Statuten

TITEL I: NAAM, ZETEL, DOEL en DUUR van de vereniging

Art. 1
De vereniging draagt als naam "Jonge Vlaamse Liberalen en Democraten afdeling Hasselt". In haar betrekking met derden mag zij ook gebruik maken van de afkorting "Jong VLD Hasselt". Zij bestaat voor onbepaalde duur en kan ten allen tijde worden ontbonden.

Art. 2
De zetel van de vereniging is gevestigd in het grondgebied van de afdeling, meer bepaald aan de Koningin Astridlaan 31 te B-3500 Hasselt.

Art. 3
De vereniging heeft tot doel alle jongeren uit het grondgebied te verenigen, die consequent en kritisch een op de liberale ideologie en de democratische principes gebaseerde politiek verdedigen en uitvoeren, in het bijzonder wat betreft het lokale beleid. De vereniging kan leden aanvaarden die niet in het grondgebied wonen, indien geen van beide betrokken afdelingen objecties uiten.

TITEL II: LEDEN

Art. 4
Om lid te zijn van de vereniging moet men:
• de volle leeftijd van veertien jaar bereikt hebben en nog geen zesendertig jaar zijn
• de doelstellingen van de vereniging en de VLD beginselverklaring onderschrijven
• het jaarlijkse lidgeld betalen

Art. 5
De vereniging heeft werkende en niet-werkende leden. Er zijn minstens 3 leden. Eventuele ereleden worden aanzien als niet-werkend lid, maar zijn vrijgesteld van de leeftijdsvereisten.

Art. 6
De Algemene Vergadering bepaalt jaarlijks de lidmaatschapsbijdrage. Deze bedraagt ten hoogste 25 euro en is opeisbaar de vijftiende dag na haar vaststelling. Deze bestaat uit de nationale bijdrage, de arrondissementele bijdrage en de lokale bijdrage.

Art. 7
Elk lid kan te allen tijde uit de vereniging ontslag nemen. Dat ontslag wordt bij aangetekende brief aan een lid van de Raad van Beheer gericht. In geval van ontslag is geen terugvordering van betaalde lidgelden, noch van gedane inbrengen mogelijk.
Worden van rechtswege als ontslagnemend beschouwd: leden die niet meer voldoen aan de voorwaarden uit artikel vier van deze statuten, overledenen, verlengd minderjarig verklaarden, geïnterneerden, personen die geheel of gedeeltelijk ontzet zijn uit hun politieke of burgerlijke rechten en personen die gedwongen opgenomen zijn.

TITEL III: De ORGANEN van de vereniging

Art. 8
De organen van de vereniging zijn: de Algemene Vergadering en de Raad van Beheer en het Bureau.

Art. 9
De Algemene Vergadering bestaat uit alle werkende leden.

Art. 10
De Algemene Vergadering wordt jaarlijks bijeengeroepen door de Raad van Beheer. De uitnodiging hiervoor zal verstuurd worden ten laatste twee weken voor de vergadering. Zij zal de agenda, plaats, datum en uur vermelden. Een buitengewone Algemene Vergadering kan worden samengeroepen op verzoek van een vijfde der werkende leden en moet dan binnen de maand plaatsvinden. De Raad van Beheer moet elk agendavoorstel opnemen op verzoek van een twintigste van de werkende leden.

Art 11
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid der aanwezige stemgerechtigden, behalve wanneer de statuten een bijzondere meerderheid voorzien. Deze statuten kunnen enkel gewijzigd worden met een meerderheid van twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

Art. 12
Buiten haar residuaire bevoegdheden keurt de Algemene Vergadering de rekeningen goed, wijzigt zij de statuten, is zij bevoegd inzake tucht en bepaalt zij de jaarlijkse bijdrage.

Art 13
De Raad van Beheer bestaat uit personen die lid van de vereniging moeten zijn en vierjaarlijks door de Algemene Vergadering benoemd worden.

Art. 14
De Raad van Beheer is bevoegd voor de politieke opties van Jong VLD op plaatselijk vlak en regelt de betrekkingen met de VLD-afdeling en de overkoepelende Jong VLD Federatie en de nationale vzw Jong VLD. De Raad van Beheer mag vrij deskundigen of gastsprekers uitnodigen op de vergaderingen; deze personen hebben evenwel geen stemrecht.

Art. 15
De uitnodigingen voor de vergaderingen worden uiterlijk drie dagen bij voorbaat verstuurd door de secretaris en vermelden de agenda, datum, plaats en uur van de vergadering. De vergaderingen hebben minstens tien maal per jaar plaats. Van elke vergadering worden notulen opgesteld, die door de secretaris bijgehouden worden. Eenieder kan daarvan kosteloos inzage nemen. Op de eerstvolgende vergadering dienen deze notulen te worden goedgekeurd. Afschriften worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris, en tegen kostprijs afgeleverd.

Art. 16
De Algemene Vergadering verkiest binnen de Raad van Beheer een Bureau, bestaande uit een voorzitter, een administratief secretaris, een communicatieverantwoordelijke en een penningmeester.

TITEL IV: DIVERSE BEPALINGEN

Art. 17
Het dienstjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Art. 18
Voor aangelegenheden die niet door deze statuten zijn bepaald, zal de Raad van Beheer van Jong VLD Hasselt binnen een redelijke termijn een oplossing bedenken op basis van de nationale statuten.

Art. 19
Tot de ontbinding van de vereniging kan slechts besloten worden door een buitengewone algemene vergadering met een meerderheid van twee derde der werkende leden. Deze beslissing kan enkel genomen worden indien twee derde van de werkende leden aanwezig zijn. Het netto-actief zal dan overgedragen worden aan de Raad van Beheer van de vzw Jong VLD.

Art. 20
In principe zijn alle vergaderingen van de vereniging openbaar. Zulks houdt in dat er aan de toegang tot de vergadering geen enkele voorwaarde kan gesteld worden en dat elke aanwezige spreekrecht heeft, maar geen stemrecht. De vergadering kan met een twee derde meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden beslissen om een welbepaald agendapunt in besloten vergadering te behandelen of het spreekrecht te beperken tot de aanwezige stemgerechtigde leden.

Art. 21
In geval van stemmingen worden blanco en ongeldige stemmen niet meegerekend in de bepaling van de meerderheid. Stemmingen over personen zijn altijd geheim. Alle andere stemmingen zijn openbaar, tenzij een deelnemer aan de vergadering om de geheime stemming verzoekt. Stemming bij volmacht is niet toegelaten; elk lid heeft één stem. Bij staking van stemmen volgt een tweede stemronde na debat; bij nogmaals staking der stemmen is het voorstel verworpen.

Art. 22
Elk eindigend mandaat of beheerderschap is hernieuwbaar, op voorwaarde dat de ganse nieuwe termijn kan uitgedaan worden overeenkomstig de voorwaarden van artikel 4 van de statuten.

Art. 23
Indien tussen de vierjaarlijkse Algemene Vergaderingen waarbij de Raad van Beheer verkozen wordt, een Beheerder ontslag neemt of zijn mandaat in het bureau neerlegt, zal de Raad van Beheer in zijn/haar tijdelijke vervanging voorzien.

Art. 24
Alle vergaderingen van de vereniging worden voorgezeten door de voorzitter en bij diens afwezigheid door de sekretaris. Indien geen van deze personen aanwezig is, zal deze vergadering voorgezeten worden door het oudste lid.