< ressegem

   boek

 

 

 

homepage

In het dorpje waar ik ben geboren, heb ik mijn hartje verloren.

geschiedenis

aardrijkskunde

stamboom

actualiteit: 100-jarigen in Ressegem:  23/02/2003: MARIA HAESAERT

                                                      17/02/2008: ALMA VAN LIEDEKERKE

                                                      17/02/2009: ALMA 101-Jaar

                Circus Paradiso

                Project Ressegem

                Driekoningen 2006

                Laureaten van de Arbeid

Luchtfoto's van Ressegem en Omstreken

links

oude kaart

Intellectuele rechten

Ik besteed veel zorg aan de creatie en het onderhoud van mijn website. De teksten, tekeningen, foto's, films, lay-out, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en alle andere bestanddelen -van welke aard ook- van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en zijn eigendom van mij of van derden. Het gebruik, kopiëren, vertalen, bewerken, wijzigingen, verspreiden van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn verboden, tenzij de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van het desbetreffende intellectuele recht is bekomen. Elke inbreuk op dergelijke intellectuele rechten kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.
De gebruikers van de site verbinden er zich uitdrukkelijk en integraal toe de intellectuele rechten van mij en van derden te eerbiedigen. Ik behoud mij het recht voor naar eigen goedvinden op te treden en alle maatregelen te nemen die ik geschikt acht om inbreuken op de intellectuele rechten of deze van derden te verhinderen of te stoppen, zonder dat mij enige aansprakelijkheid n.a.v. die initiatieven om welke reden ook, ten laste kan worden gelegd.
Indien u meent dat een werk waarvoor u auteursrechten heeft, op mijn  site, of dat uw intellectuele of andere rechten in dat kader werden geschonden, stuur dan een mail naar jose.danckaert@skynet.be met de vermelding van:
1. Uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en hoedanigheid
2. Een precieze identificatie van het werk of de rechten die, naar uw mening, werden geschonden
3. De precieze plaats waar het materiaal dat, gebeurlijk via een hyperlink, een inbreuk op uw rechten zou plegen zich bevindt
4. De vermelding dat u alle, gebeurlijke verantwoordelijkheid ten laste neemt voor het feit dat ik op uw verzoek het materiaal zal verwijderen of ontoegankelijk zal maken en dat U er zich toe verbindt mij te vrijwaren m.b.t. eventuele vorderingen die op grond hiervan tegen mij zouden worden ingesteld.

Copyright © 1999 – 2009 - José Danckaert - All rights reserved.