt heeft aangepraat en dat je daar eventjes snel werk wil van maken. Reken maar dat er tussen de goedkeuring van de gemeenteraad en de opening van dat speelplein ruim één jaar kan verlopen. En als u in de oppositie zit komt het er wellicht nooit van. (Alweer een goede raad: hoed u voor klagers en zagers. Het is niet altijd waar wat ze vertellen! Verificatie van de klachtmelding alvorens op te treden is een absolute vereiste.)

U bent nu al dagelijks uren aan het werk, en we hadden het nog niet eens over de gemeenteraad.
Hilde Crevits, nu schepen van Torhout, vertelt op www.vvsg.be :
"De gemeenteraad, dat was erger dan een examen. Pa na een jaar kwam ik tot rust. Ik besefte dat ik niet dommer of minder bekwaam was dan andere politici."
Bij "zware" gemeenteraden krijgt u méér dan vier kg papieren ter inzage, gewoon thuis bezorgd in een grote witte linnen zak. En dan bent u nog geeneens de dossiers op het stadhuis zelf gaan inzien. Dat zijn diverse stapels (gewoonlijk vier) van soms een halve meter hoog. U kunt die al tien dagen vóór de maandelijkse gemeenteraad gaan bekijken. Ook op zaterdag kunt u daar zonder veel moeite een halve dag aan wijden. Soms is het nodig of raadzaam om meerdere malen terug naar het stadhuis te trekken, want er is altijd wel iets dat u vergat te noteren of pas achteraf beter is gaan begrijpen.
Qua gemeenteraadswerk zijn de maanden mei en december meestal heel zwaar. Rekeningen, begrotingen en begrotingswijzigingen, jaarverslagen, beleidsdocumenten. Die maanden mag men gerust vergelijken met een blokperiode aan de universiteit. In december (kerst- en nieuwjaar!) kan u af te rekenen hebben met twee gemeenteraden én een thematische Raad. Uw gezinsleven kan eraan kapot gaan.

Zo'n gemeenteraad duurt meestal toch méér dan drie uur. Het hangt een beetje van het weer af. En van de vraag of u zich gedurende tien dagen goed hebt voorbereid. Indien dit het geval is kunt u er tamelijk gerust van uitgaan dat er wel tien en meer agendapunten zijn waar u iets degelijks weet over te vertellen.

Had u geen zin om vervelende dossiers te bestuderen dan kunt u dat maskeren door een schriftelijke vraag te stellen of met het indienen van een voorstel. De voorbereiding daarvan kan u ook wel een week kosten. En had u zelfs dààr geen zin in, dan is er nog de mogeljkheid om op te vallen door een mondelinge actualiteitsvraag. Die kunt u nog vlug even tijdens de gemeenteraad zelf bedenken in de koffiezaal.
Na de gemeenteraad laat u zich dan door de collega's uitgebreid feliciteren in de Raadskelder onder het stadhuis. Partner verwittigen, want zo'n informele raad kan uitlopen tot na middernacht.
De meeste partijen houden ter voorbereiding van de gemeenteraad wel maandelijks een zogenaamde fractievergadering. De duur daarvan is onbepaald, maar het grootste deel van zo'n bijeenkomst bestaat uit een gezellige babbel achteraf.

Zo nu en dan is er wat men noemt een "Verenigde Raadscommissie".
Dat is een thematische gemeenteraad, zonder stemmingen (en ook zonder publiek). Kan lang duren! Gaat soms gepaard met lichtbeelden. Meestal weinig aanwezigen en altijd dezelfden. Aangezien deze pseudo-gemeenteraad meestal gekoppeld is aan een andere zitting van dezelfde dag is er geen presentiegeld voorzien en is het absenteïsme groot. Reken na verloop van één jaar uit de bestuursperiode maximaal op een 20-tal aanwezigen. En het zijn waarlijk altijd dezelfden die afwezig zijn.

Als raadslid bent u ook lid van een raadscommissie. Er zijn er vier. Ze komen maandelijks bijeen, ongeveer een week vóór de gemeenteraad. Duren evenwel meestal geen half uur, want vele raadsleden hebben op dat ogenblik nog geen "memorie van toelichting" gelezen of kennen de agendapunten nog niet helemaal. Wie hard wil werken maakt zich lid van de eerste, wie daarentegen binnen de vier minuten met 167 euro op zak weer naar huis wil laat zich lid maken van de vierde commissie.

