Koninklijke Nationale Unie der Reserve Onderofficieren van BelgiŽ


Homepage
Main
K.N.U.R.O.O.
STATUTEN
R.I.O
A.E.S.O.R.
A.E.S.O.R 2000
Sportactiviteiten
Volkslied
Patriot
Links

FranÁais | Deutsch

KONINKLIJKE NATIONALE UNIE DER

RESERVE ONDEROFFICIEREN

VAN BELGIE

K.N.U.R.O.O (V.Z.W.)

Onder de Hoge Bescherming

van Z.M. de Koning

Aan u reserve-onderofficier

Beste vriend R.O.O.,

Wij zijn verheugd langs deze brochure met U contact te kunnen nemen. De enkele bladzijden die volgen zullen U toelaten kennis te maken met een vereniging van reservisten en ze naar juiste waarde te schatten.

De Koninklijke Nationale Unie van Reserve-Onderofficieren van BelgiŽ opgericht in 1937, is een grote familie uitsluitend gevormd door Reserve-Onderofficieren. Wij zijn ervan overtuigd da U er met genoegen zult bij aansluiten en of U bij de Landmacht, Luchtmacht, Marine of Medische Dienst behoort, U niet zult wachten om onze rangen te vervoegen.

Wij danken U bij voorbaat.

Het Nationaal Bureau.

doelstellingen van de K.N.U.R.O.O.

De K.N.U.R.O.O. heeft buiten iedere politieke, godsdienstige of taalkundige geest als doel:

  • de belangen van de Onder-Officieren te verdedigen;
  • vriendschapsbetrekkingen te verwezenlijken tussen alle Reserve-Onderofficieren van de strijdkrachten;
  • de banden te verstevigen tussen de Reserve-Onderofficieren, de Reserve-Officieren en de actieve kaders en hierdoor het contact tussen het leger en de Natie te bevorderen;
  • zijn vrijwillige hulp te verlenen aan de Militaire Autoriteiten voor iedere versterking van de verdediging van het grondgebied, zowel actief als passief;
  • de Militaire Overheid bij te staan, in de mate van zijn mogelijkheden, bij de verbetering van de militaire opleiding van de R.O.O. en het nuttig gebruik van hun kennis.

een dynamische vereniging

Teneinde de vooropgestelde doelstellingen te verwezenlijken ontplooit de Koninklijke Nationale Unie van Reserve-Onderofficieren van BelgiŽ een intense activiteit.

Het nationaal secretariaat licht de aangeslotenen in over al de kwesties met militaire inslag: bevorderingen, eervolle onderscheidingen, definitief in verlofstelling, oproepingen, enz... Het is een belangrijke inlichtingsbron voor de problemen eigen aan de Reserve-Onderofficieren. Daarenboven steunt het de (gerechtvaardigde) stappen die de leden soms verplicht zijn aan te wenden bij de Militaire Overheid.

De K.N.U.R.O.O. onderhoudt regelmatige betrekkingen met de militaire middens. De lokale kringen verbroederen met de in hun streek gelegerde eenheden. In deze geest van broederlijkheid met het actief kader neemt de K.N.U.R.O.O. regelmatig deel aan de door de militaire overheid ingerichte manifestaties zoals, regimentsfeesten, wapenfeesten, ingericht door de legereenheden of door de Rijkswacht.

De aanpassing van het leger van de moderne tijden eist vanwege de Reserve-Onderofficieren boven zijn morele en lichamelijke kwaliteiten, een steeds groeiende kennis van de steeds evoluerende methoden en technieken. Het is om deze reden dat de K.N.U.R.O.O. regelmatig oproepingen inricht teneinde de militaire kennis van zijn leden te verbeteren. Deze oproepingen waaraan slechts vrijwilligers deelnemen, vinden plaats tijdens de weekends en kennen een groot succes bij de jongeren die wensen bekwaam te blijven om - indien het nodig mocht blijken - de oproep van de natie te beantwoorden.

Verschillende publicaties lichten regelmatig de leden van de K.N.U.R.O.O. in over de in het vooruitzicht gestelde activiteiten en de nieuwe technieken van het leger.

De K.N.U.R.O.O. selecteert eveneens R.O.O. voor mobilisatie opdrachten bij internationale militaire instanties.

het leven van de kringen

In ieder provincie werden ťťn of meer kringen van de K.N.U.R.O.O. opgericht. In deze kringen vinden de R.O.O. geldige ontmoetingsplaatsen zowel voor hun burgerlijke als militaire belangen.

Deze kringen richten vele activiteiten in zoals, voordrachten, filmvoorstellingen, schietwedstrijden, marchen, oriŽntatie en uithoudings-cross, dropping, enz.

In deze kringen heerst de beste verstandhouding en werd er een familiale sfeer geschapen. Hierdoor zijn sommige kringen er zelfs in geslaagd buiten de gewone activiteiten, feesten met een familiaal karakter in te richten.

over de grenzen heen...

De Koninklijk Nationale Unie van Reserve-Onderofficieren van BelgiŽ is ťťn van de basisleggers van de Europese Vereniging van Reserve-Onderofficieren, A.E.S.O.R.

Deze Vereniging groepeert de Nationale Verenigingen van R.O.O. uit verschillende Europese landen (zelfs neutrale landen zoals Zwitserland en Oostenrijk maken er deel van uit).

Het voorzitterschap van de A.E.S.O.R wordt voor een termijn van 2 jaar waargenomen door ieder land om de beurt.

Het land dat het voorzitterschap waarneemt richt tijdens het eerste jaar van zijn mandaat een Groot Congres in waaraan R.O.O. uit alle hoeken van Europa in grote getale deelnemen.

Tijdens het tweede jaar wordt een wedstrijd ingericht waar R.O.O. van al de lidstaten deelnemen aan verschillende proeven zoals schieten, hindernissenbaan, oriŽntatiecross, kanovaren, zwemmen, granaatwerpen enz...

Deze internationale wedstrijden worden zeer op prijs gesteld door de jonge R.O.O. en in het bijzonder door diegenen die aan gelijksoortige wedstrijden deelgenomen hebben tijdens hun dienstplicht.

De R.O.O. die aan deze wedstrijden wensen deel te nemen worden hiervoor terug onder de wapens geroepen en doen de verplaatsingen naar het buitenland over het algemeen met een militair vliegtuig.

Groepsfoto van de leden van de KNUROO voor het vliegtuig ( een C-130 )


Home | Mainmenu | K.N.U.R.O.O | A.E.S.O.R | A.E.S.O.R 2000
Sportactiviteiten | Volkslied | Links
Webmaster: Bert Uyttebroek
E-mail knop

Correct CSS! Valid XHTML 1.0!