Momenteel zijn er geen tien raadsleden die dit doen, maar als u echt niet wil doorgaan voor een patjepeeër, dan leest u wel de wekelijkse notulen van het College. Gemiddelde duur van deze lectuur is toch algauw twee uur. Maar daarmee weet u waarlijk wat er op til is. Van de hoed en de rand.
Dan bent u wel een uitstekend raadslid, maar nog geen stemmentrekker.
Hoe meer u achter uw bureau en PC zit, hoe minder kiezers dit weten. In de politicologie spreekt men hierbij van "de wet van Juul Coussens".
In verloren uurtjes kunt u nog technische vragen stellen voor het "Bulletin van Vragen en Antwoorden". Een probleem is dat u daarna nog iets moet doen met het antwoord.

Zo.
Nu moet u nog al uw papieren rangschikken. Dat klasseren is geen karwei van een cent.
Voor ieder onderwerp (in de zin van thema) moet u zich een doos aanschaffen. Wie zomaar de documenten per gemeenteraad opstapelt is reddeloos verloren. Dan vind je niets meer terug als dat nodig is en verlies je onnoemlijk veel tijd. (De zoekmachine op de Kortrijkse website brengt je geen stap vooruit.)

Tot op 2 januari 2007. Niet vergeten: dat is uw eerste gemeenteraad. Dan legt u de eed af: "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen."
U kunt wel in november en december 2006 al eens komen kijken hoe de anciens het al of niet doen. Neem politiek verlof. Daar hebt u recht op. Het aantal dagen verschilt naarmate je in de prvé-sector of bij de overheid werkt. Zie uw "Gemeentelijk Zakboekje" dat u zich nu reeds als kandidaat hebt aangeschaft.

19.6.06

Flight Kortrijk-Jersey met Boeing !

Er komt een eenmalige offshore flight van het vliegveld Kortrijk-Wevelgem (EBKT) naar het eiland Jersey. Nog wel met een Boeing 737.

Tegen een ware bodemprijs van 100 euro biedt Jetairfly (voor de gelegenheid omgedoopt tot een vzw) ons op zaterdag 7 oktober 2006 een reis aan naar Jersey, een eilandje ten zuiden van Engeland.
Ongelooflijk! Jetairfly presteert het zelfs om om wat gratis drank aan te bieden aan boord. Laat uw frigobox dus maar thuis.
Jetairfly heeft bovendien de beste piloten uit zijn stal gratis ter beschikking gesteld: Lieven en Kristof Lavaert, beiden ooit beginnen vliegen op Wevelgem en nog trouwe leden van Kortrijk Flying Club (KFC).

Het wordt een plezante vlucht en een superleuke dag, dat durven we u nu al verklappen. Met animatie aan boord. Wie de stewardessen zijn houden we strikt geheim, maar uw vliegangst bent u gegarandeerd definitief kwijt.

Wie mag er mee?
Iedereen. En kindjes ook. Zijn ze jonger dan 2, dan vliegen ze gratis. Vrienden van de KFC én andere vliegclubs natuurlijk, vrienden van vrienden, kennissen van kennissen.
Op zo'n Boeing 737 kunnen 168 passagiers. Haast u dus maar om in te schrijven en te betalen. Wie eerst betaalt, eerst maalt en de vraag is groter dan het aanbod.

U wordt verwacht op zaterdag 7 oktober op het vliegveld van Wevelgem, ten laatste om 8u30. Neem de oprit aan de verkeerstoren, dat is de eerste die u tegenkomt vanuit richting Kortrijk. We verzamelen in het clublokaal van de KFC, dat is onder de verkeerstoren. Arrival time terug is voorzien rond 19 uur.

Van Jersey airport trekken we met bussen naar het stadje St-Helier. Voor eten aldaar dient u zelf te zorgen.
Gedurende de dag kunt u op Jersey leren "Jèrriais" spreken, een mengsel van Noors en Normandisch. U kunt er wandelen (op de klippen lopen), eten (bean cock) en shoppen
(zonder BTW). Maar een jersey-trui zult u er nauwelijks vinden.
Natuurlijk is er ook business. Jersey Island is een offshoregebied en telt daarom niet minder dan 55 banken en 33.000 financiële instellingen. Vandaar dat er een zwarte doos is aan boord van ons toestel.

Wie meewil met deze unieke vlucht dient best vandaag nog zijn bijdrage van 100 euro te storten op rekening 734-0175518-54 ten name van Lieven Lavaert.
U stuurt tegelijk ook enkele coördinaten van de passagiers. Liefst via E-mail: lieven.lavaert@skynet.be. Per post: Jennekensstraat 8, 3150 Haacht.

Welke gegevens?
* Voornaam en naam van de passagier, plus geslacht.
* Adres.
* Tel. en/of GSM en emailadres.
* Plaats en datum van geboorte.
* Nationaliteit en nummer identiteitskaart.

Doe het vlug.
Jetairfly present a once in a lifetime experience.

15.6.06

Over gedrevenheid, bezigheden en Grauwezusters-Penitenten

Dat is de titel van een nu reeds legendarisch werkstuk over Kortrijkse beroepen en bezigheden in het Kortrijk van midden de vorige eeuw.
Te vinden in de wondermooie catalogus van de tentoonstelling "Slag aan de Stad" die op diverse locaties nog loopt tot en met zondag 18 juni. Haast u !


Kortrijk was al goed op dreef in die 50'er jaren.
De "stadsboekerij" telde 244 ingeschreven lezers. Waaronder 1 gaarkok, 1 wasbleker, 1 dagbladreporter (ongetwijfeld Fred Germonprez).
In die tijd waren er ook nu helemaal zeldzaam geworden beroepen bij de stadsadministratie zelf te begeven. Brandweer en politie hadden een eigen turnmeester (leermeester genoemd). Er was een bewaker van de Sint-Maartenstoren, een "geoefend werkman" voor de stadsuurwerken, meerdere dwangbeveldragers, een deskundig aanwijzer, een teeltoverste, een vlastechnoloog.
Door de "stadsontsmetter" werden wegens besmettingsgevaar altijd wel enkele foorwagens ontsmet, alsmede het lokaal van het politiebureau.
Er was een schepen voor "bevoorrading" en "rantsoenering", en ook nog een voor "inkwartiering" en voor "betwiste zaken".
Een halve eeuw geleden waren er alhier 22 bedienaars van de eredienst permanent met Heilig Oliesel in de weer. Meestal 4 per kerkfabriek. Met een leger van onderbetaalde misdienaars.
Met veel niet-semi-professionele verenigingen was Kortrijk toen ook al rijk aan culturen. De Kalfskopbolders. Het Blok der Koningsgezinden. De Lyrische Kunstenaars voerden "De Bloem van Hawaï" op.
Processies, fancy-fairs en missietentoonstellingen alom. Deden hun "gewone omgang": de Heilig Haarprocessie, de Heilig Sacramentsprocessie, de Messiasstoet, de Hemelvaartprocessie, de Heilig Rozenkransprocessie.
1302 was de ware "slag aan de stad". Voor de Guldensporenfeesten van 1952 waren er 2.900 vrijwilligers beschikbaar, zonder statuut.


Dit alles en nog veel meer staat dus verteld in de catalogus van de manifestatie "Stad aan de Slag".
Rep u en koop het boek in het Broelmuseum. Daar kunt u trouwens best beginnen met het bezoek aan de tentoonstelling. Tweede etappe is dan de Tacktoren alwaar de attributen van "kortrijkwatcher" te zien zijn. "Blogger" is te beschouwen als een niet-gesubsidieerd knelpuntenberoep.

Voor uw verdere tocht raadpleegt u best de website www.saturnia.eu.
Alles staat erop.

P.S.
De tentoongestelde werken zijn te koop of te huur.
Contact Marc Herman via www.saturnia.eu. Of via E-mail: info@artefact.be

14.6.06

Vlaams Belang doet aan stuntvliegen en crasht op EBKT

Om een of andere ons nog altijd onbekende reden of motief is het Vlaams Belang een fervente voorstander van het behoud van het vliegveld Kortrijk-Wevelgem (EBKT).
Overigens net zoals de CD&V, de VLD, de SP.A. (Groen is falikant tegen de groene long tussen Kortrijk en Wevelgem.)

Vandaar dat Vlaams VB-volksvertegenwoordiger Stefaan Sintobin uit Izegem samen met nog vijf collega's van zijn partij (maar niet met de enige kenner van de luchtvaartsector, Freddy Van Gaever!) op 4 mei een resolutie heeft neergelegd waarbij gevraagd wordt aan de Vlaamse Regering om de toekomst van EBKT te verzekeren door te zoeken naar een nieuwe beheersstructuur voor de luchthaven en door financiële middelen uit te trekken voor de basis- en veiligheidsinfrastructuur. Meer speciaal voor de financiering van de brandweerpermanentie.

Die resolutie ging volkomen zijn normale gang van zaken. Kwam alreeds in behandeling op 30 mei in de Commissie voor Mobiliteit. In die commissie vroeg Stefaan Sintobin zelfs om een hoorzitting en die vraag werd niet onwelwillend behandeld. Er werd meteen aan de diverse fracties gevraagd om suggesties voor de invulling van die hoorzitting.

Intussen zijn er al die tijd al heelwat maneuvers gebeurd om het voortbestaan van EBKT (en EBOS en EBAW) te vrijwaren. Er zijn studies aan de gang bij Leiedal en het Vlaams Instituut voor Logistiek. Minister Peeters heeft een visienota opgesteld over de regionale vlieghavens. De provincie is bezig met de zaak. Men zoekt naar nieuwe beheersvormen. Er wordt gewerkt aan nieuw businessplan. Allerhande discrete contacten worden gelegd. Minister Landuyt kwam de luchthaven bezoeken. Leterme is er al geland.

En toen kwam Sintobin een beetje stunten.
Roet in het eten gooien.
Op 7 juni laatstleden vraagt hij plots in plenaire zitting van het Vlaams Parlement om een spoedbehandeling van zijn resolutie. Dit is in het algemeen nogal ongebruikelijk maar hier des te minder te begrijpen als men weet dat de VB-volksvertegenwoordiger zelf had gevraagd om hoorzittingen in de Commissie Mobiliteit. Hij doorkruiste zijn eigen plannen.

Het Vlaams Parlement stond voor de blok.
Als men voor de spoedbehandeling van de resolutie koos moest die tekst ten gronde worden behandeld (wat in de huidige stand van zaken niet doenbaar is) en zou dit ook meebrengen dat de hoorzittingen in de Commissie niet zouden doorgaan.

Sintobin beging op 7 juni een enorm taktische flater. Een volkomen misgelopen looping. (Er te laag bij de grond aan begonnen.)
Het Parlement stemde in met de spoedbehandeling...
En aangezien elkeen bevroedde dat een grondige algemene bespreking op dit ogenblik onmogelijk was (er zijn nog geen rapporten, en er lopen onderhandelingen achter de schermen) kwam alleen nog even de groene kwajongen Jef Tavernier aan het woord.
(Herinnert u zich nog zijn kortstondig en heilloos ministerschap?)
Jefke - een ingeweken West-Vlaming - vindt alweer dat EBKT economisch niet rendabel is. Van de kosten voor het kanaal Kortrijk-Bossuit heeft hij nog nooit gehoord.

De inhoudelijke bespreking van de resolutie werd in nauwelijks vijf minuten afgehaspeld.
Uitslag van de stemming: 28 hebben ja geantwoord (er zijn 32 VB'ers), en 81 neen.

Sintobin is totaal gecrasht.
Het Vlaams Belang beseft dat waarschijnlijk ook wel. Pas op 12 juni laatstleden verspreidde de Kortrijkse afdeling (niet de partijtop) een persbericht over de gang van zaken.
Met een totaal onvolledige voorstelling van zaken. En een onjuist kommentaar.
Men doet alsof de meerderheidspartijen (S.PA, CD&V, VLD) door tegen de resolutie-Sintobin te stemmen de toekomst van de luchthaven Kortrijk-Wevelgem op de helling zetten.
Net het omgekeerde is waar.
Onze burgemeester (hij is ook Vlaams volksvertegenwoordiger!) stemde ook tegen en iedereen weet dat Stefaan De Clerck samen met de dynamische krachten van de regio de benen van zijn gat loopt ten voordele van EBKT. Gevaarlijke maneuvers laat hij daarbij over aan stuntvliegers.
Beroepspiloten weten dit: juist traag vliegen is een hele kunst.

13.6.06

Kunstvliegen met Geert Verbeke

Vanavond kunt u op VRT 1 onze plaatselijke duivelskunstenaar (vooral haiku-dichter) Geert Verbeke zien doen aan kunstvliegen, boven het veld van Moorsele.
Kunstvliegen niet verwarren met "stuntvliegen". Stuntvliegen is bijvoorbeeld onder een brug doorvliegen of Irak kapot bombarderen.
Kunstvliegen is acrobatie, iets wat je zo bewondert in bijv. Cirque du Soleil.
Het toestel waarin Geert Verbeke zijn peren ziet is een Pitts, in de luchtacrobatie beschouwd als een raspaard.
Thuisbasis op het vliegveld van Kortrijk-Wevelgem.
Mogen alle haters van het vliegveld even via het TV-scherm hun hart ophalen.

Zie het programma "Duizend zonnen en garnalen" dat vanavond 13 juni start om 19u40.
13? Ongeluksgetal?
Voor een relaas (met foto's) over de capriolen zie nog: http://haikugeert.skynetblogs.be, archief van 29/5 tot 05.06.